Attent nr. 6: WCZ, vraagsturing, het nieuwe, nieuw, trends

444 views

Published on

Published in: Health & Medicine
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
444
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Attent nr. 6: WCZ, vraagsturing, het nieuwe, nieuw, trends

  1. 1. Attent is de digitale nieuwsbrief nieuwsbrief 6 22 augustus 2011van Izare en Grassroots InclusionRedactie: Robert Moutonen Gert Rebergenwww.izare.nl / www.grassrootsbv.nlMeldt u aan of af voor Attentvia: info@izare.nlLaarstraat 47, 7201 CB Zutphen Wet Oké, de WCZ. Cliëntenrechten En als ...? Zorg (WCZ) Maar wat gebeurt er als de keuzevrijheid van cliënten (en Na lezing van het antwoord verzekeraars) leidt tot een van de minister van VWS op toestroom naar dure zorg? Is kamervragen inzake de WCZ die zorg dan van hoge (kamerstukken 32402 nr. 6) kwaliteit? Wat gebeurt er met lijkt het opportuun toch nog de kwaliteit, de betaalbaarheid enkele opmerkingen aan de en de toegankelijkheid van het wet te besteden. Al is het overige zorgaanbod? En wat maar om te benadrukken dat als de cliënt massaal "kiest" dit DE wet wordt die voor goedkope zorg, omdat de sturingskracht biedt aan de verzekeraar dat afdwingt? cliënt. Waar blijft dan de Zo sterk zelfs dat ..... keuzevrijheid? Lees verder op pagina 2 Lees verder op pagina 2Van de redactie:Nieuwsbrief Attent geeft een op maat van de Sturing door de Het nieuwe. Ietsdoelgroep gesneden selectie van de grotehoeveelheid informatie die vrijkomt. Attent is cliënt i.p.v. nieuws?een initiatief van Geertien Pols, Robert vraaggestuurd New sells.Mouton en Gert Rebergen. Het nieuwe is voor velen sexy.Wij richten ons op sociale ondernemers, Om beter dan nu het geval is, In een kwartiertje is opkleinschalige aanbieders van zorg en de cliënt de stuurknuppel inondersteuning voor mensen met internet een imposant lijstje zorg & welzijn in handen tebeperkingen, eigenstandig werkenden aan nieuwigheden te vinden. geven, is de WCZ enbedrijfsonderdelen van grootschalige zorg- Zie: Beginselenwet ontwikkeld.en welzijnsinstellingen. http://www.izare.nl/uploads/HeVerspreiding: > 400 adressen. Hoe de regelingen er t%20nieuwe.pdf.Ga voor nadere informatie naar uiteindelijk uit zullen gaan Bij nadere beschouwing is erwww.izare.nl, www.grassrootsbv.nl of onze zien, is nog steeds in hoge echter weinig nieuws onder deprofielen op LinkedIn. mate de vraag. De ambitieTwitter: @GRRizare zon. Tenminste, als we rond de versterking van de "nieuw" afzetten tegen "oud". positie van de cliënt, wordtNatuurlijk horen we graag uw reactie. Maar die vergelijking lijkt zelfMailadres: info@izare.nl. zeker niet minder. ook verouderd. De focus verschuift echter wel: van "de vraag" naar "de Reacties meer dan welkom. cliënt". Lees verder op pagina 2 Lees verder op pagina 2
  2. 2. Mail voor het plaatsen vancommerciële en niet-commerciëlemededelingen: info@izare.nlWet Cliëntenrechten Zorg (vervolg) Gebudgetteerde betaalbaarheidZo sterk zelfs dat een aantal wetten wordt vervangen door de Het lijkt er op dat het toevoegen van een zo principiële waardeWCZ. De basisgedachte is dat het vermogen van de cliënt en als keuzevrijheid in conflict komt met de waardende verzekeraar d.m.v. gerichte zorginkoop voor voldoende betaalbaarheid, toegankelijkheid en kwaliteit.balans zorgt in het zorgaanbod. Dit uitgangspunt staat ver af Kunnen we ons dat permitteren? Het is te voorzien dat de eisvan de interpretatie van art. 22/1 in de grondwet: de overheid tot toegankelijkheid in een vaarwater terechtkomt dat enerzijdsdraagt zorg voor de toegankelijkheid, betaalbaarheid en tot leegstand en inefficiëntie kan leiden. Anderzijds slechtskwaliteit. Het recht op keuze-informatie spiegelt zich