Toelichting interreg IVB NWE

1,115 views

Published on

Toelichting op het Interreg IVB NWE en de mogelijkheden van dit programma voor de G32 in de resterende programmaperiode tot eind 2013

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Toelichting interreg IVB NWE

 1. 1. Duurzame G32 gemeenten in Europese projecten INTERREG IV B NWE/NSR (&C) Gé Huismans
 2. 2. INTERREG: samenwerken over de grenzen <ul><li>Voor duurzame ruimtelijke en regionale ontwikkeling </li></ul><ul><li>Thema’s in de INTERREG programma’s zijn stedelijke, plattelands en kustontwikkeling, ondernemerschap, kennis en innovatie, technologie, economie, transport, energie, natuur en milieu </li></ul><ul><li>Overheden, kennisinstellingen, ondernemingen </li></ul><ul><li>Creatief en vernieuwend </li></ul><ul><li>Eindresultaat is structureel, zichtbaar en tastbaar </li></ul><ul><li>Europees relevant </li></ul>
 3. 3. Waarom doen gemeenten dit? <ul><li>Groeiende ambitie op vlak van duurzaamheid </li></ul><ul><li>Toegang tot nieuwe ideeën, kennis, vaardigheden en capaciteit </li></ul><ul><li>Mogelijkheid om een project te starten; daarna worden andere geldpotjes geopend (vliegwiel/ versnelling) </li></ul><ul><li>Alerter en in een vroeg stadium kunnen reageren op beleidsideeën van de Europese Commissie </li></ul><ul><li>Profilering van je organisatie op nationaal en Europees niveau </li></ul>Meerwaarde voor EU èn eigen regio Dit kunnen we niet alleen
 4. 4. INTERREG in het cohesiebeleid Cohesiebeleid Doelstelling 1 Doelstelling 2 Doelstelling 3 (ETS) Interregionale samenwerking (C) Grensoverschrijdende samenwerking (A) Transnationale samenwerking (B) Bv Euregio Maas-Rijn (1) Noordzee regio (2) Noordwest Europa Projecten XYZ Projecten XYZ Projecten XYZ
 5. 5. INTERREG IVC programma <ul><li>Accent op thema's die verband houden met de Lissabonstrategie (innovatie) of de Göteborgagenda (duurzaamheid) </li></ul><ul><li>Budget €320 M EFRO </li></ul><ul><li>75% subsidie </li></ul><ul><li>60% van het EFRO budget gecommitteerd </li></ul><ul><li>122 projecten goedgekeurd; in 35 hiervan NL deelname; 48 partners </li></ul><ul><li>Twee mogelijkheden, regionale initiatieven en kapitalisatieprojecten </li></ul><ul><li>Vierde (‘last open’) call is open tot 1 april 2011 </li></ul><ul><li>Interregional Cooperation Forum 3 en 4 februari 2011 Budapest </li></ul>
 6. 6. INTERREG IVB Noordzee regio programma <ul><li>Accent op maritiem, energie en landelijke gebied </li></ul><ul><li>Budget €130 M EFRO </li></ul><ul><li>50% subsidie </li></ul><ul><li>83% van het EFRO budget gecommitteerd  </li></ul><ul><li>46 projecten goedgekeurd; in 41 hiervan NL deelname; 138 Nederlandse partners  </li></ul><ul><li>Zesde call sluit half maart (stuurgroep begin juni); zevende call in najaar </li></ul><ul><li>Beide calls open voor Prio 1, 3 en 4 en voor indiening van clusterprojecten (extra begeleiding door secr en cp’s); doel: vergaarde inzichten bundelen en een rol geven in (Europese) beleidsbeïnvloeding </li></ul><ul><li>Jaarconferentie 21-24 juni (Brugge) </li></ul><ul><li>Aandacht voor EU 2020 en groeperen van projecten ( clustering ) </li></ul>
 7. 7. INTERREG IVB Noordwest Europa programma <ul><li>Accent op versterken economie en innovatieve duurzame toepassingen </li></ul><ul><li>Budget €350 M EFRO </li></ul><ul><li>50% subsidie </li></ul><ul><li>67% van het EFRO budget gecommitteerd </li></ul><ul><li>66 projecten goedgekeurd; in 58 hiervan NL deelname; 85 partners </li></ul><ul><li>Achtste call sluit 1 april (stuurgroep juni), </li></ul><ul><li>Relevante bijeenkomsten: 15 februari 2011: prioriteit 4 </li></ul>
