Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Cum realizăm o campanie de advocacy

904 views

Published on

Acest material a fost realizat prin proiectul "Dezvoltarea capacității ONG-urilor și a grupurilor informale", finanțat prin granturile SEE 2009- 2014, în cadrul Fondului ONG în România.

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a granturilor SEE 2009-2014.

Pentru informații suplimentare despre proiect, accesați www.centrulpublic.ro. Detalii despre finanțator găsiți pe www.eeagrants.org și pe www.fondong.fdsc.ro.

Published in: Education
 • Be the first to comment

Cum realizăm o campanie de advocacy

 1. 1. CUM REALIZĂM O CAMPANIE DE ADVOCACY? Claudia Iordache & Leni Tase15 martie 2016
 2. 2. Cuprins
 3. 3. Etapele unei campanii de advocacy
 4. 4. Etapele unei campanii de advocacy 1. Analiza organizației
 5. 5. Analiza organiza ieiț1.
 6. 6. Analiza organiza ieiț  Viziunea, obiectivele  Membri: număr, expertiză, dinamică  Resurse financiare  Contacte  Factorul diferen iatorț Ce mandat am în raport cu problema? Mă afectează direct sau sunt reprezentantul celor pe care îi afectează?
 7. 7. Rezultatul auto-evaluării  Identitate  Legitimitate  Credibilitate  Vizibilitate
 8. 8. Definirea problemei2.
 9. 9. Definirea problemei  Identificarea cauzelor i a impactuluiș  Ce trebuie schimbat pentru solu ionareț  Ce tip de implica ii au solu iile i la ce nivel: lege, regulament,ț ț ș politică publică/ economice  S-a mai încercat solu ionarea; cu ce rezultateț  Care e contextul social, politic, economic
 10. 10. Arborele problemei
 11. 11. Documentarea3.
 12. 12. Tipuri de resurse (I)  Strategii - documente cu efect pe termen mediu și lung care stabilesc direc ii de ac iuneț ț  Planuri- implementează strategia; con in: planificarea în timp,ț implica ii bugetare, indicatori i evaluareț ș  Programe politice i electoraleș  Programul de guvernare  Legisla ie na ionalăț ț  Regulamente de func ionare ale institu iilorț ț  Traseul legislativ la nivel local i na ionalș ț
 13. 13.  Declara ii publiceț  Recomandări ale Comisiei Europene, Regulamente, Directive  Studii elaborate de organiza ii interna ionaleț ț  Bune practici ale organiza iilor interna ionale cu reputa ieț ț ț Tipuri de resurse (II)
 14. 14. Unde găsim resursele?  Website-ul Camerei Deputa ilor:ț http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.home  Website-ul Senatului: http://www.senat.ro/legis/lista.aspx  Website-ul Primăriei locale- proiecte aflate în dezbatere, procese verbale  http://www.pmb.ro/institutii/cgmb/dezb_publica/proiecte/pr_dezb_ publica.php  http://www4.pmb.ro/wwwt/l52/import.php  http://www.pmb.ro/institutii/cgmb/sedinte/video_sedinte/inreg_sedi nte.php  Website-urile autorită ilor publice locale sau centraleț
 15. 15. Cum ne inem la curent cu informa iileț ț noi?  Google Alerts  Înscriere la institu ie pentru notificăriț  Newsletter/ RSS/ Pagini de Facebook  tiriȘ  Solicitări de informa ii de la institu iile publice (Legeaț ț 544/2001)
 16. 16. Accesul la informa ii de interes publicț “Dreptul persoanei de a avea acces la orice informaţie de interes public nu poate fi îngrădit. Autorităţile publice, potrivit competenţelor ce le revin, sunt obligate să asigure informarea corectă a cetăţenilor asupra treburilor publice şi asupra problemelor de interes personal. “* *Constitu ia Românieiț
 17. 17. Ce sunt informa iile de interes public?ț Orice informaţie care:  priveşte activităţile unei autorităţi publice sau instituţii publice  rezultă din activităţile unei autorităţi publice sau instituţii publice
 18. 18. Cost Accesul la informa iile de interes public esteț gratuit. ________________________________________________________ __ *Costul serviciilor de copiere va fi suportat de solicitant, în condi iileț legii. **Plata serviciilor de copiere se va face la casieria fiecărei autorită iț sau institu ii publice.ț
 19. 19. Cine poate solicita informa ii?ț Orice persoană poate solicita informaţii de interes public. .
