Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
APENDIX / DODATAK     PRESS CLIPPING FOR NEWS /      PRESS CLIPPING ZA VIJESTGIKIL’s Goal is to Increase Product...
This article was published on July 23, 2012. Bosnian MediaGroup Agency Tuzla prepared and published this article incoopera...
http://www.gikil.ba/bs/novosti/114-gikil-ov-cilj-je-poveanje-proizvodnje-i-izvozaGIKIL-ov cilj je povećanje proizvodnje ii...
tim koji može odgovoriti zahtjevima svjetskoga tržišta. Mi smo kontinuirano u potraziza kupcima koksa širom svijeta i taj ...
These problems faced by GIKIL’s Management were the topic of Strategic PlanningWorkshop held in Tuzla on July 21st, 2012. ...
http://volimtuzlu.ba/index.php?option=com_content&view=article&id=5879:planovi-i-ciljevi-gikil-a&catid=44:novosti&Itemid=7...
Ona će biti kreirana zajednički od strane svih funkcionalnih vođa sektora. Razvijamo makrostrategiju u oblastima: martktin...
http://www.ekapija.ba/website/bih/page/60694923. 07. 2012. | 14:31Novi menadžment GIKIL-a: Planiranopovećanje proizvodnje ...
Novi zamjenik generalnog direktora Suad Dubravić, koji je na ovoj poziciji zamijenio FaikaBuševca, naglasio je kako će GIK...
Prvi put, od pokretanja GIKIL-a može se reći da je lukavački KAN uspioznačajnije prodrijeti na tržište Bosne i Hercegovine...
Novi zamjenik generalnog direktora Suad Dubravić, koji je na ovoj pozicijizamijenio Faika Buševca, naglasio je kako će GIK...
http://www.internovine.com/index.php/koktel/43-kokteli/11625-cilj-je-poveanje-proizvodnje-i-izvozaGIKIL Global Ispat koksn...
djeluje kao cjelina u najtežim situacijama. Naše strateško planiranje upravo je pokazaloda imamo tim koji može odgovoriti ...
Pomenuta problematika sa kojom se susreće Menadžment GIKIL-a bila je tema Radionicestrateškog planiranja održane u Tuzli 2...
http://www.seebiz.net/poslovanje/kompanije/novi-menadzment-gikila-ide-ka-povecanju-proizvodnje-i-izvozaNovi menadžment GIK...
ovakvih radionica u kojima želimo da uposlenici i menadžeri unesu svoju kreativnost, znanje,iskustvo i na taj način postan...
32. Press Clipping -GIKIL’s Goal is to Increase Production and Exports_GIKIL-ov cilj je povećanje proizvodnje i izvoza
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

32. Press Clipping -GIKIL’s Goal is to Increase Production and Exports_GIKIL-ov cilj je povećanje proizvodnje i izvoza

256 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

32. Press Clipping -GIKIL’s Goal is to Increase Production and Exports_GIKIL-ov cilj je povećanje proizvodnje i izvoza

 1. 1. APENDIX / DODATAK PRESS CLIPPING FOR NEWS / PRESS CLIPPING ZA VIJESTGIKIL’s Goal is to Increase Production and Exports GIKIL-ov cilj je povećanje proizvodnje i izvozaPrepared by GIKIL Corporate Communications & CSR Team Pripremljeno od GIKIL Tima za korporativnekomunikacije i korporativnu društvenu odgovornost LUKAVAC, JULY 2012
 2. 2. This article was published on July 23, 2012. Bosnian MediaGroup Agency Tuzla prepared and published this article incooperation with GIKIL Corporate Communications & CSR Team. First we will introduce you to the original version of articletranslated into English. After that we will present Media wherearticle is published. ________________________________________________ Ovaj tekst je objavljen 23. jula 2012. godine. Bosanskamedijska grupa Tuzla je pripremila i objavila ovaj tekst u saradnjisa GIKIL Timom za korporativne komunikacije i korporativnudruštvenu odgovornost Prvo ćemo predstaviti orginalnu verziju teksta prevedenu naengleski jezik. Zatim ćemo prezentirati medije gdje je tekstobjavljen.
