Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
4 de juny de 2014
Gestió municipal de la interculturalitat:
discursos i pràctiques en època de crisi
30è Aniversari
Andreu Domingo Valls doctor en
Sociologia, subdirector del Centre
d’Estudis Demogràfics (CED) i
professor associat del Dep...
1) Identificar les diferents pràctiques en la gestió municipal de la
diversitat poblacional sorgida de la immigració inter...
ENQUESTA ANÀLISI
DEMOESPACIAL
ENTREVISTES EN
PROFUNDITAT
ANÀLISI QUANTITATIVA ANÀLISI QUALITATIVA
Rocío Treviño
Amparo Gon...
Programa 4 de juny de 2014
Una presentació més?
Enquesta:
“Prácticas de gestión heterogéneas y cambiantes”
Anàlisi demoesp...
4 de juny de 2014
30è Aniversari
Amparo González Ferrer
Rocío Treviño
Pràctiques de gestió heterogènies i
canviants
Objectius
1. Qüestionari padró:
Conèixer com funciona i amb quins criteris es gestiona
l’empadronament el qual representa ...
1. Accions o plans, contingut, disseny i execució, valoració de
l’impacte i aprofitament
2. Criteris de valoració dels inf...
Context de canvi
1. Canvi conjuntura econòmica -crisi
2. Canvi conjuntura demogràfica – inversió dels fluxos
3. Canvis nor...
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
A Nombre de projectes finançats
1236 1177 1216 1146 814 549 308
B Finançament dels proj...
Context de canvi (2): inversió dels fluxos
Font: Estadística de Migraciones, INE.
-100000
-50000
0
50000
100000
150000
200...
• Reconeixement de la integració i l’acollida com a subtítol
competencial a l’Estatut (2006)
• Pacte Nacional per a la Imm...
Catalunya Andalusia Madrid
Criteris de selecció
mostra teòrica dels
municipis
- Mostra:
+1000 hab
- Mostra:
+2000 hab,
+15...
Catalunya Andalusia Madrid
Qüestionaris totals
recollits i
percentatge sobre
univers
- Mostra:
Padró: 367  78%
Accions:
2...
SECCIÓ (IV) : Apunts sobre altres CCAA
170 Qüestionari padró
16 Qüestionari accions
197 Qüestionari accions i padró
85 Sen...
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
1000 a 4.999 5.000 a 9.999 10.000 a 19.999 20.000 a 49.999 50.000 i més Total
...
Nivell resposta qüest. accions a Catalunya (II)
Font: elaboració pròpia
Grandària Pes Mostra % Qüestionaris % Qüestionaris...
RESULTATS OBTINGUTS:
PLANES I ACCIONS
Catalunya
Empadronament i Programes d’acollida
29%
Sí forma
part
26 %
No forma
part
45%
No hi ha
prog.
23 %
Sense
resposta
% Programes d’acollida
Font: elaboració pròpia
% Empadronament forma part dels
programes d’acollida
0
10
20
30
40
50
60
70...
Hi ha Pla Global
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
<16 % est
>= 16% est
6%
8%
35%
44%
7% Diversitat cultural
Interculturalitat
Integració
Ciutadania
Altres
Contingut del Plan
Plans i contingut
5%
14%
38%
38%
5%
Diversitat cultural
Interculturalitat
Integració
Ciutadania
Altres
Madrid
30%
70%
Mai ...
Paraulas claus al nom del Plan
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Acollida/Recepció
Acomodació
Altres
Ciutadania
Civisme
Cohes...
Destinataris plans o accions
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
<16 >=16 <16 >=16 <16 >=16 <16 >=16
A tota població A l'estr...
0
10
20
30
40
50
60
70
<10.000 10.000 a 19.999 20.000 y más Total
Resoldre conflictes relacionats amb la immigració
Respon...
Estructura gestió
Nombre d’àrees que intervenen Nombre de tècnics que intervenen
Grandària poblacional del municipi Grandà...
Perfil professionals
% amb tècnic de perfil específic d’immigració % amb un tècnic estranger/nascut est.
0
10
20
30
40
50
...
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Andalusia Madrid Catalunya
Perfil professionals: Comparació territorial
Perfils específic...
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Andalusia Madrid Catalunya
% amb un tècnic estranger/nascut est.
Perfil professionals: Co...
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Andalusia Madrid Catalunya
Perfil professionals: Comparació territorial
Situació contract...
RESULTATS OBTINGUTS:
INFORMES
Catalunya
Informe adequació habitatge
(valoració negativa)
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
<10.000 10.000 a
19.999
20.000 i
més
Total
Do...
Informe arrelament
Font: elaboració pròpia
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Mitjanseconòmics
Vinclesfamiliars
Progra.socio...
RESULTATS OBTINGUTS:
INTEGRACIÓ, IMPACTE I CRISI
Catalunya
Impacte del Pla o accions
0
10
20
30
40
50
60
70
Poc impacte Bastant impacte Molt impacte No tinc elements
de resposta
And...
Aprofitament diferencial dels plans o accions
0
10
20
30
40
50
60
No hi ha
diferències
Sí, degut a
l’idioma
Sí, degut a le...
Percepcions de integració
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Llatino.
UE
Eur.noUE
Subsa.
Nordafricans
Asiàtics
Molt fàcil Fà...
Hi ha problemes de convivència?
0
10
20
30
40
50
60
70
Nohihaproblemes
Lacompetènciaenel
mercatdetreball
Lesdiferències
cu...
Causa de Problemes de convivencia
Font: elaboració pròpia
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Competència treball i recursos
...
Convivència entre la població autóctona i immigrada -crisi
0
10
20
30
40
50
60
70
Andalusia Madrid Catalunya
Molt pitjor P...
0 10 20 30 40 50 60 70
No ha afectat cap manera
Cancel·lació completa del pla
Cancel·lació parcial del pla/limitació
Limit...
Per millorar caldria…
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Canvi àrees prioritàries d'intervenció
Més coneix sociodemogràfic
M...
Conclusions
1. Creixent implantació tant de programes/circuits
d’acollida com de plans globals.
2. I sobre tot, elevat gra...
Conclusions
5. La crisi accentua aquesta situació, es debilita la participació
municipal (finançament de projectes), i es ...
4 de juny de 2014
30è Aniversari
Albert Sabater
Juan Galeano
Diversitat i concentració
residencial a Catalunya
CONTEXT:
CATALUNYA
0
< 5
(5-10]
(10-15]
(15-20]
(20-25]
(25-30]
>=30
Percentatge nascuts
l’estranger
Boom Immigratori i Cr...
ESQUEMA D’ANÀLISI DEMO-ESPACIAL
ASSENTAMENT
TERRITORIAL
DE LES
POBLACIONES
IMMIGRADES
SEGREGACIÓ
RESIDENCIAL
ESPAIS D’ALTA...
INCREMENT DE LA DIVERSITAT POBLACIONAL:
CATALUNYA
Nombre de països representats per municipi
1
2-9
10-19
20-29
30-39
40-49...
