Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Çatı uygulamaları, çatı yalıtımı, çatı i̇zolasyonu gnyapi

Çatı, binanın yağmur, kar, rüzgar, sıcak ve soğuktan koruyan, tamamlayıcı bir parçasıdır. Çatısız bir bina veya binasız bir çatı düşünülemez.

Çatı, biçimi ve konstrüksiyonu binanın karşı karşıya kaldığı iç ve dış koşullar ile kullanıcı gereksinimlerinin optimizasyonunu sağlayacak şekilde tasarlanmalıdır. Tasarımcı bu optimizasyonu sağlayabilmek için Sistem Açılım Seviyesi (SAS) bakış açısından, çatının açılım seviyesindeki düzeyini belirlemek ve bu SAS’a göre sistemin tasarımını etkileyen ve uyulması zorunlu üst sistem verileri ile tasarımcının elindeki seçimsel nitelikli alt sistem verilerinin sentezini yapmak zorundadır. Çatı, binanın bir alt sistemi olduğundan öncelikle SAS’ta açılım seviyesi belirlenmelidir. Önce, SAS’ta çatının yeri belirlenir. Çatıyı etkileyen ve zorunlu olarak uyulması gereken tasarım verileri çatı açılım seviyesinin üzerinde kalan sistemlerdir.

https://www.gnyapi.com.tr

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Çatı uygulamaları, çatı yalıtımı, çatı i̇zolasyonu gnyapi

