Valerian Bânzaru, MDRC - Dezvoltarea regională: realizări și necesități

246 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
246
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
44
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Valerian Bânzaru, MDRC - Dezvoltarea regională: realizări și necesități

 1. 1. DDezvoltareezvoltareaa regională:regională: realizări i necesită iș țrealizări i necesită iș ț 1616 iulie 2013iulie 2013 Ministerul Dezvoltării RegionaleMinisterul Dezvoltării Regionale ișiș Construc iilorțConstruc iilorț al Republicii Moldovaal Republicii Moldova
 2. 2. AspecteAspecte generale privind politica de dezvoltaregenerale privind politica de dezvoltare regională în RMregională în RM  Obiectivul general:Obiectivul general: Dezvoltarea echilibrată ișDezvoltarea echilibrată iș durabilă în toate regiunile de dezvoltare aledurabilă în toate regiunile de dezvoltare ale Republicii MoldovaRepublicii Moldova  AAutoriutoritateatatea de implementare a politicii dede implementare a politicii de dezvoltare regionalădezvoltare regională:: Ministerul DezvoltăriiMinisterul Dezvoltării Regionale i Construc iilș țRegionale i Construc iilș ț oror  Sursa de finan are a politicii de dezvoltarețSursa de finan are a politicii de dezvoltareț regională:regională: Fondul Na ional pentru DezvoltarețFondul Na ional pentru Dezvoltareț Regionale, care se formează dinRegionale, care se formează din alocaţiile anualealocaţiile anuale de la bugetul de statde la bugetul de stat ișiș mijloacele oferite demijloacele oferite de programele de asistenţă din partea partenerilor deprogramele de asistenţă din partea partenerilor de dezvoltare, .a.șdezvoltare, .a.ș
 3. 3. Priorită ile pe termen mediu a politicii de dezvoltarețPriorită ile pe termen mediu a politicii de dezvoltareț regionalăregională  perfecţionarea cadrului legal şi normativ înperfecţionarea cadrului legal şi normativ în domeniul dezvoltării regionale;domeniul dezvoltării regionale;  susţinerea dezvoltării durabile a regiunilor şisusţinerea dezvoltării durabile a regiunilor şi asigurarea unui sistem urban policentric;asigurarea unui sistem urban policentric;  consolidarea capacităţilor instituţiilor deconsolidarea capacităţilor instituţiilor de dezvoltare regională în regiunile ţării;dezvoltare regională în regiunile ţării;  diminuarea disparităţilor locale, inter - şi intra-diminuarea disparităţilor locale, inter - şi intra- regionaleregionale, inclusiv prin intermediul implementării, inclusiv prin intermediul implementării proiectelor de dezvoltare regionalăproiectelor de dezvoltare regională;;  elaborarea şi promovarea planificării integrate şielaborarea şi promovarea planificării integrate şi participatorii în procesul de dezvoltare regională.participatorii în procesul de dezvoltare regională.
 4. 4. Realizări majore în domeniul dezvoltării regionaleRealizări majore în domeniul dezvoltării regionale  A fost elaborat i aprobat cadrul normativ i regulatorș șA fost elaborat i aprobat cadrul normativ i regulatorș ș cu privire la asigurarea implementării politici decu privire la asigurarea implementării politici de dezvoltare regionalădezvoltare regională  A fost creat i dezvoltat continuu cadrul institu ionalș țA fost creat i dezvoltat continuu cadrul institu ionalș ț  Au fost implementate 37 proiecte de dezvoltareAu fost implementate 37 proiecte de dezvoltare regională, inclusiv 32 cu finan are din FNDR i 5 cuț șregională, inclusiv 32 cu finan are din FNDR i 5 cuț ș asisten a acordată de GIZțasisten a acordată de GIZț  A fost format sistemul de monitorizare i evaluare așA fost format sistemul de monitorizare i evaluare aș politicilorpoliticilor îînn domeniudomeniu  A fost asigurată informarea publicului şi transparenţaA fost asigurată informarea publicului şi transparenţa  A fost asigurată cooperarea cu partenerii deA fost asigurată cooperarea cu partenerii de dezvoltare şi schimb de experienţă internaţională.dezvoltare şi schimb de experienţă internaţională.
 5. 5. În procesul de implementare a proiectelor auÎn procesul de implementare a proiectelor au fost atinse următoarele rezultate:fost atinse următoarele rezultate:  În domeniul infrastructurii drumurilor –În domeniul infrastructurii drumurilor – a fosta fost îmbunătă ită starea drumurilor publice pe oțîmbunătă ită starea drumurilor publice pe oț lungime totală de 26,35 kmlungime totală de 26,35 km  În domeniul aprovizionării cu apă i sanita ie –auș țÎn domeniul aprovizionării cu apă i sanita ie –auș ț fost construite:fost construite: 2 sta ie de tratare a apei potabile,ț2 sta ie de tratare a apei potabile,ț 1 sta ie de epurare a apelor reziduale, 100,3 kmț1 sta ie de epurare a apelor reziduale, 100,3 kmț re ele de apeduct i 23,7 km re ele de canalizare.ț ș țre ele de apeduct i 23,7 km re ele de canalizare.ț ș ț  În domeniul sus inerii businessului –ațÎn domeniul sus inerii businessului –aț fostfost reabilitat sediul Incubatorului de afaceri dinreabilitat sediul Incubatorului de afaceri din com.Larga, Briceni i construit drumul de accesșcom.Larga, Briceni i construit drumul de accesș către Zona Economică Liberă Băl i.țcătre Zona Economică Liberă Băl i.ț