 3. 3. http://www.gikil.ba/bs/novosti/114-gikil-ov-cilj-je-poveanje-proizvodnje-i-izvozaGIKIL-ov cilj je povećanje proizvodnje iizvozaPonedjeljak, 23 Juli 2012 12:13GIKIL Global Ispat koksna industrija Lukavac jedna je od najuspješnijih kompanija u BiH "Global Ispat Koksna Industrija" d.o.o. Lukavac i pored teških posljedica koje je ostavila svjetska ekonomska kriza uspijeva se održati na tržištu plasirajući svoje proizvode, prije svega koks, multinacionalnim kompanijama širom svijeta. Značajno smanjenje proizvodnje koksa, koje je obilježilo prvu polovinu ove godine, pokušalo se nadomjestiti intenzivnijom proizvodnjom vještačkih đubriva u okviru GIKIL-ove tvornice Azotara. Prvi put, odpokretanja GIKIL-a može se reći da je "lukavački KAN" uspio značajnije prodrijeti na tržišteBosne i Hercegovine, te djelomično zemalja okruženja. I pored činjenice da je u GIKIL-udostignut visoki standard poslovanja, determiniran japanskim TPM standardom izuzetnosti,poslovanje GIKIL-a i dalje je značajno opterećeno činjenicom da svjetska proizvodnja željezajoš uvijek nije izašla iz krize, tako da će i u narednom periodu poslovanje GIKIL-a ovisitidirektno od svjetskih ekonomskih kretanja.Pomenuta problematika sa kojom se susreće Menadžment GIKIL-a bila je tema Radionicestrateškog planiranja održane u Tuzli 21. jula 2012. godine. Prošireni sastanak MenadžmentaGIKIL-a bio je prvi susret sa novim generalnim direktorom Santanu Kumar Nath, koji je naovoj poziciji zamijenio dosadašnjeg direktora Guntapalli Jagannadham. GospodinJagannadham je poželio uspješan rad Strateške radionice, te se zahvalio na dosadašnjojsuradnji, dajući riječ svome nasljedniku Nathu, koji je kazao:-Današnji sastanak je motiviran potrebom da prvi ljudiGIKIL-a pokušaju kroz razgovor definirati strategijudaljeg poslovanja kompanije. Ona će biti kreiranazajednički od strane svih funkcionalnih vođa sektora.Razvijamo makro strategiju u oblastima: martktinga,nabavke sirovina, investicija, finansija, ljudskih resursaitd. Ova strategija proizaći će iz niza ovakvih radionicau kojima želimo da uposlenici i menadžeri unesu svojukreativnost, znanje, iskustvo i na taj način postanu dioputa GIKIL-a ka uspjehu.Novi zamjenik generalnog direktora Suad Dubravić, koji je na ovoj poziciji zamijenio FaikaBuševca, naglasio je kako će GIKIL nastaviti poslovanje na pozitivnim temeljima, unoseći uto poslovanje inovativnost sa ciljem da se svi resursi stave u funkciju, kako bi GIKIL i daljebio jedna od najuspješnijih BH kompanija:-Uspješno poslovanje rezultat je uigranosti tima i njegove sposobnosti da djeluje kaocjelina u najtežim situacijama. Naše strateško planiranje upravo je pokazalo da imamo
 4. 4. tim koji može odgovoriti zahtjevima svjetskoga tržišta. Mi smo kontinuirano u potraziza kupcima koksa širom svijeta i taj proces se ne zaustavlja jer moramo podići obimproizvodnje koja se sada graniči sa rentabilnošću. Na drugoj strani kvaliteta koksa ifunkcioniranje proizvodnje, već su dostigli najviši mogući nivo i njih samotrebamo održati kako bismo odgovorili na eventualne zahtjeve za našim koksom idizanjem proizvodnje na puni kapacitet, kazao je Suad Dubravić.Strateško planiranje koje je organizirao Menadžment GIKIL-a, u skladu sa postignutimstandardima, predviđa spuštanje problema do najnižih instanci, kako bi se svi uposleniciuključili u rješavanje problematike i nuđenje rješenja. Lociranje problema i pronalaženjenovih rješenja obrazac su koji je GIKIL provjerio proteklih godina i zato je međunajuspješnijim kompanijama u Bosni i Hercegovini. Novi Menadžment ima za cilj održatireputaciju GIKIL-a te napraviti nove uspjehe na poslovnom planu, prije svega izvozu.Gospodin Nath je moderirao ovu prvu radionicu koja je organizovana na njegovu inicijativu iocjenio je kao veoma uspješnu.-Veoma sam zahvalan svima na aktivnom učešću u radionici. Mnogo dobrih idejakoje su proizašle pokazuje nas timski duh, prihvatanje novih ideja, orijentaciju kaostvarenju, sposobnost preuzimanja odgovornosti i odgovoriti izazovima. Ove ideje ćebiti implementirane u toku narednog perioda i biće dio našeg putovanja k izgradnjiuspješnog GIKIL-a, zaključio je gospodin Nath.http://www.gikil.ba/en/news/4-novosti/114-gikil-ov-cilj-je-poveanje-proizvodnje-i-izvozaGIKIL’s Goal is to Increase Productionand ExportsMonday, 23 July 2012 12:13"Global Ispat Koksna Industrija" d.o.o. Lukavac is one of the most successful companiesin BiH "Global Ispat Koksna Industrija" d.o.o. Lukavac has managed to hold itself on the market despite the severe impact of this global economic crisis by offering its products, especially coke, to the multinational companies worldwide. By intensive production of fertilizers in the GIKIL’s plant Azotara company has tried to compensate a significant reduction in coke production, which marked the first half of this year. For the first time, sincecommissioning of the operations in GIKIL, can be said that "Lukavacs KAN" managed toinfiltrate significantly the market of Bosnia and Herzegovina and neighbouring countriespartly.Despite the fact that in GIKIL reached a high standard of business, determined by theJapanese TPM Excellence Standard, business of GIKIL remains significantly burdened by thefact that world production of iron has not yet emerged from the crisis. So, GIKIL’s businesswill depend directly from the world economic trends in the future also.