  1. 1. 27.05.2016 Çatı Uygulamaları, Çatı Yalıtımı, Çatı İzolasyonu | GNYAPI https://www.gnyapi.com.tr/cati­yalitim­uygulamalari 1/3 Aranacak kelime... Kurumsal Isı Yalıtımı Estetik Tasarım Ek Uygulamalar Yönetici Kılavuzu Referanslar Basında GNYAPI Bize Ulaşın Ek Uygulamalar Çatı Bakım Onarım Çatı Yalıtımı Diğer Ek Uygulamalar Dış Cephe Boya Drenaj Mermer Uygulamaları Pasif Ev Projeleri Seramik, Fayans, Kalebodur Su Yalıtımı Ücretsiz hizmetlerimiz hakkında bilgi aldınız mı? ÇATI Çatı, binanın yağmur, kar, rüzgar, sıcak ve soğuktan koruyan, tamamlayıcı bir parçasıdır. Çatısız bir bina veya binasız bir çatı düşünülemez.  Çatı,  biçimi  ve  konstrüksiyonu  binanın  karşı  karşıya  kaldığı  iç  ve  dış  koşullar  ile  kullanıcı gereksinimlerinin  optimizasyonunu  sağlayacak  şekilde  tasarlanmalıdır.  Tasarımcı  bu  optimizasyonu sağlayabilmek için Sistem Açılım Seviyesi (SAS) bakış açısından, çatının açılım seviyesindeki düzeyini belirlemek  ve  bu  SAS’a  göre  sistemin  tasarımını  etkileyen  ve  uyulması  zorunlu  üst  sistem  verileri  ile tasarımcının elindeki seçimsel nitelikli alt sistem verilerinin sentezini yapmak zorundadır. Çatı, binanın bir  alt  sistemi  olduğundan  öncelikle  SAS’ta  açılım  seviyesi  belirlenmelidir.  Önce,  SAS’ta  çatının  yeri belirlenir.  Çatıyı  etkileyen  ve  zorunlu  olarak  uyulması  gereken  tasarım  verileri  çatı  açılım  seviyesinin üzerinde kalan sistemlerdir.  Ülke,  bölge  ve  kent  açılım  seviyeleri  coğrafi  ve  iklimsel  özellikler  yönünden  nasıl  bir  çatı  yapılması gerektiğini belirler. Şu halde çatı, tasarım stratejisi olarak uyulması zorunlu nitelikteki üst sistem tasarım verileri ile tasarımcının seçimine bağlı alt sistem verilerinin optimum sentezi olarak ifade edilebilir.  ÇATI ÇEŞİTLERİ  Kullanım Şekline Göre Çatı Çeşitleri  Üzerinde Gezilebilen Çatılar : Bu çatılarda çatı üzeri teras, bahçe, açık ya da kapalı otopark olarak kullanılmak üzere tasarlanırlar.  Üzerinde  Gezilemeyen  Çatılar  :  Bu  çatılar,  düz  ya  da  eğimli  olabilecekleri  gibi,  yalnızca  bakım  ve onarım amacı ile üzerinde gezilebilir. Yağış Suyunun Uzaklaştırılma Şekline Göre Çatı Çeşitleri  Dışa Akışlı Çatılar : Yağış suları çatının şekline nedeniyle çatının dışına doğru aktığından bu çatılara dışa akışlı çatılar denir.  İçe Akışlı Çatılar : Yağış suları çatının şekline nedeniyle çatının içine doğru aktığından bu çatılara içe akışlı çatılar denir.    Eğimine Göre Çatı Çeşitleri  Az Eğimli Çatılar : Eğimleri %0’dan %25’e kadar olan çatılar bu sınıfa girer.  Çok Eğimli Çatılar : Bu çeşit çatıların eğimi %25 ve daha büyük değerler alır.  Değişken Eğimli Çatılar : Bu tür çatılarda eğim değişkendir. Kubbe, tonoz ve kabuk gibi yüzeylerin eğimleri 0­90o arasında değişebildiğinden, bu tür yüzeyler bu gruba girerler.  Kaplama Malzemelerine Göre Çatı Çeşitleri  Kullanılacak örtü malzemesine göre çatıların sınıflandırılması, malzemenin türüne göre yapılır.
  2. 2. 27.05.2016 Çatı Uygulamaları, Çatı Yalıtımı, Çatı İzolasyonu | GNYAPI https://www.gnyapi.com.tr/cati­yalitim­uygulamalari 2/3 Kiremit  kaplamalı,  çimento  esaslı  donatılı  levha  kaplamalı,  metal  kaplamalı,  bitüm  kaplamalı,  cam kaplamalı, polimer kaplamalı, doğal taş kaplamalı, bitkisel kaplamalı, toprak kaplamalı çatılar.    Biçimine Göre Çatı Çeşitleri Çatılar biçimlerine göre aşağıdaki şekilde sınıflandırılabilirler. Tek yüzeyli, beşik örtülü, kırma, mansard, kubbe, külah, şed, düz ya da az eğimli çatılar.  Çatı Arası Havasının Varlığına Göre Çatı Çeşitleri  Çatı Arası Havası Olan Çatılar : Bu tür çatılarda örtü ve koruyucu katmanlarla taşıyıcı sistem arasında bir hava tabakası bulunur.  Çatı Arası  Havası  Olmayan  Çatılar  :  Bu  tür  çatılarda  örtü  ve  koruyucu  katmanlarla  taşıyıcı  sistem arasında bir hava tabakası mevcut değildir.  Taşıyıcılık Niteliğine Göre Çatı Çeşitleri Oturtma çatılar, asma çatılar, karma çatılar olmak üzere üçe ayrılırlar.   ÇATI YALITIMI Bina  dış  kabuk  elemanı  olarak  çatının,  maruz  kaldığı  iç  ve  dış  ortam  fiziksel  koşullarının  kontrolleri amacıyla  yalıtım  önemli  bir  parametredir.  Yalıtılması  gereken  başlıca  etmenler  su/buhar,  ısı ışık/radyasyon ve ses olarak sıralanabilir.  Çatı Su/ Buhar Yalıtımı Uygulamaları Kar ve yağış sularının uzaklaştırılması, eğimli ve kaplama esaslı çatılarda çatının şekli yönünden önemli bir sorun oluşturmazken, eğimli olmayan teras çatılarda bu suların küçük eğimlerle su gideri noktalarına yönlendirilmesi şeklinde çözümlenir. Bina iç hacminde oluşacak su buharı basıncı nedeniyle bu hacmi çevreleyen tüm yapı elemanlarından geçerek  dışarı  çıkmak  isteyecektir.  Bu  su  buharının  uzaklaştırılması,  çatı  türlerine  göre  değişiklik gösterir.  