Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Nieuwsbrief Attent nr. 7: sociaal ondernemen.

430 views

Published on

Special over Sociaal Ondernemen

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Nieuwsbrief Attent nr. 7: sociaal ondernemen.

  1. 1. Attent is de digitale nieuwsbrief nieuwsbrief 7 17 oktober 2011van Izare en Grassroots InclusionRedactie: Robert Moutonen Gert Rebergenwww.izare.nl / www.grassrootsbv.nlMeldt u aan of af voor Attentvia: info@izare.nlLaarstraat 47, 7201 CB Zutphen Specialisterren Van SE tot ..... (Dit is geen advertentie) Jaren geleden hadden we het Specialisterren is opgericht in in NL al over Supported 2009 en ondersteunt bedrijven Employment. Toentertijd was bij het testen van applicaties, de essentie dat een online software, webwinkels, ondernemer aan mensen met mobiele toepassingen, portals een beperking de kans biedt en simulaties. Het bedrijf om in het eigen bedrijf bestaat uit 4 managers en 12 werknemer- en gecertificeerde testers. Het werkvaardigheden op te doen. team van testconsultants Iets later kwam in vervolg op bestaat uit testoperators, de Italiaanse Cooperative het -engineers en -analysten. concept Sociale Firma op. Ieder kwartaal worden 8 Vele werkinitiatieven werden aspirant testers opgeleid tot genomen. Het waren vrijwel gecertificeerd testoperator. uitsluitend initiatieven vanuit (http://www.specialisterren.nl) zorg en welzijn. Lees verder op pagina 2 Lees verder op pagina 2Van de redactie:Nieuwsbrief Attent geeft een op maat van de Sociaal Privaat - publiekdoelgroep gesneden selectie van de grotehoeveelheid informatie die vrijkomt. Attent is ondernemen Een SW-bedrijf ontvangt vaneen initiatief van Geertien Pols, Robert de centrale overheid geld om Definitie: "een sociaalMouton en Gert Rebergen. mensen met een grote ondernemer pakt eenWij richten ons op sociale ondernemers, achterstand tot de maatschappelijk probleem opkleinschalige aanbieders van zorg en arbeidsmarkt aan werk teondersteuning voor mensen met een bedrijfsmatige manier aan helpen. Door hen of tebeperkingen, eigenstandig werkenden en brengt daarmee op grote begeleiden naar een regulierebedrijfsonderdelen van grootschalige zorg- schaal een maatschappelijke werkplek, óf te detacheren, ófen welzijnsinstellingen. verandering te weeg. DaarbijVerspreiding: 500 adressen. in dienst te nemen. staat de maatschappelijkeGa voor nadere informatie naar: Deels (± 20 à 25%) moet een winst op de eerste plaats, de- http://www.izare.nl. SW-bedrijf geld uit de markt financiële winst is- http://www.grassrootsbv.nl. halen om de eigen continuïteit- onze profielen op LinkedIn. noodzakelijk om te blijven te organiseren. En wie isTwitter: @GRRizare & @GeertienPols. bestaan." eigenaar van het SW-bedrijf?We horen graag uw reactie.Mailadres: info@izare.nl. Een SW-bedrijf is te typeren Deze omschrijving behoeft als een semi-private versterking. We doen dat in de onderneming die met publieke vorm van zes vragen. middelen, aangevuld met ....... Lees verder op pagina 2 Lees verder op pagina 2
  2. 2. Mail voor het plaatsen vancommerciële en niet-commerciëlemededelingen: info@izare.nlSpecialisterren (vervolg) .... tot Business CreationSpecialisterren werkt met mensen met autistische kenmerken Er was in de 80-er jaren sprake van een heuse methodischeen biedt haar medewerkers werkzaamheden op een strijd. Eerst trainen, dan werk vinden en vervolgens plaatsen?gestructureerde manier aan. Vanuit het professionele Of -zoals bij SE- een werkplek vinden, gelijk plaatsen en op detestcentrum in Utrecht worden applicaties op afstand getest. werkplek trainen? SE omvat job assessment, job finding, jobDe werkomgeving is aangepast en de werkzaamheden analysis, job matching en job coaching. Later aangevuld metworden op een Agile wijze aangeboden. Specialisterren