Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
BM. KD.08.01.01: Dự thảo công văn trả lời
BỘ Y TẾ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
__________
Độc lập -...
BM. KD.08.01.02.: Mẫu Quyết Định
BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
__________________...
- Tên địa điểm kinh doanh:.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và có giá trị
…. Giấy chứng nhận đủ ...
BM. KD.08.01.03.: Mẫu Phiếu trình
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
Số: /QLD-KD
Tình trạng văn bản
PHIẾU TRÌNH LÃNH ĐẠO BỘ
Kính gửi: GS.TS....
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….
……………………………………………………………………
Ngày tháng n...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Quy trình cấp, cấp lại, gia hạn, bổ sung phạm vi kinh doanh trong giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc.

Quy trình cấp, cấp lại, gia hạn, bổ sung phạm vi kinh doanh trong giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc.

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Quy trình cấp, cấp lại, gia hạn, bổ sung phạm vi kinh doanh trong giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc.

  1. 1. BM. KD.08.01.01: Dự thảo công văn trả lời BỘ Y TẾ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CỤC QUẢN LÝ DƯỢC __________ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _________________________ Số: ............/QLD-KD V/v cấp GCNĐĐKKDT Hà Nội, ngày tháng năm Kính gửi: Công ty ………………………………….. (Địa chỉ:…………………………………………………………..) Cục Quản lý Dược nhận được hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc số ..... đề ngày .... của Công ty .......; Căn cứ các qui định hiện hành về điều kiện kinh doanh thuốc; Cục Quản lý Dược có ý kiến như sau: Chưa đồng ý cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho Công ty, lý do: Hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc chưa đáp ứng qui định tại .. khoản ... Điều .... Nghị định số 89/2012/NĐ- CP ngày 24 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 79/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược cụ thể....... Cục Quản lý Dược thông báo để công ty biết và thực hiện. Nơi nhận: - Như trên - Lưu: VT, QLKD CỤC TRƯỞNG
  2. 2. BM. KD.08.01.02.: Mẫu Quyết Định BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc __________________________ Số: /QĐ-BYT Hà Nội, ngày tháng năm QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp, cấp lại, bổ sung phạm vi kinh doanh, gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho Công ty ……… BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ Căn cứ Luật Dược số 34/2005-QH11 ngày 14/6/2005; Căn cứ Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược; Căn cứ Nghị định số 89/2012/NĐ-CP ngày 24/10/2012 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược; Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31/8/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế; Căn cứ Thông tư số 02/2007/TT-BYT ngày 24/01/2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều về điều kiện kinh doanh thuốc theo quy định của Luật Dược và Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược; Căn cứ Thông tư số 10/2013/TT-BYT ngày 29/3/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2007/TT-BYT ngày 24/01/2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều về điều kiện kinh doanh thuốc theo quy định của Luật Dược và Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược; Xét hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại, bổ sung phạm vi kinh doanh, gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc của Công ty …..; Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Dược, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Cấp, cấp lại, bổ sung phạm vi kinh doanh, gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho Công ty …..; - Địa chỉ trụ sở chính: ….. - Người quản lý chuyên môn: ...... - Đủ điều kiện hành nghề theo hình thức tổ chức: Doanh nghiệp …... - Phạm vi kinh doanh:
  3. 3. - Tên địa điểm kinh doanh:. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và có giá trị …. Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc mang số …/BYT-ĐKKDD thay thế Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc số .../ BYT-ĐKKDD ngày ...... đã cấp cho Công ty. Điều 3. Các Ông, Bà: Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý Dược, Giám đốc Sở Y tế tỉnh …, Giám đốc Công ty có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận: - Như Điều 3; - Lưu: VT, QLD. BỘ TRƯỞNG Nguyễn Thị Kim Tiến
  4. 4. BM. KD.08.01.03.: Mẫu Phiếu trình CỤC QUẢN LÝ DƯỢC Số: /QLD-KD Tình trạng văn bản PHIẾU TRÌNH LÃNH ĐẠO BỘ Kính gửi: GS.TS. Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng PHẦN I: NỘI DUNG TRÌNH CỦA ĐƠN VỊ Tên văn bản trình: Trình Cấp, cấp lại, bổ sung phạm vi kinh doanh, gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho Công ty …... Ngày … tháng .. năm Chuyên viên soạn thảo Ngày tháng năm Lãnh đạo Cục Nội dung trình: 1. Hồ sơ đề nghị Cấp, cấp lại, bổ sung phạm vi kinh doanh, gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho Công ty …..., đáp ứng qui định tại điểm .. khoản 6 Điều 1 Nghị định số 89/2012/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 79/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược. Tài liệu kèm theo: - Hồ sơ đề nghị Cấp, cấp lại, bổ sung phạm vi kinh doanh, gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc của Công ty …. - Dự thảo Quyết định và giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho Công ty … Đề xuất: Cục Quản lý Dược kính trình Bộ trưởng xem xét, ký Quyết định và giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho Công ty …. PHẦN II: TIẾP NHẬN VÀ KIỂM TRA CỦA VĂN PHÒNG BỘ Văn phòng Bộ đã kiểm tra và chịu trách nhiệm về thể thức văn bản. Kính trình: Số: /HC Tiếp nhận Phiếu
  5. 5. …………………………………………………………………… ……………………………………………………………………. ……………………………………………………………………. …………………………………………………………………… Ngày tháng năm Lãnh đạo Văn phòng Bộ trình (bao gồm cả các tài liệu kèm theo): Giờ: ngày / /.. Người nhận: Trả Phiếu trình (bao gồm cả các tài liệu kèm theo): Giờ: ngày / /… Người trả: PHẦN XỬ LÝ CỦA LÃNH ĐẠO BỘ ………………………………… ……………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… Ngày tháng năm Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến

×