Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

BUNYAN SWOT ANALIZI

3,161 views

Published on

 • I like this service ⇒ www.HelpWriting.net ⇐ from Academic Writers. I don't have enough time write it by myself.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • I’ve personally never heard of companies who can produce a paper for you until word got around among my college groupmates. My professor asked me to write a research paper based on a field I have no idea about. My research skills are also very poor. So, I thought I’d give it a try. I chose a writer who matched my writing style and fulfilled every requirement I proposed. I turned my paper in and I actually got a good grade. I highly recommend ⇒ www.WritePaper.info ⇐
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating direct: ❶❶❶ http://bit.ly/2F90ZZC ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Follow the link, new dating source: ❤❤❤ http://bit.ly/2F90ZZC ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

BUNYAN SWOT ANALIZI

 1. 1. Kayseri Ġli Bünyan Ġlçesi Bölge Ġçindeki Yeri,Fiziksel ve Mekansal,Sosyal ve Demografik,Ekonomik Ve Teknik Alt YapıBünyan Ġlçesi ġehir Planlama Projesi 2011(Ekim) Analiz ÇalıĢması
 2. 2. ÇalıĢma yöntemi: Verilerin toplanması Analiz Sentez Plan yapımı Uygulama
 3. 3. ÇalıĢma yöntemi:Verilerin • Bölge İçindeki Yeritoplanması analizi BünyanAnaliz Proje • Fiziksel-mekansal analiz çalışmasıSentez • Sosyal Ve Demografik Yapı analizPlan yapımı • Ekonomik yapı analiziUygulama • Teknik Alt Yapı analizi • Arazi Kullanım analizi
 4. 4. ÇalıĢma yöntemi:Verilerin • Bölge İçindeki Yeritoplanması analiziAnaliz • Fiziksel-mekansal analizSentez • Sosyal Ve Demografik Yapı analizPlan yapımı • Ekonomik yapı analiziUygulama • Teknik Alt Yapı analizi • Arazi Kullanım analizi
 5. 5. 1. Ġç Anadolu Bölgesi Ve Kayseri Ġlindeki Yeri Ġç Anadolu Bölgesi’nin on üç ilinden biri olan Kayseri, bölgenin güneydoğusunda, Akdeniz Bölgesi sınırında yer almaktadır. Kayseri ilinin kuzey ve kuzeydoğusunda, Yozgat ve Sivas; batısında NevĢehir ve Niğde iller yer almaktadır. Güney ve güneydoğuda ise, Akdeniz Bölgesi illerinden, Adana ve KahramanmaraĢ ile komĢudur.
 6. 6. ĠÇ ANADOLU BÖLGESĠ KAYSERĠ
 7. 7. 1.1:Bünyan Ġlçesinin Tarihi GeliĢimi Ġlçe yakınlarında ve bağlı köylerde mevcut mağaralar ve kalıntılardan, bu yöre yerleĢiminin M.Ö.4000-1200 yıllarında Etilere kadar dayandığı anlaĢılmaktadır. Bu yöre Ġran, Asur, Kapadokya ve Roma Kültürlerini yaĢamıĢ, Anadolu Selçuklu Devleti ile TürkleĢmiĢtir. Bölgedeki tarihi eserler Selçuklular zamanından kalmıĢtır. Bu eserler Merkez ve Büyük Bürüngüz Köyündeki camilerle, Sultanhanı ve Karadayı Köylerindeki kervansaraylardır. Bölge 1515 tarihinde Yavuz Sultan Selim tarafından Osmanlı Devleti topraklarına katılmıĢtır. Önceleri "Sarımsaklı Karyesi" adını taĢıyan ilçe, 1895 yılında PınarbaĢı ilçesinden ayrılarak "Bünyan-ı Hamit" adıyla ilçe olmuĢtur. "Bünyan" Arapçada "yapı" anlamına gelmekte olup, "Bünyan-ı Hamit" de "Hamidin Yapısı" anlamındadır. 1908 yılında MeĢrutiyetin ilanı ile Abdülhamit tahtan indirilince ilçenin isminden "Hamit" kelimesi kaldırılmıĢ, isim Bünyan olarak kalmıĢtır. Bünyan ilçe olmadan Sivas ilinin PınarbaĢı (Aziziye) ilçesine bağlı iken, 1908 yılında müstakil ilçe olmuĢtur. 1912 yılında Sivas ilinden ayrılarak Kayseri iline bağlanmıĢtır.