 5. 5. These problems faced by GIKIL’s Management were the topic of Strategic PlanningWorkshop held in Tuzla on July 21st, 2012. Extended meeting of the GIKIL’sManagement was the first encounter with the new Managing Director Mr. Santanu KumarNath, who is in this position to replace former director Mr. Guntapalli Jagananndham. Mr.Jagannadham wished successful work of the strategic workshop, thanked for past cooperationand gave the word to his successor Mr. Nath who said:-The today’s meeting is motivated over necessity forthe key people of GIKIL to try to define a long termstrategy of the company. It will be created in a jointeffort by all functional heads of sectors. We aredeveloping a macro strategy in areas such as:marketing, raw materials supplies, investments,finances, human resources, etc. This strategy willemerge from series of workshops in which we wouldlike from staff and managers to put their creativity,knowledge and experience and, by this mean, they would incorporate into GIKIL’sjourney towards success.Mr. Suad Dubravić, the new Deputy Managing Director who replaced Mr. Faik Busevac onthis position, informed that GIKIL would continue to operate on positive grounds, involvinginnovations so that all resources would be put into function. So that GIKIL would continue tohold in future its position among Bosnia and Herzegovina’s best companies.-The successful operation is result of teamwork and its competence to act in integrityunder toughest circumstances. Our strategic planning has demonstrated indeed that wehave a team who is capable to react to the requirements on world’s markets. We arecontinuously in research for buyers of coke around the globe, as this unsuspendedprocess as we need to raise the production which is now close to the levels ofunprofitability. On the other hand of coke in quality and production in function, one hasalready reached the highest possible level. It should only be maintained so that we wouldbe able to react on eventual demands on our coke as well as raising the production atfull capacity, Mr. Suad Dubravić said.Strategic Planning Workshop which was organized GIKIL Management and in accordancewith the standards achieved, anticipated problems down to the lowest instances in order toinvolve all employees in solving problems and offering solutions. Locating the problems andfinding new solutions are model that was checked by GIKIL in all previous years and becauseof that this company is among the most successful companies in Bosnia and Herzegovina. Thenew Management aims to maintain reputation of GIKIL and make new achievements in thisbusiness, especially exports.Mr. Nath facilitated this first workshop organized by his initiative and rated it as verysuccessful.-I am extremely thankful to all for actively participating in workshop . A number ofgood ideas emerged from idemonstrates our team spirit, acceptability to new ideas,achievement orientation, ability to shoulder responsibility & face challenges. Theseideas will be implemented in course of time and will pave the way for a journey towardsbuilding a successful GIKIL, concluded Mr. Nath.
 6. 6. http://volimtuzlu.ba/index.php?option=com_content&view=article&id=5879:planovi-i-ciljevi-gikil-a&catid=44:novosti&Itemid=70Planovi i ciljevi GiKiL-aponedjeljak, 23. juli 2012. Povećanje proizvodnje i izvozaGIKIL Global Ispat koksna industrija Lukavac jedna je od najuspješnijih kompanija u BiHGIKIL Global Ispat koksna industrija Lukavac i pored teških poljedica koje je ostavilasvjetska ekonomska kriza uspijeva se održati na tržištu plasirajući svoje proizvode, prije svegakoks, multinacionalnim kompanijama širom svijeta. Značajno smanjenje proizvodnje koksa,koje je obilježilo prvu polovinu ove godine, pokušalo se nadmjestiti intenzivnijomproizvodnjom vještačkih đubriva u okviru GIKIL-ove tvornice Azotara. Prvi put, odpokretanja GIKIL-a može se reći da je lukavački KAN uspio značajnije prodrijeti na tržišteBosne i Hercegovine, te djelomično zemalja okruženja. I pored činjenice da je u GIKIL-udostignut visoki standard poslovanja, determiniran japanskim TPM standardom izuzetosti,poslovanje GIKIL-a i dalje je značajno opterećeno činjenicom da svjetska proizvodnja željezajoš uvijek nije izašla iz krize, tako da će i u narednom periodu poslovanje GIKIL-a ovisitidirektno od svjetskih ekonomskih kretanja. Pomenuta problematika sa kojom se susrećeMenadžment GIKIL-a bila je tema Radionice strateškog planiranja održane u Tuzli 21. jula2012. godine. Prošireni sastanak Menadžmenta GIKIL-a bio je prvi susret sa novimgeneralnim direktorom Santanu Kumar Nath, koji je na ovoj poziciji zamijenio dosadašnjegdirektora Guntapali Jaganandham. Jaganadham je poželio uspješan rad Strateške radionice, tese zahvalio na dosadašnjoj suradnji, dajući riječ svome nasljedniku Nathu, koji je kazao: -Današnji sastanak je motiviran potrebom da prvi ljudi GIKIL-a pokušaju kroz razgovordefinirati strategiju daljeg poslovanja kompanije.