 20. 20. Cui solicităm informa ii de interes public?ț Autorită ilor sau instituţiilor publiceț
 21. 21. Ce se în elege prin autoritate sau institu ieț ț publică?  orice autoritate ori instituţie publică ce utilizează sau administrează resurse financiare publice;  orice regie autonomă, companie naţională;  orice societate comercială aflată sub autoritatea unei autorităţi publice centrale ori locale şi la care statul român sau, după caz, o unitate administrativ-teritorială este acţionar unic ori majoritar;
 22. 22. Obliga iile autorită ilorț ț Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia de a organiza compartimente specializate de informare şi relaţii publice sau de a desemna persoane cu atribuţii în :  informarea presei;  informarea publică directă a persoanelor;  informarea internă a personalului;  informarea interinstituţională.
 23. 23. Procedurile privind accesarea informa iilor deț interes public Accesul la informaţiile de interes public se face:  din oficiu  la cerere
 24. 24. Accesul la informa ii din oficiu esteț asigurat prin:  afişare la sediul autorităţii sau instituţiei publice ;  publicare în Monitorul Oficial al României ;  publicare in mijloacele de informare în masă ; publicaţii proprii,  pagina de Internet proprie;  documentare /consultare la sediul autorităţii sau instituţiei publice sau în spaţii special destinate acestui scop.
 25. 25. Informa ii din oficiu (ț I)  actele normative de organizare şi funcţionare a autorităţii sau instituţiei publice;  structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe;  identitatea persoanelor din conducere şi a celor responsabile cu difuzarea informaţiilor publice;  coordonatele de contact (denumirea oficială, adresa, numerele de telefon, fax, email, pagina de internet);  sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil;
 26. 26.  programele şi strategiile proprii (inclusiv planurile de achiziţii şi/sau investiţii);  lista documentelor de interes public;  http://www.primarie6.ro/documentele-de-interes-public/  lista categoriilor de documente produse şi/sau gestionate;  modalităţile de contestare a deciziei instituţiei/autorităţii, în situaţia în care persoana se simte vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţii publice;  buletinul informativ;  raportul periodic de activitate a instituţiei publice. Informa ii din oficiu (ț II)
 27. 27. Anumite informaţii clasificate (cele din domeniul apărării naţionale, siguranţei şi ordinii publice) sau care privesc deliberările autorităţilor, precum şi cele care privesc interesele economice şi politice ale României; Anumite informaţii privind unele activităţi comerciale sau financiare; Informaţiile cu privire la datele personale, potrivit legii (Legea nr.677/2001); Restric ii privind liberul acces laț informa ii (I)ț
 28. 28. Informaţiile privind procedura în timpul anchetei penale sau disciplinare sau unele informaţii privind procedurile judiciare; Informaţiile a căror publicare prejudiciază măsurile de protecţie a tinerilor* *(“Dreptul la informaţie nu trebuie să prejudicieze măsurile de protecţie a tinerilor sau securitatea naţională”- Constitutia Romaniei ) Restric ii privind liberul acces la informa iiț ț (II)
 29. 29. Cum solicităm o informa ie de interes public?ț  ACTIUNE VERBALA , DIRECT - la sediul institu ieiț  CERERE SCRISĂ ( pe suport de hartie sau e- mail)
 30. 30. Ce cuprinde o cerere? - numele autorită ii sau institu ieiț ț publice la care se adresează cererea; - informa ia solicitatăț , astfel încât să permită autorită ii sauț institu iei publice identificarea informa iei de interes public;ț ț - numele, prenumele i semnătura solicitantuluiș , precum i adresa laș care se solicită primirea răspunsului. - Exemplu: http://www.pna.ro/model_solicitare_info.xhtml - http://www.prefecturabraila.ro/formulare_online_pdf/cerereL 544.pdf Solicitantul nu trebuie să justifice cererea facută.
