Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Perspective de cooperare 
2014-2020 
CCoonnffeerriinnţţaa NNaaţţiioonnaallăă 
CCooooppeerraarreeaa ttrraannssffrroonnttaal...
Cooperarea Transfrontalieră la graniţele externe ale UE 
În contextul Politicii Europene de Vecinătate, 
cooperarea transf...
Cadrul legal ENI 
• Regulamentul nr.232/11 martie 2014 de instituire a unui 
instrument european de vecinătate (ENI). 
• R...
Cooperarea Transfrontalieră la graniţele externe ale UE 
Obiectivele strategice ale Instrumentului European de 
Vecinătate...
Obiective tematice ENI CBC
Condiţii de asigurare a finanţării 
 Proiectele trebuie să asigure un impact transfrontalier 
clar şi valoare adăugată pe...
Principiul parteneriatului 
 Proiectele se bazează pe parteneriate transfrontaliere între Statele 
Membre şi statele part...
2014-2020 
Programele bilaterale succesoare ale 
PO ROUAMD: 
1. Programul România-Republica Moldova 
2. Programul România-...
PROGRAMUL OPERAŢIONAL COMUN 
ROMÂNIA-REPUBLICA MOLDOVA 
2014-2020
Programul România-Republica Moldova 
• Aria programului: 
– Judeţele: Botoşani, Iaşi, Vaslui, Galaţi 
– Întregul teritoriu...
Stadiul pregătirii programelor 
-structuri nominalizate- 
• Autoritatea de Management - MDRAP România 
• Secretariat Tehni...
Stadiul pregătirii programelor 
-structuri nominalizate- 
• Autoritatea Naţională - responsabilităţi sporite faţă 
de peri...
Stadiul pregătirii programelor 
-structuri comune 1- 
• Comitetul Comun de Programare 
– alcătuit din reprezentanţi ai fie...
Stadiul pregătirii programelor 
-Obiective tematice- 
• Comitetul Comun de Programare a selectat din 
lista prevăzută de d...
Stadiul pregătirii programelor 
-Obiective tematice selectate- 
• OT 2 Sprijin pentru educaţie, cercetare, dezvoltare 
teh...
Stadiul pregătirii programelor 
-Obiective tematice selectate- 
• OT 2 Sprijin pentru educaţie, cercetare, dezvoltare 
teh...
Stadiul pregătirii programelor 
-Obiective tematice selectate- 
• OT 7 Îmbunătăţirea accesibilităţii regiunii, dezvoltarea...
Stadiul pregătirii programelor 
-Obiective tematice selectate- 
• OT 8 Acţiuni comune în domeniul siguranţei şi 
securităţ...
Stadiul pregătirii programelor 
-structuri comune 2- 
• Grupul Comun de Lucrul pentru Proiecte Mari de 
Infrastructură 
– ...
Proiecte Mari de Infrastructură 
• Alocarea disponibilă pentru PMI 
– Este limitată de reglementările europene la maxim 30...
Proiecte Mari de Infrastructură 
• Domenii vizate de cele 7 PMI identificate: 
-situaţii de urgenţă (OT8) 
-vamă (OT 10) 
...
Stadiul pregătirii programelor 
-implicarea potenţialilor beneficiari- 
• Pentru elaborarea programelor sunt avute în vede...
Paşii următori 
– Definitivarea strategiei (după selectarea celui de-al 
patrulea obiectiv) 
– Consultare publică asupra s...
PPRROOGGRRAAMMUULL OOPPEERRAAŢŢIIOONNAALL 
CCOOMMUUNN BBAAZZIINNUULL MMĂĂRRIIII NNEEGGRREE
De la ENPI CBC la ENI CBC 
-Programul Bazinul Mării Negre 
-2007-2013 - 
•Ţările participante au dovedit un interes major ...
Aria Programului2014-2020 
Romania: Regiunea Sud Est; 
Bulgaria: Severoiztochen, Yugoiztochen; 
Grecia: Kentriki Makedonia...
Buget 2014-2020 
• ENI Buget : 39 mil. Euro 
• IPA Buget : 10 mil. Euro 
• Total contribuţie UE (ENI+IPA): 49 mil. 
• Cofi...
Ce s-a schimbat? 
• Buget cu 40% mai mare; 
• Buget comun(ENI + IPA); 
• Entităţile turce pot aplica în calitate de lideri...