 8. 8. ÖZVATAN FELAHĠYE SARIOĞLAN AKKIġLA KOCASĠNAN BÜNYAN MELĠKGAZĠ PINARBAġIĠNCESU HACILAR TALAS TOMARZA SARIZYEġĠLHĠSAR DEVELĠ YAHYALI KAYSERĠ
 9. 9. 1.2:Bünyan Ġlçesinin Tarihi GeliĢimi Bünyan ilçesi, Kayseri il merkezinin 40 km. kuzeydoğusunda yer almaktadır. 1.358 km²‟lik bir alandan oluĢan ilçe, Sarıoğlan, Özvatan, Merkez ilçe, Talas, Tomarza, PınarbaĢı ve AkkıĢla ilçeleriyle komĢudur. ilçe köylerindeki mağara ve kalıntılardan, ilçe tarihinin Hitit Dönemi‟ne kadar gittiği anlaĢılmaktadır. Roma, Abbasi, Moğol ve Osmanlı egemenliğinden sonra yerleĢim, 1895 yılında ilçe statüsü kazanmıĢ, 1912 yılında ise Sivas ilinden ayrılıp Kayseri‟ye bağlanmıĢtır. Bünyan ilçesi, ulaĢılabilirlik yönünden, kara ulaĢımının doğrudan sağlanabildiği bir noktada, Kayseri-Sivas karayoluna yakın bir konumda yer almaktadır. Ayrıca, Sivas-Kayseri demiryolu da Büyüktuzhisar beldesinden geçmektedir. Yukarı Kızılırmak Havzası‟nda bulunan ilçe arazileri genel olarak yaylalardan oluĢmaktadır. En önemli yaylalar Çiçekli, BaĢınyayla, Çalapverdi, isril, Balkaya, Fakılar ve Eğriyıldır‟dır. ilçenin güneybatısı Koramaz Dağları ile çevrilidir. BaĢlıca akarsuları Sarımsaklı Suyu ve Taçın Suyu‟dur. Tuzhisar yakınında bulunan Tuz Gölü ise, Sarıoğlan ilçe sınırları içinde olmasına karĢın, bölgeyi etkilemektedir. Ġlçede karasal iklim görülür. Hakim bitki örtüsü bozkırdır. Dağlık kesimlerde küçük alanlarda meĢe ormanlarına ve akarsu kenarlarında kavak ve söğüt ağaçlarına rastlanmaktadır. Ġlçe, idari açıdan 8 belde ve 24 köyden oluĢmaktadır.
 10. 10. 2.FĠZĠKĠ VERĠLER VE MORFOLOJĠKYAPI 2.1.JEOLOJĠ Kayseri ve çevresi farklı jeolojik dönemlerde çeĢitli ortamlarda geliĢmiĢ kaya toplulukları ile oldukça karmaĢık bir jeolojik yapıya sahiptir. Bölgede magmatik, metamorfik ve sedimanter süreçlerle oluĢmuĢ kaya toplulukları geniĢ yayılımlar sunmaktadır
 11. 11. KAYSERĠ ĠLĠ JEOLOJĠ HARĠTASI OLĠGOSEN YAHYALI NAPI
 12. 12. 2.1.2.Bünyan jeolojik yapı Bünyan ilçesinin kuzey kısımlarındaki alanlar oligesen , güney kısımdaki alanlar ise yahyalı napı, etrafında ki alanlar ise miyosen- pliyokuvaterner alanlara sahiptir. Kuvaterner (IV. Zaman) oluĢumlarından biri de dağların çevresindeki traverten ve kalker tüf tortulanmalarıdır. Bunun en güzel örneği Bünyan ilçesindeki traverten basamağıdır. Burada 90 m yükseklikten düĢen sular aynı zamanda görülmeğe değer bir görüntü oluĢturmaktadır.