 31. 31. Termene de răspuns
 32. 32. Termene de răspuns  10 zile de la înregistrarea solicitării ;  cel mult 30 de zile de la înregistrarea solicitării , în funcţie de dificultatea, complexitatea, volumul lucrărilor documentare şi de urgenţa solicitării.  refuzul comunicării informaţiilor solicitate se motivează şi se comunică în termen de 5 zile de la primirea petiţiilor;
 33. 33. Căi de atac În cazul în care nu au fost obţinute informaţiile dorite nici prin cererea verbală (la sediul instituţiei/autorităţii sau regiei autonome) şi nici prin cererea scrisă, raman : - reclamaţia administrativă - plângerea în instanţă
 34. 34. Se adresează conducătorului autorităţii sau instituţiei publice din care face parte angajatul care a refuzat aplicarea prevederilor legii liberului acces la informaţiile de interes public ; Se formulează în termen de 30 zile de la data la care solicitantul informaţiei a luat cunoştinţă de încălcarea dreptului. RECLAMA IAȚ ADMINISTRATIVĂ Căi de atac (1)
 35. 35. Reclamatia administrativa este primita si analizata de o comisie de analiza a institutiei publice cu atributii in acest sens. Aceasta efectueaza cercetarea administrativa, propune sanctionarea personalului responsabil si trimite raspuns solicitantului. RECLAMA IAȚ ADMINISTRATIVĂ Căi de atac (1)
 36. 36. Reclamantul primeşte răspuns la reclamaţia administrativă numai în cazul în care cererea este intemeiata. Răspunsul se comunică în termen de 15 zile de la data depunerii reclamaţiei şi trebuie să cuprindă atât informaţiile solicitate, cât şi sancţiunile disciplinare luate împotriva celui vinovat de încălcarea Legii 544. RECLAMA IAȚ ADMINISTRATIVĂ Căi de atac (1)
 37. 37.  Plângerea în instanţă - Sec ia de contencios administrativ a Tribunaluluiț - se face in termen de 30 de zile de exirarea termenului prevazut si trebuie să fie precedată în mod obligatoriu de reclamaţia administrativă.  Instan a poate obliga institu ia publică i la plata unor sume de bani cuț ț ș titlu de daune morale sau/şi materiale (patrimoniale).  Hotarârea Tribunalului este supusă recursului  Decizia Cur ii de Apel ramane irevocabilă i definitivăț ș  Plângerea este scutită de taxa de timbru. Căi de atac (2)
 38. 38. Cum putem trimite automat cererile?  nuvasuparati.info  ia-statul-la-intrebari  asktheeu.org
 39. 39. Stabilirea obiectivelor4.
 40. 40. Cum trebuie să fie obiectivele?  Clare  Delimitate în timp  Specifice  Fezabile  să vizeze decizia pe care o poate lua un actor  să vizeze un actor care poate lua o decizie
 41. 41. Identificarea factorilor interesa iț5.
 42. 42. Cine sunt factorii interesa i?ț  politicieni;  conducători ai institu iilor.ț  consilieri, asisten i;ț  jurnali ti;ș  persoane afectate de problemă;  membri ai organiza iilor non-ț guvernamentale, ai grupurilor informale. Deciden iț Persoane care îi ifluen eazăț
 43. 43. Deciden iiț  Ce background au?  Ce pozi ie au fa ă de problemă?ț ț  Cum ajungi la ei?  Ce/cine le influen ează opinia: consilieri, mass-media,ț presiunea publică?  Ce schimbare pot determina prin pozi ia pe care o au? Careț este cadrul legislativ i institu ional care le permiteș ț schimbarea?
 44. 44. Harta factorilor interesa iț Nume Func ieț Resurse financiare Capacitate de mobilizare Atitudine fa ă deț problemă Contact Pre edinteș comisie Camera Deputa ilorț - + + Director Agen ie/Institu ieț ț - - - Director ONG + + + Consilier director - + - Jurnalist - + + Membru re ea/coali ieț ț + + -
 45. 45. Mesajele6.