met een door een verbeterde betaalbaarheid (d.w.z. via hogereplicht tot keuze-informatie van de zorgaanbieder. In een markt premies) kan worden gepareerd.met voldoende aanbod is dat inderdaad een garantie voor Het zorgsysteem wordt dan dus duurder. Niemand heefttoegankelijkheid. Bij bijv. wachtlijsten is dat echter niet zo. De overigens beweerd dat dit niet het geval zal zijn.markt moet dit opheffen. Daarnaast heeft de cliënt recht op De essentie zal zijn: "gebudgetteerde betaalbaarheid" – ergoede zorg. Het vervangt de verplichting uit de kwaliteitswet kan immers niet meer uitgegeven worden dan de som van deom verantwoorde zorg te leveren. Kwaliteit kan worden premies.afgedwongen bij de zorgverzekeraar (bij in natura En waar kan de keuzevrijheid zich dan nestelen? In deverzekering). missie? In de visie? In de beleidsnotities? In de premies? In deEn hoe zit het met de betaalbaarheid? Nergens in het tarieven? In het verantwoordingskader? In dewetsvoorstel of de behandeling van de kamervragen wordt verantwoordingspraktijk? In de marketing? In de inspraak? Inover de betaalbaarheid gerept. Daar is andere wetgeving voor de vormgeving van het toezicht? En ook nog steeds in het(Wet marktordening gezondheidszorg, in combinatie met de directe contact tussen cliënt en hulpverlener?Zorgverzekeringswet en de AWBZ).------------------------------------------------- Deze nieuwsbrief is ontworpen door Frank Fahner en GerritFocus op de cliënt, niet op de vraag. Ebbink: http://www.wijmakenhet.nl.Van "vraag" naar "cliënt" Zonder trends vaart niemand welHet concept "vraagsturing" heeft fossiele trekken gekregen. In De afgelopen periode hebben Robert Mouton en Gertde politieke arena heeft het zijn glans verloren en de Rebergen een werkdocument samengesteld over trends. Hetoverlevingsstrategieën van grootschalig georganiseerde resultaat hebben we publiekelijk gemaakt onder de titel:leveranciers van zorg en welzijn zijn belangrijker dan de Zonder trends vaart niemand wel (mei 2011, 26 pag.).inhoudelijke ambitie van het concept vraagsturing. Vrijwel Zie: http://www.izare.nl/uploads/Over%20trends.pdf.iedereen heeft het concept omarmd. En doet dat nog steeds. Het werkdocument bestaat uit een beschouwing overZie de visies en beleidsnotities van dienstverleners en relevante trends voor de zorg- en welzijnssector, én eenkoepelorganisaties. Of de uitvoeringspraktijken in zorg en zogenoemde paklijst. In de paklijst is een bonte verzamelingwelzijn daadwerkelijk vraaggestuurd zijn ingericht, is veel van algemene en sectorspecifieke trends opgesomd.minder dan voorheen van belang. Onder de vlag van het Het doel van het werkdocument is het gesprek overconcept vraagsturing passen nu vele "anomalieën". Daarnaast selectieprincipes en waarderingsregels terzake trendswordt het ideologische gat tussen missie/visie en operatie enigszins te structureren.weinig door toezichthouders gemeten. De overheid acht hetnoodzakelijk om de positie van de cliënt te versterken door Graag nodigen we je uit om van dit gratis te downloadennieuwe regelgeving (WCZ). Kennelijk is er dus (te) weinig document kennis te nemen en je commentaar te sturen naarterecht gekomen van de ambitie "vraagsturing". Met deze info@izare.nl en r.mouton@grootklimmendaal.nl.nieuwe regelgeving verschuift de focus van "de vraag" naar"de cliënt". Zonder de conventiekritische notie opaanbodgestuurde praktijken, heeft vraagsturing aanideologische zeggingskracht ingeboet.Dat de meest "ultieme vorm van vraaggestuurde zorg: hetpersoonsgebonden budget" (E. Terpstra, 1997), wordtafgebouwd, is eigenlijk onbestaanbaar. Het PGB heeft immers social import / kunst galerie: www.izarte.nl"de cliënt" aan het roer gezet, niet "de vraag".

×