 13. 13. Jeolojik yapıKUM TAġI ÇAKIL TAŞI KUM TAġI –CAMUR TAġI-KĠREÇ TAġI KĠREÇ TAġI ĠGNĠMBĠRĠT
 14. 14. 2.2. JEOLOJĠK RĠSK Kayseri ilinin büyük bir bölümü, 3.derece; doğu, güney ve güneybatıdaki bir kısmı ise 4.derece deprem kuĢağıda kalmaktadır Bünyan ilçesi ise 3.derece deprem kuĢağında yer almaktadır. Bünyan ilçesi doğal afet bölgeleri aĢağıda tabloda verilmiĢtir.
 15. 15. DEPREMSELLĠK VE DĠRĠ FAYLAR 3.DERECEDĠRĠ FAYLAR
 16. 16. JEOLOJĠK RĠSK HARĠTASIFAY HATLARI ÇOK ġĠDDETLĠ EROZYON TEHLĠKESĠ OLAN ALANLAR
 17. 17. 2.3. JEOMORFOLOJĠK Ġlçe merkezi, 1900 metre yüksekliği olan Koramaz dağının kuzey yamaçlarına kurulmuĢtur. Ġl merkezine uzaklığı 40 km. toplam yüzölçümü 1306 km2 olan ilçenin rakım 1375 m.dir. Yukarı Kızılırmak Havzası‟nda bulunan ilçe arazileri genel olarak yaylalardan oluĢmaktadır. En önemli yaylalar Çiçekli, BaĢınyayla, Çalapverdi, isril, Balkaya, Fakılar ve Eğriyıldır‟dır. Ġlçenin güneybatısı Koramaz Dağları ile çevrilidir. BaĢlıca akarsuları Sarımsaklı Suyu ve Taçın Suyu‟dur. Tuzhisar yakınında bulunan Tuz Gölü ise, Sarıoğlan ilçe sınırları içinde olmasına karĢın, bölgeyi etkilemektedir. Bünyanda ormanlık ve koruluk yoktur. Dağlarda kendiliğinden yetiĢen bodur çalılıklara ve keven bitkisine rastlanmaktadır. Son yıllarda ilçe merkezinde ve köylerde bulunan su boylarında kavak ve söğüt ağaçları dikilmeye baĢlanmıĢtır. Bünyan ve köylerinde meyveciliğe yönelik meyve bahçeleri mevcuttur.
 18. 18. JEOMORFOLOJĠK YAPI OVALARDAĞLIK ALANLAR
 19. 19. 2.3. HĠDROLOJĠ Kayseri ilinin önemli akarsularından biri de Sarımsaklı Suyu‟dur. Sarımsaklı Suyu, kaynağını Bünyan‟ın doğusundan alır. Bir boğazdan geçtikten sonra, Bünyan ilçe merkezi yakınlarında, bol sulu bir dereyi alan Sarımsaklı Suyu, akıĢını sürdürerek Kayseri Ovası‟na iner. Sarımsaklı Suyu daha sonra, Kayseri ovasının batı ucunda yer alan Boğazköy yakınlarında, Kızılırmak‟a dökülür. Uzunluğu yaklaĢık 55 km., yağıĢ alanı ise 2.300 km².nin üzerinde olan Sarımsaklı Suyu‟nun yıllık ortalama akımı 4.988 m3/sn.dir. Sarımsaklı Suyu saniyede en çok 20,6 m3. su akıtmakta; bu debiye ulaĢtığında suyun derinliği 160 cm.ye çıkmaktadır. Çayın en düĢük debisi 180 m3/sn.dir. Bu sıradaki su derinliği ise 58 cm. dolayına inmektedir.
