Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์

269 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์

  1. 1. แบบเสนอโครงรางโครงงานคอมพิวเตอร รหัสวิชา 433201 ชื่อวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 5 ปการศึกษา 2555 ชื่อโครงงาน ตะลอนทัวรปารีส ชื่อผูจัดทําโครงงาน1. นางสาวมินตรา หาญกลา ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/15 เลขที่ 112. นางสาวนภัสรพี นุชหมอน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/15 เลขที่ 21 ชื่ออาจารยที่ปรึกษาโครงงาน นางเขื่อนทอง มูลวรรณ ระยะเวลาดําเนินงาน ภาคเรียนที่ 1-2 ปการศึกษา 2555 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34
  2. 2. ใบงาน การจัดทําขอเสนอโครงงานคอมพิวเตอรสมาชิกในกลุม1. นางสาวมินตรา หาญกลา เลขที่ 112. นางสาวนภัสรพี นุชหมอน เลขที่ 21ชื่อโครงงาน (ภาษาไทย): ตะลอนทัวรปารีสชื่อโครงงาน (ภาษาอังกฤษ): Bonjour Parisประเภทโครงงาน: โครงงานประเภทเพื่อการศึกษาชื่อผูทําโครงงาน: 1.นางสาวมินตรา หาญกลา 2.นางสาวนภัสรพี นุชหมอนชื่อที่ปรึกษา: คุณครูเขื่อนทอง มูลวรรณระยะเวลาดาเนินการ: 8 สัปดาหที่มาและความสําคัญ: ในปจจุบันผูคนนิยมไปเที่ยวตางประเทศกันมากขึ้น ไมวาจะเปนญี่ปน อเมริกา แคนนาดา อิตาลี และในอีกหลายประเทศ ซึ่งสําหรับผูที่ตองการไป ุทองเที่ยวในตางประเทศ จะตองมีการศึกษาขอมูลใหดีเสียกอน โดยเฉพาะผูที่ไมมีความรูทางดานภาษา และเสนทางของประเทศนั้นๆ หนึ่งในประเทศนาเที่ยวนั้น ฝรั่งเศสมีความนิยมเปนอันดับตนๆ ซึ่งเปนประเทศที่ถือวาเปนศูนยกลางทางดานการทองเที่ยวที่ตั้งอยูในภูมิภาคยุโรปตะวันตกประกอบไปดวยเกาะ และดินแดนอื่นๆ ในตางทวีป ประเทศฝรั่งเศสแผนดินใหญ
  3. 3. ทอดตัวตั้งแตทะเลเมดิเตอรเรเนียนจนถึงชองแคบอังกฤษ ทะเลเหนือ และจากแมน้ําไรนจนถึงมหาสมุทรแอตแลนติก โดยมีกรุงปารีสเปนเมืองหลวงของประเทศ ประเทศฝรั่งเศส มีสถานที่ทองเที่ยวที่นาสนใจอยูมากมาย โดยเฉพาะปารีสที่เปนเมืองหลวงนั้นจะมีความสวยงามมาก และสวนมากจะเปนสถานที่ที่มีความสําคัญตอฝรั่งเศสอีกดวยวัตถุประสงค (สิ่งที่ตองการในการทําโครงงาน ระบุเปนขอ)1.เพื่อเปนการแนะนําใหแกผูที่สนใจในปารีส2.เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวของประเทศฝรั่งเศส3.เพื่อกระตุนใหนักทองเที่ยวอยากไปปารีสกันมากขึ้น ดวยขอมูลที่นาสนใจ4.เพื่อไมใหเปนการเสียเวลาตอผูที่ไมมีความรูทางดานภาษาฝรั่งเศส เพราะขอมูลได แปลเสร็จเรียบรอยแลวขอบเขตโครงงาน (คุณลักษณะ ขอบเขต เงื่อนไขและขอจํากัดของการทําโครงงาน)โครงงานตะลอนทัวรปารีสนี้ ประกอบดวย 4 สวนหลัก1.หนาตอนรับ/หนาแรก เปนสวนสําหรับแนะนําใหผูใชโปรแกรมเขาใจถึงจุดประสงคของการทําโปรแกรม รวมถึงรูปแบบ และวิธการใชงาน ีประกอบดวยตัวเลือก 2 ตัวเลือก ไดแก - เขาสูหนาหลัก - ออกจากโปรแกรม