 46. 46. Mesajele  Adaptate publicului căruia îi sunt adresate;  Eviden iază interesul destinatarului, subliniază gravitateaț impactului, îndeamnă la ac iune.ț Cetă eanț Posibilitatea de a fi în locul unei persoane afectate de problemă
 47. 47. Tactici
 48. 48. Abordarea
 49. 49. Concret
 50. 50. Activită ile se desfă oară gradualț ș
 51. 51. Implicarea mass-media  Informarea i schimbarea opiniilorș publicului larg  Crearea unei presiuni asupra autorită iiț  Nu vâna i apari ii! Dezvolta i rela ii! Transmite i mesajeț ț ț ț ț convingătoare, care să mobilizeze!
 52. 52. Activită i pe care le desfă urăm înț ș rela ia cu mass-mediaț  Comunicate de presă, Scrisori deschise  Interviuri  Conferin e de presăț  Participarea la emisiuni TV  Invitarea la evenimente: Conferin e, Mese rotunde,ț Workshop-uri, Forum-uri
 53. 53. Mobilizarea cetă enilorț  Adunări publice, proteste, flashmob-uri  Strângerea de semnături pentru o ini iativă cetă eneascăț ț  Expozi ii fotoț  Peti iiț  Utilizarea re elelor socialeț
 54. 54. Ini iativa cetă eneascăț ț  La nivel na ional-ț 100.000 de cetăţeni cu drept de vot. Cetăţenii care îşi manifestă dreptul la iniţiativă legislativă trebuie să provină din cel puţin un sfert din judeţele ţării, iar în fiecare din aceste judeţe, respectiv în municipiul Bucureşti, trebuie să fie înregistrate cel puţin 5.000 de semnături în sprijinul acestei iniţiative  La nivel local- 1 sau mai mul i cetă eni cu sus inerea a 5 %ț ț ț din popula ia cu drept de votț
 55. 55. Ce sunt adunările publice?  Mitinguri  Demonstra iiț  Manifesta iiț  Competitii sportive  Procesiuni sau orice alte intruniri “ L. 60/1991 Organizarea i desfă urarea adunărilor publiceș ș
 56. 56.  în pie e, pe căile publice ori în alte locuri în aer liberț  trebuie să se desfă oare fără să stânjenească folosirea normalăș a drumurilor publice, a transportului în comun, func ionareaț institu iilor publice sau private, a celor de învă ământ, culturăț ț i sănătate, a unită ilor economiceș ț Unde pot avea loc?
 57. 57. Este interzisă desfă urarea simultană a două sau mai multeș adunări publice distincte, în acela i loc sau pe acelea iș ș trasee, indiferent de caracterul acestora!
 58. 58. Organizatorii adunărilor publice trebuie:  să depună declara ie scrisă la primărie, cu cel pu in 3 zileț ț înainte de data desfă urării acestoraș  să înregistreze declara iile de desfă urareț ș a adunărilor publice la organele de poli ieț din localitatea unde urmează să aibă loc acestea cu cel pu in 48 de ore înainteț Condi ii prealabileț
 59. 59. Declararea adunărilor publice Organizatorii adunărilor publice trebuie:  Să stabilească persoanele responsabile pentru conducerea AP  Să delimiteze spa iul de desfă urare i să stabilească traseeleț ș ș  Să asigure un dispozitiv propriu de ordine  Să intrerupa AP - dacă este cazul  Să achite eventualele servicii sau de amenajare  Să interzică participarea la adunările publice a persoanelor care au asupra lor arme de orice fel
 60. 60. Primăriile pot, după consultarea poli iei, să interzicăț organizarea adunării publice, dacă de in date din care rezultăț că: - sunt incalcate anumite reguli de organizare, - în perioada, locul i pe traseele unde acestea ar urma săș aibă loc, se execută lucrări de amploare. *Decizia prin care se interzice desfă urarea adunării publiceș se comunică în scris organizatorului, cu arătarea motivelor care au determinat-o, în termen de 48 de ore de la primirea declara iei scrise.ț Interzicerea adunărilor publice