 20. 20. 2.3.1. KAYSERĠ ĠLĠ ĠÇMESUYUKAYNAĞI
 21. 21. HĠDROLOJĠK VE HĠDROEOLOJĠK YAPI P REGÜLATÖR HES R IS P R ĠġLETME HALĠNDEKĠPROJE AġAMASINDAKĠ SULAMA ALANLARISULAMA ALANLARI IS P R
 22. 22. 2.4.1.KAYSERĠ ĠLĠ AGRO –EKOLOJĠK ALT BÖLGELER 2.4. TOPRAK KABĠLĠYETĠBir agro-ekolojik bölge iklim, arazi formu, toprak yapısıve/veya araziBÖLGE göre belirlenir. Bu kapsamda Kayseri ili III. ALT örtüsüne3 agro-ekolojik bölgeye ayrılmıġtır. BÜNYAN
 23. 23. 2.4.2.KAYSERĠ ĠLĠ AGRO-EKOLOJĠK ALT BÖLGELERĠNÖZELLĠKLERĠ
 24. 24. 2.4.3 TOPRAK SINIFLARIIII. ALT BÖLGE
 25. 25. VIII TOPRAK KABĠLĠYETĠ I IV VIII VIVIII I VIII I
 26. 26. TOPRAK SINIFLARITAġLIK -KAYALIK KIRMIZIMSI KAHVERENGĠ TOPRAKLAR TAġLIK -KAYALIK TAġLIK -KAYALIK KĠREÇSĠZ KAHVERENGĠ TOPRAKLAR
 27. 27. VEJETASYON SINIFLANDIRILMASISTEP –CAYIR-MERA STEP –CAYIR-MERA STEP –CAYIR-MERA
 28. 28. DERĠN(90+CM) TOPRAK DERĠNLĠĞĠDĠĞER DERĠN(90+CM) LĠTOZOLĠK
 29. 29. EKOLĠJĠK YAPI 2.5. EKOLOJĠK YAPIBOZKIR EKOSĠSTEMĠ ÖNEMLĠ DOĞAL ALAN BOZKIR EKOSĠSTEMĠ
 30. 30. BĠYOLOJĠK YAPI HARĠTASIBĠYOLOJĠK ÇEġĠTLĠLĠK GEN KAYNAĞI
 31. 31. 47,48:MĠNURTĠA ENDEMĠK VE TEHLĠKE ALTINDAKĠ TÜRLER 78 70 47 48 89 41 121 81 41:CĠVĠT OTU 118 80 113 11570:DOLAMA OTU 118:ÇĠĞDEM78:KETEN 121:SOĞAN80:KAR DĠKENĠ81:CEHRĠ89,113,115:SIĞIR KUYRUĞU
 32. 32. Yozgat-Sivas-Kayseri Ġlleri Ġçin Arazi Gezisi Rotası
 33. 33. BÜNYAN
 34. 34. KORUMA ALANLARI2.6. KORUMA ALAN TAMPON BÖLGESĠ SULAK ALANLARI ARKEOLĠJĠK SĠT SEMBOL ARKEOLĠJĠK SĠT SEMBOL
 35. 35. 2.7. TOPOGRAFYA ,EĞĠM KABARTMA HARĠTASI
 36. 36. YÜKSEKLĠK HARĠTASI1.652-1.712 M 1.043-1.119M
 37. 37. EĞĠM DURUMUEĞĠMLĠ ALANLAR
 38. 38. ÇEVRE SORUNLARISU KĠRLĠLĠĞĠ GÜRÜLTÜ KĠRLĠLĠĞĠ TOPRAK KĠRLĠLĠĞĠ ALT YAPI -ARITMA -KATI ARTIK ĠLE ĠLGĠLĠ SORUNLAR
 39. 39. 3.SOSYAL VE DEMOGRAFĠK YAPI 3.1.Sosyal yapı Ġlçe eğitime düĢkün bir yapıya sahip olup, çok yaĢlıların dıĢında okuma yazma bilmeyen yok gibidir. Okuma yazma oranı %99dur. Ġlçe genelindeki tüm okullarda "Tekli Eğitim" yapılmaktadır. Ġlçe merkez ve köylerdeki konutlar eskiden birbirine yanaĢık ve toprak örtülü olarak yapılmıĢ olup, halen mevcutları vardır. Yeni yapılan binalar ise betonarme ve çatılı olarak yapılmaktadır. Tarihi değeri olan ve konak tabir edilen bina vardır ve sahipleri tarafından konut olarak kullanılmaktadır. YerleĢim merkez ve köylerde toplu bir görünüme sahiptir. Mezra Ģeklinde dağınıklık yok denecek kadar azdır. Sadece Koyunabdal Kasabasında mezra bulunmaktadır. Ġlçe