Stadiul pregătirii programelor 
-structuri nominalizate- 
• Autoritatea de Management - MDRAP România 
• Secretariatul Teh...
Stadiul pregătirii programelor 
-structuri comune- 
• Comitetul Comun de Programare – alcătuit din 
reprezentanţi ai tutur...
Strategia 2014-2020
Activităţi indicative-selecţie 
Prioritatea 1.1 – Promovarea afacerilor şi antreprenoriatului în 
sectorul turistic şi sec...
Activităţi indicative-selecţie 
Prioritatea 1.2 – Creşterea oportunităţilor comerciale şi 
modernizarea agriculturii şi a ...
Activităţi indicative-selecţie 
Prioritatea 2.1 – Îmbunătăţirea monitorizării mediului 
 Sisteme transfrontaliere de moni...
Activităţi indicative-selecţie 
Prioritatea 2.2 - Promovarea acţiunilor comune împotriva poluării 
marine şi a râurilor 
...
Calendar indicativ 
• Finalizare Program – S1 2015; 
• Înaintarea Programului la CE – S1 2015; 
• Negociere şi aprobare de...
Va multumesc!
Daniela Popescu, Autoritatea Comună de Management - Programul Operațional Comun România – Republica Moldova 2014-2020. Pro...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Daniela Popescu, Autoritatea Comună de Management - Programul Operațional Comun România – Republica Moldova 2014-2020. Programul Operațional Comun Bazinul Mării Negre 2014-2020

1,138 views

Published on

 • Be the first to comment

Daniela Popescu, Autoritatea Comună de Management - Programul Operațional Comun România – Republica Moldova 2014-2020. Programul Operațional Comun Bazinul Mării Negre 2014-2020

 1. 1. Perspective de cooperare 2014-2020 CCoonnffeerriinnţţaa NNaaţţiioonnaallăă CCooooppeerraarreeaa ttrraannssffrroonnttaalliieerrăă:: rreeaalliizzăărrii aallee RReeppuubblliicciiii MMoollddoovvaa îînn ppeerriiooaaddaa 22000077--22001133 Daniela Popescu Şef serviciu ACM ROUAMD
 2. 2. Cooperarea Transfrontalieră la graniţele externe ale UE În contextul Politicii Europene de Vecinătate, cooperarea transfrontalieră are un rol esenţial, bazat pe principiul acţiunii în beneficiul ambelor părţi ale frontierei Obiectivul general al Instrumentului European de Vecinătate: progresul către o regiune de prosperitate şi bună vecinătate între state membre şi nemembre ale UE.
 3. 3. Cadrul legal ENI • Regulamentul nr.232/11 martie 2014 de instituire a unui instrument european de vecinătate (ENI). • Regulamentul Comisiei nr. 897/18 august 2014 privind regulile de implementare aplicabile programelor de cooperare transfrontalieră finanţate din ENI. • Regulamentul nr.236/2014 de stabilire a normelor şi procedurilor comune pentru punerea în aplicare a instrumentelor Uniunii pentru finanţarea acţiunilor externe. • Documentul de Programare 2014-2020 pentru cooperare transfrontalieră ENI Cadrul legal este disponibil pe site-ul programului România-Ucraina- Republica Moldova: www.ro-ua-md.net
 4. 4. Cooperarea Transfrontalieră la graniţele externe ale UE Obiectivele strategice ale Instrumentului European de Vecinătate (ENI) 2014-2020: 1.Promovarea dezvoltării economice şi sociale a regiunilor pe ambele părţi ale frontierei 2.Soluţionarea problemelor comune de mediu, sănătate publică, siguranţă şi securitate 3.Promovarea unor condiţii mai bune pentru asigurarea mobilităţii persoanelor, bunurilor şi capitalului
 5. 5. Obiective tematice ENI CBC
 6. 6. Condiţii de asigurare a finanţării  Proiectele trebuie să asigure un impact transfrontalier clar şi valoare adăugată pentru strategiile Uniunii Europene şi ale programelor;  Proiectele sunt implementate în aria programului  Nu se acceptă dublarea finanţării aceloraşi acţiuni din surse diferite ale UE  Nu se acceptă finanţarea retroactivă a proiectelor.
