Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ENI 2014-2020: Sistemul de 
management și control 
Conferința Națională: Cooperarea transfrontalieră: 
realizări și perspe...
ENI 2014-2020: Principiul “Shared management” 
 Management comun = Shared management: 
principiu care prevede implicarea ...
Retrospectivă… 
2012 – Proces consultativ cu State participante privind 
oportunitatea introducerii principiului de manage...
Sarcinile de baza ! – Ariile de intervenție 
MANAGEMENT 
CONTROL 
AUDIT 
RECUPERAREA 
FNDURILOR
Tema pe acasa!
Tema pe acasa !!! 
Activitatea Perioada 
executării 
Instituțiile 
implicate 
1 Crearea Grupului Național de 
Lucru (GNL) ...
ENPI 2007-2013 
Cadrul legal 
HG nr.12 din 19.01.2010 
pentru aprobarea 
Regulamentului cu privire la 
cadrul instituţiona...
 Cadul legal 
Proiectul HG privind 
aprobarea 
Regulamentului cu 
privire la 
implementarea 
programelor de 
cooperare 
t...
Programare 
• Aprobă componența nominală a 
reprezentanților RM în CCP 
• Reprezintă RM în cadrul CCP 
• Coordonează proce...
Contractare 
• Oferă asistență 
pentru pregătirea 
contractelor cu 
beneficiarii naționali. 
Implementare 
• Coordonează 
...
Oficiul pentru programele CTF – Instituție 
publică 
•Responsabilități: 
•Apel pentru propuneri de proiecte– activități de...
Sistemul de management 
Autoritatea Națională 
(Cancelaria de Stat) 
Autoritatea Comună 
de Management 
Punctul Național 
...
Cadrul legal curent 
 Ministerul Finanțelor 
efectuiază activitatea de 
audit in conformitate cu 
Legea nr. 61 din 
16.03...
 Punctul de 
Contract pentru 
Control – 
Ministerul 
Finanțelor, Direcția 
Cooperare 
Internațională 
Cadrul legal 
Proie...
Programare 
• Contribuie la elaborarea descrierii sistemului 
de management si control 
• Preselectează auditorii externi ...
Sistemul discentralizat de control 
Autoritatea Națională 
(Scancelaria de Stat) 
National Control Point 
(Ministry of Fin...
!!! În prezent, statele 
partenere nu participa 
în activitatea de audit la 
nivel de Program. 
 Current legal framework ...
 Autoritatea Naținală de 
Audit – Curtea de 
Conturi 
Cadrul legal 
Proiectul HG privind 
aprobarea 
Regulamentului cu 
p...
Programare 
• Contribuie la elaborarea 
descrierii sistemului de 
management si control 
• Desemnează reprezentanții săi 
...
Sistemul de Audit 
Autoritatea 
naționala de Audit 
(Curtea de 
Conturi) 
Autoritatea 
de Audit 
Grupul de 
Auditori 
Stru...
RECUPERAREA 
FONDURILOR 
!!! Cadrul legal al RM nu prevede 
aspete ce țin de recuperarea și 
administrarea fondurilor UE, ...
RECUPERAREA 
FONDURILOR 
Oficiul pentru coordonare PCT și Autoritatea Națională de Audit 
sunt obligate să notifice AN atu...
Pașii următori:
NEXT Steps: 
Activities Perioada 
Finalizarea consultarilor interne și aprobarea HG privind aprobarea 
Regulamentului cu p...
Eforturi comune!!!