merkezinde ve Karahıdır köyünde birkaç çiftlik yerleĢimi vardır. Toplu yerleĢim dolayısıyla devlet hizmetleri rahat götürülebilmektedir. Bünyan merkez ve köyleri eskiden beri devlet dairelerinde devlet-halk iliĢkilerini üst seviyede yürütmektedir. VatandaĢ devlet dairelerine rahatlıkla girip iĢini yapabilme, gerekli bilgiyi alma alıĢkanlığına sahiptir. VatandaĢ istek ve ihtiyaçlarının giderilmesinde takipçi ve sonuçlandırıcı bir yapıya sahiptir. Ayrıca Sultanhanı, Karadayı ve B.Bürüngüz Köylerinde Selçuklulardan kalma tarihi binalar ve kervansaraylar mevcuttur. Ġlçe merkezi ile bağlı yerleĢim yerlerinde hiçbir eğlence merkezi yoktur. Ancak Bünyan Belediye BaĢkanlığının kurmuĢ olduğu Alabalık Üretme Çiftliği, Sarımsaklı Çayının kaynağı olan PınarbaĢı mevkii ile Özden Gıda A.ġ.nin kurmuĢ olduğu Mersin Önü mevkiinde Kayseri-Malatya karayolu üzerindeki çiftliği mesire yeri olarak ilçe halkının ve dıĢarıdan gelen misafirlerin ilgisini çekmekte, azda olsa vatandaĢın eğlence ihtiyacına cevap verebilecek kapasiteye sahiptir.
 40. 40. 3.2.Demografik Yapı 1980 1985 1990 2000 2009Bünyan toplam nüfusu, kırsal nüfusla birlikte, 1980yılından itibaren sürekli azalmıĢtır.Ġlçe kentsel nüfusu iseKENTSEL 17 761 18 198 24 358 30 567 26 1581980-2000 yılları arasında artmıĢtır. Ġlçedeki nüfusunKIRSAL hızı31 924azalıĢ dalgalı bir seyir izlemektedir. Bünyan, 725 31 276 19 102 8 975 546kiĢi/km2 ile Kayseri‟deki 9. en yüksek brüt yoğunluğaTOPLAMsahip yerleĢimdir 49 474 49 685 43 460 39 542 33 704Bünyan ilçesinde nüfus, 1980-2009 dönemleri arasındasürekli azalıĢ göstermiĢtir. Ġlçenin kentsel nüfusu 1980-2000 döneminde sürekli artıĢ gösterse de 2009 yılındadüĢüĢ eğilimine girmiĢtir. Kırsal nüfusu ise, 1980-2009dönemleri arasında sürekli düĢmüĢtür.
 41. 41. 3.2.1.Bünyan Ġlçesi - Kentsel Yerleşimler ve Nüfuslar Ġlçe, idari açıdan 7 belde ve 24 köyden oluĢmaktadır. Beldeler sırasıyla; Akmescit, Büyüktuzhisar ElbaĢı, Güllüce Karakaya ,Koyunabdal ve Yeni Süksün „dür
 42. 42. 3.2.2.Bünyan Ġlçesi - Kırsal Yerleşimler ve Nüfuslar
 43. 43. 3.2.1.Nüfus ArtıĢ Hızları 1980-1985 1985-1990 1990-2000 2000-2009 Kentsel Kırsal ToplamBÜNYAN -0.9 -25.9 -9.5 -17.3 -19.3 -17.8 Bünyan ilçesinin 1980-2009 dönemlerinde nüfuslarıazalma eğilimi göstermiĢtir. 2000-2009 yılları arasındailçelerin kentsel ve kırsal nüfusları azalıĢ eğilimigöstermektedir. Ġlçelerin kentsel ve kırsal nüfuslarının2000-2009 yılları için azaldığı görülmektedir .