 7. 7. Ona će biti kreirana zajednički od strane svih funkcionalnih vođa sektora. Razvijamo makrostrategiju u oblastima: martktinga, nabavke sirovina, investicija, finansija, ljudskih resursa itd.Ova strategija proizaći će iz niza ovakvih radionica u kojima želimo da uposlenici i menadžeriunesu svoju kreativnost, znanje, iskustvo i na taj način postanu dio puta GIKIL-a kauspjehu. Novi zamjenik generalnog direktora Suad Dubravić, koji je na ovoj pozicijizamijenio Faika Buševca, naglasio je kako će GIKIL nastaviti poslovanje na pozitivnimtemeljima, unoseći u to poslovanje inovativnost sa ciljem da se svi resursi stave u funkciju,kako bi GIKIL i dalje bio jedna od najuspješnijih BH kompanija: -Uspješno poslovanjerezultat je uigranosti tima i njegove sposobnosti da djeluje kao cjelina u najtežimsituacijama.Naše strateško planiranje upravo je pokazalo da imamo tim koji može odgovoritizahtjevima svjetskoga tržišta. Mi smo kontinuirano u potrazi za kupcima koksa širom svijeta itaj proces se ne zaustavlja jer moramo podići obim proizvodnje koja se sada graniči sarentabilnošću. Na drugoj strani kvaliteta koksa i funkcioniranje proizvodnje, već su dostiglinajviši mogući nivo i njih samo trebamo održati kako bismo odgovorili na eventualnezahtjeve za našim koksom i dizanjem proizvodnje na puni kapacitet, kazao je Suad Dubravić.Strateško planiranje koje je organizirao Menadžment GIKIL-a, u skladu sa postignutimstandardima, predviđa spuštanje problema do najnižih instanci, kako bi se svi uposleniciuključili u rješavanje problematike i nuđenje rješenja. Lociranje problema i pronalaženjenovih rješenja obrazac su koji je GIKIL provjerio proteklih godina i zato je međunajuspješnijim kompanijama u Bosni i Hercegovini. Novi Menadžment ima za cilj održatireputaciju GIKIL-a te napraviti nove uspjehe na poslovnom planu, prije svega izvozu, stoji usaopštenju iz BMG.
 8. 8. http://www.ekapija.ba/website/bih/page/60694923. 07. 2012. | 14:31Novi menadžment GIKIL-a: Planiranopovećanje proizvodnje i izvoza GIKIL Global Ispat koksna industrija Lukavac i pored teških poljedica koje je ostavila svjetska ekonomska kriza uspijeva se održati na tržištu plasirajući svoje proizvode, prije svega koks, multinacionalnim kompanijama širom svijeta. Značajno smanjenje proizvodnje koksa, koje je obilježilo prvu polovinu ove godine, pokušalo se nadmjestiti intenzivnijom proizvodnjom vještačkih đubriva u okviru GIKIL-ove tvornice Azotara. Prvi put, od pokretanja GIKIL-a može se reći da je lukavački KANuspio značajnije prodrijeti na tržište Bosne i Hercegovine, te djelomično zemalja okruženja.I pored činjenice da je u GIKIL-u dostignut visoki standard poslovanja, determiniranjapanskim TPM standardom izuzetosti, poslovanje GIKIL-a i dalje je značajno opterećenočinjenicom da svjetska proizvodnja željeza još uvijek nije izašla iz krize, tako da će i unarednom periodu poslovanje GIKIL-a ovisiti direktno od svjetskih ekonomskih kretanja.Pomenuta problematika sa kojom se susreće Menadžment GIKIL-a bila je tema Radionicestrateškog planiranja održane u Tuzli 21. jula 2012. godine. Prošireni sastanak MenadžmentaGIKIL-a bio je prvi susret sa novim generalnim direktorom Santanu Kumar Nath, koji je naovoj poziciji zamijenio dosadašnjeg direktora Guntapali Jaganandham. Jaganadham je poželiouspješan rad Strateške radionice, te se zahvalio na dosadašnjoj suradnji, dajući riječ svomenasljedniku Nathu, koji je kazao:"Današnji sastanak je motiviran potrebom da prvi ljudi GIKIL-a pokušaju kroz razgovordefinirati strategiju daljeg poslovanja kompanije. Ona će biti kreirana zajednički od stranesvih funkcionalnih vođa sektora. Razvijamo makro strategiju u oblastima: martktinga,nabavke sirovina, investicija, finansija, ljudskih resursa itd. Ova strategija proizaći će izniza ovakvih radionica u kojima želimo da uposlenici i menadžeri unesu svoju kreativnost,znanje, iskustvo i na taj način postanu dio puta GIKIL-a ka uspjehu."