  4. 4. 2.หนาเมนูหลัก เปนสวนสําหรับใหผูใชโปรแกรมเลือกเขาสูหนาถัดไปประกอบดวยตัวเลือก 10 ตัวเลือก ไดแก - การนั่งรถทัวรชมกรุง (Double Decker Bus Tour) - ชมทิวทัศนจากดานบนของหอไอเฟล (Eiffel Tower) - ลองเรือในแมน้ําเซน ชมพระอาทิตยตกดิน (Sunset River Cruise on the Seine) - โบสถนอทเทอรดัม (Notre Dame Cathedral) - โบสถแซงต ชาแปลล (Sainte Chapelle) - ถนนฌ็องเซลิเซ และประตูชัยนโปเลียน (Champs Elysees & Arc de Triomphe) - เลแซงวาลิด (Les Invalides Napoleons Tomb) - พิพธภัณฑออรเซย (Musee dOrsay) ิ - พิพิธภัณฑลูฟร (The Louvre) - มงตมารท (Montmarte & Sacre Couer Basilica)3.หนาของขอมูลความรู เปนสวนสําหรับแนะนําใหผูใชโปรแกรมไดเขาไปศึกษาความรูเกี่ยวกับสถานที่ตางๆ ของปารีส ประกอบดวยตัวเลือก 4 ตัวเลือก ไดแก - กลับสูเมนูหลัก - กอนหนานี้ - หนาถัดไป - ออกจากระบบ4.หนาปด เปนสวนสุดทายของโปรแกรม ประกอบดวยตัวเลือก 2 ตัวเลือก ไดแก - กลับไปหนาตอนรับ - ออกจากโปรแกรม
  5. 5. หลักการและทฤษฎี (ความรู หลักการ และทฤษฎีที่สนับสนุนการทําโครงงาน) การสรางโปรแกรมนี้ จะใชวิธีการสรางดวย Microsoft PowerPoint 2007 เปนโปรแกรมหนึ่งในตระกูล Microsoft Office เหมาะสําหรับการจัดสรางงานนําเสนอขอมูล (Presentation) สําหรับนําไปประยุกตใชในงานไดหลายประเภท เชน การนําเสนอขอมูลสินคาและบริการ การจัดทํา Slide Show การออกแบบแผนพับ เปนตน สําหรับ หลักการทํางานของ Presentation ที่สรางจาก PowerPoint จะสรางออกเปน slide ยอยๆ แตละ slide สามารถใสขอมูล รูปภาพ ภาพเคลือนไหว หรือเสียง ่เพื่อสรางความนาสนใจเพิ่มขึ้น นอกจากนี้เรายังสามารถกําหนดให Presentation ของเรา นําเสนอออกมาแบบในรูปแบบอัตโนมัติไดโดยไมจําเปนตองมีการกดเลือกใหแสดงทีละ slide กอนเริ่มตนสราง Presentation ควรกําหนดรูปแบบของ Presentationของเรากอนวา ตองการใหแสดงออกในรูปแบบใด เชน ตองการใหสวนดานบน แสดงเปนชื่อหัวขอ ดานลางเปนชื่อบริษัท และฉากหลังใหแสดงเปนสีน้ําเงิน เปนตน แตถายังคิดไมออก สามารถเลือกรูปแบบจาก ตัวอยาง Themes (เวอรชั่นเกา เรียกวาTemplate) ที่โปรแกรมมีไวใหได เชนเดียวกันหลักการสรางโปรแกรมและขอจํากัดปุมการกระทําเปนปุมสําเร็จซึ่งคุณสามารถแทรกลงในงานนําเสนอของคุณและกําหนดการเชื่อมโยงหลายมิติได ปุมการกระทํามีรูปรางตางๆ เชน ลูกศรขวาและลูกศรซาย และสัญลักษณที่เขาใจไดทั่วไปเพื่อไปยังภาพนิ่งถัดไป กอนหนา หนาแรก และหนาสุดทาย รวมทั้งสําหรับการเลนภาพยนตรหรือเสียง โดยปกติ ปุมการกระทํามักถูกใชในงานนําเสนอที่สามารถเรียกใชไดดวยตนเอง