 61. 61. ! Nu trebuie declarate, în prealabil, adunările publice al căror scop îl constituie manifestările:  cultural-artistice  sportive  religioase  comemorative  vizite oficiale  adunările care se desfă oară în incinte privateș Excep ieț
 62. 62.  Denumirea sub care este cunoscut grupul organizator  Scopul  Locul  Data  Ora începerii i durata ac iuniiș ț  Traseele de acces i de dispersareș  Numărul aproximativ al participan ilorț  Persoanele împuternicite să asigure i să răspundă deș măsurile de organizare  Serviciile pe care le solicită din partea primăriei i aș organelor locale ale poli ieiț Ce trebuie să con ină declara iaț ț
 63. 63.  Asigurarea condi iilor necesare în vederea desfă urariiț ș normale a adunărilor publice  Asigurarea, contra cost, a serviciilor i amenajărilor tehniceș solicitate în vederea desfă urării normale a adunărilor publiceș  Interzicerea desfacerii băuturilor alcoolice destinate desfă urării adunărilor publice, în imediata apropriere sau,ș când consideră necesar, chiar în întreaga localitate, pe toata durata acestora  Restituirea sumelor avansate de organizatori, dacă adunarea publică a fost interzisă din motive care nu sunt imputabile organizatorilor. Obliga iile primărieiț
 64. 64. Sanc iuniț  organizarea i desfă urarea de adunări publice nedeclarate,ș ș neînregistrate sau interzise;  nerespectarea orelor de desfă urare, traseelor de deplasareș sau locului i perimetrului destinat adunarii publice;ș  neluarea de către organizatori a măsurilor de îtrerupere a adunării publice, când constată că au intervenit fapte de natură ilicită;  participarea la adunări publice nedeclarate sau interzise iș urmate de refuzul părăsirii locurilor de desfă urare a acestora,ș la avertizările i soma iile organelor de ordine ;ș ț  refuzul de a părăsi imediat adunarea, dacă măsura a fost dispusă de conducătorii ac iunilor;ț
 65. 65. Peti iaț Este cererea, reclama ia, sesizarea sau propunerea formulată înț scris ori prin po ta electronicăș , pe care un cetă ean sau oț organiza ie legal constituită o poate adresa autorită ilor iț ț ș institu iilor publice centrale i locale.ț ș *Legea 233/2002 pentru aprobarea ORDONANTEI nr. 27 din 30 ianuarie 2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor
 66. 66. DREPTUL LA PETI IONARE – DREPTȚ CONSTITUTIONAL Constituţia României: “Cetăţenii au dreptul să se adreseze autorităţilor publice prin petiţii formulate numai în numele semnatarilor. Organizaţiile legal constituite au dreptul să adreseze petiţii exclusiv în numele colectivelor pe care le reprezintă ” .
 67. 67. Cine poate face o peti ie?ț - Cetă eniiț – în nume propriu - Organiza iile legal constituiteț – în numele colectivelor pe care le reprezintă Peti ia este scutita de taxăț !
 68. 68. Dreptul la peti ionareț Autorită ile i institu iile publice sunt obligate să organizeze unț ș ț compartiment distinct pentru rela ii cu publiculț care:  prime teș  înregistrează  se îngrije te de rezolvarea peti iilorș ț  expediază răspunsurile către peti ionariț  clasează i arhivează peti iileș ț Compartimentul distinct pentru rela ii cu publiculț înaintează peti iile înregistrateț către compartimentele de specialitate, în func ie deț obiectul acestora, cu precizarea termenului de trimitere a răspunsului.