Udrea Tatiana, Biroul pentru Cooperare Transfrontalieră, Cancelaria de Stat a Republicii Moldova - Mecanismul național pen...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Udrea Tatiana, Biroul pentru Cooperare Transfrontalieră, Cancelaria de Stat a Republicii Moldova - Mecanismul național pentru sistemul de management și control

779 views

Published on

 • Be the first to comment

Udrea Tatiana, Biroul pentru Cooperare Transfrontalieră, Cancelaria de Stat a Republicii Moldova - Mecanismul național pentru sistemul de management și control

 1. 1. ENI 2014-2020: Sistemul de management și control Conferința Națională: Cooperarea transfrontalieră: realizări și perspective pentru Republica Molodova 31 octombrie 2014, Chișinău, Republica Moldova
 2. 2. ENI 2014-2020: Principiul “Shared management”  Management comun = Shared management: principiu care prevede implicarea activă în implementarea programului a statelor participante la program și existența unei diviziuni clare și echilibrate a responsabilităților în ce privește Management Control Audit Recuperarea fondurilor
 3. 3. Retrospectivă… 2012 – Proces consultativ cu State participante privind oportunitatea introducerii principiului de management comun pentru programele CBC ENI Răspuns pozitiv Oct. 2012 – Conferința INTERACT (Iordania), lansarea exercițiului de programare Acțiuni preparatorii pe plan intern
 4. 4. Sarcinile de baza ! – Ariile de intervenție MANAGEMENT CONTROL AUDIT RECUPERAREA FNDURILOR
 5. 5. Tema pe acasa!
 6. 6. Tema pe acasa !!! Activitatea Perioada executării Instituțiile implicate 1 Crearea Grupului Național de Lucru (GNL) 8 ședințe organizate Mai 2013 Cancelaria de Stat CIZ 2 Identificarea obiectivelor tematice. Consultari publice: 8 evenimente, 220 instituții implicate Toamna 2013 GNL Oficiul CTF GIZ 3 Identificarea Proiectelor Majore de Investiții (LIP) Octombrie- Noiembrie 2013 Mai 2014 Potențialii beneficiari, GNL, 4 Dezvoltarea Sistemului de Management și Control Noiembrie 2013-prezenr GNL, GIZ, Oficiul CTF
 7. 7. ENPI 2007-2013 Cadrul legal HG nr.12 din 19.01.2010 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la cadrul instituţional şi mecanismul de coordonare a asistenţei externe acordate Republicii Moldova de organizaţiile internaţionale şi ţările donatoare. Cadrul Instituțional  Cancelaria de Stat- Autoritatea Națională de Coordonare a Asistenței Externe  Cancelaria de Stat– Autoritatea Națională pentru Programele CTF. Nu există cadrul legal la nivel național !  Oficiul pentru Programele CTF – în subordinea Cancelariei de Stat
 8. 8.  Cadul legal Proiectul HG privind aprobarea Regulamentului cu privire la implementarea programelor de cooperare transfrontalieră și transnațională pentru perioada 2014-2020 Cadrul instituțional – Autoritatea Națională pentru Programele CTF - Cancelaria de Stat- Puncte forte:  Experiență în implementarea Programelor curente CTF (AN, membru CCM)  Poziție care permite cooperarea cu instituțiile relevante și soluținarea problemelor în timp util
 9. 9. Programare • Aprobă componența nominală a reprezentanților RM în CCP • Reprezintă RM în cadrul CCP • Coordonează procesul de instituire și consolidare a mecanismului național de administrare și control al PCTF • Contribuie la elaborarea descrierii sistemului de management si control al PCTF • Contribuie la elaborarea documentelor de program • Coordonează aprobarea POC la nivel național si a descrierii sistemului de management si control • Semnează acordul de finanțare cu CE pentru PCTF Apel propuneri proiecte •Coordonează și verifică procesul de lansare și desfășurare a apelului pentru propuneri de proiecte, precum și procesul pentru atribuirea directă a proiectelor
 10. 10. Contractare • Oferă asistență pentru pregătirea contractelor cu beneficiarii naționali. Implementare • Coordonează implementarea programelor și proiectelor CTF; • Reprezintă RM în cadrul CCM; • Monitorizează modul de instituire și funcționare a sistemului național management și control; • Previne, detectă și corectează iregularitățile beneficiarilor/ partenerilor naționali și notifică AM Recuperarea fondurilor • Recuperează fondurile utilizate contrar destinației; • Informează organele de drept cu privire la posibile infracțiuni comise de beneficiari și alți subiecți persoane fizice și juridice implicați în implementarea proiectelor ; • Asistă AM în procesul de recuperare a fondurilor utilizate contrar destinatiei.