INCREMENT DE LA DIVERSITAT POBLACIONAL:
CATALUNYA
Diversitat poblacional segons mida dels municipis
1
2
3
4
5
INCREMENT DE LA DIVERSITAT POBLACIONAL:
BARCELONA
Diversitat poblacional per secció censal
1
2
3
4
5
INCREMENT DE LA DIVERSITAT POBLACIONAL:
GIRONA I SALT
Diversitat poblacional per secció censal
DISTRIBUCIÓ RESIDENCIAL:
CATALUNYA
Disimilitud dels grups principals per municipi segons país de naixement -Anys 2006-2009...
DISTRIBUCIÓ RESIDENCIAL:
CATALUNYA
Disimilitud dels grups principals per municipi segons país de naixement -Anys 2006-2009...
Comunitats
Majoritàries HOMOGÈNIES
NO HOMOGÈNIES
PLURAL DE TIPUS B
MIXTES
POLARITZATS
EXCLUSIUS
Enclavaments
(espais d’alt...
Comunitats
Majoritàries HOMOGÈNIES: on la població nascuda a l’estranger representa
menys del 20% de la població.
NO HOMOG...
2012
CATEGORIA Nº absolut Nº relatiu
C.M.H. 3.527 70.06 %
C.M.NO H. 1.452 28.84 %
E.P.A 48
1.09 %
E.P.B 7
FORMACIÓ D’ESPAI...
Totes les seccions són C.M.H
Almenys 1 secció és una C.M. No H.
Almenys 1 secció és un Enclavament Plural
MUNICIPIS PER TI...
3% 2% 1% 0% 1% 2% 3%
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
Homes Est Homes Esp Dones Est Dones...
15% 10% 5% 0% 5% 10% 15%
0-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84...
15% 10% 5% 0% 5% 10% 15%
0-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84...
15% 10% 5% 0% 5% 10% 15%
0-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84...
15% 10% 5% 0% 5% 10% 15%
0-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84...
CONCLUSIONS
● Creixement de la població inmigrada, en un període
curt de temps (magnitud-->intensitat)
● Creació d’espais ...
4 de juny de 2014
30è Aniversari
Andreu Domingo
Xiana Bueno
El discurs sobre la gestió:
l’impacte de la crisi
1) Objectius
2) Metodologia
• Disseny metodològic
• Construcció categories
• Guió de les entrevistes, tractament i anàlisi...
1) Identificar les diferents pràctiques en la gestió municipal de la diversitat
poblacional sorgida de la immigració inter...
• Entrevistes personals en profunditat semi-dirigides
64 entrevistes
13 mesos de treball de
camp: novembre de
2012 a desem...
Comunitat majoritària homogènia
Comunitat majoritària no homogènia
Enclavament pluralista tipus A
Enclavament pluralista t...
CATALUNYA RESTA D’ESPANYA
Metodologia
Cat. Tipus d'enclavament
Grandària del
Municipi
Nivell de
segregació
N Enc.
1 1.000-...
Comunitats majoritàries
homogènies
Comunitats majoritàries
no homogènies
Enclavaments pluralistes
Enclavaments mixtes,
pol...
Estructura de l’entrevista:
Bloc 1: Sobre la gestió de la immigració
Bloc 2: Població i aspectes territorials
Bloc 3: Sobr...
∑ = 77 codis
Codis estructurals (34) Codis inductius origen (19)Codis deductius (24)
Tractament: Buidat en format text, tr...
Crisi-Gestió
La Crisi
Crisi-Migrant
Conflicte
Creu que la crisi econòmica ha fet
canviar l’orientació de la gestió de
la i...
1) Gènere discursiu propi:
• El pragmatisme i l’orientació cap a l’obtenció de resultats dins la cultura
institucional en ...
DISCURS POLÍTIC
G
E
S
T
I
Ó
Habitatge
Concentració
Atur
Habitatge
Mediació
Treball
(-) Immigració
(+) Emigració
(-) Entrad...
“...s’ha reduït d’una manera dramàtica,
dràstica, terrible,... els pressupostos que hi
havia dirigits a l’àrea, amb lo qua...
Crisi, quina crisi? (sobre el model de gestió)
Anàlisi
“Bueno nosaltres al 2008 vam fer el protocol
de padró, d’arrelament...
DISCURS POLÍTIC
G
E
S
T
I
Ó
D
E
M
O
G
R
A
F
I
A
CRISI ECONÒMICA
(-) Xarxa social(+) Pobresa
Vulnerabilitat
Assistencialism...
“L’altre cavall de batalla és el civisme, el
civisme amaga totes les coses, és a dir tots
els problemes d’arrel socioeconò...
CRISI ECONÒMICA
GESTIÓ
D
I
S
C
U
R
S
P
O
L
Í
T
I
C
(-) Democràcia
(-) Representació
C
O
H
E
S
I
Ó
F
R
A
G
M
E
N
T
A
C
I
Ó
...
“El xoc i la possibilitat de conflicte i de
tensió, que hi és, hi és i bueno de
moment la cosa està tranquil·la però
quals...
CRISI ECONÒMICA
GESTIÓ
D
I
S
C
U
R
S
P
O
L
Í
T
I
C
(-) Democràcia
(-) Representació
C
O
H
E
S
I
Ó
F
R
A
G
M
E
N
T
A
C
I
Ó
...
CRISI ECONÒMICA
GESTIÓ
D
I
S
C
U
R
S
P
O
L
Í
T
I
C
D
E
M
O
G
R
A
F
I
A
Polítiques de
prevenció i
integració
Models de
gest...
“El repte en aquests temes sempre és les segones i les
terceres generacions com que ara ja les tenim en aquí i
que bueno q...
Pronunciar-se sobre la gestió de la immigració sota el prisma de la crisi:
• Canvis en el fenomen demogràfic (i en el temp...
Conclusions (2): I la interculturalitat?
• La gestió de la interculturalitat:
- Prova de l’autonomia municipal
- Discurs t...
Gràcies
http://gedemced.uab.cat
GEDEM –Grup d’Estudis Demogràfics i de les Migracions
@GEDEM_CED
adomingo@ced.uab.es
xbuen...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Gestió Municipal de la Interculturalitat: discursos y pràctiques en època de crisi

1,228 views

Published on

Presentació de resultats del Projecte RecerCaixa "CANVI DEMOGRÀFIC I GESTIÓ MUNICIPAL DE LA DIVERSITAT". Jornada realitzada el 4 de Juny de 2014 a la Direcció general per a la immigració.