 69. 69. Peti iile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele deț identificare ale peti ionarului nu se iau în considerare i seț ș clasează. Peti iile anonimeț
 70. 70. Autorită ile i institu iile publice sesizate au obliga ia să comuniceț ș ț ț peti ionarului, în termen deț 30 de zile de la data înregistrării peti ieiț , răspunsul, indiferent dacă solu ia este favorabilă sauț nefavorabilă. Termenul se poate prelungi cu cel mult 15 zile în situa ia în careț aspectele sesizate prin peti ie necesită o cercetare mai amănun ită.ț ț Termenul de solu ionare a peti iilorț ț
 71. 71. Peti iile gre it îndreptate vor fi trimise în termen de 5 zile de laț ș înregistrare de către compartimentul pentru rela ii cu publicul,ț autorită ilor sau institu iilor publice care au ca atribu ii rezolvareaț ț ț problemelor sesizate, urmând ca peti ionarul să fie în tiin at despreț ș ț aceasta. Destina ia gre ită a peti iilorț ș ț
 72. 72.  Semnarea răspunsului se face de către conducătorul autorită ii sau institu iei publice ori de persoana împuternicităț ț de acesta, precum i de eful compartimentului care aș ș solu ionat peti ia.ț ț  În răspuns se va indica, în mod obligatoriu, temeiul legal al solu iei adoptate.ț Asumarea răspunsului
 73. 73. Exemple de platforme pentru peti iiț  petitieonline  petiport  avaaz
 74. 74. Folosirea Social media în campania de advocacy  Informare constantă a unui grup de sus inători: status-ț uri, video, foto, infografice  Atragerea de noi sus inătoriț  Strângerea de semnături pentru peti ii i scrisoriț ș  Consultare: poll-uri, întrebări i răspunsuriș  Tagg!!  Trimiterea de mesaje către deciden i i institu iiț ș ț Ce activită i pute i derula peț ț re elele sociale?ț Cum pute i atrage aten iaț ț decidentului?
 75. 75. Poten ial vs. riscuriț  Număr mare de utilizatori  Reac ii în timp realț  Comunicare constantă  Poten ial mare de diseminareț  Permite monitorizarea impactului  (Aproape) gratuit  Dilema participare online vs. Participare offline  Politicile re elelor sociale suntț în permanentă schimbare
 76. 76. Sfaturi  Nu alege i foarte multe canale de gazduire/ distribuire a con inutuluiț ț pentru informarea i mobilizarea cetă enilorș ț  Selecta i canalele în func ie de numărul de utilizatori, de tipul de con inutț ț ț pe care pute i să-l produce iț ț  Măsura i impactul mesajelorț  Adapta i con inutul profilului utilizatorilorț ț  Publica i con inut u or de distribuitț ț ș  Publica i con inut cu regularitateț ț  Nu vâna i like-uri, ci interac iune; Miza nu este numai informarea, ciț ț convingerea cetă enilor să vă sus ină dincolo de re elele socialeț ț ț  Fi i autentici, spune i pove tile oamenilor pe care îi afectează problemaț ț ș identificată  Răspunde i mesajelor, mul umim pentru implicare!ț ț
 77. 77.  Invita i laț participare  Invita i laț dialog  Cere i să viț se disemineze mesajul, dar nu agresiv
 78. 78. Crearea de re ele i coali iiț ș ț  Sporesc credibilitatea, legitimitatea i vizibilitateaș demersului  Multiplică resursele financiare i umaneș  Pot asigura o calitate mai bună a procesului, datorită expertizei mai multor membri  Monopolul conducerii  Îngreunarea luării deciziei  Dificultatea participării tuturor membrilor  Interesele membrilor Avantaje Riscuri
 79. 79.  Coali ia pentru date deschiseț  Coali ia RED Româniaț  Coali ia antidiscriminareț Exemple
 80. 80. Interac iunea directă cu deciden iiț ț  Participarea la edin e al Consiliului Localș ț  Participarea la comisiile de lucru din Parlament  Participarea la sau ini ierea de dezbateri pe marginea unor deciziiț pe care urmează să le ia institu iile publiceț  Trimiterea de scrisori deschise  Lobby
 81. 81. Participarea cetă enilor i a asocia iilor legal constituite laț ș ț procesul de elaborare a actelor normative Obliga iile autorită ii publiceț ț Publicarea unui anun referitor la elaborarea proiectelor de acteț normative (pe site-ul propriu, afi area la sediul propriu, într-un spa iuș ț accesibil publicului, transmiterea anun ului către presa centrală sau locală,ț după caz). Transmiterea proiectelor de acte normative tuturor persoanelor care au depus o cerere pentru primirea acestor informa iiț
 82. 82. Anun ul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ vaț fi adus la cuno tin a publicului, cu cel pu inș ț ț 30 de zile lucratoare înainte de supunerea spre avizare de către autorită ile publice.ț
 83. 83. Anuntul public cuprinde: data afi ării,ș nota de fundamentare, expunere de motive, un referat de aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ propus, un studiu de impact i/sau de fezabilitate,ș textul complet al proiectului actului respectiv, termenul-limită, locul i modalitatea în care cei interesa iș ț pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ. Anuntul public cuprinde: data afi ării,ș nota de fundamentare, expunere de motive, un referat de aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ propus, un studiu de impact i/sau de fezabilitate,ș textul complet al proiectului actului respectiv, termenul-limită, locul i modalitatea în care cei interesa iș ț pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ.