 11. 11. Oficiul pentru programele CTF – Instituție publică •Responsabilități: •Apel pentru propuneri de proiecte– activități de informare pentru potențialii beneficiari •Generare și selectare a propunerilor de proiecte-verificarea administrativa si eligibilitatea •Contractare- suprort în definitivarea contractului de grant •Implementare proioectelor- activități de informare/comunicare, activități helpdesk,suport structuriloor de program •Recuperare – oferă suport Autorității Naționale în procesul de recuperare a fondurilor utilizate contrar destinației
 12. 12. Sistemul de management Autoritatea Națională (Cancelaria de Stat) Autoritatea Comună de Management Punctul Național de contact (Ministerul Finanțelor) Autoritatea de audit (Curtea de Conturi) Autritatea de Audit Grupul de auditori Oficiul pentru Programele Beneficiarii și partenerii Proiectelor CTF Secretariatul Tehnic Comun
 13. 13. Cadrul legal curent  Ministerul Finanțelor efectuiază activitatea de audit in conformitate cu Legea nr. 61 din 16.03.2007 privind activitatea de audit  Lege Nr. 847 din 24.05.1996 privind sistemul bugetar şi procesul bugetar – autoritățile centrale și locale sint subiecți ai inspecției financiare privind utilizarea granturilor și fondurilor oferite de partenerii de dezvotare  Sistemul de control desentralizat – raportul de verificare a cheltuielilor este efetuat de către auditorii externi.
 14. 14.  Punctul de Contract pentru Control – Ministerul Finanțelor, Direcția Cooperare Internațională Cadrul legal Proiectul HG privind aprobarea Regulamentului cu privire la implementarea programelor de cooperare transfrontalieră și transnațională pentru perioada 2014-2020
 15. 15. Programare • Contribuie la elaborarea descrierii sistemului de management si control • Preselectează auditorii externi independenți conform Registrului de Stat al Auditorilor, care sunt membri ai unei asociații profesionale a auditorilor și societăților de audit, pentru participare la instruiri specializate oferite de programele de cooperare transfrontalieră • Acordă suportul necesar organizatoric structurilor de program la instruirea auditorilor pe proceduri și mecanisme de control al proiectelor din cadrul programelor transfrontaliere • Întocmește și publică pe pagina web oficială a Ministerului Finanțelor și în Monitorul Oficial al RM lista auditorilor certificați privind efectuarea auditului granturilor/fondurilor alocate de UE în cadrul programelor de cooperare transfrontalieră pentru a fi selectați de beneficiari Implementare • Prezintă clarificări privind legislația națională ce țin de achiziții, TVA, contabilitate și audit în sectorul corporativ, impozitare și alte domenii conform competentelor funcționale • Asistă Autoritatea de Management în vizitele în teren de verificare (la solicitarea AM) • Asigură corespunderea întocmirii rapoartelor de constatări efective de către auditorii externi conform prevederilor Standardelor internaționale în domeniu (la solicitarea AM) • Prezintă în adresa Autorității Naționale informații privind aplicarea sancțiunilor față de auditori, societăți de audit conform prevederilor legislației privind activitatea de audit, cu modificarea ulterioară a listei auditorilor certificați privind efectuarea auditului fondurilor din programele transfrontaliere
 16. 16. Sistemul discentralizat de control Autoritatea Națională (Scancelaria de Stat) National Control Point (Ministry of Finance) Autoritatea Națională de Audit (Curtea de Conturi) Auditorii externi Oficiul Programele CTF Beneficiarii și partenerii din RM Controlul managementul ui și eficiența programului Certificarea auditorilor externi/ asigurarea calității auditoriloe/ suport ACM Controlul & validarea cheltuielilor raportarea neregularității Ofițer pe neregularități STC / ACM Raportare
 17. 17. !!! În prezent, statele partenere nu participa în activitatea de audit la nivel de Program.  Current legal framework  Legea Curțiide Conturi nr. 261 of 05.12.2008, - Curtea de mandatată să auditeze: - Utilizarea de către instituțiile publice a granturilor oferite de către partenerii de dezvoltare pentru implementarea programelor; - Urilizarea resurselor alocate de Uniunea Europeană , departenerii de dezvoltare ale căror resurse au fost incluse în bugetulde stat sau în bugetele unităților administrativ teritoriale.
