Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Column Raymond de Mooij Business Haaglanden juni 2012

397 views

Published on

Column Raymond de Mooij Business Haaglanden juni 2012

Published in: Economy & Finance
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Column Raymond de Mooij Business Haaglanden juni 2012

  1. 1. COLUMN Haaglanden Business | nummer 3 | juni 2012Manegehoudster vergaloppeert zichTwee maanden geleden kreeg ik een telefoontje van jonkvrouwAnnelous Kuitenblazer. Ons kantoor had eerder zaken gedaanvoor het bedrijf van haar man, Karel Kuitenblazer. De jonkvrouw –woonachtig te Marlot- zag er deftig uit, vond zichzelf ook ergdeftig, maar vooral: sprak erg deftig. “Mr De Mooij”, ik rijd al eenjaar of dertig peerd op manege ‘t Duinpad. Wij bezitten eenaantal peerden, Kaerel heeft recentelijk nog een volbloedje aanmij cadeau gedaan. Voor onze zilveren bruiloft, moet u weten”.Mevrouw Kuitenblazer mocht af en toe in haar deftigheid Raymond de Mooijverdrinken, zij had het hart op de juiste plaats. Op manege ’t GMW AdvocatenDuinpad liep al twintig jaar een jongeman rond, Erik Kuiper. Erik De namen van dewas zwakbegaafd, hij verleende allerlei hand- en spandiensten op betrokkenen zijnde manege. Bijvoorbeeld borstelde hij sinds jaar en dag de gefingeerd.paarden van de familie Kuitenblazer. Tussen AnnelousKuitenblazer en Erik Kuiper was een vriendschappelijk bandontstaan. “De knul heeft het buskruit niet uitgevonden, fairenough,” vertelde mijn cliënte, “maar hij is aardig en werkt hard.Dat is al heel wat, vandaag de dag”. Erik woonde sinds jaren in
  2. 2. COLUMNeen veredelde woonwagen op de manege. MevrouwKuitenblazer:”Maar van de ene op de andere dag was Erikvertrokken. Van de aardbodem verdwenen. Zijn huisje was leeg,heel curieus allemaal”. De jonkvrouw deed navraag bij deeigenaresse van de manege, mevrouw Els Zweephart. Die begreeper ook niets van. “Ik vind het eerlijk gezegd nogal onbehoorlijk dathij zomaar is weggegaan”, vertrouwde zij Annelous Kuitenblazertoe.Maar mevrouw Kuitenblazer wilde er het fijne van weten. Zij gingop onderzoek uit en achterhaalde de verblijfplaats van Erik Kuiper.Hij woonde inmiddels bij een tante in de binnenstad. Annelouszocht contact. “Wat bleek, Erik was door Els Zweephart afgeranseldom een futiliteit en zijn huisje uitgezet! En on top of that, diemevrouw Zweephart heeft Erik de afgelopen twintig jaar geenpenny betaald. Het is toch een bloody shame!”Op verzoek van mevrouw Kuitenblazer sprak ik met Erik Kuiper enondernam actie. Ik verzocht Els Zweephart in een sommatiebriefom duidelijkheid te verschaffen. Een week later volgde eenhandgeschreven respons. Mevrouw Zweephart had wel degelijk
  3. 3. COLUMNloon betaald, maar het bedrag zolang voor mijn cliënt “bewaard”.Toen ik vervolgens op betaling aandrong, bleef het stil. Een kortgeding volgde. Els Zweephart , een magere vrouw met sluik haar engrote tanden, verscheen met haar advocaat Mr Kefje. Die betoogdedat de loonvordering van Erik Kuiper verjaard zou zijn. Maar deVoorzieningenrechter had de stukken goed gelezen: ”Eiser vordertfeitelijk geen loon, maar een bedrag dat mevrouw Zweephart naareigen zeggen ten behoeve van hem heeft bewaard. Ik zal devordering toewijzen”.Jonkvrouw Kuitenblazer en haar beschermeling Erik hadden nu desmaak te pakken. Een volgende procedure werd aanhangiggemaakt. Immers, mevrouw Zweephart had Erik Kuiper kennelijkop staande voet ontslagen zonder daarvoor een plausibele redente hebben. Ik vorderde ondermeer doorbetaling van loon. Mr Kefjepleitte voor wat hij waard was, maar de kantonrechter wasgedecideerd. “Het ontslag op staande voet is nietig. Nu de heerKuiper zich bereid heeft verklaard om zijn werkzaamheden tehervatten, moet mevrouw Zweephart vanaf de datum van hetvermeende ontslag salaris voldoen”. De eigenaresse van demanege kon maar moeilijk bevatten wat haar overkwam.
  4. 4. COLUMNAfkeurend schudde zij met haar hoofd.De loop der gebeurtenissen noodzaakte Els Zweephart omvervolgens ontbinding van de arbeidsovereenkomst te verzoeken.Dezelfde kantonrechter behandelde het rekest. Namens Erik Kuipervroeg ik om een ontslagvergoeding die correspondeerde metveertig maandsalarissen. Mijn cliënt trof in deze affaire immersgeen enkele blaam? Mr Kefje probeerde er het beste van temaken, maar trof opnieuw de kantonrechter op zijn weg. “MeneerKefje, u kunt in alle redelijkheid de heer Kuiper nietverantwoordelijk houden voor de verstoorde arbeidsrelatie. Uwcliënte dient de hand echt in eigen boezem te steken”.Na de zitting nam ik afscheid van Mr Kefje. Mevrouw Zweephartnegeerde Erik Kuiper, Annelous Kuitenblazer en mijn uitgestokenhand. Briesend verliet zij het Paleis van Justitie.

×