 84. 84. În urma publicării anun ului, autoritatea administra ieiț ț publice stabile te o perioadă de cel pu inș ț 10 zile calendaristice pentru proiectele de acte normative, pentru a primi în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice.
 85. 85. Conducătorul autorită ii publice va desemna o persoană dinț cadrul institu iei, responsabilă pentru rela ia cu societateaț ț civilă, care să primească propunerile, sugestiile i opiniileș persoanelor interesate cu privire la proiectul de act normativ propus.
 86. 86. Propunerile cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice trimise de persoanele sau organiza iile interesate vor con ine:ț ț  articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă  data trimiterii  datele de contact ale expeditorului Astfel, propunerile, sugestiile sau opiniile cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice se vor consemna într-un registru, men ionându-se data primirii, persoana i datele de contact de la care s-aț ș primit propunerea, opinia sau recomandarea.
 87. 87. După primiea propunerilor i observa iilor din parteaș ț cetă enilor, proiectul de act normativ se transmite spre analizăț i avizare autorită ilor publice, în vederea definitivării.ș ț
 88. 88. O asocia ie legal constituită sau o altă autoritate publicăț poate solicita autorită ii publice în cauză organizarea uneiț întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ.
 89. 89. Reguli privind desfă urarea dezbaterile publice (1)ș 1. Autoritatea publică responsabilă va publica pe site-ul propriu i vaș afi a la sediul propriu următoarele:ș  nota de fundamentare,  expunere de motive,  un referat de aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ propus,  un studiu de impact i/sau de fezabilitate,ș  textul complet al proiectului actului respectiv,  modalitatea de colectare a recomandărilor,  modalitatea de înscriere i luare a cuvantului,ș  timpul alocat luării cuvântului i orice alte detalii de desfă urare aș ș dezbaterii publice prin care se asigură dreptul la libera exprimare al oricarui cetă ean interesat.ț
 90. 90. Dezbaterea publică se va încheia în momentul în care to i solicitan ii înscri i la cuvânt i-auț ț ș ș exprimat recomandările cu privire la proiectul de act normativ în discu ie.ț Reguli privind desfă urarea dezbaterile publice (2)ș
 91. 91. La dezbaterea publică vor participa obligatoriu ini iatorulț i/sau ini iatorii proiectului de act normativ din cadrulș ț institu iei sau autorită ii publice locale, exper ii i/sauț ț ț ș speciali tiiș care au participat la elaborarea notei de fundamentare, a expunerii de motive, a referatului de aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ propus, a studiului de impact i/sau de fezabilitate, după caz, i aș ș proiectului de act normativ; Reguli privind desfă urarea dezbaterile publice (3)ș
 92. 92. 4. În termen de 10 zile calendaristice de la încheierea dezbaterii publice, pe site-ul i la sediul autoritaă ii publice responsabile, seș ț publică:  minuta dezbaterii publice,  recomandările scrise colectate,  versiunile îmbunătă ite ale proiectului de act normativ în diverse etapeț ale elaborării, rapoartele de avizare,  versiunea finală adoptată a actului normativ/ Toate documentele vor fi păstrate pe site-ul autorită ii publiceț responsabile într-o sec iune dedicată transparen ei decizionaleț ț . Reguli privind desfă urarea dezbaterile publice (4)ș
 93. 93. Participarea cetă enilor i a asocia iilorț ș ț legal constituite la procesul de luare a deciziilor Condi ii privind participarea persoanelor interesate la lucrările edin elorț ș ț publice :  Afi area anun ului privind edin a publică la sediul autorită ii publice, pe site-ulș ț ș ț ț oficial, transmiterea anun ului către mass-media,ț cu cel putin 3 zile înainte de desfă urare;ș  Anun ul va con ine data, ora i locul de desfă urare a edintei publice, precum iț ț ș ș ș ș ordinea de zi ;  Informarea cetă enilor i a asocia iilor legal constituite care au prezentat sugestiiț ș ț i propuneri în scris, cu valoare de recomandare, referitoare la unul dintreș domeniile de interes public care urmează să fie abordat în edin a publică.ș ț