 7. 7. Principiul parteneriatului  Proiectele se bazează pe parteneriate transfrontaliere între Statele Membre şi statele partenere/candidate (Turcia);  Fiecare proiect desemnează un lider care să reprezinte parteneriatul în relaţia contractuală cu donorul, reprezentat de AM (este cel care semnează contractul de finanţare);  Toţi partenerii (beneficiarii) trebuie să colaboreze activ în dezvoltarea şi implementarea proiectelor şi trebuie să asigure personal şi/sau co-finanţare, în baza unui Acord de Parteneriat pe care îl semnează;  Liderul de proiect primeşte finanţarea de la AM şi asigură transferul grantului către parteneri, conform prevederilor Acordului de Parteneriat;  Liderul îşi asumă responsabilitatea pentru implementarea întregului proiect;  Fiecare partener este legal şi financiar responsabil pentru activităţile pe care le implementează şi pentru gestionarea grantului pe care îl primeşte.
 8. 8. 2014-2020 Programele bilaterale succesoare ale PO ROUAMD: 1. Programul România-Republica Moldova 2. Programul România-Ucraina Programul Operaţional Comun Bazinul Mării Negre
 9. 9. PROGRAMUL OPERAŢIONAL COMUN ROMÂNIA-REPUBLICA MOLDOVA 2014-2020
 10. 10. Programul România-Republica Moldova • Aria programului: – Judeţele: Botoşani, Iaşi, Vaslui, Galaţi – Întregul teritoriu al Republicii Moldova • Alocarea financiară – 81 milioane de Euro (fonduri ENI) • Cofinanţare minimă care trebuie asigurată – 10% din fondurile ENI
 11. 11. Stadiul pregătirii programelor -structuri nominalizate- • Autoritatea de Management - MDRAP România • Secretariat Tehnic Comun - Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră ROMD-Iaşi • Autoritatea de Audit - Curtea de Conturi din România • Autoritatea Naţională din Moldova-în curs de stabilire
 12. 12. Stadiul pregătirii programelor -structuri nominalizate- • Autoritatea Naţională - responsabilităţi sporite faţă de perioada actuală: – Organizează funcţionarea sistemului naţional de management şi control din Republica Moldova – Asigură coordonarea instituţiilor naţionale implicate în sistem – Responsabilităţile (inclusiv cele financiare) vor fi detaliate în Acordul Financiar semnat cu CE
 13. 13. Stadiul pregătirii programelor -structuri comune 1- • Comitetul Comun de Programare – alcătuit din reprezentanţi ai fiecărui stat, de la nivel central şi regional – are rolul de a identifica priorităţile comune ambelor state participante, de a participa la elaborarea strategiei programului de cooperare şi la stabilirea alocărilor financiare corespunzătoare domeniilor vizate. – Până în prezent au avut loc 3 reuniuni precum şi consultări scrise asupra analizelor necesare pentru elaborarea programului.
 14. 14. Stadiul pregătirii programelor -Obiective tematice- • Comitetul Comun de Programare a selectat din lista prevăzută de documentele CE trei obiective tematice care să fie vizate de viitorul program, urmând ca decizia pentru un al patrulea obiectiv să fie luată în perioada următoare.
 15. 15. Stadiul pregătirii programelor -Obiective tematice selectate- • OT 2 Sprijin pentru educaţie, cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare • OT 7 Îmbunătăţirea accesibilităţii regiunii, dezvoltarea de reţele şi sisteme de transport şi comunicaţii • OT 8 Acţiuni comune în domeniul siguranţei şi securităţii
 16. 16. Stadiul pregătirii programelor -Obiective tematice selectate- • OT 2 Sprijin pentru educaţie, cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare - promovare şi sprjin pentru inovare, cercetare şi dezvoltare - planificare comună în domeniul educaţiei - sprijinirea cooperării la nivel local în educaţie - pregătire profesională, îmbunătăţirea abilităţilor
 17. 17. Stadiul pregătirii programelor -Obiective tematice selectate- • OT 7 Îmbunătăţirea accesibilităţii regiunii, dezvoltarea de reţele şi sisteme de transport şi comunicaţii -îmbunătăţirea mobilităţii persoanelor şi bunurilor -dezvoltarea serviciilor de transport şi a infrastructurii -dezvoltarea infrastructurii de comunicaţii, schimb de date şi interoperabilitate.