 8. 8. Prioriteiten en doelstellingen <ul><li>Prioriteit 1: Ontwikkeling van de kenniseconomie in NWE door optimaal gebruik te maken van het innovatievermogen </li></ul><ul><li>1.1: het bevorderen van ondernemerschap en het vereenvoudigen van de vertaalslag van innovaties en kennis naar (verkoopbare) producten, processen en diensten die het concurrentievermogen van NWE versterken </li></ul><ul><li>1.2: het ontwikkelen van nieuwe en het versterken van bestaande groeiclusters en MKB-netwerken door voort te bouwen op het endogene potentieel van steden en regio’s in NWE </li></ul><ul><li>1.3: het gebruiken en verbeteren van territoriale samenwerking om het institutionele en territoriale kader voor innovatie en kennisoverdracht binnen NWE te versterken </li></ul><ul><li>Prioriteit 2: Duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen en van natuurlijke en technologische risico’s </li></ul><ul><li>2.1: het bevorderen van een innovatieve en duurzame aanpak van het beheer van natuurlijke hulpbronnen, inclusief water, landschappen, biodiversiteit,energie en afvalbeheer </li></ul><ul><li>2.2: het bevorderen van een innovatieve benadering van risicobeheersing en -preventie, met name op het gebied van waterbeheer (effecten van de sterke concentratie van menselijke activiteiten in kustgebieden en rivierdalen;gevolgen van zeespiegelstijging voor kustgebieden en overstromingsrisico’s; het mariene milieu) in de context van klimaatverandering </li></ul><ul><li>2.3: het bevorderen van een transnationale ruimtelijke aanpak voor de verbetering van bodem-, water- en luchtkwaliteit, terugdringing van de uitstoot van broeikasgassen en vermindering van geluidshinder </li></ul><ul><li>Prioriteit 3: Verbetering van de connectiviteit in NWE door het bevorderen van intelligente en duurzame vervoers- en ICT-oplossingen </li></ul><ul><li>3.1: het beheersen van de vervoersgroei door optimalisatie van de capaciteit van de bestaande (unimodale) infrastructuur voor personen- en goederenvervoer </li></ul><ul><li>3.2: het ondersteunen van effectieve en innovatieve multimodale strategische acties en efficiënte interoperabele systemen voor verkeer over land,water en door de lucht </li></ul><ul><li>3.3: het ontwikkelen van innovatieve ICT-benaderingen om de connectiviteit te verbeteren, met inbegrip van benaderingen die zijn gericht op beperking van de mobiliteitsbehoefte en op vervanging van de fysieke mobiliteit doorvirtuele activiteit voor zowel het personen- als het goederenvervoer </li></ul><ul><li>Prioriteit 4: Bevordering van sterke en welvarende gemeenschappen op transnationaal niveau </li></ul><ul><li>4.1: het bevorderen van transnationale acties die de economische en sociale prestaties van steden en landelijke gebieden versterken, inclusief het lokale en regionale economisch potentieel </li></ul><ul><li>4.2: het ontwikkelen van collectieve acties ter verbetering van de milieukwaliteit en de aantrekkelijkheid van steden, waaronder duurzaam gebruik van het cultureel erfgoed, toerisme, de creatieve economie en duurzaam en innovatief en energiegebruik </li></ul><ul><li>4.3: het bevorderen van transnationale oplossingen voor de gevolgen van demografische verandering en migratie in NWE </li></ul>