 9. 9. Novi zamjenik generalnog direktora Suad Dubravić, koji je na ovoj poziciji zamijenio FaikaBuševca, naglasio je kako će GIKIL nastaviti poslovanje na pozitivnim temeljima, unoseći uto poslovanje inovativnost sa ciljem da se svi resursi stave u funkciju, kako bi GIKIL i daljebio jedna od najuspješnijih BH kompanija."Uspješno poslovanje rezultat je uigranosti tima i njegove sposobnosti da djeluje kaocjelina u najtežim situacijama. Naše strateško planiranje upravo je pokazalo da imamo timkoji može odgovoriti zahtjevima svjetskoga tržišta. Mi smo kontinuirano u potrazi zakupcima koksa širom svijeta i taj proces se ne zaustavlja jer moramo podići obimproizvodnje koja se sada graniči sa rentabilnošću. Na drugoj strani kvaliteta koksa ifunkcioniranje proizvodnje, već su dostigli najviši mogući nivo i njih samo trebamo održatikako bismo odgovorili na eventualne zahtjeve za našim koksom i dizanjem proizvodnje napuni kapacitet", kazao je Suad Dubravić.Strateško planiranje koje je organizirao Menadžment GIKIL-a, u skladu sa postignutimstandardima, predviđa spuštanje problema do najnižih instanci, kako bi se svi uposleniciuključili u rješavanje problematike i nuđenje rješenja. Lociranje problema i pronalaženjenovih rješenja obrazac su koji je GIKIL provjerio proteklih godina i zato je međunajuspješnijim kompanijama u Bosni i Hercegovini. Novi Menadžment ima za cilj održatireputaciju GIKIL-a te napraviti nove uspjehe na poslovnom planu, prije svega izvozu.http://bhstring.net/tuzlauslikama/tuzlarije/viewnewnews.php?id=4821923.07.2012. Broj citanja: 330Global Ispat koksna industrijaCilj je povećanje proizvodnje i izvozaGIKIL Global Ispat koksna industrija Lukavac i pored teških poljedica kojeje ostavila svjetska ekonomska kriza uspijeva se održati na tržištuplasirajući svoje proizvode, prije svega koks, multinacionalnimkompanijama širom svijeta. Značajno smanjenje proizvodnje koksa, kojeje obilježilo prvu polovinu ove godine, pokušalo se nadmjestitiintenzivnijom proizvodnjom vještačkih đubriva u okviru GIKIL-ovetvornice Azotara.
 10. 10. Prvi put, od pokretanja GIKIL-a može se reći da je lukavački KAN uspioznačajnije prodrijeti na tržište Bosne i Hercegovine, te djelomično zemaljaokruženja. I pored činjenice da je u GIKIL-u dostignut visoki standardposlovanja, determiniran japanskim TPM standardom izuzetosti,poslovanje GIKIL-a i dalje je značajno opterećeno činjenicom da svjetskaproizvodnja željeza još uvijek nije izašla iz krize, tako da će i u narednomperiodu poslovanje GIKIL-a ovisiti direktno od svjetskih ekonomskihkretanja.Pomenuta problematika sa kojom se susreće Menadžment GIKIL-a bila jetema Radionice strateškog planiranja održane u Tuzli 21. jula 2012.godine. Prošireni sastanak Menadžmenta GIKIL-a bio je prvi susret sanovim generalnim direktorom Santanu Kumar Nath, koji je na ovoj pozicijizamijenio dosadašnjeg direktora Guntapali Jaganandham. Jaganadham jepoželio uspješan rad Strateške radionice, te se zahvalio na dosadašnjojsuradnji, dajući riječ svome nasljedniku Nathu, koji je kazao:-Današnji sastanak je motiviran potrebom da prvi ljudi GIKIL-a pokušajukroz razgovor definirati strategiju daljeg poslovanja kompanije. Ona će bitikreirana zajednički od strane svih funkcionalnih vođa sektora. Razvijamomakro strategiju u oblastima: martktinga, nabavke sirovina, investicija,finansija, ljudskih resursa itd. Ova strategija proizaći će iz niza ovakvihradionica u kojima želimo da uposlenici i menadžeri unesu svojukreativnost, znanje, iskustvo i na taj način postanu dio puta GIKIL-a kauspjehu.
