Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
„De la idee la realizare – parcursul
unui proiect de dezvoltare
regională”
Ministerul Dezvoltării RegionaleMinisterul Dezv...
Aspecte abordate în cadrul prezentăriiAspecte abordate în cadrul prezentării
• Identificarea, evaluarea și selectarea
proi...
 Scop: stimularea iniţiativelor în domeniul dezvoltării
infrastructurii fizice, îmbunătăţirii infrastructurii
afacerilor ...
Condiţii generale de finanţareCondiţii generale de finanţare
Prioritatea Valoarea
Minimă:Lei
Valoarea Maximă:
Lei
Reabilit...
Durata Apelului de Propuneri de Proiecte IIDurata Apelului de Propuneri de Proiecte II
60 zile
14 zile
45 zile
Lansarea APP de către MDRC
Depunerea şi selectarea notelor conceptuale
de proiect
Depunerea cererilor complete de finan...
Dinamica propunerilor de proiecte înaintate
Cauze ale respingerii propunerilor de proiectelor
• Notele conceptuale nu au fost depuse conform
formularului stabilit în ...
Proiecte de dezvoltare regională prioritate
pentru perioada 2013-2015
• Documentul Unic de Program pentru perioada 2013-20...
Aspecte legale privind FNDR
Potrivit prevederilor Legii privind dezvoltarea regională (436/2006):
-Fond naţional pentru de...
Numărul proiectelor prioritare incluse în DUP, divizate pe
tip de priorită i i regiuni de dezvoltareț ș
Tip proiect/progr...
Prezentarea grafică (priorită i)ț
Prezentare grafică (regiuni)
Proiecte finan ate din FNDR în anul 2013 iț ș
gradul de valorificare
În prezent în proces de implementare se află 21
proie...
Implementarea proiectelor
• Implementarea proiectelor de dezvoltare regională este
efectuată de către Agențiile de Dezvolt...
Monitorizarea, raportarea și evaluarea impactului
proiectelor
• La etapa inițierii implementării proiectelor, se semnează ...
Rezultate majore ob inuteț
• Au fost implementate 37 proiecte de dezvoltare regională,
inclusiv: 32 cu finanțare din FNDR ...
• În domeniul susținerii businessului –a fost reabilitat sediul
Incubatorului de afaceri din com.Larga, Briceni și constru...
Mul umesc pentru aten ieț ț
Sergiu Cecan,
Șef al Direcției relații cu instituțiile de dezvoltare regională,
Ministerul Dez...
De la idee la realizare – parcursul unui proiect de dezvoltare regională - Sergiu Cecan, Şeful Direcţiei relaţii cu instit...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

De la idee la realizare – parcursul unui proiect de dezvoltare regională - Sergiu Cecan, Şeful Direcţiei relaţii cu instituţiile de dezvoltare regională, MDRC

681 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

De la idee la realizare – parcursul unui proiect de dezvoltare regională - Sergiu Cecan, Şeful Direcţiei relaţii cu instituţiile de dezvoltare regională, MDRC