Published in: Science
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Gestió Municipal de la Interculturalitat: discursos y pràctiques en època de crisi

 1. 1. 4 de juny de 2014 Gestió municipal de la interculturalitat: discursos i pràctiques en època de crisi 30è Aniversari
 2. 2. Andreu Domingo Valls doctor en Sociologia, subdirector del Centre d’Estudis Demogràfics (CED) i professor associat del Departament de Geografia a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) Albert Sabater Coll doctor en Censos i Enquestes pel CCSR de la University of Manchester. Investigador del Centre for Housing Research a la School of Geography and Geosciences de la University of St Andrews. Amparo González Ferrer Científica Titular adscrita al Centro de Ciencias Humanas y Sociales del Consejo Superior Investigaciones Científicas (CSIC) on participa en el Grupo de Investigación de Dinámicas Demográficas. Xiana Bueno Doctora en Demografia per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Des de 2010 és investigadora post-doctoral vinculada al Centre d’Estudis Demogràfics (CED) en la UAB. Juan Galeano llicenciat en Sociologia per la Universitat de Barcelona, ajudant tècnic d’investigació i estudiant de doctorat en demografía al Centre d’Estudis Demogràfics (CED). Rocío Treviño Maruri Doctora en Sociologia per la Universitat Autònoma de Barcelona. Investigadora contractada al Centre d’Estudis Demogràfics des de 1989. Equip RecerCaixa: GEDEM + 1
 3. 3. 1) Identificar les diferents pràctiques en la gestió municipal de la diversitat poblacional sorgida de la immigració internacional a Espanya. 2) Analitzar el perfil demogràfic i de la concentració, segregació i diversitat residencial dels immigrants d’origen estranger a Espanya. 3) Posar en relació les pràctiques de gestió i la diversitat de l’assentament de la població estrangera a nivell municipal amb la finalitat de establir una tipologia. 4) Constatar l’impacte de la crisi econòmica en la gestió municipal de la diversitat poblacional. 5) Examinar el discurs sobre la interculturalitat i la diversitat dels responsables de la seva gestió a nivell municipal. Què fem? Proposta mitjans 2011
 4. 4. ENQUESTA ANÀLISI DEMOESPACIAL ENTREVISTES EN PROFUNDITAT ANÀLISI QUANTITATIVA ANÀLISI QUALITATIVA Rocío Treviño Amparo González Albert Sabater Juan Galeano Andreu Domingo Xiana Bueno DIFUSIÓ Pàgina Web Banc de dades Com ho fem? Metodologia
 5. 5. Programa 4 de juny de 2014 Una presentació més? Enquesta: “Prácticas de gestión heterogéneas y cambiantes” Anàlisi demoespacial: “Diversitat i concentració residencial a Catalunya” Anàlisi qualitativa: “El discurs sobre la gestió: l’impacte de la crisi” http://gedemced.uab.cat
 6. 6. 4 de juny de 2014 30è Aniversari Amparo González Ferrer Rocío Treviño Pràctiques de gestió heterogènies i canviants
 7. 7. Objectius 1. Qüestionari padró: Conèixer com funciona i amb quins criteris es gestiona l’empadronament el qual representa la primera i fonamental porta d’accés al municipi 2. Qüestionari d’accions d’immigració: Conèixer si s’estan realitzant accions de gestió de la immigració, la seva antiguitat, grau d’implantació, i professionalització. Així com l’impacte percebut i avaluat i els reptes d’aquesta gestió en opinió dels tècnics/ques
 8. 8. 1. Accions o plans, contingut, disseny i execució, valoració de l’impacte i aprofitament 2. Criteris de valoració dels informes d'adequació de l’habitatge i de l’arrelament 3. Valoració de la integració, convivència i impacte de la crisi en el municipi Qüestionari Accions d’Immigració
 9. 9. Context de canvi 1. Canvi conjuntura econòmica -crisi 2. Canvi conjuntura demogràfica – inversió dels fluxos 3. Canvis normatius - més protagonisme Generalitat
 10. 10. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 A Nombre de projectes finançats 1236 1177 1216 1146 814 549 308 B Finançament dels projectes dels ens locals (milers €) 16,377 17,370 17,632 17,745 12,558 8,884 4,373 C Nombre d’ens finançats 152 163 159 168 168 167 160 D Pressupost de les actuacions previstes i aprovades per al desenvolupament de plans de ciutadania i immigració (milions €) 145,42 167,56 200,11 212,48 193,22 220,09 144,64 E Relació finançament projectes ens locals i pressupost plans d’igualtat per 100 (B/D) 11,3 10,4 8,8 8,4 6,5 4,0 3,0 Font: Memòries del Departament de Benestar Social i Ciutadania Context de canvi (1): crisi
 11. 11. Context de canvi (2): inversió dels fluxos Font: Estadística de Migraciones, INE. -100000 -50000 0 50000 100000 150000 2008 2009 2010 2011 2012 Immig. des de fora d'Espanya a Catalunya Emigr. des de Catalunya a l'estranger Saldo
 12. 12. • Reconeixement de la integració i l’acollida com a subtítol competencial a l’Estatut (2006) • Pacte Nacional per a la Immigració (2008) • Reformes LOEx (2009) i Reglament (2011): competència informes d’estrangeria • Traspàs autoritzacions inicials de treball dels estrangers i inspecció de treball • Llei d’Acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya (2010) Context de canvi (3): reformes normatives i institucionals
 13. 13. Catalunya Andalusia Madrid Criteris de selecció mostra teòrica dels municipis - Mostra: +1000 hab - Mostra: +2000 hab, +15% pob estr 1000 estr Capital prov. Subv. FAIREA - Mostra: +1000 hab. +18% pob estr- Submostra: +1000 hab i + 18% pob estr Univers 468 /105 65 64 Població objectiu i selecció de les mostres DATA 29 nov 2012 14 feb 2013 6 jun 2013 10 set 2013 10 jul 2013 10 set 2013
 14. 14. Catalunya Andalusia Madrid Qüestionaris totals recollits i percentatge sobre univers - Mostra: Padró: 367  78% Accions: 217  46%; 179 (sí)  38% - Submostra: Accions: 71  68% Accions: 46 71% Accions: 3250% Representativitat (consells, consorci, mancomunitats, comparteix tècnic) Mostra: 27 des de consells comarcals/consorci Submostra: 16 des de consells Mostra: 11 des de mancomunitats Mostra: Cobertura ponderada: 320 municipis (68%) Submostra: Cobertura ponderada: 85 municipis (81%) Mostra: Cobertura ponderada: 47 municipis (72%) Mostra: Cobertura ponderada: 54 municipis (84%) Nivell de resposta i cobertura efectiva
 15. 15. SECCIÓ (IV) : Apunts sobre altres CCAA 170 Qüestionari padró 16 Qüestionari accions 197 Qüestionari accions i padró 85 Sense resposta 32 Qüestionaris recollits 22 Municipis representats 4 Municipis de la mostra sensa resposta
 16. 16. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1000 a 4.999 5.000 a 9.999 10.000 a 19.999 20.000 a 49.999 50.000 i més Total Padró Accions Tots dos Sense resposta n=258 n=58n= 89 n= 40 n=23 n=468 Nivell resposta global a Catalunya (I)
 17. 17. Nivell resposta qüest. accions a Catalunya (II) Font: elaboració pròpia Grandària Pes Mostra % Qüestionaris % Qüestionaris Respresentativitat Poblacional Estrangera Teòrica No accions Sí accions mostra efectiva + + 31 9,7 0,0 48,4 + ++ 68 8,8 7,4 58,8 + +++ 18 11,1 11,1 61,1 ++ + 76 14,5 14,5 61,8 ++ ++ 110 7,3 34,5 65,5 ++ +++ 48 2,1 54,2 75,0 +++ + 10 10,0 50,0 50,0 +++ ++ 56 7,1 80,4 82,1 +++ +++ 51 2,2 95,6 97,8 Total 468 8,1 38,2 68,4