 11. 11. Novi zamjenik generalnog direktora Suad Dubravić, koji je na ovoj pozicijizamijenio Faika Buševca, naglasio je kako će GIKIL nastaviti poslovanjena pozitivnim temeljima, unoseći u to poslovanje inovativnost sa ciljem dase svi resursi stave u funkciju, kako bi GIKIL i dalje bio jedna odnajuspješnijih BH kompanija:-Uspješno poslovanje rezultat je uigranosti tima i njegove sposobnosti dadjeluje kao cjelina u najtežim situacijama. Naše strateško planiranjeupravo je pokazalo da imamo tim koji može odgovoriti zahtjevimasvjetskoga tržišta. Mi smo kontinuirano u potrazi za kupcima koksa širomsvijeta i taj proces se ne zaustavlja jer moramo podići obim proizvodnjekoja se sada graniči sa rentabilnošću. Na drugoj strani kvaliteta koksa ifunkcioniranje proizvodnje, već su dostigli najviši mogući nivo i njih samotrebamo održati kako bismo odgovorili na eventualne zahtjeve za našimkoksom i dizanjem proizvodnje na puni kapacitet, kazao je Suad Dubravić.Strateško planiranje koje je organizirao Menadžment GIKIL-a, u skladu sapostignutim standardima, predviđa spuštanje problema do najnižihinstanci, kako bi se svi uposlenici uključili u rješavanje problematike inuđenje rješenja. Lociranje problema i pronalaženje novih rješenjaobrazac su koji je GIKIL provjerio proteklih godina i zato je međunajuspješnijim kompanijama u Bosni i Hercegovini. Novi Menadžment imaza cilj održati reputaciju GIKIL-a te napraviti nove uspjehe na poslovnomplanu, prije svega izvozu.
 12. 12. http://www.internovine.com/index.php/koktel/43-kokteli/11625-cilj-je-poveanje-proizvodnje-i-izvozaGIKIL Global Ispat koksna industrija Lukavac jedna je od najuspješnijih kompanija uBiH/23.07.2012. CILJ JE POVEĆANJE PROIZVODNJE I IZVOZA BMG: GIKIL Global Ispat koksna industrija Lukavac ipored teških poljedica koje je ostavila svjetska ekonomska kriza uspijeva se održati na tržištuplasirajući svoje proizvode, prije svega koks, multinacionalnim kompanijama širom svijeta.Značajno smanjenje proizvodnje koksa, koje je obilježilo prvu polovinu ove godine, pokušalose nadomjestiti intenzivnijom proizvodnjom vještačkih đubriva u okviru GIKIL-ove tvorniceAzotara. Prvi put, od pokretanja GIKIL-a može se reći da je lukavački KAN uspio značajnijeprodrijeti na tržište Bosne i Hercegovine, te djelomično zemalja okruženja. I pored činjeniceda je u GIKIL-u dostignut visoki standard poslovanja, determiniran japanskim TPMstandardom izuzetnosti, poslovanje GIKIL-a i dalje je značajno opterećeno činjenicom dasvjetska proizvodnja željeza još uvijek nije izašla iz krize, tako da će i u narednom perioduposlovanje GIKIL-a ovisiti direktno od svjetskih ekonomskih kretanja.Pomenuta problematika sa kojom se susreće menadžment GIKIL-a bila je tema Radionicestrateškog planiranja održane u Tuzli 21. jula 2012. godine. Prošireni sastanak menadžmentaGIKIL-a bio je prvi susret sa novim generalnim direktorom Santanu Kumar Nath, koji je naovoj poziciji zamijenio dosadašnjeg direktora Guntapali Jaganandham. Jaganadham jepoželio uspješan rad Strateške radionice, te se zahvalio na dosadašnjoj suradnji, dajući riječsvome nasljedniku Nathu, koji je kazao: -Današnji sastanak je motiviran potrebom da prviljudi GIKIL-a pokušaju kroz razgovor definirati strategiju daljeg poslovanjakompanije. Ona će biti kreirana zajednički od strane svih funkcionalnih vođa sektora.Razvijamo makro strategiju u oblastima: martktinga, nabavke sirovina, investicija,finansija, ljudskih resursa itd. Ova strategija proizaći će iz niza ovakvih radionica ukojima želimo da uposlenici i menadžeri unesu svoju kreativnost, znanje, iskustvo i nataj način postanu dio puta GIKIL-a ka uspjehu. - Novi zamjenik generalnog direktoraSuad Dubravić, koji je na ovoj poziciji zamijenio Faika Buševca, naglasio je kako će GIKILnastaviti poslovanje na pozitivnim temeljima, unoseći u to poslovanje inovativnost sa ciljemda se svi resursi stave u funkciju, kako bi GIKIL i dalje bio jedna od najuspješnijih BHkompanija: -Uspješno poslovanje rezultat je uigranosti tima i njegove sposobnosti da
