Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Jaarverslag 2013 Stichting Dwarswerk

368 views

Published on

Wat Dewarswerk in 2013 teweeg heeft gebracht, valt te lezen in het Jaarverslag 2013.

Published in: Design
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Jaarverslag 2013 Stichting Dwarswerk

  1. 1. m ooie & slim m e producten Jaarverslag 2013 LA A R S T R A A T 47 7201 C B Z U T P H E N 06 517 30 119 w w w .dw arsw erk.nl ©SƟchƟngDwarswerk2014
  2. 2. FINANCIEEL VERSLAG 2013 SƟchƟng Dwarswerk is 100% aandeelhouder van DMWD b.v. waarmee de sƟchƟng een fiscale eenheid vormt. In DMWD b.v. is de feitelijke uitvoering van projecten belegd. Een project wordt pas opgestart als de financiële en menselijke bronnen daarvoor aanwezig zijn. SƟchƟng Dwarswerk blijŌ verantwoordelijk voor het project waarvoor de middelen zijn verkregen. In 2012/2013 zijn de middelen van het project SƟchƟng InsƟtuut GAK volledig benut. De financiële middelen voor de ontwikkeling van de traploophulp zijn consistent met het voorgenomen ontwikkeltraject ingezet. De overige producten zijn met eigen middelen van de bestuursleden van de sƟchƟng, tevens de dragers van de direcƟonele verantwoordelijkheden van DMWD b.v., ontwikkeld. Het naar de markt brengen van de uitontwikkelde producten is belegd in DMWD b.v. Gezien de funcƟe van SƟchƟng Dwarswerk in de fiscale eenheid met DMWD b.v. zal het niet verbazen dat SƟchƟng Dwarswerk de facto in commercieel perspecƟef geen op de toekomst gerichte financiële posiƟe (balans) heeŌ. De uitgaven en inkomsten terzake worden in DMWD b.v. uitgevoerd. De sales zal naar verwachƟng in 2014/15 op gang komen. SƟchƟng Dwarswerk heeŌ in 2013 aan alle verplichƟngen voldaan en sloot het jaar af zonder enige schuld.Jaarverslag 2013
  3. 3. VOORWOORD VAN HET BESTUUR SƟchƟng Dwarswerk is per 24 januari 2012 ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel. De statuten vermelden de hoofdacƟviteit van de SƟchƟng zijnde: “het bevorderen van de deelname van mensen met een beperking aan bedrijfsprocessen en maatschappelijke acƟviteiten [....] de sƟchƟng tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door mensen met beperkingen te betrekken in het ontwikkel- en fabricageproces van producten [...] en het organiseren en (doen) uitvoeren van projecten” Wij willen laten zien dat je ondanks een steeds verdere verstrakking van het Westers financieel- economisch bedrijfsmodel, waarbij geen ruimte meer is voor zaken die niet direct in dienst staan van producƟviteit en kostenbesparing, het toch mogelijk is om mensen met een beperking producten te laten maken die op de commerciële markt de concurrenƟe met succes aangaan. In nauwelijks twee jaren hebben we producten ontwikkeld die volgens iedereen deze concurrenƟe aan kunnen. Het commerciële succes moet de komende jaren blijken; niemand kan het garanderen en er zullen ook producten door de mand vallen, maar de seinen staan op groen. We hebben dit alleen maar kunnen doen dankzij een royale bijdrage van de SƟchƟng InsƟtuut GAK en dankzij de medewerking van de sociale werk- voorzieningen Delta en Sallcon, ontwerpbureau D’Andrea & Evers, ingenieursbureau Mecon, game-ontwikkelaar Grendel Games en vele anderen. Partners die ook investeren in sociaal ondernemerschap. Naast de productontwikkeling willen we ook evenementen blijven organiseren. Huntendwarspop 2013 was een groot succes en wordt in 2014 vervolgd. 2014 zal verder in het teken staan van het op de markt brengen van verschillende producten en het herontwerp van bestaande, goedlopende, producten zodat mensen met een beperking ook in deze producƟelijnen worden opgenomen. Wij danken iedereen die in 2013 heeŌ geholpen om onze doelstellingen te realiseren. Blijf bij ons en blijf dromen realiseren! Gert Rebergen Richard Tanke 20 maart 2014 Jaarverslag 2013 OVERIGE PRODUCTEN - Klokkenbok Een product voor hobbyisten klokkenbouwers die een plaƞorm nodig hebben om aan hun klok te sleutelen. Uit massief beukenhout. - GraŅist / grafplank Producten uit regionaal hout. Zeer concur- rerend met bestaande oplossingen. - Vogelhuisje 2.0 Een grappig vogelhuisje ontworpen door Benjamin Spöth. Gemaakt uit goedkoop vurenhout maar toch weersbestendig dankzij de dakbedekking met de bretels. Ontworpen volgens de normen van de vogelbeschermers. SAMENWERKING Sociale werkvoorzieningen Met Sallcon Werktalent in Deventer en Delta Zutphen is veel samengewerkt. Omdat de omzet aan houten producten nog te onzeker is werd besloten om de huur van de houtwerkplaats van Delta niet in een koop om te zeƩen. Ook met Weener Groep Den Bosch en Wedeo DoeƟnchem bestaan goede contacten die de komende jaren tot concrete samenwerking bij de producƟe moeten leiden. Bedrijven Met Mecon uit