Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Samenvatting voor natuur en milieu

456 views

Published on

Samenvatting voor natuur en milieu educatie

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Samenvatting voor natuur en milieu

  1. 1. Omgeving is het geheel waarin wij leven: natuur en cultuur; alles wat door mensen is gemaakt en de natuurlijke elementen ; de technologie ; het wonen, werken, zich verplaatsen, leren, spelen en onstpannen. Een geheel dat ok als geheel moet worden benaderd. Er is een achteruitgang te bespeuren in het aantaal soorten planten en dieren dat op ons aarde voorkomt(vermindering van het oppervlak aan natuurgebied en aan verandering in het landshap). De afwisseling erin neemt af en het eigene van de vershillende landschapstypen verdwijnt. Ook de woonomgeving van veel mensen laat te wensen over. Om maar niet te spreken van de steeds voortschrijdende vervuilende van water,bodem en lucht. Kortom :Er zijn talloze knelpunten in de relatie tussen ons en onze omgeving. Iedereen kan op zijn manier aan een beter beheer van onze omgeving bijdragen. Zowel door dingen te laten als door dingen te doen. Dat kan op veel manieren, als werknemer, werkgever, als consument of producent, maar ook los van werksituatie in mijn geval als vrijwilliger. Dat er iets mis is met het beheer van onze omgeving nemen we als uitganspunt. Wel is het goed om enekele ontwikkeling, die voor de kwalitiet van onze omgeving hebben, aan te geven. Bij het noemen van het woord "milieu" denkt men vak eerst aan de verontreiniging van water, bodem en lucht. Shaarste aan energie en gondstoffen is daar, door de vaak onnodige verspilling, nauw mee verbonden. Ontwikkkeling als industrialisatie, verstedelijking en mechanisatie en intensivering van landbouw hebben o.a tot veranderingen in het landshap geleid. Een goed beheer van onze samenleving is een algemeen belang en in onze samenleving wordt het algemeen belang door de overheid behartigd. Het beheer van onze omgeving is dus een taak voor de overheid. Een taak die de overheid echter vervolgens velen nog te weinig vervult. We kunnen heel goed aannemen dat deze achteruitgang een gevolg is van de manier, waarop in onze samenleving met de omgeving wordt omgegaan. Met andere woorden, deze achteruitgang zit in de samenleving ingebakken. De samenleving veranderd niet, als mensen op dezelfde voet doorgaan. En omgekeerd zullen de mensen niet veranderen,als de samenleving niet veranderd. Er is sprake van wisselwerking , omdat de samenleving in belangrijke mate wordt "gemaakt" door de mensen die er deel van uitmaken.(sheeple) Het effect daarvan is betrekkelijk: in eerste instantie mogen we slechts verwachten dat zo bereikte mensen een milieubewuste leefwijze zullen kiezen en mogelijk ook aan acties of aan educatieve activiteiten gaan meewerken. Pas wanner een voldoende groot aantal mensen bereikt is, kan de aanpak-in-het-klein to een aanpak-in-het-groot uitgroeien. Ingrepen in onze omgeving zijn niet te vermijden; wel kan men bij die ingrepen zoveel mogelijk rekening houden met de natuurwetten, met de kennis uit de ECOLOGIE. Het gewicht, dat we bij het maken van een politieke keuze toekennen aan de wens om tot een beter beheer van de omgeving te komen,is daar van belang. Zover is het nog niet, waarshijnlijk omdat mensen bij hun politieke keuze andere waarden boven een zo goed mogelijk beheer van het leefmileu stellen. Er is daarom nog heel wat te doen!
  2. 2. Het ontdekken ,leren kennen en leren omgaan met de omgeving als geheel. Een ontdekking is iets persoonlijks, maar het doen van ontdekking hebben alle mensen gemeen. Voor de ontdekker is zijn ontdekking vaak uniek , terwijl er toch niets nieuws wordt ontdekt. Zo ontdekken we allemaal eens dat je je aan iets dat brandt behoorlijk kunt bezeren. Het begrip 'OP IETS HEETS VOLGT PIJN' kennen we zo ALLEMAAL. Dit begrip heeft dus een gemeenshaplijke kant ,maar ook een bijzondere persoonlijke kant, omdat iedereen kennismaking met pijnlijke verschijnsel 'HEET' op een eigen manier verwekt. Iets ontdekken of anders gezegd 'je iets bewust worden', is niet aan leeftijd gebonden, hoewel er in de jeudgjaren bijzonder veel te ontdekken valt. Op het ontdekken volgt in onze omschrijving het 'leren kennen'. Het 'leren omgaan met' geeft tenslotte het doel van het ontdekken en het leren kennen aan. We doen dit omdat een maatschappelijke probleem, het milieuvraagstuk, zo belangrijk is: het gaat iedereen aan. Het doel is velen hiervan overtuigen, opdat zij en op een andere wijze mee gaan werken en zoveel mogelijk een milieubewuste leefwijze kiezen. Het mensen bewust doen worden van hun relaties tot de omgeving, van hun afhankelijkheid van de omgeving en van hun (mede) verantwoordelijkeheid voor de omgeving. Met het leren ontdekken van iets nieuws, iets wat voor velen waardevol is: planten en dieren en het landschap in de eigen omgeving , de wisseling van seizoenen en van alles daaromheen. De confrontatie met de levende natuur is een wezenlijk element. Daardoor kan belangstelling worden gewekt en meer dan dat: het leidt niet zelden tot verwonderingen over de natuur; tot betrokken bij de natuur en tot medeverantwoordelijkheid voor de natuur. Door de natuur in de eigen te ontdekken kan iemands leven worden verrijkt. De aantasting van het milieu wordt door mensen veroorzaakt. Eigenlijk is dat een vreemde zaak , want diezelfde mensen hebben belang bij 'natuurprodukten' als schoon water , schone lucht en gezond voedsel. Daarbij komt dat het iemand, die milieubewust wil leven, niet gemakkelijk. Tegenkrachten zijn er genoeg. (welzijn of welvaart) De natuur wordt bijvoorbeeld nog vaak gezien als iets wat men vrijelijk kan exploiteren en de zorg voor het milieu als andersman zorg. Toch zijn er tal van mogelijkheden waardoor men zich de nadelige gevolgen van de huidige mileuverontreiniging bewust kan worden. Er is voldoende informatie over en niemand kan zeggen dat het hem geheel onbekend is. De overvloed aan informatie en voorlichting heeft echter betrekkelijk weing effect. Dit is zowel te wijten aan het zich afsluiten voor die - bedreigende - infromatie, als aan het feit dat niemand de informatiestoom kan bijhoeden. Door een concrete gebeurtenis in de eigen omgeving kan men met het milieuvraagstuk, of met facet ervan, worden confronteerd. Door die gebeurtenis kan men de ontwikkeling in de omgeving met andere ogen zien. Het leren kennen van planten en dieren, het ontdekken en leren waarderen van de natuur in de eigen omgeving kan tot bereidheid tot het aanvaarden van veranderingen leiden. Natuur- en milieu educatie kunnen we nu defentief omschrijven als: het bevorderen van een proces van bewustwording van relaties tussen mensen, de cultuur, de levende en de nietlevende omgeving, dat leidt in de richting van een bewuste keuze behoud en verbetering van de
  3. 3. kwaliteit van natuur en milieu, een keuze die in (bereidheid tot) handelen tot uitdrukking komt'.

×