 13. 13. djeluje kao cjelina u najtežim situacijama. Naše strateško planiranje upravo je pokazaloda imamo tim koji može odgovoriti zahtjevima svjetskoga tržišta. Mi smo kontinuiranou potrazi za kupcima koksa širom svijeta i taj proces se ne zaustavlja, jer moramopodići obim proizvodnje koja se sada graniči sa rentabilnošću. Na drugoj stranikvaliteta koksa i funkcioniranje proizvodnje, već su dostigli najviši mogući nivo i njihsamo trebamo održati kako bismo odgovorili na eventualne zahtjeve za našim koksom idizanjem proizvodnje na puni kapacitet, - kazao je Suad Dubravić.Strateško planiranje koje je organizirao menadžment GIKIL-a, u skladu sa postignutimstandardima, predviđa spuštanje problema do najnižih instanci, kako bi se svi uposleniciuključili u rješavanje problematike i nuđenje rješenja. Lociranje problema i pronalaženjenovih rješenja obrazac su koji je GIKIL provjerio proteklih godina i zato je međunajuspješnijim kompanijama u Bosni i Hercegovini. Novi menadžment ima za cilj održatireputaciju GIKIL-a, te napraviti nove uspjehe na poslovnom planu, prije svega izvozu.http://mojusk.ba/vijest/14178/bih/drustvo/gikil-global-ispat-koksna-industrija-lukavac-jedna.htmlLukavacKoksna industrija Lukavac jedna je od najuspješnijih kompanija u BiHGIKIL Global Ispat koksna industrija Lukavac i pored teških poljedica koje je ostavilasvjetska ekonomska kriza uspijeva se održati na tržištu plasirajući svoje proizvode, prije svegakoks, multinacionalnim kompanijama širom svijeta. Značajno smanjenje proizvodnje koksa,koje je obilježilo prvu polovinu ove godine, pokušalo se nadmjestiti intenzivnijomproizvodnjom vještačkih đubriva u okviru GIKIL-ove tvornice Azotara. Prvi put, odpokretanja GIKIL-a može se reći da je lukavački KAN uspio značajnije prodrijeti na tržišteBosne i Hercegovine, te djelomično zemalja okruženja. I pored činjenice da je u GIKIL-udostignut visoki standard poslovanja, determiniran japanskim TPM standardom izuzetosti,poslovanje GIKIL-a i dalje je značajno opterećeno činjenicom da svjetska proizvodnja željezajoš uvijek nije izašla iz krize, tako da će i u narednom periodu poslovanje GIKIL-a ovisitidirektno od svjetskih ekonomskih kretanja.
 14. 14. Pomenuta problematika sa kojom se susreće Menadžment GIKIL-a bila je tema Radionicestrateškog planiranja održane u Tuzli 21. jula 2012. godine. Prošireni sastanak MenadžmentaGIKIL-a bio je prvi susret sa novim generalnim direktorom Santanu Kumar Nath, koji je naovoj poziciji zamijenio dosadašnjeg direktora Guntapali Jaganandham. Jaganadham je poželiouspješan rad Strateške radionice, te se zahvalio na dosadašnjoj suradnji, dajući riječ svomenasljedniku Nathu, koji je kazao:-Današnji sastanak je motiviran potrebom da prvi ljudi GIKIL-a pokušaju kroz razgovordefinirati strategiju daljeg poslovanja kompanije. Ona će biti kreirana zajednički od stranesvih funkcionalnih vođa sektora. Razvijamo makro strategiju u oblastima: martktinga,nabavke sirovina, investicija, finansija, ljudskih resursa itd. Ova strategija proizaći će iz nizaovakvih radionica u kojima želimo da uposlenici i menadžeri unesu svoju kreativnost, znanje,iskustvo i na taj način postanu dio puta GIKIL-a ka uspjehu.Novi zamjenik generalnog direktora Suad Dubravić, koji je na ovoj poziciji zamijenio FaikaBuševca, naglasio je kako će GIKIL nastaviti poslovanje na pozitivnim temeljima, unoseći uto poslovanje inovativnost sa ciljem da se svi resursi stave u funkciju, kako bi GIKIL i daljebio jedna od najuspješnijih BH kompanija:-Uspješno poslovanje rezultat je uigranosti tima i njegove sposobnosti da djeluje kao cjelina unajtežim situacijama. Naše strateško planiranje upravo je pokazalo da imamo tim koji možeodgovoriti zahtjevima svjetskoga tržišta. Mi smo kontinuirano u potrazi za kupcima koksaširom svijeta i taj proces se ne zaustavlja jer moramo podići obim proizvodnje koja se sadagraniči sa rentabilnošću. Na drugoj strani kvaliteta koksa i funkcioniranje proizvodnje, već sudostigli najviši mogući nivo i njih samo trebamo održati kako bismo odgovorili na eventualnezahtjeve za našim koksom i dizanjem proizvodnje na puni kapacitet, kazao je Suad Dubravić.Strateško planiranje koje je organizirao Menadžment GIKIL-a, u skladu sa postignutimstandardima, predviđa spuštanje problema do najnižih instanci, kako bi se svi uposleniciuključili u rješavanje problematike i nuđenje rješenja. Lociranje problema i pronalaženjenovih rješenja obrazac su koji je GIKIL provjerio proteklih godina i zato je međunajuspješnijim kompanijama u Bosni i Hercegovini. Novi Menadžment ima za cilj održatireputaciju GIKIL-a te napraviti nove uspjehe na poslovnom planu, prije svega izvozu.