 18. 18. Stadiul pregătirii programelor -Obiective tematice selectate- • OT 8 Acţiuni comune în domeniul siguranţei şi securităţii - sprijin pentru sănătatea publică şi îmbunătăţirea accesului la sănătate; - prevenirea şi lupta împotriva crimei organizate; - întărirea capacităţii poliţiei şi structurilor vamale prin cooperare şi schimb de informaţii şi experienţă - sprijin pentru activităţi comune menite să prevină dezastrele naturale sau produse de acţiuni umane; acţiuni comune în cazul situaţiilor de urgenţă
 19. 19. Stadiul pregătirii programelor -structuri comune 2- • Grupul Comun de Lucrul pentru Proiecte Mari de Infrastructură – alcătuit din reprezentanţi ai fiecărui stat, de la nivel central şi regional – are rolul de a identifica proiectele mari de infrastructură a căror listă va fi inclusă în programul operaţional – Până în prezent au avut loc 2 reuniuni precum şi consultări scrise în urma cărora au fost identificate 7 proiecte.
 20. 20. Proiecte Mari de Infrastructură • Alocarea disponibilă pentru PMI – Este limitată de reglementările europene la maxim 30% din totalul finanţării UE pentru program. – Maxim 24,3 mil. EURO – Condiţii speciale de acordare a grantului (monopolul beneficiarului, competenţe tehnice sau administrative exclusive)
 21. 21. Proiecte Mari de Infrastructură • Domenii vizate de cele 7 PMI identificate: -situaţii de urgenţă (OT8) -vamă (OT 10) -mediu (OT 6) -comunicaţii (OT 7) -afaceri interne (combaterea criminalităţii transfrontaliere) (OT 8) -energie (OT 9) • Selecţia finală a PMI se va realiza după decizia privind cel de-al patrulea obiectiv tematic.
 22. 22. Stadiul pregătirii programelor -implicarea potenţialilor beneficiari- • Pentru elaborarea programelor sunt avute în vedere opiniile potenţialilor beneficiari. – Au avut loc o serie de consultări (prin interviuri, întâlniri, chestionare on line) atât în judeţele din România cât şi în Republica Moldova ale căror concluzii au constituit elemente ale analizei ariei programului. – După elaborarea proiectelor de program, acestea vor fi supuse consultării publice pe site-ul www.ro-ua-md.net
 23. 23. Paşii următori – Definitivarea strategiei (după selectarea celui de-al patrulea obiectiv) – Consultare publică asupra strategiei – Demararea analizei de mediu si consultarea publică aferentă – Descrierea sistemului de management şi control – Transmiterea proiectului de program la CE (prima jumătate a anului 2015)
 24. 24. PPRROOGGRRAAMMUULL OOPPEERRAAŢŢIIOONNAALL CCOOMMUUNN BBAAZZIINNUULL MMĂĂRRIIII NNEEGGRREE
 25. 25. De la ENPI CBC la ENI CBC -Programul Bazinul Mării Negre -2007-2013 - •Ţările participante au dovedit un interes major în programul BMN 2007-2013: • Număr mare de proiecte depuse în cele două apeluri(368) şi 62 contracte încheiate; • Majorarea bugetului iniţial de către CE cu 11 mil. Euro, o recunoaştere a importanţei Programului pentru stabilitatea economică a ariei. •Această experienţă trebuie să fie fructificată în programul viitor.
 26. 26. Aria Programului2014-2020 Romania: Regiunea Sud Est; Bulgaria: Severoiztochen, Yugoiztochen; Grecia: Kentriki Makedonia, Anatoliki Makedonia Thraki; Turcia: Istanbul, Tekirdağ, Kocaeli, Zonguldak, Kastamonu, Samsun, Trabzon; Rusia: Rostov Oblast, Krasnodar Krai and Adygea republic; Ucraina*: Odesa, Mykolaiv, Kherson, Zaporosh’ye and Donetsk Oblasts, Crimea Republic, Sevastopol; Rep. Moldova, Georgia, Armenia, Azerbaidjan: the whole country. *Trestricţiile generale ale UE privind cooperarea în regiunile ilegal ocupate de Rusia sunt aplicabile CBC. Ca urmare, regiunile Sevastopol şi Republica Crimeea nu sunt eligibile în prezent.