 18. 18. RESULTATS OBTINGUTS: PLANES I ACCIONS Catalunya
 19. 19. Empadronament i Programes d’acollida 29% Sí forma part 26 % No forma part 45% No hi ha prog. 23 % Sense resposta
 20. 20. % Programes d’acollida Font: elaboració pròpia % Empadronament forma part dels programes d’acollida 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 <10.000 10.000 a 19.999 20.000 i més Total <16 % est >= 16% est 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 <10.000 10.000 a 19.999 20.000 i més Total <16 % est >= 16% est Grandaria i pes població nascuda a l’estranger
 21. 21. Hi ha Pla Global 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 <16 % est >= 16% est
 22. 22. 6% 8% 35% 44% 7% Diversitat cultural Interculturalitat Integració Ciutadania Altres Contingut del Plan
 23. 23. Plans i contingut 5% 14% 38% 38% 5% Diversitat cultural Interculturalitat Integració Ciutadania Altres Madrid 30% 70% Mai un Plan 21% 43% 29% 7% Diversitat cultural Interculturalitat Integració Ciudatania Catalunya 56% 44% Mai un Plan 37% 63% Main un Plan 8% 25% 67% Andalusia
 24. 24. Paraulas claus al nom del Plan 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Acollida/Recepció Acomodació Altres Ciutadania Civisme Cohesió Convivència Diversitat/plural Estrangers Igualtat Immigració Immigrants Inclusió Integració Intercultural Nouvingudes Vigor Anterior 66% amb ciutadania
 25. 25. Destinataris plans o accions 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 <16 >=16 <16 >=16 <16 >=16 <16 >=16 A tota població A l'estrangera <10.000 10.000 -20.0000 20.000 i més Total
 26. 26. 0 10 20 30 40 50 60 70 <10.000 10.000 a 19.999 20.000 y más Total Resoldre conflictes relacionats amb la immigració Respondre a demandes de la població immigrada Preveure problemàtiques noves en relació a la immigració Proposar estratègies d’intervenció per evitar els problemes Aprofitar les competències de la població immigrada Línies directrius del Plan/Accions
 27. 27. Estructura gestió Nombre d’àrees que intervenen Nombre de tècnics que intervenen Grandària poblacional del municipi Grandària poblacional municipi
 28. 28. Perfil professionals % amb tècnic de perfil específic d’immigració % amb un tècnic estranger/nascut est. 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 <16 >=16 <16 >=16 <16 >=16 <16 >=16 <10.000 10.000 a 19.999 20.000 i més Total 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 <16>=16 <16>=16 <16>=16 <16>=16 <10.00 10.000 a 19.999 20.000 i més Total
 29. 29. 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Andalusia Madrid Catalunya Perfil professionals: Comparació territorial Perfils específic d’immigració
 30. 30. 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Andalusia Madrid Catalunya % amb un tècnic estranger/nascut est. Perfil professionals: Comparació territorial
 31. 31. 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Andalusia Madrid Catalunya Perfil professionals: Comparació territorial Situació contractual
 32. 32. RESULTATS OBTINGUTS: INFORMES Catalunya
 33. 33. Informe adequació habitatge (valoració negativa) 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 <10.000 10.000 a 19.999 20.000 i més Total Documentació insuficient Sobreocupació Problemes acondicion. Sempre favorable Altres No sap/no contesta
 34. 34. Informe arrelament Font: elaboració pròpia 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Mitjanseconòmics Vinclesfamiliars Progra.sociolaborals ProgrCulturals Coneix.Català Coneix.Castellà Utilitz. serveis/associacions Tempsresi.municipi Coneix.Legislació Participacióacollida <10.000 10.000 a 19.999 20.000 i més
 35. 35. RESULTATS OBTINGUTS: INTEGRACIÓ, IMPACTE I CRISI Catalunya
 36. 36. Impacte del Pla o accions 0 10 20 30 40 50 60 70 Poc impacte Bastant impacte Molt impacte No tinc elements de resposta Andalusia Madrid Catalunya
 37. 37. Aprofitament diferencial dels plans o accions 0 10 20 30 40 50 60 No hi ha diferències Sí, degut a l’idioma Sí, degut a les diferències de nivell educatiu Sí, degut a les diferències en l’arrelament social al territori Sí, degut a les diferències culturals Sí, degut e les diferències en la voluntat d'integrar-se Sí , degut a altres raons, com? Andalusia Madrid Catalunya
 38. 38. Percepcions de integració 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Llatino. UE Eur.noUE Subsa. Nordafricans Asiàtics Molt fàcil Fàcil Igual Difícil Molt Difícil 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 No contesten Unes s'integren més No ha diferencies Crítics amb la pregunta % Hi ha comunitats que s’integren més? % Valoració integració Font: elaboració pròpia
 39. 39. Hi ha problemes de convivència? 0 10 20 30 40 50 60 70 Nohihaproblemes Lacompetènciaenel mercatdetreball Lesdiferències culturals Lesdiferènciesde nivelleducatiu Elsproblemes d’inseguretat Elcivisme Elnombredepoblació immigrada Eldesconeixement entrelapoblació… Elcontacteentrela poblacióautòctonai… Altres(especifiqui) Andalusia Madrid Catalunya
 40. 40. Causa de Problemes de convivencia Font: elaboració pròpia 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Competència treball i recursos Diferències culturals i religioses Diferències de nivell educatiu Els problemes d’inseguretat El civisme El nombre de població immigrada El desconeixement poblacions Contacte / ús espai Altres >= 10.000 habitants <10.000 habitants
 41. 41. Convivència entre la població autóctona i immigrada -crisi 0 10 20 30 40 50 60 70 Andalusia Madrid Catalunya Molt pitjor Pitjor Igual
 42. 42. 0 10 20 30 40 50 60 70 No ha afectat cap manera Cancel·lació completa del pla Cancel·lació parcial del pla/limitació Limitació de les persones beneficiàries Reducció de personal Reducció participació institucions/admi Canvi en les àrees prioritàries d'intervenció Reorganitzacions internes d’àrees,… Altres 20 i més <20.000 Com afecta la crisi a la gestió
 43. 43. Per millorar caldria… 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Canvi àrees prioritàries d'intervenció Més coneix sociodemogràfic Més col·laboració administracions Augmentar els recursos humans Més participació pobl immigr Més participació pobl autòctona Augmentar el finançament
 44. 44. Conclusions 1. Creixent implantació tant de programes/circuits d’acollida com de plans globals. 2. I sobre tot, elevat grau de professionalització 3. Predomina el discurs de la ciutadania sobre el de la interculturalitat. Però entre els motius pels quals es percep que falta integració i/o problemes de convivència, sempre apareix el desconeixement mutu com a causa important. 4. Gestió (encara) molt centrada en l’acollida (pocs plans globals): la interdepartamentalitat de les intervencions no s’acompanya de la dotació de personal i de recursos. Es fa molta estrangeria i poca integració / interculturalitat.
