Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

քաղցրահամ ջրերի հիմնախնդիրը

196 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

քաղցրահամ ջրերի հիմնախնդիրը

  1. 1. Միրումյան Գոհար
  2. 2.  Թեև հսկայական է երկրագնդի ջրային զանգվածը (1.4 մլրդ խկմ), սակայն դրա մեծ մասը աղի է պիտանելի չէ մարդու կողմից օգտագործման հ ամար: Քաղցրահամ ջրի պաշարները կազմում են ողջ ջրային զանգվածի 2.5%ը, ընդ որում դ րա միայն մի մասն է պիտանի խմելուհամար:
  3. 3.  Քաղցրահամ ջուրն աշխարհում աստիճանաբար ձե ռք էբերում կարևոր ռազմավարական նշանակությո ւն և միջազգայինհարաբերություններում դառնում է լուրջ քաղաքական գործոն:Թեպետ այդ ռեսուրսը հ ամարվում է վերականգնվող, բայց նրապաշարներն արդեն դասվում են սպառվող ռեսուրսներիշարքին, որովհետև գնալով ավելի շատ են աղտոտվում ևկո րցնում իրենց պիտանելիությունը, մեծանում են նր աօգտագործման ծավալները, թուլանում է վերարտ ադրությունը:Քաղցրահամ ջուրը սահմանափակ և խոցելի ռեսուրս է:  Երկրագնդի ցամաքում ջրային պաշարները չափա զանցանհավասար են բաշխված:
  4. 4.  Համաձայն որոշուսումնասիրությունների, զարգաց ող երկրներում մեկ մլրդ մարդզրկված է մաքուր ջու ր օգտագործելու հնարավորությունից, իսկաշխարհ ի բնակչության 20 տոկոսը զգում է նրաանբավարա րությունը: Ներկայումս Պարսից ծոցի արաբականե րկրներում մեկ լիտր հում նավթի փոխանակումը մ եկ լիտր ջրիհետ համարվում է շահավետ գործարք: Ջրիանբավարարությամբ են տառապում Հյուսիսայ ին Աֆրիկայի, Մերձավոր արևելքի, Ասիայիերկրնե րը: Ջուրը վճռորոշ սահմանափակող գործոն է դար ձել Հարավային Աֆրիկայիզարգացման համար: Հս կայական քանակի ջուր է օգտագործում Եվրոպան:
  5. 5.  Քաղցրահամ ջրերի հետագա դեֆիցիտը չխորացնել ուհամար անհրաժեշտ է բարձրացնել նրա օգտագո րծմանարդյունավետությունը: Բնության վրա ներգո րծող մարդածինմյուս գործոնների հետ միասին քա ղցրահամ ջուրը հետզհետեդառնում է կայուն զարգ ացման ռազմավարությանիրականացմանը խանգա րող վճռորոշ գործոն: Միանգամայնընդունելի է, որ 21- րդ դարում քաղցրահամ ջուրը եւ ոչ թենավթը կդառ նա Երկրի գլխավոր ռազմավարական ռեսուրսը:Մ ԱԿ- ի զեկույցում նշվում է, որ ջրի անբավարարությանմ շտական աճը կարող է վերածվել ավելի սուր հիմն ախնդրի, քան գլոբալ տաքացումը:
  6. 6.  Ըստորոշ կանխատեսումների, 2050 թվականին 50 երկրներում ջրի անբավարարությու նիցկտառապի 3 մլրդ մարդ: Ենթադրվում է, որ արդեն 2 050թ. հասարակածային գոտումկբնակվի երկրագնդի բն ակչության 1/3- ը, որը զգալիորեն կբարձրացնի էկոլոգիականլարվածու թյունն աշխարհում: Աֆրիկայում եւ Մերձավոր արեւելք ում ջրի հարցն արդենսրված է և պատճառ է հանդիսան ում ոչ միայն հետամնացության եւ աղքատության, այլև քաղաքական անկայունության, էթնիկական եւ միջպետ ական կոնֆլիկտների: Եգիպտոսը,Սուդանը եւ Եթովպի ան մշտապես թշնամանքի մեջ են Նեղոսի ջրերի համար : Այդպիսիխնդիր կա պաղեստինցիների եւ հրեաների մ իջեւ Հորդանանի ջրերի, Թուրքիայի եւ Իրաքիմիջեւ՝ Տիգ րիս գետի ջրերի, Թուրքիայի եւ Սիրիայի միջեւ՝ Եփրատ ի ջրերի, Հնդկաստանի եւԲանգլադեշի միջեւ՝ Գանգես գ ետի հոսքի համար:

×