 44. 44. 3.2.2.Kayseri Ġli ve Ġlçelerinin Kentsel Nüfus Oranı,Yüzölçümü ve Nüfus Yoğunluğu
 45. 45. 3.2.3.Bünyan İlçesi Yaş GruplarınaGöre Nüfus 2009 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre Bünyan ilçesinin yaĢ gruplarına göre dağılımını gösteren tablo ve grafik aĢağıda verilmiĢtir. En fazla nüfus 10-14 yaĢ grubunda gözlenmektedir. 0-54 yaĢ grubunun büyük çoğunluğunda erkek nüfusu kadın nüfusundan daha yüksek iken, 55 yaĢın üstündeki yaĢ gruplarının büyük çoğunluğunda ise kadın nüfusunun erkeklerden daha fazla olduğu görülmektedir.
 46. 46. 3.2.4.Bünyan Ġlçesi - Yaş Piramidi
 47. 47. 3.2.5. Kayseri Ġli Ġktisaden Faal OlmaDurumu
 48. 48. 3.2.5. Kayseri Ġli Ġktisaden Faal Olma Durumu Ġl genelinde Hacılar, Kocasinan, Melikgazi ve Özvatan ilçelerinde iĢgücüne katılma oranları %50‟nin altındadır. Kayseri‟nin iĢgücüne katılma oranı en yüksek olan ilçesi Sarıoğlan‟dır. Bu ilçelerde oran %70‟in üstündedir. Erkeklerde iĢgücüne katılma oranı kadınların iki katından fazladır. Kadınlarda özellikle Hacılar ve Melikgazi ilçelerinde iĢgücüne katılma oranı %20‟nin altındadır. Kayseri ilinde iĢsizlik oranı ise %8,5‟tir. ĠĢsizlik oranının en yüksek olduğu ilçeler Kocasinan, Melikgazi ve Özvatan‟dır. Bu ilçelerde iĢsizlik oranı %11‟in üzerindedir. ĠĢsizlik oranı en düĢük ilçeler ise Bünyan ve Sarıoğlan‟dır. Bu ilçelerde iĢsizlik oranı ise %4‟ün altındadır.
 49. 49. 3.2.6.Kayseri Ġli - Ġlçelere Göre Okuma-Yazma Bilmeyen Oranı (%)
 50. 50. 3.2.7.Bağımlılık Durumu Bağımlılık oranı, her 100 kiĢi için, 0–14 yaĢ ile 65 ve üstü yaĢ grubundakilerin,15–64 yaĢ gruba oranıdır. Bir baĢka deyiĢle, iktisaden faal olmadığı kabul edilen yaĢ gruplarının, iktisaden faal olduğu kabul edilen yaĢ gruplarına oranıdır. Kayseri ilinin, toplam bağımlılık oranı, %50,2‟dir. Erkek ve kadın bağımlılık oranları sırasıyla %52,1 ve %51,1‟dir. AkkıĢla, Bünyan, Develi, Hacılar, Ġncesu, Özvatan, PınarbaĢı, Sarıoğlan, Sarız, Tomarza, Yahyalı ve YeĢilhisar ilçelerinde bağımlılık oranları Kayseri ortalamasının üstündedir. Bu da bize bu ilçelerde genç ve yaĢlı nüfus oranının diğer ilçelere nazaran daha fazla olduğunu göstermektedir. Bağımlılık oranı en düĢük ilçe ise %43,9 ile Talas ilçesi olup, Talas ilçesindeki genç ve yaĢlı nüfus oranının diğer ilçelere göre daha az olduğu söylenebilir.