 45. 45. Conclusions 5. La crisi accentua aquesta situació, es debilita la participació municipal (finançament de projectes), i es concentren els diners en la contractació de personal, però amb precarització. 6. La gestió apareix molt condicionada per la mida municipal. Només en els municipis petits on la concepció de la política de gestió de la immigració és més reactiva, el pes de la població d’origen estranger es una variable rellevant. 7. En general, les percepcions dels tècnics sobre la diferent integració dels col·lectius es corresponen amb la percepció del conjunt de la població, i són similars a d’altres CCAA. 8. Sense que hi hagi una percepció de conflicte greu actualment, s’insisteix en l’empitjorament de la situació arrel de la crisi i s’expressa preocupació per la possibilitat d’un esclat.
 46. 46. 4 de juny de 2014 30è Aniversari Albert Sabater Juan Galeano Diversitat i concentració residencial a Catalunya
 47. 47. CONTEXT: CATALUNYA 0 < 5 (5-10] (10-15] (15-20] (20-25] (25-30] >=30 Percentatge nascuts l’estranger Boom Immigratori i Crisi Econòmica 0 < 5 (5-10] (10-15] (15-20] (20-25] (25-30] >=30 Percentatge nascuts l’estranger 2000 2012 4% 17,7%
 48. 48. ESQUEMA D’ANÀLISI DEMO-ESPACIAL ASSENTAMENT TERRITORIAL DE LES POBLACIONES IMMIGRADES SEGREGACIÓ RESIDENCIAL ESPAIS D’ALTA CONCENTRACIÓ INCREMENT DE LA DIVERSITAT POBLACIONAL Provincies Àreas metropolitanes Municipis Municipis Seccions Censals Tots els nivells territorials TIPUS D’ANÀLISI ESCALA TERRITORIAL PERÍODE 2 0 0 0 - 2 0 1 2
 49. 49. INCREMENT DE LA DIVERSITAT POBLACIONAL: CATALUNYA Nombre de països representats per municipi 1 2-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90-99 >100 na (67) (461) (187) (70) (53) (36) (24) (15) (6) (5) (5) (14) (4) 1 2-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90-99 >100 na (9) (189) (238) (157) (98) (66) (54) (46) (14) (19) (31) (26) 2000 Riquesa segons mida dels grups (Muncipis capital de Provincia) 2012
 50. 50. INCREMENT DE LA DIVERSITAT POBLACIONAL: CATALUNYA Diversitat poblacional segons mida dels municipis
 51. 51. 1 2 3 4 5 INCREMENT DE LA DIVERSITAT POBLACIONAL: BARCELONA Diversitat poblacional per secció censal
 52. 52. 1 2 3 4 5 INCREMENT DE LA DIVERSITAT POBLACIONAL: GIRONA I SALT Diversitat poblacional per secció censal
 53. 53. DISTRIBUCIÓ RESIDENCIAL: CATALUNYA Disimilitud dels grups principals per municipi segons país de naixement -Anys 2006-2009-2012- Grau de dissimilitud per grups continentals i municipis (1)
 54. 54. DISTRIBUCIÓ RESIDENCIAL: CATALUNYA Disimilitud dels grups principals per municipi segons país de naixement -Anys 2006-2009-2012- Grau de dissimilitud per grups continentals i municipis (2)
 55. 55. Comunitats Majoritàries HOMOGÈNIES NO HOMOGÈNIES PLURAL DE TIPUS B MIXTES POLARITZATS EXCLUSIUS Enclavaments (espais d’alta concentració) PLURAL DE TIPUS A 50% 20% 70% Tipologia d’espais residencials (Johnston, Forrest & Poulsen, 2002) FORMACIÓ D’ESPAIS D’ALTA CONCENTRACIÓ: CATALUNYA
 56. 56. Comunitats Majoritàries HOMOGÈNIES: on la població nascuda a l’estranger representa menys del 20% de la població. NO HOMOGÈNIES: on la població nascuda a l’estranger representa entre el 20 i el 49% del total de la població. PLURAL DE TIPUS B: on la població nascuda a l’estranger representa entre un 50 i un 69% del total, però en el qual cap grup arriba a representar un 20% del total de població. Enclavaments (espais d’alta concentració) PLURAL DE TIPUS A: on la població nascuda a l’estranger representa entre un 50 i un 69% del total, i un o més grups formen, com a mínim, un 20% del total de la població però cap d'elles arriba a més del 60% dins la mateixa àrea. 50% FORMACIÓ D’ESPAIS D’ALTA CONCENTRACIÓ: CATALUNYA Tipologia d’espais residencials
 57. 57. 2012 CATEGORIA Nº absolut Nº relatiu C.M.H. 3.527 70.06 % C.M.NO H. 1.452 28.84 % E.P.A 48 1.09 % E.P.B 7 FORMACIÓ D’ESPAIS D’ALTA CONCENTRACIÓ: CATALUNYA Distribució dels tipus residencials
 58. 58. Totes les seccions són C.M.H Almenys 1 secció és una C.M. No H. Almenys 1 secció és un Enclavament Plural MUNICIPIS PER TIPUS RESIDENCIAL 2012 FORMACIÓ D’ESPAIS D’ALTA CONCENTRACIÓ: CATALUNYA Localització d’espais d’alta concentració (Municipis)
 59. 59. 3% 2% 1% 0% 1% 2% 3% 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 Homes Est Homes Esp Dones Est Dones Esp FORMACIÓ D’ESPAIS D’ALTA CONCENTRACIÓ: BARCELONA Població Total 52.546 Pob. Nascuda Esp. 22.754 Pob. Nascuda l'est. 29.792 % Nascuts Est. 56,7% IM Nascuts Esp. 98,7 IM Nascuts l'est. 142 Edat Mitjana Esp. 38,7 Edat Mitjana Est. 31,9 1ª nac. est. Pakistan (7.133) 2ª nac. est. Filipines (5.128) 3ª nac. est. Bangladesh (1.980) Localització i composició segons sexe, edat i origen, 2000-2012
 60. 60. 15% 10% 5% 0% 5% 10% 15% 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 >95 FORMACIÓ D’ESPAIS D’ALTA CONCENTRACIÓ: SANTA COLOMA Població Total 6.034 Pob. Nascuda Esp. 2.788 Pob. Nascuda l'est. 3.246 % Nascuts Est. 53,8% IM Nascuts Esp. 98,7 IM Nascuts l'est. 142 Edat Mitjana Esp. 38,7 Edat Mitjana Est. 31,9 1ª nac. est. Xina (992) 2ª nac. est. Marroc (383) 3ª nac. est. Pakistàn (373) Localització i composició segons sexe, edat i origen, 2000-2012 Homes Dones
 61. 61. 15% 10% 5% 0% 5% 10% 15% 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 >95 FORMACIÓ D’ESPAIS D’ALTA CONCENTRACIÓ: SALT Població Total 10.070 Pob. Nascuda Esp. 4.596 Pob. Nascuda l'est. 5.474 % Nascuts Est. 54,3% IM Nascuts Esp. 101,2 IM Nascuts l'est. 162 Edat Mitjana Esp. 32 Edat Mitjana Est. 31,7 1ª nac. est. Marroc (1.797) 2ª nac. est. Gambia (828) 3ª nac. est. Honduras (321) Localització i composició segons sexe, edat i origen, 2000-2012 Homes Dones