Soğuk çatılarda iç hacimlerde oluşacak su buharı, varsa betonarme taşıyıcı döşemeyi, böyle bir döşeme yoksa hacmin tavanını katederek üstteki hava tabakasına ulaşacaktır. Su buharı burada bina çatısının kaplama  kısmından  ve  özellikle  kaplama  esaslı  örtü  malzemelerinin(  kiremit,  metal  kaplama  vb.) aralıklarından doğrudan dış atmosfere çıkacaktır. Ancak, sıcak çatıda yağış sularının aşağıya geçmesine engel olan su yalıtım katmanı su buharının dış ortama  geçişini  de  engelleyeceğinden,  özel  bir  önlem  alınarak  su  buharının  kolayca  dışarı  çıkması sağlanmalıdır.    Çatı Isı Yalıtımı Uygulamaları Bina dış kabuğundaki ısı kaybının  önemli bir kesimini çatılardan kaybedilen ısı enerjisi oluşturmaktadır. Çatılarda bu ısı kaybının belirli nitelikte ısı yalıtım malzemeleri kullanılarak önlenmesi gerekir.  Isı  yalıtım  malzemelerinin  kullanımı  çatının  türüne  göre  değişiklik  gösterecektir.  Soğuk  çatılarda  çatı arasının  mekan  olarak  kullanılmadığı  durumlarda,  ısı  tutucu  malzeme  doğrudan  döşeme  üzerine serilebilir.  Çatı  arasının  mekan  olarak  kullanılması  durumunda,  ısı  yalıtımı  sorununun  doğrudan  örtü sistemi  içinde  çözülmesi  gereklidir.    Buna  karşın  sıcak  çatı  çözümlerinde  kullanılacak  açık  gözenekli klasik  ısı  tutucuların  noktasal  yüklere  karşı  taşıyıcılığını  artırmak  amacıyla  bir  şap  katmanı  ile  birlikte kullanılması  gerekirken,  kapalı  gözenekli  ve  sudan  etkilenmeyen  ısı  tutucu  malzemelerin  üretilmesi sonucu,  ısı  tutucu  malzemenin  su  yalıtım  katmanlarının  üstüne  uygulanabilmesi  için  ters  çatı  yapma olanağı sağlanmıştır. Yüksek ısı ortamı ile çalışılan fabrikalarda alttan yalıtımlı bir çatı istendiği takdirde, çatı üst tarafının daha güçlü yalıtılması gerekemektedir.    Çatı Işık / Radyasyon Yalıtımı Uygulamaları  Sıcak  çatıların  ışık  ve  radyasyon  ile  ilişkileri  ışık  gereksinmesi  ve  radyasyondan  korunma  olarak  ele alınabilir.  Işık  gereksinmesi  için  sıcak  çatılarda  çatı  ışıklıkları  yapılır.  Bunlar  sıcak  çatı  altındaki mekanlara ışık sağlamak üzere kullanılırlar.  Radyasyon sıcak çatıların korunması gereken bir etmendir. Özellikle bitüm ve benzeri siyah ya da koyu renkli sıcak çatı son katmanlarının güne radyasyonunun olumsuz etkilerinden korunması için radyasyon koruyucuları  kullanılır.  Bunların  başında  beyaz  renkli  yuvarlak  çakıllar  gelir.  Bu  malzeme  son  bitümlü katman üzerine 1­2 cm büyüklükte bitümle yapıştırılmış ince çakıl tabakası halinde, bunun üzerine de 4­ 5 cm büyüklükte beyaz renkli serbest çakıl halinde serilerek kullanılır. Çakılın beyaz rengi radyasyonu yansıtarak alttaki bitüm katmanının ısınmasına ve çözülmesine engel olur.     Çatı Ses Yalıtımı Uygulamaları
  3. 3. 27.05.2016 Çatı Uygulamaları, Çatı Yalıtımı, Çatı İzolasyonu | GNYAPI https://www.gnyapi.com.tr/cati­yalitim­uygulamalari 3/3 40 Döşemelerde ses sorunu ortam ya da darbe seslerinin yalıtılması sorunu olarak anlaşılabilir. Özellikle ortam  sesinin  döşemeden  geçmemesi  için  döşemenin  bu  ses  titreşimi  ile  membran  titreşimi yapamayacak  derecede  ağır  olmalıdır.  Sıcak  çatılar  üzerindeki  değişik  katmanlar  ve  bu  katmanlar  ile hareketli  yükleri  de  taşıyacak  şekilde  tasarlanıp  hesaplandığından,  bu  tür  çatı  döşemelerinde  ortam sesinin  sorun  oluşturması  pek  gündeme  gelmez.  Ancak,  üzerinde  gezilebilir  sıcak  çatılarda  darbe sesinin rahatsızlık vermemesi için yüzer şap şeklinde bir uygulama olumlu sonuç verir.  Soğuk çatılarda genel olarak kaplama ve taşıyıcı döşeme arasında hava yastığı bulunması ses yalıtımı açısından olumlu bir etki yapar. Bu tür çatılarda, çatı üzerinde gezilemeyeceğinden, darbe sesi de söz konusu değildir.    Isı yalıtım sektöründe yaptığı kaliteli uygulamalar ile liderliğini koruyan GNYAPI, ısı yalıtım uygulamaları dışında  müşterilerine  sağladığı  ek  hizmetlerle  de  çevresine  değer  katmaktadır.  Güçlü  tedarikçi  ağı  ile geniş  bir  yelpazede  ek  uygulama  hizmeti  veren  GNYAPI,  yenilikçi  kimliğiyle  dünya  ve  Türkiye’deki trendleri takip ederek müşteriye özel çözümler sunmaktadır.     Sizde  hemen  ücretsiz  keşif  formumuzu  doldurabilir  veya    0216  475  12  41  ­  444  4697  numaralı telefonlardan bize ulaşabilirsiniz.  Müşteri temsilcilerimiz en kısa sürede sizi arayarak, binanıza en uygun paket sistem seçiminde size yardımcı olacak ve keşif randevu işleminizi gerçekleştirecektir. Etiketler : çatı, çatı yalıtımı, çatı uygulamaları, Dış cephe, Nedir 2Beğen 668 © Copyright 2013 GNYAPI Her Hakkı Saklıdır. Site Haritası Kurumsal Isı Yalıtımı Mantolama Estetik Tasarım Ek Uygulamalar Referanslar Basında GNYAPI Bize Ulaşın Sitemap Site Haritası İnsan Kaynakları İK Politikamız Açık Pozisyonlar Başvuru Formu Ustalara Özel Eğitim Talebi Başvuru Formu Sosyal Medya Twitter Facebook Youtube Google+ Linkedin Uzman TV A Bağlarbaşı Mah. Kumru Sok. Evran İş Merkezi No: 18/4 Maltepe E5 Üstü / İstanbul  T 0216 475 1241 F 0216 475 1242 E info@gnyapi.com.tr  Danışma Merkezi  444 4697 / 444 GNYP Bize Ulaşın

×