Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Cercul de Donatori Cluj 2014 - concept și mecanism

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Cercul de Donatori Cluj 2014 - concept și mecanism

 1. 1. Descriere concept Funda ia Comunitară Clujț a dezvoltat un mecanism de strângere de fonduri care vizează în principal donatorii individuali – Cercul de Donatori Cluj. Implementat în plan local sub egida The Funding Network, în parteneriat cu Asocia ia pentru Rela ii Comunitare, acestț ț mecanism vine cu o nouă abordare în atragerea de fonduri, prin care grupuri de donatori propun proiecte din domenii diferite i se reunescș pentru a le sus ine.ț Selectate de Funda ia Comunitară Cluj i incluse într-un catalog,ț ș proiectele sunt prezentate în cadrul unui eveniment public, la finele căruia donatorii î i iau angajamentul să le sus ină.ș ț
 2. 2. Prezentare Concept i mecanismș
 3. 3. Cea de-a treia edi ie aț evenimentului Cerc de Donatori Cluj va avea loc joi, 15 aprilie 2014, la Fabrica de Pensule (str. Henri Barbusse, nr 49- 51), începând cu ora 19.00. Vor participa cel putin 50 de donatori individuali sau reprezentan i aiț unor companii; fiecare va oferi minim 500 de lei în cadrul evenimentului, pentru unul sau mai multe proiecte prezentate. Sumele vor fi achitate integral sau în tran e de până la 12 luniș
 4. 4. Categoriile implicate Sponsori-ambasadori ai cauzelor
 5. 5. Roluri: •Propun un proiect i îl reprezintă, respectiv îl promovează în cadrulș campaniei Cerc de Donatori Cluj; •Anterior evenimentului public, abordează donatori i îi invită să participe laș eveniment i să doneze pentru proiectul pe care îl promoveazăș ; •Pot reprezenta proiectul în cadrul evenimentului, prezentându-l în 6 minute în fa a publiculuț i alcătuit din donatori; •Oferă cel puţin 500 de lei pentru proiectul pe care îl reprezintă/promovează; Benefcii: •Interac ionează cu al i sponsori i stabilesc noi contacte;ț ț ș •Propun un proiect i o cauză în care cred;ș •Au o influen ă directă asupra ariei din comunitate în care intervin,ț contribuind la schimbare; •Se asociază ca ambasadori cu o cauză ce devine vizibilă în comunitate, fiind recunoscu i ca actori sociali responsabili;ț •Implicarea lor este cunoscută public;
 6. 6. Categoriile implicate Donatori
 7. 7. Roluri: •Se implică la recomandarea sponsorilor-ambasadori; •Confirmă că participă la eveniment i se angajează să ofere minim 500ș de lei pentru unul sau mai multe proiecte (formular online); •Participă la evenimentul public i sus in unul sau mai multe proiecte cuș ț minim 500 de lei (angajament de plată); Beneficii: •Intră într-un grup select de donatori; •Au op iuni de plată flexibile - pot sus ine mai multe proiecte, pot optaț ț pentru plat a în tran e;ș •Implicarea lor poate fi recunoscută public; •Sumele donate pot fi deduse conform Legii Sponsorizării; •Primesc informa ii legate de proiectele sus inute pe parcursulț ț implementării acestora;
 8. 8. Categoriile implicate Organiza ii/grupurile ini iatoare aleț ț proiectelor
 9. 9. Roluri: •Adaptează proiectul după un model recomandat de FCC, pentru a fi inclus în Catalogul de Proiecte al Cercului de Donatori Cluj; •Numesc un reprezentant pentru eveniment (poate fi iș sponsorul-donator, care va prezenta proiectul în 6 minute; •Primesc finan are pentru proiectul selectat, în func ie de numărul de donatoriț ț care decid să îl sus ină în cadrul evenimentului;ț Beneficii: •Î i prezintă proiectul într-un cadru profesionist de strângere de fonduri;ș •Strâng fonduri pentru proiectul prezentat; •Atrag noi donatori şi construiesc noi relaţii; •Expun rezultatele proiectelor în edi iile următoare ale evenimentului Cerc deț Donatori Cluj; •Cresc vizibilitatea propriilor ini iative i a organiza iei/grupuluiț ș ț ;
 10. 10. Principiile implicării Înainte de eveniment: •Sponsorii-ambasadori propun un proiect i îș l promovează în cercul de colaboratori i parteneri - atrag donatoriș ; •Proiectul este inclus în Catalogul de Proiecte al Cercului de Donatori Cluj; •Sponsorii-ambasadori şi donatorii confirmă participarea iș se angajează să ofere minim 500 lei (angajament de participare - formular online); La eveniment: •Reprezentan ii organiza iilor sau sponsorii-ambasadori prezintă proiectele peț ț care le reprezintă (6 minute/proiect); •Sponsorii-ambasadori şi donatorii oferă cel pu in 500 lei, pentru unul sau maiț multe proiecte (angajament de plată - formular fizic); •Organizatorii facilitează transmiterea în timp real a rezultatelor (grafice cu sumele angajate).
 11. 11. Donatorii pot opta pentru plata integrală sau în tran e, cu următoareleș Op iuni de plată:ț oPlată în numerar la eveniment sau la sediul Fundatiei Comunitare Cluj (Str. Clo ca 6/2)ș oPlată prin bancă: în numerar sau prin OP; IBAN RO95 BTRL 0130 1205 J303 07XX, Banca Transilvania, Cluj-Napoca, cu men iunea “Cerc Donatori,ț numele proiectului” oPlată on-line, http://fundatiacomunitaracluj.ro/doneaza.php
 12. 12. Despre Funda ia Comunitară Clujț Suntem un finan ator privat i sus inem interesele filantropice ale donatorilorț ș ț no tri - persoane fizice i juridice - gestionând fonduri private, pe care leș ș direc ionăm spre nevoile comunită ii, sub formă de granturi i burse.ț ț ș Totodată, oferim servicii de consultan ă companiilor care doresc să se implice înț comunitate - identificând alături de acestea domeniile pe care le pot sus ine iț ș mecanismele prin care pot contribui la dezvoltarea comunită ii. Ne adresăm iț ș cercurilor de donatori i indivizilor afla i în căutarea unor oportunită i deș ț ț implicare, care permit inclusiv valorificarea experien ei profesionale i de via ă.ț ș ț Valorile noastre sunt: transparen a, profesionalismul, parteneriatul, impactul peț termen lung. În perioada 2008-2013, am acordat finan ări în valoare totală de ț 1.303.200 de lei, din care 874.750 de lei, pentru 182 de granturi, direc ionate spre proiecte dintr-oț diversitate de domenii, i 428.450 de lei pentru 170 de burse, oferite elevilor iș ș studen ilor.ț
 13. 13. Eveniment organizat sub egida În parteneriat cu
 14. 14. Date contact: Simona erban, Director Executiv FCCȘ simona.serban@fundatiacomunitaracluj.ro Funda ia Comunitară Clujț 4000300, Cluj-Napoca, România str. Clo ca, nr. 6, ap. 2ș Tel: +40 264 434.618, Fax: +40 264 434.619 www.fundatiacomunitaracluj.ro

×