 15. 15. http://www.seebiz.net/poslovanje/kompanije/novi-menadzment-gikila-ide-ka-povecanju-proizvodnje-i-izvozaNovi menadžment GIKIL-a ide ka povećanju proizvodnje i izvozaObjavljeno: 24.07.2012.Izvor: bmgGlobal Ispat koksna industrija Lukavac jedna je od najuspješnijih kompanija u BiHGIKIL Global Ispat koksna industrija Lukavac i pored teških poljedica koje je ostavilasvjetska ekonomska kriza uspijeva se održati na tržištu plasirajući svoje proizvode, prije svegakoks, multinacionalnim kompanijama širom svijeta. Značajno smanjenje proizvodnje koksa,koje je obilježilo prvu polovinu ove godine, pokušalo se nadmjestiti intenzivnijomproizvodnjom vještačkih đubriva u okviru GIKIL-ove tvornice Azotara. Prvi put, odpokretanja GIKIL-a može se reći da je lukavački KAN uspio značajnije prodrijeti na tržišteBosne i Hercegovine, te djelomično zemalja okruženja. I pored činjenice da je u GIKIL-udostignut visoki standard poslovanja, determiniran japanskim TPM standardom izuzetosti,poslovanje GIKIL-a i dalje je značajno opterećeno činjenicom da svjetska proizvodnja željezajoš uvijek nije izašla iz krize, tako da će i u narednom periodu poslovanje GIKIL-a ovisitidirektno od svjetskih ekonomskih kretanja.Pomenuta problematika sa kojom se susreće Menadžment GIKIL-a bila je tema Radionicestrateškog planiranja održane u Tuzli 21. jula 2012. godine. Prošireni sastanak MenadžmentaGIKIL-a bio je prvi susret sa novim generalnim direktorom Santanu Kumar Nath, koji je naovoj poziciji zamijenio dosadašnjeg direktora Guntapali Jaganandham. Jaganadham je poželiouspješan rad Strateške radionice, te se zahvalio na dosadašnjoj suradnji, dajući riječ svomenasljedniku Nathu, koji je kazao:-Današnji sastanak je motiviran potrebom da prvi ljudi GIKIL-a pokušaju kroz razgovordefinirati strategiju daljeg poslovanja kompanije. Ona će biti kreirana zajednički od stranesvih funkcionalnih vođa sektora. Razvijamo makro strategiju u oblastima: martktinga,nabavke sirovina, investicija, finansija, ljudskih resursa itd. Ova strategija proizaći će iz niza
 16. 16. ovakvih radionica u kojima želimo da uposlenici i menadžeri unesu svoju kreativnost, znanje,iskustvo i na taj način postanu dio puta GIKIL-a ka uspjehu.Novi zamjenik generalnog direktora Suad Dubravić, koji je na ovoj poziciji zamijenio FaikaBuševca, naglasio je kako će GIKIL nastaviti poslovanje na pozitivnim temeljima, unoseći uto poslovanje inovativnost sa ciljem da se svi resursi stave u funkciju, kako bi GIKIL i daljebio jedna od najuspješnijih BH kompanija:-Uspješno poslovanje rezultat je uigranosti tima i njegove sposobnosti da djeluje kao cjelina unajtežim situacijama. Naše strateško planiranje upravo je pokazalo da imamo tim koji možeodgovoriti zahtjevima svjetskoga tržišta. Mi smo kontinuirano u potrazi za kupcima koksaširom svijeta i taj proces se ne zaustavlja jer moramo podići obim proizvodnje koja se sadagraniči sa rentabilnošću. Na drugoj strani kvaliteta koksa i funkcioniranje proizvodnje, već sudostigli najviši mogući nivo i njih samo trebamo održati kako bismo odgovorili na eventualnezahtjeve za našim koksom i dizanjem proizvodnje na puni kapacitet, kazao je Suad Dubravić.Strateško planiranje koje je organizirao Menadžment GIKIL-a, u skladu sa postignutimstandardima, predviđa spuštanje problema do najnižih instanci, kako bi se svi uposleniciuključili u rješavanje problematike i nuđenje rješenja. Lociranje problema i pronalaženjenovih rješenja obrazac su koji je GIKIL provjerio proteklih godina i zato je međunajuspješnijim kompanijama u Bosni i Hercegovini. Novi Menadžment ima za cilj održatireputaciju GIKIL-a te napraviti nove uspjehe na poslovnom planu, prije svega izvozu.

×