 9. 9. INTERREG IVB NWE Waar zit nog ruimte?
 10. 10. INTERREG IVB NWE Waar zijn we naar op zoek? <ul><li>Budgettair, nog mogelijkheden in de volgende doelstellingen: </li></ul><ul><li>1.3: Gebruik territoriale samenwerking om institutionele kader voor innovatie en kennisoverdracht in NWE te versterken </li></ul><ul><ul><li>3.3: ICT en mobiliteit(sbeperking) </li></ul></ul><ul><ul><li>4.3 (demografische verandering) </li></ul></ul><ul><li>Verder vooral: projecten die gebouwd worden met essentiële, internationale partners in een triple-helix verband </li></ul><ul><li>In call 7 zijn de volgende projecten ingediend : </li></ul><ul><li>5x Prio 1.1 (Recap, Optimir, Pro-fit, C2C-Bizz, Karim?) </li></ul><ul><li>1x Prio 1.3 (Biomatin) </li></ul><ul><li>3x Prio 2.1 (EnAlgea, Inners, Arbor) </li></ul><ul><li>1x Prio 3.1 (CCP21) </li></ul><ul><li>1x Prio 3.2 (ITN) </li></ul><ul><li>1x Prio 3.3 (Weastflows) </li></ul><ul><li>2x Prio 4.2 (LiCi, Cure) </li></ul>
 11. 11. Resultaten: enkele Nederlandse NWE projecten
 12. 12. Resultaten NWE (2) <ul><li>ROCK : Eindhoven, Venlo, Maastricht en Parkstad Limburg werken samen met oa Aken en Hasselt aan het verbeteren van de grensoverschrijdende ov verbindingen in Zuid-oost Nederland </li></ul><ul><li>FASILIS : In 2010 zijn in twee tenders 72 innovatie vouchers voor life-science MKB uitgereikt. NoordBrabant en Gelderland hebben zo toegang tot innovatiefaciliteiten in UK, DE, DK en BE (en vv) </li></ul><ul><li>BLISS : In Eindhoven wordt hard gewerkt aan LED verlichting met aanwezigheidsdetectie en variabele belevingswaarden in de openbare ruimte van het STRIJP-S-kwartier </li></ul><ul><li>ICMA : Op 10 maart 2010 lanceerde men het Amobilife platform voor “door to door solutions” op het mid-term event in Frankfurt, met Dordrecht als partner </li></ul><ul><li>MUSIC : In oktober 2010 ging het project rond energietransitie in de gebouwde omgeving onder leiding van de gemeente Rotterdam van start </li></ul>
 13. 13. Noordwest Europa programma vervolg <ul><li>. </li></ul>Agenda voor de komende periode: 20 januari NAC+, Utrecht 8 & 10 februari Project gesprekken, Utrecht 15 februari Workshop voor Prioriteit 4, Brussel 15 & 16 februari FLC Workshop Utrecht & Den Haag 1 april Sluiting van call 8 (open begin maart) Juni PSC, Brussel 7 oktober Sluiting call 9 (open 9 sept)
 14. 14. Laatste overpeinzingen <ul><li>Relateer projectinhoud aan doelstellingen van je organisatie </li></ul><ul><li>Doe ‘t niet voor ‘t geld, maar voor de noodzaak om samen gedeelde problemen aan te pakken </li></ul><ul><li>Neem ruime voorbereidingstijd om elkaar te leren kennen en tot heldere deals te komen, resulterend in een samenwerkingscontract </li></ul><ul><li>Draag zorg voor een passende administratieve organisatie door tijdig een financiële expert te betrekken </li></ul><ul><li>Tenslotte … INTERREG is politiek en vraagt om draagvlak, ook intern </li></ul>
 15. 15. Contactgegevens <ul><li>Contactpersonen IVB NWE : Gé Huismans en Jacqueline Brouwer </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul><ul><li>088 602 24 28 </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul><ul><li>088 602 26 64 </li></ul><ul><li>Websites: </li></ul><ul><li>www.nweurope.eu </li></ul><ul><li>www.northsearegion.eu </li></ul><ul><li>http://i4c.eu/ </li></ul>

×