 62. 62. 15% 10% 5% 0% 5% 10% 15% 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 >95 FORMACIÓ D’ESPAIS D’ALTA CONCENTRACIÓ: LLEIDA Població Total 4.567 Pob. Nascuda Esp. 2.215 Pob. Nascuda l'est. 2.352 % Nascuts Est. 51,5% IM Nascuts Esp. 103 IM Nascuts l'est. 171 Edat Mitjana Esp. 39,1 Edat Mitjana Est. 33,8 1ª nac. est. Marroc (519) 2ª nac. est. Romania (501) 3ª nac. est. Senegal (160) Localització i composició segons sexe, edat i origen, 2000-2012 Homes Dones
 63. 63. 15% 10% 5% 0% 5% 10% 15% 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 >95 FORMACIÓ D’ESPAIS D’ALTA CONCENTRACIÓ: SALOU Població Total 7.713 Pob. Nascuda Esp. 3.331 Pob. Nascuda l'est. 4.382 % Nascuts Est. 53,8% IM Nascuts Esp. 110 IM Nascuts l'est. 165 Edat Mitjana Esp. 38,6 Edat Mitjana Est. 34,4 1ª nac. est. Senegal (740) 2ª nac. est. Rep. Dom. (413) 3ª nac. est. Marroc (369) Localització i composició segons sexe, edat i origen, 2000-2012 Homes Dones
 64. 64. CONCLUSIONS ● Creixement de la població inmigrada, en un període curt de temps (magnitud-->intensitat) ● Creació d’espais d’hiperdiversitat (Vertovec, 2007) ● Major uniformitat espacial en els anys de pre-crisi, i certa estabilització en els anys de crisi ● Creació d’espais d’alta concentració (tipus plural): (1) poblacions d’edats joves-adultes (2) sobrerrepresentació masculina (3) multidimensionalitat (residencial<>ocupacional)
 65. 65. 4 de juny de 2014 30è Aniversari Andreu Domingo Xiana Bueno El discurs sobre la gestió: l’impacte de la crisi
 66. 66. 1) Objectius 2) Metodologia • Disseny metodològic • Construcció categories • Guió de les entrevistes, tractament i anàlisi de text 3) Primers resultats: mapes conceptuals • La crisi, quina crisi? • El conflicte: l’encrespament • Preocupacions a curt i llarg termini • Suggeriments 4) Conclusions: I la interculturalitat? Índex Índex
 67. 67. 1) Identificar les diferents pràctiques en la gestió municipal de la diversitat poblacional sorgida de la immigració internacional. 2) Constatar l’impacte de la crisi econòmica sobre la gestió municipal de la diversitat poblacional. 3) Examinar el discurs sobre la interculturalitat i la diversitat dels responsables de la seva gestió a nivell municipal. Objectius Objectius
 68. 68. • Entrevistes personals en profunditat semi-dirigides 64 entrevistes 13 mesos de treball de camp: novembre de 2012 a desembre de 2013 Mètode de contacte: via telefònica/email Durada: Entre 1,5h i 2h (en dependències municipals) Metodologia 30 a Catalunya 34 a la resta d’Espanya Quantes? On? A quí? Quan?2 perfills d’entrevistat: - 54 tècnics responsables - 10 polítics (a Catalunya) Com? Ordre de l’entrevista: Demostració anàlisi territorial + fitxa + entrevista Registre: Gravació de veu (anonimat individual i municipal) Disseny metodològic Transcripció: Íntegra
 69. 69. Comunitat majoritària homogènia Comunitat majoritària no homogènia Enclavament pluralista tipus A Enclavament pluralista tipus B Enclavament polaritzat Enclavament mixt Enclavament exclusiu Grandària del municipi Tipus enclavament ètnic Nivell de segregació 1.000-10.000 habitants 10.000-30.000 habitants 30.000-50.000 habitants 50.000-100.000 habitants 100.000-1.000.000 habitants > 1.000.000 habitants Alta > 50 Dissimilitud (ID) > 15 Aïllament (P*) Mitjana 30-50 ID 5-15 P* Baixa >30 ID >5 P* Total 28 categories 6 6 16 28 categories en funció de: - 6 grandària de municipi - 7 tipus d’enclavament residencial - 3 nivells de segregació Metodologia Construcció de les categories
 70. 70. CATALUNYA RESTA D’ESPANYA Metodologia Cat. Tipus d'enclavament Grandària del Municipi Nivell de segregació N Enc. 1 1.000-10.000 Baixa 2 10.000-30.000 Baixa 3a 3b 4 1.000-10.000 Baixa 5 1.000-10.000 Baixa 6a 30.000-50.000 Media 6b 6c 100.000-1.000.000 6d 7 Baixa 1 8 Mitjana 1 9 Alta 1 10 Baixa 1 11 Mitjana 1 12 Alta 1 13 Baixa 1 14 Mitjana 2 15 Alta 1 16 Baixa 4 17 Mitjana 1 18a Alta 3 18b Alta 4 19 Baixa 1 20 Mitjana 1 21a 1 21b 1 22 > 1.000.000 Baixa 15 23 50.000-100.000 Alta 6 24 10.000-30.000 Alta 3 25 30.000-50.000 Alta 6 26 100.000-1.000.000 Mitjana 14 27 30.000-50.000 Mitjana 2 28 50.000-100.000 Alta 4 Mixte Polaritzat Esclusiu 100.000-1.000.000 Alta Pluralista 1.000-10.000 10.000-30.000 30.000-50.000 50.000-100.000 Majoritària homogènia 100.000-1.000.000 Mitjana Majoritària NO homogènia ∑ = 34 entrevistes∑ = 30 entrevistes Quadre de categories Cat. Tipus d'enclavament Grandària del Municipi Nivell de segregació N Enc. Nivell polític 1 1.000-10.000 Baixa CUP 2 30.000-50.000 Mitjana 3 100.000-1.000.000 Mitjana 4 1.000-10.000 Baixa 5 30.000-50.000 Baixa CiU 6a 6b 7 Pluralista 1.000-10.000 Baixa 8 Pluralista 1.000-10.000 Mitjana 9 1.000-10.000 Alta 1 ERC 10 Baixa 2 11 Mitjana 2 PP 12 Alta 1 ICV 13 Baixa 1 14a 4 14b 1 ERC 15 Pluralista 30.000-50.000 Alta 16 Pluralista 50.000-100.000 Baixa 17 Pluralista 50.000-100.000 Mitjana 18 Pluralista 50.000-100.000 Alta 19 Baixa 1 20a 6 20b 1 CiU 21a 1 PP 21b 3 PSC 22 > 1.000.000 Baixa 18 CiU 23 24 25 26 27 28 Majoritària homogènia Majoritària NO homogènia 50.000-100.000 Baixa Pluralista 10.000-30.000 Polaritzat 30.000-50.000 Mitjana Pluralista 100.000-1.000.000 Mitjana Alta Mixte Exclusiu
 71. 71. Comunitats majoritàries homogènies Comunitats majoritàries no homogènies Enclavaments pluralistes Enclavaments mixtes, polaritzats o exclusius ∑ = 64 entrevistes 13 Comunitats Autònomes, 20 províncies, 54 municipis Només un 0,75% del total de seccions censals tenen un enclavament ètnic (267 de 35.968) Metodologia Localització de les entrevistes
 72. 72. Estructura de l’entrevista: Bloc 1: Sobre la gestió de la immigració Bloc 2: Població i aspectes territorials Bloc 3: Sobre l’impacte de la crisis Bloc 4: Valoració i prospectiva Disseny conjunt amb les preguntes de l’enquesta Metodologia El guió de l’entrevista
 73. 73. ∑ = 77 codis Codis estructurals (34) Codis inductius origen (19)Codis deductius (24) Tractament: Buidat en format text, transcripció original i edició Anàlisi: - Paquet informàtic d'anàlisi qualitativa ATLAS.ti v.7 - Llibre de codis  codificació pilot fins saturació - Doble codificació <-> Dues persones - Categorització i conceptualització (codis seleccionats) - Elaboració de mapes conceptuals Metodologia Tractament i anàlisi de text