 18. 18.  Autoritatea Naținală de Audit – Curtea de Conturi Cadrul legal Proiectul HG privind aprobarea Regulamentului cu privire la implementarea programelor de cooperare transfrontalieră și transnațională pentru perioada 2014-2020
 19. 19. Programare • Contribuie la elaborarea descrierii sistemului de management si control • Desemnează reprezentanții săi în grupul comun de auditori, alături de reprezentanții Autorității de Audit a programului • Contribuie la elaborarea în cadrul grupului comun de auditori a regulilor comune de procedură pentru funcționarea grupului auditorilor și a strategiei de audit a programului Implementare • Sprijina AA in efectuarea auditului programului pe teritoriul RM, • Sprijina AA in evaluarea conformității sistemului de management și control cu prevederile legale ale programului și cerințele legislației UE • Sprijina AA in verificarea în bază de eșantion a proiectelor contractate • Contribuie la elaborarea raportului anual de audit pe program • Evaluează partea națională a cadrului instituțional de administrare și control • Remite actele privind iregularitățile detectate AN pentru informarea organelor de drept
 20. 20. Sistemul de Audit Autoritatea naționala de Audit (Curtea de Conturi) Autoritatea de Audit Grupul de Auditori Structurile de management ale Programului și beneficiarii/partenerii Programului
 21. 21. RECUPERAREA FONDURILOR !!! Cadrul legal al RM nu prevede aspete ce țin de recuperarea și administrarea fondurilor UE, utilizate contrar destinației
 22. 22. RECUPERAREA FONDURILOR Oficiul pentru coordonare PCT și Autoritatea Națională de Audit sunt obligate să notifice AN atunci cînd depistează încălcări ale obligațiilor pe care și le-au asumat subiecții care implementează proiectele din cadrul progreamelor CTF AN analizează datele recepționate și în cazuri confirmate de încălcare, notifică AM și în dependență de gravitatea acțiunilor depistate, stabilește de comun acord cu AM acțiunile ulterioare: • Contactarea subiectului care a comis încălcări pentru a discuta înlăturarea lor; • Solicitarea aplicării sechestrului pe bunurile și conturile subiectului care implementează proiectul din cadrul programului de cooperare transfrontalieră; • Intentarea acțiunii civile în instanța de judecată pentru recuperarea fondurilor utilizate contrar destinației; • Notificarea organelor de drept în cazul existenței unor suspiciuni privind încălcarea legii penale.
 23. 23. Pașii următori:
 24. 24. NEXT Steps: Activities Perioada Finalizarea consultarilor interne și aprobarea HG privind aprobarea Regulamentului cu privire la implementarea programelor de cooperare transfrontalieră și transnațională pentru perioada 2014- 2020 Toamna2014 Finalizarea consultarilor interne și aprobarea HG privind aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Oficiului pentru Coordonarea Programelor de Cooperare Transfrontalieră Toamna 2014 Ajustarea actelor interne ale instituțiilor impicate în procesele de Management, Control, Audit și Recuperarea fondurilor pentru Programele CTF în conformitate de Regulile de Implementare ale Programelor ENI CBC Toamna2014 Consolidarea capacităților instituțiilor impălicate in nou mecanism de management și control la nivel national 2015
 25. 25. Eforturi comune!!!

×