job creation en job carving. Alle elementen kunnen bij sociaalhanteert een industry standaard aanpak en werkt volgens de ondernemen van belang zijn.Tmap methode en ISTQB. Hierdoor kan Specialisterren op Hier pleiten we voor een andere grondslag, voor businessmaat leveren. Het bovengemiddelde concentratievermogen, creation. Het algemene doel van een sociale onderneming isoog voor detail en logisch denken zijn zeer nuttige het bieden van betaald werk aan mensen die dat nietvaardigheden waardoor iemand met autisme beter en sneller eigenstandig voor elkaar weten te krijgen. Een sociaalis in het testen van software. ondernemer richt zijn bedrijf specifiek in op de mogelijkhedenVoor de klanten vormt deze aanpak soms een drempel. van zijn medewerkers. Mensen met een arbeidsbeperking zijnInmiddels heeft Specialisterren echter bewezen dat de testers dus uitgangspunt bij de vormgeving en uitoefening van eenin Utrecht tot 30% sneller kunnen werken dan standaard. aantal (of alle?) bedrijfsprocessen; exploitatie- &Als sociale onderneming is het lastig om banken te betrekken balanstechnisch.bij de uitbreiding van het bedrijf.Specialisterren krijgt soms het verwijt dat zij de autistischemedewerker niet integreert, maar juist afschermt en daarmeeintegratie tegenwerkt.Onderzoek van de UU heeft uitgewezen dat de medewerkershet erg naar hun zin hebben binnen het bedrijf. social import / kunstgalerie: http://www.izarte.nlZes versterkende reflecties Ondernemen o.b.v. hybride doelen en middelen1. Wie bepaalt (de relevantie van) het maatschappelijk ....... private middelen, een publiek doel (werkgelegenheid voorprobleem en de gewenste verandering? een specifieke groep mensen) dient te realiseren. De sociale2. Ondernemerschap impliceert risiconeming en bij falen zelf werkvoorziening geeft in NL werk aan ongeveer 100.000op de blaren zitten. ‘Ondernemen voor eigen risico’ valt niet personen en creëert een gigantische + onvervangbaresamen met ‘ondernemend bezig zijn met een maatschappelijke waarde. Deze sector moet alleen daarom alarbeidsovereenkomst’. worden behouden én versterkt. Maar in aanvulling daarop is er3. De factor winstbestemming is niet meegenomen. Er is niets behoefte aan sociale ondernemingen waarin private partijentegen geld verdienen. Het gaat erom wat de bezitter daarmee met dominant private middelen, binnen de wettelijke kaders,doet. Als de winst onder aftrek van de gebruikelijk sectorale wellicht aangevuld met collectieve middelen, werkgelegenheidcontinuïteitsmarge wordt ingezet voor een sociaal doel, betreft creëren. Waarom?het bijvoeglijk naamwoord ‘sociaal’ niet alleen (delen van) de Omdat iedereen er toe doet.exploitatie maar ook de balanspositie. En dat is winst. Omwille van grote trends als de vergrijzing.4. Winst kan bestemd worden ten gunste van de eigen Opdat iedereen er in maatschappelijke zin bijhoort.medewerkers, mensen in de directe omgeving van het bedrijf Maar ook in het licht van de reductie van de sociale zekerheid,of mensen in den verre. De vraag is wie dat bepaalt; de de vermindering van kansen op werk en de benutting van vrijondernemer en/of de medewerkers? arbeidspotentieel.5. Het bijvoeglijk naamwoord sociaal geeft aan dat de Het wordt tijd dat NL financieel-economische en socialeondernemer zich richt op de P van People. Hoe verhoudt zich doelstellingen weet te verenigen. Dat we vanuitdat tot het evenwicht bij MVO tussen People, Planet en ondernemerschap voor eigen risico verschillendeProsperity? referentiekaders aan elkaar weten te knopen in concrete6. Met welk doel wordt door wie op welke manier het bedrijfsconcepten en ondernemingen.maatschappelijk rendement (de impact) vastgesteld? Specialisterren is een sprekend voorbeeld in dezen.Website vernieuwd. http://www.grassrootsbv.nl Ontwerp Attent: http://www.wijmakenhet.nl.

×