DoeƟnchem, hightech ingenieurs- bureau wordt een traploopondersteuning ontwik- keld. Mecon ontwikkelt producten voor de ruimte- vaart, voedselindustrie en de medische sector. CNCWerk uit Heerenveen is een bedrijf dat o.a. werkt met auƟsƟsche mensen die bijv. een houtbewerkingsmachine of CNC bank bedienen. D’Andrea & Evers Design is een innovaƟef en maatschappelijk betrokken ontwerpbureau voor productontwikkeling, gespecialiseerd in product- design. Grendel Games is een grensverleggend gameontwikkelaar die van ‘serious games’ haar specialiteit heeŌ gemaakt. en verder..... Dwarswerk is lid van De Normaalste Zaak, een netwerk van MKB-ondernemers en grote werk- gevers die het ‘de normaalste zaak’ vinden dat iedereen de kans krijgt om naar vermogen deel te nemen aan de arbeidsmarkt. ‘Inclusief onder- nemen’ noemt men dat. OpƟmaal gebruikmaken van de diversiteit en talenten van mensen. De SƟchƟng Agis, de provincie Gelderland en het Fieldlab Regio Achterhoek hebben de ont- wikkeling van de Traploopondersteuning mee gefinancierd. Het idee hiervoor is ontstaan uit MooiBedacht Gelderland, een TV programma van Omroep Gelderland waarin ideeën voor de vervan- ging van de trapliŌ konden worden aangedragen. In 2013 zijn ongeveer 600 mensen met een beperking dankzij het project Huntendwarspop in de gelegenheid gekomen om als volwaardig burger deel te nemen aan het openlucht muziek- fesƟval Huntenpop in UlŌ. Via SƟchƟng Dwarswerk is het voor mensen met een beperking financieel haalbaar gemaakt om aanwezig te zijn. De ambiƟe is om het evenement uit te bouwen zodat 750 à 800 mensen met een beperking de weg naar het muziekfesƟval afleggen. Jaarverslag 2013
  4. 4. OVERZICHT ACTIVITEITEN 2013 In 2013 is het project voor de SƟchƟng InsƟtuut GAK, dat in 2012 is gestart, tot een succesvol einde gekomen. Binnen dit ambiƟeuze project zijn o.a. verschillende producƟnnovaƟes ontwikkeld evenals een methodiek voor ontwerpers om de inzet van mensen met een beperking al vanaf de start van het ontwerp mee te nemen. In augustus is voor de tweede keer het pop- evenement HUNTENDWARSPOP georganiseerd. Ook nu weer in samenwerking met de SƟchƟng Huntenpop Belangen. Dit jaar konden 600 mensen met een beperking genieten van verschillende acts, onder andere Mister & Mississippi, Kensington en Miss Montreal. Als belangrijke ontwikkeling is Dwarswerk penvoerder geworden van het project Ontwik- keling TRAPLOOPONDERSTEUNING, een samen- werking met Mecon/Domedica uit DoeƟnchem en Sallcon Werktalent uit Deventer. Het project heeŌ inmiddels geleid tot een prototype. Met dit product worden mensen geacƟveerd om veilig en vertrouwd trap te lopen zonder dat een trapliŌ nodig is. De sƟchƟng heeŌ een aantal nieuwe producten in verkoop gebracht te weten: de klokkenbok (een steun voor de construcƟe van een klok) en de graŅist en grafplank uit regionaal hout. Het VOGELHUISJE GUITIG© dat in 2012 werd gekozen tot winnaar van de ontwerpwedstrijd georganiseerd in opdracht van Dwarswerk door de sƟchƟng OPA (Ontwerpers Plaƞorm Arnhem) is doorontwikkeld mede in samenwerking met de bekende ontwerper Ineke Hans en met de sociale werkvoorzieningen Sallcon Deventer en Delta Zutphen. Naar verwachƟng wordt dit pro- duct in de loop van 2014 op de markt gebracht. Jaarverslag 2013 Jaarverslag 2013 PROJECT STICHTING INSTITUUT GAK Dit project heeŌ een aantal mooie resultaten opgeleverd: - het Dwarsmerk; een keurmerk voor producten en bedrijven die aan bepaalde eisen voor de inzet van mensen met beperking voldoen; - de ontwerpmethode: Design for Manu- facturing with Disabled; een onderzoek naar de mogelijkheden om ontwerpers al in een vroeg stadium van het productontwerp rekening te laten houden met de mogelijk- heden van mensen met een beperking; - de productenrange Totem©; een reeks van innovaƟeve tuinproducten ontworpen door erkende ontwerpers en gemaakt uit foutenvrij, duurzaam, eikenhouten ringen. Van vogelhuisje tot plantenbak tot mooi houten sieraad thuis: Totem© biedt het allemaal. Geheel gemaakt en verpakt door mensen met een beperking. De gehele range zal in 2014 worden gelanceerd op tuinbeurzen en in retailketens. Het basisringconcept is bedacht door Mart Rozema student aan de Universiteit Twente. Het daarop gebaseerde ‘zijtakhuisje’ ontwerp is van Tim van Leipsig, senior ontwerper bij D’Andrea & Evers Design. Er is veel onderzoek verricht naar het zo goedkoop en veilig mogelijk maken van een massieve houten ring uit één stuk hout. - de afstandsindicator voor op spiegels Dwarsmeter©; Een slim gecodeerde folie die op spiegels kan worden gekleefd en die een indicaƟe geeŌ van de afstand van achter- opkomend verkeer. Deze goedkope indicator helpt om de afstand van snel naderende E-Bikes, brommers en scooters te schaƩen.

×