 6. 6. În procesul de implementare a proiectelor auÎn procesul de implementare a proiectelor au fost atinse următoarele rezultate:fost atinse următoarele rezultate:  În domeniul îmbunătă irea factorilor de mediu –țÎn domeniul îmbunătă irea factorilor de mediu –ț au fost construiteau fost construite 2 poligoane i 370 platforme,ș2 poligoane i 370 platforme,ș procurate peste 2 000 containere i 12 unită i deș țprocurate peste 2 000 containere i 12 unită i deș ț tehnică specializată.tehnică specializată.  În domeniul Atractivitate turistică –au fostÎn domeniul Atractivitate turistică –au fost renovate 2 centre culturale i turistice, iar înșrenovate 2 centre culturale i turistice, iar înș proces de implementare se află proiectele ce ințproces de implementare se află proiectele ce inț de construc ia unui centru sportiv regional lațde construc ia unui centru sportiv regional laț Cău eni i reabilitarea zonei de odihnș șCău eni i reabilitarea zonei de odihnș ș ăă Lacul săratLacul sărat din or. Cahul.din or. Cahul.
 7. 7. Proiecte de dezvoltare regională prioritateProiecte de dezvoltare regională prioritate pentru perioada 2013-2015pentru perioada 2013-2015  Documentul Unic de Program pentru perioada 2013-Documentul Unic de Program pentru perioada 2013- 2015, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.933 din2015, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.933 din 18.12.2012 stabile te 62 proiecte prioritate, la nivelș18.12.2012 stabile te 62 proiecte prioritate, la nivelș na ional în domeniul dezvoltării regionale, în valoarețna ional în domeniul dezvoltării regionale, în valoareț totală de 1255,16 mil.lei.totală de 1255,16 mil.lei.  Planurile Opera ionale Regionale Nord, Centru i Sudț șPlanurile Opera ionale Regionale Nord, Centru i Sudț ș stabilesc 103 proiecte prioritare la nivel regional, înstabilesc 103 proiecte prioritare la nivel regional, în valoare totală de 2 501,90 mil.lei.valoare totală de 2 501,90 mil.lei.  Proiectele au fost colectate în rezultatul organizăriiProiectele au fost colectate în rezultatul organizării Apelului de propuneri de proiecte, desfă urat în anulșApelului de propuneri de proiecte, desfă urat în anulș 2012.2012.  Selectarea proiectelor a avut loc în baza unor criteriiSelectarea proiectelor a avut loc în baza unor criterii prestabilite, în cadrul a 3 etape de evaluare (2 laprestabilite, în cadrul a 3 etape de evaluare (2 la nivel regional i 1 la nivel na ional).ș țnivel regional i 1 la nivel na ional).ș ț
 8. 8. NumNumăărulrul proiectelor prioritare incluse în DUP,proiectelor prioritare incluse în DUP, divizate pe tip de priorită i i regiuni de dezvoltareț șdivizate pe tip de priorită i i regiuni de dezvoltareț ș Tip proiect/program Regiunea Total Suma (mil.lei) I. Reabilitarea infrastructurii fizice Centru 13 441,98   Nord 9 241,20   Sud 9 151,04 Total   31 934,19 II. Susţinerea dezvoltării sectorului privat Centru 1 14,97   Nord 4 61,27   Sud 2 26,60 Total   7 102,84 III. Îmbunătăţirea factorilor de mediu şi a atractivităţii turistice Centru 14 101,45   Nord 5 84,19   Sud 5 32,49 Total   24 218,13 Total proiecte 62 1 255,16
 9. 9. Prezentarea grafică (priorită i)țPrezentarea grafică (priorită i)ț
 10. 10. Prezentare grafică (regiuni)Prezentare grafică (regiuni)
 11. 11. Asisten a tehnică i financiară necesarăț șAsisten a tehnică i financiară necesarăț ș  Oferirea suportului financiar pentruOferirea suportului financiar pentru implementarea proiectelor de dezvoltareimplementarea proiectelor de dezvoltare regională incluse în DUP 2013-2015 i în PORșregională incluse în DUP 2013-2015 i în PORș Nord, Centru i Sud 2013-2015șNord, Centru i Sud 2013-2015ș ((suportulsuportul financiare necesar pentru implementareafinanciare necesar pentru implementarea proiectelor din DUP constituie 590,51 mil.leiproiectelor din DUP constituie 590,51 mil.lei))  Dezvoltarea i implementarea unui instrument deșDezvoltarea i implementarea unui instrument deș planificare regională integratăplanificare regională integrată  Realizarea politici de dezvoltare urbanăRealizarea politici de dezvoltare urbană echilibratăechilibrată  Consolidarea capacită ii institu ionale a actorilorț țConsolidarea capacită ii institu ionale a actorilorț ț regionali, în mod special ale autorită ilorțregionali, în mod special ale autorită ilorț administra iei publice locale în ceea ce prive teț șadministra iei publice locale în ceea ce prive teț ș elaborarea i implementarea proiectelor.șelaborarea i implementarea proiectelor.ș
 12. 12. VVă mulţumesc pentru atenţie!ă mulţumesc pentru atenţie!

×