 1. 1. „De la idee la realizare – parcursul unui proiect de dezvoltare regională” Ministerul Dezvoltării RegionaleMinisterul Dezvoltării Regionale ișiș Construc iilorțConstruc iilorț al Republicii Moldovaal Republicii Moldova
 2. 2. Aspecte abordate în cadrul prezentăriiAspecte abordate în cadrul prezentării • Identificarea, evaluarea și selectarea proiectelor de dezvoltare regională • Aprobarea și finanțarea proiectelor • Implementarea proiectelor • Monitorizarea, evaluarea impactului și asigurarea durabilității • …
 3. 3.  Scop: stimularea iniţiativelor în domeniul dezvoltării infrastructurii fizice, îmbunătăţirii infrastructurii afacerilor şi protecţiei mediului i atractivită ii turisticeș ț i stabilirea portofoliului de proiecte cu finan are dinș ț FNDR pentru următorii 3 ani (2013-2015)  Eligibilitatea aplican ilorț : APL de nivel I i II i ADR –ș ș urile  Eligibilitatea Proiectelor: Proiecte care corespund priorită ilor de dezvoltare regională, durata deț implementare să nu depă ească 36 de luni i valoareaș ș totală a proiectului nu depă e te limitele stabilite peș ș prioritate CadruCadrull generalgeneral i specificul Apelului de Propuneriși specificul Apelului de Propuneriș de Proiecte organizat în anul 2012de Proiecte organizat în anul 2012
 4. 4. Condiţii generale de finanţareCondiţii generale de finanţare Prioritatea Valoarea Minimă:Lei Valoarea Maximă: Lei Reabilitarea infrastructurii fizice 1 000 000 100 000 000 Susţinerea dezvoltării sectorului privat, în special în regiunile rurale 250 000 15 000 000 Îmbunătăţirea factorilor de mediu şi a atractivităţii turistice 1 000 000 25 000 000
 5. 5. Durata Apelului de Propuneri de Proiecte IIDurata Apelului de Propuneri de Proiecte II 60 zile 14 zile 45 zile
 6. 6. Lansarea APP de către MDRC Depunerea şi selectarea notelor conceptuale de proiect Depunerea cererilor complete de finanţare. Evaluarea şi aprobarea cererilor complete de finanţare la nivel regional. Evaluarea cererilor complete de finanţare de către Comisia de evaluare de pe lîngă MDRC Aprobarea POR de CRD. Aprobarea proiectului DUP de către CNCDR şi aprobarea finală de către Guvern. EtapeleEtapele preprezentării şi evaluării PPzentării şi evaluării PP I. II. III. IV. V. VII. VI.
 7. 7. Dinamica propunerilor de proiecte înaintate
 8. 8. Cauze ale respingerii propunerilor de proiectelor • Notele conceptuale nu au fost depuse conform formularului stabilit în Instrucțiune • Ideile de proiecte nu se încadrează în obiectivele și prioritățile apelului de proiecte, • În notele conceptuale nu a fost argumentată durabilitatea proiectului sau modalitatea de gestiune a bunurilor post-implementare. • La cererile complete de finanțare nu au fost anexate documentația tehnică și de deviz actualizate în avizate în modul stabilit de legislație
 9. 9. Proiecte de dezvoltare regională prioritate pentru perioada 2013-2015 • Documentul Unic de Program pentru perioada 2013-2015, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.933 din 18.12.2012 stabilește 62 proiecte prioritate, la nivel național în domeniul dezvoltării regionale, în valoare totală de 1255,16 mil.lei. • Conform Cadrului bugetar pe termen mediu, în FNDR urmează a fi alocate din Bugetul de stat în perioada 2013-2015 mijloace financiare în sumă de 664,7 mil. lei. • Pentru implementarea proiectelor sunt atrase și alte surse de finanțare. • Decizie cu privire la finanțarea proiectelor îi aparține CNCDR, care aprobă anual repartizarea mijloacelor FNDR pe proiecte concrete.
 10. 10. Aspecte legale privind FNDR Potrivit prevederilor Legii privind dezvoltarea regională (436/2006): -Fond naţional pentru dezvoltare regională - sursă de finanţare a proiectelor şi programelor orientate spre atingerea obiectivelor  de dezvoltare regională; -Fondul se formează din alocaţiile anuale de la bugetul de stat,  ca poziţie distinctă pentru politica de dezvoltare regională,  precum şi din alte surse; -Alocaţiile anuale din bugetul de stat la Fond reprezintă 1% din  veniturile aprobate ale bugetului de stat pe anul respectiv, cu excepția veniturilor cu destinație specială. În anul 2013 a fost alocată suma de 191,25 mil.lei.