 74. 74. Crisi-Gestió La Crisi Crisi-Migrant Conflicte Creu que la crisi econòmica ha fet canviar l’orientació de la gestió de la immigració? De quina manera ha afectat la crisi econòmica al pla o a les accions de gestió de la immigració? Amb l’arribada de la crisi han canviat les demandes de la població immigrada? La inflexió del cicle migratori ha fet replantejar accions per afavorir el retorn dels immigrats? Ha percebut alguna altra conseqüència al respecte no esmentada fins ara? Creu que la crisi econòmica ha provocat que la convivència entre la població autòctona i la immigrada hagi canviat? En quin sentit? Valoració i Prospectiva Quins són els principals reptes que planteja la gestió de la immigració al seu municipi? Què suggeriments pot apuntar per millorar la gestió local de la diversitat poblacional sorgida de la immigració? Anàlisi Anàlisi de l'impacte de la crisi: codis seleccionats
 75. 75. 1) Gènere discursiu propi: • El pragmatisme i l’orientació cap a l’obtenció de resultats dins la cultura institucional en la que han estat socialitzats (Caponio, 2010) • Influència d’altres gèneres discursius (polític, acadèmic, mediàtic) • Memòria de la gestió sobre la immigració de l’administració 2) Mapes conceptuals: • Ordenació relacional dels principals temes i idees extretes de les entrevistes • No realitat, discurs: pluralitat de veus Aproximació a la veu tècnic Anàlisi
 76. 76. DISCURS POLÍTIC G E S T I Ó Habitatge Concentració Atur Habitatge Mediació Treball (-) Immigració (+) Emigració (-) Entrada (-) Reagrupament (+) Disgregació (+) Sortides indiv. Irregularitat D E M A N D A F L U X E S E S T O C S Específic No Específic Familia D E M O G R A F I A SERVEIS (-) (+) CRISI ECONÒMICA M1: Crisi, quina crisi? Anàlisi
 77. 77. “...s’ha reduït d’una manera dramàtica, dràstica, terrible,... els pressupostos que hi havia dirigits a l’àrea, amb lo qual, amb lo que t’han deixat, t’han dit, gestiona..., això és lo que hi ha, gestiona” [30.000-50.000, enclavament pluralista, segregació baixa] "Home a nosaltres ens ha afectat de ple, de ple, i bueno, no som pas els únics..., molta gent..., nosaltres clar, vam patir la retallada primer de tot de les mediadores“ [1.000-10.000, sense enclavaments, segregació baixa] “Ara el que..., el que els professionals hi posen doncs és..., és molt.., també és voluntat personal, més esforç” [>100.000, enclavament pluralista, segregació alta] “...perquè hi ha gent amb dificultats socials i des d’aquesta perspectiva hem mantingut diversos serveis o hem ampliat certs serveis, per exemple, serveis socials s’han ampliat en quant a dotació econòmica i en quant a ajuts econòmics etcètera, per fer front, no?” [50.000- 100.000, sense enclavaments, segregació baixa] “Nosaltres com a..., (...), l’Ajuntament (...) té unes finances molt..., molt sòlides i hem mantingut el pressupost al llarg de tots aquest anys de crisi, és més, l’hem incrementat, que l’any passat fins i tot vam incrementar el pressupost una miqueta, no? Llavors les polítiques les mantenim i en general també altres àrees de l’Ajuntament les mantenen” [>100.000, enclavament pluralista, segregació baixa] Crisi, quina crisi? Anàlisi - recursos econòmics + recursos econòmics
 78. 78. Crisi, quina crisi? (sobre el model de gestió) Anàlisi “Bueno nosaltres al 2008 vam fer el protocol de padró, d’arrelament i de reagrupament. Nosaltres com diem el casc antic era un descontrol total, eh!. Per això es va fer un protocol, si el coneixes...., (..) un protocol que ara la Generalitat ja el fa però...., vam ser força criticats perquè demanàvem la cèdula d’habitabilitat, (...) que el contracte estigués passat pel registre de la propietat... Demanàvem lo que demanava la llei” [30.000-50.000, sense enclavaments, segregació mitjana] Vindicació “L’organigrama ha canviat radicalment, radicalment, àrees que han desaparegut, s’han hagut de crear de noves, hi ha tècnics que s’han reciclat perquè els hi ha tocat reciclar-se, no et pots quedar fent això perquè ja no toca, no et pots quedar fent borsa de treball quan has de fer un sistema d’intermediació amb l’empresa de suport grupal, una aula activa per recerca activa de feina, has de canviar la manera de treballar, els hàbits, ha canviat tot. L’àrea de ocupació amb la potencia que té ara no existia inclús fins el punt mira si la crisi ho ha fet canviar...” [10.000-30.000, enclavament pluralista, segregació baixa] Reorientació
 79. 79. DISCURS POLÍTIC G E S T I Ó D E M O G R A F I A CRISI ECONÒMICA (-) Xarxa social(+) Pobresa Vulnerabilitat Assistencialisme (+) Competència Crispació Xenofòbia PrejudicisRumor Incertesa (-) Treball (+) Atur Convivència Espai Públic Comunitats Inseguretat Mediació (+) Escenificació (+) Control Regulació (-) (+) (-) (+) Mitigar M2: Conflicte: l’encrespament Anàlisi
 80. 80. “L’altre cavall de batalla és el civisme, el civisme amaga totes les coses, és a dir tots els problemes d’arrel socioeconòmica ara en diem civisme és molt..., (...) perquè el tema del civisme ha servit durant anys per tractar el tema de la diversitat, com que no podem parlar ni d’immigrants, ni podem parlar de no sé què, ni podem parlar de no sé quantos, parlem de civisme i així arreglem els problemes (...) això és molt normalitzador” [50.000-100.000, sense enclavaments, segregació baixa] “...para solucionar este tipo de problemas incluso tenemos un tríptico en todos los idiomas posibles…, musulmán, árabe, para que la gente se dé cuenta de lo que puede y no puede hacer, una crucecita de lo que no puedes hacer, dibujos, una casa, uno picando a las doce de la noche…, evidentemente no se puede, en fin un poco didáctico como casi si fuesen niños, y hemos evitado muchísimos, muchísimos problemas de verdad…” [10.000-30.000, enclavament pluralista, segregació mitjana. polític] Conflicte: l’encrespament “Sí, hi ha més malestar a nivell general, diguéssim aquest programa que et deia de mediació una de les coses que hi ha és que ens sembla que la gent està més encrespada..., i aquest encrespament amb els nuclis de convivència es dóna, llavores la gent enseguida es tira els plats pel cap, en general eh!, sigui gent originària d’aquí, gent..., població de fora, però hi ha més malestar en aquest sentit..., en aquest tema, no?” [50.000-100.000, sense enclavaments, segregació baixa] Anàlisi Civisme (crític) Civisme (a favor) Encrespament