 94. 94. Difuzarea anun ului i invitarea specială a unor persoane laț ș edin a publică sunt în sarcinaș ț responsabilului desemnat pentru rela ia cu societatea civilă.ț
 95. 95. Participarea persoanelor interesate la sedin ele publice se va faceț în limita locurilor disponibile în sala de edin eș ț , în ordinea de precădere dată de interesul asocia iilor legal constituite în raport cu subiectul edin eiț ș ț publice, stabilită de persoana care prezidează edin a publică.ș ț Persoanele care asistă la edin ele publice, invitate sau din proprieș ț ini iativă, trebuie săț respecte regulamentul de organizare i func ionareș ț a autorită ii publiceț . În cazul în care pre edintele de edin ă constată căș ș ț o persoană a încîlcat regulamentul, va dispune avertizarea i, în ultimăș instan ă, evacuarea acesteia.ț Punctele de vedere exprimate în cadrul edin elor publice de persoaneleș ț participante au valoare de recomandare.
 96. 96. Minuta edin ei publice va fi afi ată la sediul autorită iiș ț ș ț publice în cauză i publicată în site-ul propriu.ș Înregistrările edin elor publice vor fi făcute publice, laș ț cerere, în condi iile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces laț informa iile de interes public, cu modificările i completărileț ș ulterioare.
 97. 97. Orice persoană care se consideră vătămată în drepturile sale, prevăzute de prezenta lege, poate face plângere potrivit dispozi iilor Legii contenciosului administrativ.ț Plangerea i recursul se judecă în procedura de urgen ă iș ț ș sunt scutite de taxa de timbru.
 98. 98. Lobby (I)  Întâlnirea directă cu decidentul sau cu persoane apropiate acestuia în vederea convingerii asupra adoptării solu ieiț propuse pentru problema identificată  Lobby-ul poate fi direc ionat către mai mul i deciden i înț ț ț faza de ini iere (ex. dacă se a teaptă modificarea unei legi)ț ș  A teptările trebuie să se situeze între un maximum i unș ș minimum care poate fi ob inutț  Este important să se ob ină promisiuni; Aten ie! Oț ț promisiune într-o întâlnire privată nu are întotdeauna consecin ele doriteț  Rela ia trebuie între inută constant prin trimiterea deț ț con inut, reac ii.ț ț
 99. 99. Lobby (II)  Fi i transparen i! Comunica i ce a i discutat!ț ț ț ț  Fi i conci i! Prioritiza i-vă cererile!ț ș ț
 100. 100. Calendar8.
 101. 101.  Termene de consultare publică  Termene pe traseul legislativ (nr. de zile)  Când se adoptă bugetul  Când se răspunde la cereri  Sărbători interna ionaleț  În ce moment politic i social se situează ac iuneaș ț Tipuri de termene
 102. 102. Resurse umane i financiareș9.
 103. 103.  Materiale promo ionaleț  Servicii de design, editare foto, video  Servicii de tipărire  Costuri minimale de catering pentru evenimente  Închiriere spa iiț  Manager/coordonator  Specialist comunicare  Consilier juridic  Contabil  Expert în func ie de problemaț abordată (arhitect, asistent social, psiholog, profesor)  Fundraiser  Facilitator comunitar Exemple de costuri Tipuri de expertiză
 104. 104. Acest material a fost realizat în proiectului Dezvoltarea capacită iiț ONG-urilor i a grupurilor informaleș , finan at prin granturileț SEE 2009- 2014, în cadrul Fondului ONG în România. Con inutul acestui material nu reprezintă în mod necesar pozi iaț ț oficială a granturilor SEE 2009-2014. Pentru informa ii suplimentare despre proiect, accesa iț ț www.centrulpublic.ro. Detalii despre finan ator găsi i peț ț www.eeagrants.org i peș www.fondong.fdsc.ro.

×