 11. 11. Numărul proiectelor prioritare incluse în DUP, divizate pe tip de priorită i i regiuni de dezvoltareț ș Tip proiect/program Regiunea Total Suma (mil.lei) I. Reabilitarea infrastructurii fizice Centru 13 441,95   Nord 9 241,20   Sud 9 251,04 Total   31 934,19 II. Susţinerea dezvoltării sectorului privat Centru 1 14,97   Nord 4 61,27   Sud 2 26,60 Total   7 102,84 III. Îmbunătăţirea factorilor de mediu şi a atractivităţii turistice Centru 14 101,45   Nord 5 84,19   Sud 5 32,49 Total   24 218,13 Total proiecte 62 1 255,16
 12. 12. Prezentarea grafică (priorită i)ț
 13. 13. Prezentare grafică (regiuni)
 14. 14. Proiecte finan ate din FNDR în anul 2013 iț ș gradul de valorificare În prezent în proces de implementare se află 21 proiecte de dezvoltare regională, dintre care: • Aprovizionarea cu apă i sanita ie – 3ș ț • Infrastructura drumurilor – 7 • Sus inerea dezvoltării sectorului privat – 1ț • Protec ia mediului – 3ț • Sporirea atractivită ii turistice – 7ț Din suma totală alocată pentru implementarea proiectelor în prime apte luni ale anuluiș au fost valorificate mijloace financiare în sumă de 72 252,9 mii lei sau 86,03% din suma planificată pentru perioada de gestiune
 15. 15. Implementarea proiectelor • Implementarea proiectelor de dezvoltare regională este efectuată de către Agențiile de Dezvoltare Regională, de comun cu APL– aplicante. În acest contest, de către ADR sunt efectuate următorele activițăti majore: - Organizează procedurile de achiziții publice și contractează operatorii economici. - Asigura controlul asupra procesului de executare a lucrărilor - Înaintează solicitări de plată pentru lucrările efectuate - Prezintă rapoarte privind implementarea proiectelor - Organizează ședințele de recepție a lucrărilor - Transmite către APL bunurile create in procesul de implementare a proiectelor.
 16. 16. Monitorizarea, raportarea și evaluarea impactului proiectelor • La etapa inițierii implementării proiectelor, se semnează un acord de parteneriat în care sunt stabilite responsabilitățile tuturor actorilor implicați in procesul de implementare a proiectelor. • ADR prezintă rapoarte trimestriale pe parcursul implementării proiectelor și rapoarte finale la terminarea proiectelor. • La finele proiectului se efectuează evaluarea impactului proiectului • APL este responsabilă de asigurarea durabilității acestora inclusiv prin elaborarea si aprobarea unui plan de acțiuni în acest scop. • APL prezintă rapoarte în timp de 5 ani după implementarea proiectelor
 17. 17. Rezultate majore ob inuteț • Au fost implementate 37 proiecte de dezvoltare regională, inclusiv: 32 cu finanțare din FNDR și 5 cu asistența acordată de GIZ • În domeniul infrastructurii drumurilor – a fost îmbunătățită starea drumurilor publice pe o lungime totală de 26,35 km • În domeniul aprovizionării cu apă și sanitație –au fost construite: 2 stație de tratare a apei potabile, 1 stație de epurare a apelor reziduale, 100,3 km rețele de apeduct și 23,7 km rețele de canalizare.
 18. 18. • În domeniul susținerii businessului –a fost reabilitat sediul Incubatorului de afaceri din com.Larga, Briceni și construit drumul de acces către Zona Economică Liberă Bălți. • În domeniul îmbunătățirea factorilor de mediu –au fost construite 2 poligoane și 370 platforme, procurate peste 3700 containere și 20 unități de tehnică specializată. • În domeniul Atractivitate turistică –au fost renovate 2 centre culturale și turistice, iar în proces de implementare se află proiectele ce țin de construcția unui centru sportiv regional la Căușeni și reabilitarea zonei de odihnă Lacul sărat din or. Cahul. Rezultate majore ob inuteț
 19. 19. Mul umesc pentru aten ieț ț Sergiu Cecan, Șef al Direcției relații cu instituțiile de dezvoltare regională, Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, str. Cosmonauților 9, bir.700, Chișinău, Republica Moldova tel: +373-22-204 552, fax: +373-22-220 758 e-mail: sergiu.cecan@mdrc.gov.md

×