  6. 6. 1.บนแท็บ แทรก ในกลุม ภาพประกอบ ใหคลิกลูกศรภายใต รูปราง แลวคลิกปุม เพิ่มเติม2.ภายใต ปุมการกระทํา ใหคลิกปุมที่คุณตองการเพิ่ม 3.คลิกตําแหนงที่ตั้งบนภาพนิ่ง แลวลากเพื่อวาดรูปรางสําหรับปุม4.ในกลองโตตอบ การตั้งคาการกระทํา ใหเลือกทําอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้ - เมื่อตองการเลือกลักษณะการทํางานของปุมการกระทําเมื่อคุณคลิกที่ปุมการกระทํา ใหคลิกแท็บ คลิกเมาส - เมื่อตองการเลือกลักษณะการทํางานของปุมการกระทําเมื่อคุณยายตัวชี้ไวเหนือปุมการกระทํา ใหคลิกแท็บ เมาสอยูเหนือ5.เมื่อตองการเลือกวาจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อคุณคลิกหรือยายตัวชี้ไวเหนือปุมการกระทําใหเลือกทําอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้ - ถาคุณไมตองการใหเกิดอะไรขึ้น ใหคลิก ไมมี - เมื่อตองการสรางการเชื่อมโยงหลายมิติ ใหคลิก เชื่อมโยงหลายมิติไปยัง แลวเลือกปลายทางสําหรับการเชื่อมโยงหลายมิติ - เมื่อตองการเรียกใชโปรแกรม ใหคลิกเรียกใชโปรแกรม แลวคลิกเรียกดูจากนั้นคนหาตําแหนงโปรแกรมที่คุณตองการเรียกใชวิธดําเนินงาน ี1. ศึกษาคนควาขอมูลเกี่ยวกับปารีส ขอมูลของสถานที่ตางๆ ตลอดจนเกร็ดความรูตางๆ เพื่อนํามาใชเปนขอมูลประกอบการทํางาน2. ศึกษาการใชโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007 เบื้องตน และวิธีการเชื่อมโยงมิติ และปุมการกระทําตางๆ เพื่อนํามาประยุกตใชตามการออกแบบโปรแกรมที่วางไว3. ลองทดสอบโปรมแกรมวาสามารถนํามาใชไดจริงหรือไม
  7. 7. สวนประกอบของโปรแกรม 1.หนาตอนรับ/หนาแรก ใชกลาวเกริ่นกอนเริ่มใชโปรแกรม 2.หนาของเนื้อหาขอมูลความรู 3.หนาปด เครื่องมือและอุปกรณที่ใช Microsoft PowerPoint 2007 Adobe Photoshop CS3 งบประมาณ: 200 บาท ขั้นตอนและแผนดาเนินงานลําดับ สัปดาหที่ ขั้นตอน ผูรับผิดชอบ ที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 1 คิดหัวขอโครงงาน มินตรา 2 ศึกษาคนควาหาขอมูล นภัสรพี 3 จัดทําโครงรางงาน นภัสรพี 4 ปฏิบัติการสราง มินตรา โครงงาน 5 ปรับปรุงทดสอบ มินตรา 6 การทําเอกสารรายงาน นภัสรพี 7 ประเมินผลงาน มินตรา 8 นําเสนอโครงงาน มินตรา, นภัสรพี
  8. 8. ผลที่คา าจะไดรบ (ผลลัพ ที่ตองการใหเกิดขึนเมื่อสิ้นสุด าโค าดว รั พธ น ้ ดการทํ ครงการ)1. ทําใหผูใชโปรแ ห แกรมอยากกไปปารีสกันมากขึ้น2. ทําใหผูใชโปรแ ห แกรมมีควา าใจ แ สึกวาเนื้อหาที่ไดรับนั้นนาส ามเข และรู เ สนใจ3. ทําใหผูใชโปรแ ห แกรมสามา าไปใ ประโยช ในชีวิตจ งได ารถนํ ใช ชน จริสถานที่ดําเนินการ โรงเรียน พราชวิท ย ที นยุ ทยาลั าระการเรีย ที่เกี่ยวของ กลุมสกลุมสา ยนรู ข สาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 2 ต ศ(ภาษาฝ ่งเศส) ฝรัแหลงอางอิง (เอก กสารหรือแ งขอมูล างๆ ที่นามาใชในก าโครง แหล ลต า การทํ งงาน) - เยือนปารีส http p://travel.kapook.co om/view1 11359.htm ml - การวางแผ ่ยวและ ๋วในปารีส ผนเที ะตั รี http p://www.b bloggang..com/view wdiary.ph hp?id=kun nmae&mo onth=09- 20111&date= =19&grouup=2&gblo og=1 - เกร็ดความ มปลอดภัยสาหรับเที่ย ส สํ ยวปารี http p://www.h hoteltrave el.com/th//france/pa aris/paris-s safety-tips.htm 

×