Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

GFMP - Komunikacja wewnetrzna w Polsce 2011

Wyniki badania przeprowadzonego przez GFMP Management Consultants

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

GFMP - Komunikacja wewnetrzna w Polsce 2011

  1. 1. WYNIKI BADANIA Komunikacja wewnętrzna 2011 – Rozwijanie dialogu i wdrażanie mediów społecznościowych G R U D Z I E Ń 2 0 1 1
  2. 2. Duży problem w komunikacji wewnętrznej stanowi kultura organizacyjna niesprzyjająca dialogowi Zdaniem osób odpowiedzialnych za komunikację wewnętrzną w polskich firmach komunikacja dół-góra to problem nr 2 W opinii pracowników szczerość i otwartość nie popłacają Na podstawie wyników 56 965 ankiet z badań opinii pracowników przeprowadzonych przez GFMP Management Consultants w ponad 70 firmach Na podstawie wyników badania „Komunikacja wewnętrzna w Polsce 2010” przeprowadzonego przez GFMP Management Consultants wśród 119 osób odpowiedzialnych za komunikację wewnętrzną W naszej firmie warto być szczerym i otwartym. © GFMP Management Consultants 2011
  3. 3. Firmy dostrzegają ten problem Firmy w większym stopniu podejmują działania ukierunkowane na rozwijanie dialogu Na podstawie wyników badania „Komunikacja wewnętrzna w Polsce 2011” przeprowadzonego przez GFMP Management Consultants wśród 154 osób odpowiedzialnych za komunikację wewnętrzną Czy komunikacja wewnętrzna w Państwa firmie jest obecnie w większym czy w mniejszym stopniu nastawiona na: Jakie projekty w obszarze komunikacji wewnętrznej Państwa firma zamierza realizować w najbliższym czasie? © GFMP Management Consultants 2011
  4. 4. Większość firm pobudza dialog tradycyjnymi sposobami Na podstawie wyników badania „Komunikacja wewnętrzna w Polsce 2011” przeprowadzonego przez GFMP Management Consultants wśród 154 osób odpowiedzialnych za komunikację wewnętrzną Jakie sposoby włączania pracowników w dialog są stosowane w Państwa firmie? Co jest najtrudniejsze we włączaniu pracowników w dialog w Państwa firmie? Bariery dla dialogu Najczęściej stosowane rozwiązania © GFMP Management Consultants 2011
  5. 5. Jednym z rozwiązań dla poprawy komunikacji dół-góra są media społecznościowe stosowane w komunikacji wewnętrznej Coraz więcej firm decyduje się na wdrażanie rozwiązań znanych z zewnętrznych mediów społecznościowych do komunikacji wewnętrznej Na podstawie wyników badania „Komunikacja wewnętrzna w Polsce 2011” przeprowadzonego przez GFMP Management Consultants wśród 154 osób odpowiedzialnych za komunikację wewnętrzną Czy w Państwa firmie stosowane są media społecznościowe w komunikacji wewnętrznej? © GFMP Management Consultants 2011 NAJCZĘŚCIEJ STOSOWANE Forum dyskusyjne 65% Komento-wanie 63% Czat 50% RZADZIEJ STOSOWANE Portal społeczn. 27% Wiki 27% Blogi pracowników 20% Blog prezesa 17%
  6. 6. Istotną trudność dla wdrażania tego typu rozwiązań stanowi jednak kultura organizacyjna i styl zarządzania Na podstawie wyników badania „Komunikacja wewnętrzna w Polsce 2011” przeprowadzonego przez GFMP Management Consultants wśród 154 osób odpowiedzialnych za komunikację wewnętrzną Jakie są przyczyny niewykorzystywania mediów społecznościowych w Państwa firmie? Ograniczają gotowość firm do stosowania mediów społecznoś-ciowych wewnątrz organizacji Ograniczają gotowość pracowników do korzystania z udostępnia-nych narzędzi W jakim stopniu pracownicy korzystają z udostępnianych im wewnątrzfirmowych mediów społecznościowych? <ul><li>Główne przyczyny: </li></ul><ul><li>Obawy pracowników przed wyrażaniem opinii </li></ul><ul><li>Niechęć do wystawiania się na opinie innych </li></ul><ul><li>Kultura organizacyjna </li></ul><ul><li>Niedoskonała forma i funkcjonalność rozwiązania </li></ul>© GFMP Management Consultants 2011
  7. 7. Co to oznacza? <ul><ul><li>Nie technologia, ale kultura organizacyjna i nastawienia ludzi zdecydują o tym, czy w polskich firmach dojdzie do znaczących zmian w kierunku większej otwartości. </li></ul></ul><ul><ul><li>A stopień otwartości w komunikacji decydował będzie o tym, czy firmy będą bardziej innowacyjne nie tylko w zakresie nowych produktów, ale również doskonalenia procesów umożliwiających zwiększanie efektywności. </li></ul></ul>© GFMP Management Consultants 2011
  8. 8. Informacje o badaniu <ul><li>Dane na podstawie badania przeprowadzonego przez GFMP Management Consultants we współpracy z portalem PRoto </li></ul><ul><li>Badanie miało formę ankiety elektronicznej skierowanej do osób odpowiedzialnych za komunikację wewnętrzną w polskich firmach </li></ul><ul><li>Badanie zostało przeprowadzone w okresie X-XII 2011 </li></ul><ul><li>Ankietę wypełniły 154 osoby </li></ul>Więcej wyników badań na http://www.gfmp.com.pl/www_raporty_z_badan.xml Wielkość firm biorących udział w badaniu Podział na branże © GFMP Management Consultants 2011

×