 27. 27. Buget 2014-2020 • ENI Buget : 39 mil. Euro • IPA Buget : 10 mil. Euro • Total contribuţie UE (ENI+IPA): 49 mil. • Cofinanţare natională (10%) din contribuţia UE
 28. 28. Ce s-a schimbat? • Buget cu 40% mai mare; • Buget comun(ENI + IPA); • Entităţile turce pot aplica în calitate de lideri; • Posibilitatea includerii de centre majore şi regiuni adiacente • Rezultate concrete şi vizibile; • Un accent mai mare pe sustenabilitate; • Acţiunile People to people vor putea fi tratate ca aspecte orizontale; • Secretariatul Tehnic Comun este finanţat din AT a Programului
 29. 29. Stadiul pregătirii programelor -structuri nominalizate- • Autoritatea de Management - MDRAP România • Secretariatul Tehnic Comun – Agenţia de Dezvoltare Regională Sud-Est, Constanţa • Autoritatea de Audit - Curtea de Conturi din România • Autoritatea Naţională din Republica Moldova- Cancelaria de Stat • Punctul Naţional de Control din Republica Moldova – Ministerul Finanţelor • Membru în Grupul Auditorilor din Republica Moldova - Curtea de Conturi
 30. 30. Stadiul pregătirii programelor -structuri comune- • Comitetul Comun de Programare – alcătuit din reprezentanţi ai tuturor ţărilor participante Până în prezent a aprobat: 1. Strategia programului 2. Obiectivele tematice 3. Priorităţile 4. Activităţile indicative
 31. 31. Strategia 2014-2020
 32. 32. Activităţi indicative-selecţie Prioritatea 1.1 – Promovarea afacerilor şi antreprenoriatului în sectorul turistic şi sectorul cultural  Promovarea produselor de turism transfrontalier şi itinerarii tematice transnaţionale;  Promovarea conservării patrimoniului;  Promovarea instrumentelor electronice de marketing şi logistică transfrontalieră dedicată turismului;  Promovarea unor produse culturale şi evenimente;  Svhimburi de bune practici în dezvoltarea turismului prietenos cu mediul;  Imbunătăţirea serviciilor de turism şi îmbunătăţirea abilităţilor profesionale
 33. 33. Activităţi indicative-selecţie Prioritatea 1.2 – Creşterea oportunităţilor comerciale şi modernizarea agriculturii şi a sectoarelor conexe  Promovarea reţelelor şi parteneriatelor comerciale în bazinul Mării Negre;  Întărirea conectivităţii prin internet, sisteme transfrontaliere de informaţii de afaceri;  Strategii de marketing comune, schimburi de bune practici;  Sprijin pentru inovare şi cooperare în industria agricolă;
 34. 34. Activităţi indicative-selecţie Prioritatea 2.1 – Îmbunătăţirea monitorizării mediului  Sisteme transfrontaliere de monitorizare, evaluare şi informare pentru prevenirea poluării transfrontaliere;  Îmbunătăţirea capacităţii de cercetare în domeniul transformării eco-sistemelor şi monitorizarea biodiversităţii;  Armonizarea monitorizării mediului marin şi a culegerii de date;  Cooperarea între autorităţile maritime pentru asigurarea navigaţiei şi pescuitului sigure;  Schimburi de bune practici pentru reducerea riscurilor de mediu şi gestionarea eficientă a situaţiilor de urgenţă.
 35. 35. Activităţi indicative-selecţie Prioritatea 2.2 - Promovarea acţiunilor comune împotriva poluării marine şi a râurilor  Conştientizarea şi educarea publicului privind poluarea marină şi a râurilor, valoarea biodiversităţii şi protecţia mediului;  Schimb de bune practici privind managementul deşeurilor inclusiv cele provenite de pe vase;
 36. 36. Calendar indicativ • Finalizare Program – S1 2015; • Înaintarea Programului la CE – S1 2015; • Negociere şi aprobare de către CE - max. 6 luni de la înaintarea la CE; • Semnarea Acordurilor Financiare între CE şi statele partenere - max. 1 an de la adoptarea Programului; • Primul apel – cel mai devreme S1/S2 2016. • Informaţii actualizate: www.blacksea-cbc.net
 37. 37. Va multumesc!

×