 51. 51. 3.2.8.Hane Halkı Büyüklüğü(ki)
 52. 52. 4.EKONOMĠK YAPIBünyan, Kayseri ilinin 6. en yüksek nüfusa sahip ilçesidir. Sosyo-ekonomik geliĢmiĢlik kriterlerine göre ilin orta seviyede geliĢmiĢilçelerinden olup, Türkiye ortalamasına yakın bir değertaĢımaktadır. Devlet Planlama TeĢkilatı (D.P.T) tarafından yapılan“Ġlçelerin Sosyo-Ekonomik GeliĢmiĢlik Sıralaması AraĢtırması”nagöre, Bünyan ilçesi 4.derece geliĢmiĢ ilçeler kategorisinde ve sözkonusu araĢtırma kapsamındaki 872 ilçe arasında 479‟uncu sıradayer almaktadır. Ġlçe ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır. BaĢlıca tarımürünleri tahıl ve bakliyattır. Kısıtlı sulu tarım alanlarında azmiktarda meyvecilik (elma, kayısı) ve Ģeker pancarı ekilmektedir.Yaylaların geniĢ yer kaplaması, hayvancılığın geliĢmesinisağlamıĢtır. Hayvancılık büyükbaĢ ağırlıklı olup, ilçede iki adet sütsığırcılığı ve süt üretimi tesisi bulunmaktadır. Ayrıca, SarımsaklıSuyu‟nda alabalık üretim çiftlikleri yer almaktadır.Yine de, ilçegeneline bakıldığında, hayvancılığın tarımın yanında ikinci plandakaldığı görülmektedir. Bünyan ilçesi, entegre hayvancılıkyatırımları için uygun altyapıya sahiptir
 53. 53. 4.EKONOMĠK YAPI 1926da Bünyan hidroelektrik santrali kuruldu.Sümerbank Bez Fabrikasininda ilçede önemli bir yeri vardır. Bu fabrıkanın ürettiği battaniyeleri meshurdur. Ayrica, son yillarda yeni un fabrikalari ve gıda tesisleri yapilmistir. Ġlçede 86 çesit isyeri vardIr. Ġlçe merkezinde küçük ticaret alanı dıĢında Bünsa, Bünteks, Bünyan Gıda, Özden Gıdanın teĢkil ettiği küçük sanayi kuruluĢları bulunmakta, ancak yeterli istihdamı sağlamadığı için iĢ gücünün bir bölümü günlük geliĢ-gidiĢ yapmak suretiyle Kayseride çalıĢma imkanı bulabilmektedir. Ġlçe merkezi ve köylerde özellikle büyük Ģehirlere yaz döneminde inĢaat sektöründe çalıĢmak için yoğun iĢ gücü göçü olmaktadır. Sürekli ve dönemsel iĢsizlik halihazırda ilçenin en büyük sorunu olarak görülmektedir. Halıcılık da ilçe ekonomisinde önemli bir iĢ kolu olup, özellikle köy yerleĢimlerinde çoğu hanenin ana geçim kaynağıdır. Bünyan halıları, kendine özgü motif ve iĢçiliğiyle tanınmaktadır. Ancak, kooperatifleĢmenin olmaması, halıcılığın geliĢimini ve rekabetçiliğini sınırlamaktadır. Bünyan, il merkezine yakınlığı ve Sarımsaklı Vadisi, PınarbaĢı Mevkii, KayabaĢı Mağaraları gibi mesireleri sayesinde turizm potansiyeline sahiptir.
 54. 54. 4.1.Kayseri Ġli – Çalışanların Ġlçelere ve Sektörlere GöreDağılımı
 55. 55. 4.2.BÜNYAN ĠLÇESĠNĠN SEKTÖREL DAĞILIMI(2000) HĠZMETLER 18.4%SANAYĠ 5.3% TARIM 76.3%
 56. 56. 4.3.Kayseri Ġli - Ġlçelere Göre Hayvan Varlığı (2010)
 57. 57. 4.4. Madencilik Türkiyede Divriğiden sonra en önemli demir yatakları Kayseri-Yahyalı yöresinde bulunmaktadır. Bölge daha ziyade yüksek tenörlü direkt Ģarja uygun cevherler içermekte ve yıllardan beri var olan demir-çelik fabrikalarına önemli miktarlarda cevher vermektedir. Türkiye‟nin demir cevheri potansiyelinin yaklaĢık % 15-20‟si bu bölgededir. Bu yatakların hemen hepsi MTA‟nın yaptığı çalıĢmalar sonucu ortaya çıkarılmıĢtır. Bunlar Bünyan-Tacin, PınarbaĢı- ViranĢehir, Karamadazı bölgesi, Develi-Zile, Yahyalı-Kuzoluk, Yahyalı-Karaçat ve Kovalı grubu demir yataklarıdır. Karaçat- Kızıl demir yataklarında yüksek tenörlü toplam 20 milyon ton civarında potansiyel varlığı belirlenmiĢ olup, bu yataktan üretim çalıĢmaları devam etmektedir. ġu anda bölgede özel sektör tarafından üretimi yapılan yaklaĢık 1-1.5 milyon ton civarında hammadde demir çelik fabrikalarına gönderilmektedir.