 81. 81. CRISI ECONÒMICA GESTIÓ D I S C U R S P O L Í T I C (-) Democràcia (-) Representació C O H E S I Ó F R A G M E N T A C I Ó Pèrdua Legitimitat D E M O G R A F I A Pèrdua de recursos Xenofòbia Encapsulament Pobresa Esclat social Pèrdua de competències Polarització Desigualtat Territori (-) Participació Guetització Joves Dona M3: Preocupacions Anàlisi
 82. 82. “El xoc i la possibilitat de conflicte i de tensió, que hi és, hi és i bueno de moment la cosa està tranquil·la però qualsevol estona pot saltar una espurna i tornar-se a engegar perquè les condicions hi són.” [30.000-50.000, enclavament pluralista, segregació mitjana] “...però bueno, que qualsevol dia passa alguna cosa…” [1.000-10.000, sense enclavaments, segregació baixa] Preocupacions “...són nanos que han crescut amb els nostres, i que (...) no tindran les mateixes oportunitats per més que es digui..., igualtat d’oportunitats és una frase que sona molt bé però no tindran les mateixes oportunitats que els nostres fills i aquí hi haurà un motiu de conflicte” [30.000- 50.000, sense enclavaments, segregació baixa] Anàlisi Conflicte imminent Conflicte diferit, a llarg termini
 83. 83. CRISI ECONÒMICA GESTIÓ D I S C U R S P O L Í T I C (-) Democràcia (-) Representació C O H E S I Ó F R A G M E N T A C I Ó Pèrdua Legitimitat D E M O G R A F I A Pèrdua de recursos Xenofòbia Encapsulament Pobresa Esclat social Pèrdua de competències Polarització Desigualtat Territori (-) Participació Guetització Joves Dona M3: Preocupacions Anàlisi
 84. 84. CRISI ECONÒMICA GESTIÓ D I S C U R S P O L Í T I C D E M O G R A F I A Polítiques de prevenció i integració Models de gestió Accions globals Participació / Representació Autocrítica Generacions futures M3: Suggeriments Anàlisi C O H E S I Ó F R A G M E N T A C I Ó Pèrdua de recursos Pèrdua de competències
 85. 85. “El repte en aquests temes sempre és les segones i les terceres generacions com que ara ja les tenim en aquí i que bueno que aquesta gent pugui, a través de l’escola, que crec que és l’instrument més important donar una certa igualtat d’oportunitats” [>100.000, enclavament pluralista, segregació alta] “Fer uns plans molt més pròxims a la realitat i..., que el tècnic (...) treballi en el territori el dia a dia..., i deixar-nos doncs d’aquests plans tan macos i (...) projectes molt gruixuts i amb molta lletra... calen diners i cal empenta i plans que toquin al terra i al dia a dia dels municipis i això no passa gaire“ [1.000-10.000, sense enclavaments, segregació baixa] “ (...) sobretot el treball amb la població autòctona, ara tenim aquest repte per endavant (...) hem de transmetre la idea de que això no és reversible, sinó que són els nous veïns i entre tots hem de tornar a construir una nova identitat i el nostre missatge ha de ser clar en això, (...) hem d’ajudar a trencar prejudicis i estereotips i construir projectes comuns que són els barris, que són les places, que són els carrers, les comunitats i acompanyar als veïns autòctons en això. Penso que ara és el repte més important.” [>100.000, enclavament pluralista, segregació alta] “La immigració a nivell institucional encara no es veu amb normalitat, això és un fet eh!, (...) hi ha reticències i prejudicis i bueno pues jo crec que aquest seria un tema que hauríem d’abordar com organització” [>100.000, enclavament pluralista, segregació alta] Suggeriments Accions globals Models de gestió Autocrítica Polítiques de prevenció i integració Participació / Representació Generacions futures “Seria important que aquestes persones poguessin arribar a totes les decisions de poder i a tots els àmbits, no?, per d’alguna manera fer-se sentir una mica la seva veu, no?, però que això que seria lo ideal de funcionament tal i com està la situació en aquests moments (...) potser queda molt paralitzat ara per ara, no?” [30.000-50.000, enclavament pluralista, segregació baixa] “Hay que invertir hoy en políticas sociales para no tener que invertir mañana en políticas policiales y asistenciales” [>100.000, enclavaments pluralista, segregació mitjana] Anàlisi
 86. 86. Pronunciar-se sobre la gestió de la immigració sota el prisma de la crisi: • Canvis en el fenomen demogràfic (i en el temps): De les migracions a l’assentament • Transformacions en les condicions materials: De la relativa abundància a la relativa escassedat • Mutacions en el model de gestió: • Vindicació  més control • Reorientació nova organització i serveis • Nostàlgia  tot el que es podría haver fet Conclusions (1): I la interculturalitat? Conclusions
 87. 87. Conclusions (2): I la interculturalitat? • La gestió de la interculturalitat: - Prova de l’autonomia municipal - Discurs transversal i normatiu a Catalunya • Els reptes de la interculturalitat: la incertesa - Frustració  “Tot el que s’ha perdut” - Por  Pèrdua de la cohesió social - Límits  Fins a on arriba la interculturalitat? • Voluntarisme i compromís: És possible mantindre una política integradora sobre la premissa de la bona voluntat? Conclusions
 88. 88. Gràcies http://gedemced.uab.cat GEDEM –Grup d’Estudis Demogràfics i de les Migracions @GEDEM_CED adomingo@ced.uab.es xbueno@ced.uab.es

×