 58. 58. 4.4. Madencilik ASBEST (Asb) Bünyan-Akkışla zuhuru Kalite : Lif uzunluğu 4-5 cm Rezerv :Zuhur olduğundan rezerve yönelik çalıĢma yoktur
 59. 59. 5.TEKNĠK VE SOSYAL ALTYAPI
 60. 60. 5.1.TEKNĠK YAPI YOZGAT SĠVASKIRġEHĠR MALATYA BÜNYAN NEVġEHĠR NĠĞDE
 61. 61. 5.1.2.Ġletim Hatları5.1.2.1.Doğalgaz Ġletim Hatları Ġlden doğalgaz hattı geçmektedir. Sivas yönünden il sınırlarına giren doğalgaz hattı, Sarıoğlan, Bünyan ve Merkez ilçe üzerinden NevĢehir yönüne devam etmektedir. Ġl merkezini oluĢturan Melikgazi, Kocasinan ve Talas ilçelerinde doğalgaz abone sayısı giderek artmaktadır.5.1.2.2. Enerji Ġletim Hatları Kayseri‟den Atatürk Barajı ve Keban Barajı hidroelektrik santrallerinden gelen yüksek gerilim hatları geçmektedir. Ġldeki 154 ve 380 kv‟luk ana elektrik iletim hatları, Özvatan, AkkıĢla, Felahiye ve Talas dıĢında tüm ilçelerden geçmektedir.
 62. 62. TEKNĠK VE SOSYAL ALT YAPIDOĞALGAZ BORU HATTI ENERJĠ ĠLETĠM HATTI HES ORTA ÖĞRETĠM TESĠSĠ CÖP DEPOLAMA ALANI ENERJĠ ĠLETĠM HATTI ARITMA TESĠSĠ
 63. 63. PROJE VE YATIRIM KARARLARI PROJE /PLANLAMA AġAMASINDAKĠ SULAMA ALANLARI TARIM REFORMU UYGULAMA ALANI PROJESĠPROJE /PLANLAMAAġAMASINDAKĠ SULAMA ALANLARI
 64. 64. 5.2.Kayseri Ġli Merkez ve Ġlçe Belediye YerleşimlerindenOluşabilecek Evsel Atıksu Miktarları
 65. 65. 5.3.Kayseri Ġli - Merkez ve Ġlçe Belediye YerleşimlerdenOluşabilecek Evsel Katı Atık Miktarları
 66. 66. 5.4.Kayseri Ġli - Öğrenci, Derslik ve Öğretmen Sayıları (2009-2010 Eğitim Yılı)
 67. 67. 5.5.Kayseri Ġli Halk Eğitim ve Mesleki Eğitim Merkezleri
 68. 68. 5.ARAZĠ KULLANIMI Bünyan ilçesi onaylı nazım imar planı incelendiğinde, toplam 815 hektarlık alanın planlandığı görülmektedir. Plan, 231 hektar meskun konut alanında 64.680, 261 hektar geliĢme konut alanında ise 39.150 olmak üzere toplam 103.830 kiĢilik nüfus kapasitesine sahiptir. YerleĢik lekeyi güneyi dıĢında tamamen çevreleyen geliĢme alanlarının oldukça fazla olması dikkati çekmektedir.
 69. 69. ARAZĠ KULLANIMI
 70. 70. TOPRAK ARAZĠ KULLANIMI
 71. 71. TOPRAK ARAZĠ KULLANIMI
 72. 72. DOĞAL VERĠLER SENTEZĠ
 73. 73. KENTSELVERĠLER SENTEZĠ

×