Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Vensterlicht

976 views

Published on

Stramien voor Hendriks Bouw tbv hun nieuwsbrief

Published in: Real Estate
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Vensterlicht

  1. 1. juli 2009 NR.6 Vensterlicht De activiteiten van Hendriks Bouw en Ontwikkeling in het licht van vandaag Hendriks-relatiedag: ruimte voor verandering! Presentatie Dome-X, minisymposium en forum Donderdag 23 april ging op het terrein van Hendriks Bouw en Ontwikkeling in Oss de bouw van het Woon- en KennisAtelier Dome-X symbolisch van start. ‘Sym- bolisch’, want eerst moet de vroegere timmer- en kappenfabriek nog worden gesloopt en de bouwvergunning worden verleend. In de grote, feestelijk aan- geklede fabriekshal woonden meer dan 250 gasten de Hendriks-relatiedag bij. Motto: ruimte voor verandering! Integrale aanpak De genodigden woonden een minisym- posium bij over integraal ontwikkelen, ontwerpen en bouwen onder leiding van Sybilla Dekker. Zij was niet alleen minis- ter van Volkshuisvesting in de kabinetten Balkenende II en III, maar ook directeur van het Verbond van Ondernemers in de Bouwnijverheid. Ze hield een inleiding over de integrale aanpak van ruimtelijke vraagstukken en leidde daarna deskundig - met gevoel voor humor - een forum- discussie. het project De Rooise Zoom realiseert, Robin Har togh Heys van de Lier, TU-student, aankomend projectleider Forumleden Michel Schrijvers, directeur van Schrijvers directeur Gebiedsontwikkeling en voorbereiding en ‘jong talent’. In het forum zaten burgemeester Peter Elektrotechniek, dat zich gaat vestigen Strategie, Rob Haarmans, directeur van Maas van Sint-Oedenrode, waar Hendriks in Dome-X, en drie ‘eigen’ mensen: het Bouwbedrijf en Cyrille Pennavaire, Voorwoord INHOUD: Ruimte om te handelen - De openingstoespraak van Lambèr Hendriks Als het slecht gaat met de economie is ‘afwachten’ geen optie. Juist in moeilijke tijden moet je onderzoeken waar ruimte is voor mogelijkheden en vervolgens: - Samengevatte toespraak handelen. Voor Hendriks is deze houding vanzelfsprekend. Ook al ver voor deze van Sybilla Dekker moeilijke tijden waar we nu met z’n allen in zitten. We ontwikkelden bijvoorbeeld plannen voor Dome-X, Domotica en Holland Virtueel. En gaan ze daadwerkelijk uit- - Een verslag van de forum- voeren. Hiermee kunnen we nog beter inspelen op de eisen van de toekomst en de discussie wensen van de woonconsument van morgen. - Een uiteenzetting over Dome-X Ondanks ons sterke geloof in de toekomst, moeten we natuurlijk vaststellen dat de situatie vandaag zorgwekkend is. Want de in aanbouw zijnde productievolumes - Een artikel over domotica in de bouwbranche nemen af. Dat zal gevolgen hebben. Deze situatie zagen we al aankomen. Mede daarom ontwikkelden we verkoopstimulerende producten onder - Een uitleg van drie- en de noemer het Hendriks Prettig Kopen Plan®. Maar in ons eentje kunnen we het vierdimensionaal sentiment in de markt niet ombuigen. Ook de overheden zullen meer moeten doen. ontwerpen Lambèr Hendriks Lokaal is er wel wat beweging, de provincie is van goede zin en de rijksoverheid Algemeen directeur heeft de Nationale Hypotheek Garantie-grens eindelijk opgehoogd! Laten we hopen - Verkoopbevorderende Hendriks Bouw en Ontwikkeling dat iedereen de ruimte neemt om te handelen. maatregelen 112 09-HE-VENSTERLICHT[11druk].indd 1 14-07-09 10:52
  2. 2. 2 juli 2009 NR.6 Vensterlicht Oud-minister Sybilla Dekker bij start van Dome-X over de kansen van integrale gebiedsontwikkeling: ‘Betrokkenheid en inbreng van alle partijen goed regelen’ Vóór Sybilla Dekker het aanwezige publiek haar visie op de kansen van in- tegrale gebiedsontwikkeling gaf, ging ze kort in op de economische crisis. ‘We verkeren in een vertrouwenscrisis ten aanzien van het systeem dat ons welvaart schonk. Vertrouwen is het noodzakelijke fundament voor duurzame organisaties en de samenleving. We moeten af van een systeem waarin aanzien teveel wordt uitgedrukt in geld.’ Het gaat volgens haar in de woningmarkt en de gebiedsontwik- keling juist over vertrouwen tussen over- heid en private partijen én vertrouwen tussen overheden. ‘Dat vraagt kennis en kunde om deze processen in te richten, samen met verschillende partners.’ Nota Ruimte Oud-minister Dekker herinnerde aan het adagium van haar Nota Ruimte: centraal wat moet, decentraal wat kan. Gebieds- ontwikkeling is bij de uitvoering van de nota de rode draad. Het is een manier van werken waarbij de overheid niet langer in een ivoren toren blauwdrukken maakt. ‘Bewoners, bedrijven, marktpartijen uit de bouwwereld en maatschappelijke organisaties zoals natuur en milieu- organisaties komen zelf met ideeën en projecten en voeren die ook zelf uit. Ik ben ervan overtuigd dat deze aanpak werkt.’ Parallel schakelen Ze stelde vast dat we nog niet klaar zijn met het proces van gebiedsontwikke- ling. En dat we successen nodig hebben om te laten zien dat het kan. ‘Integrale projecten staan of vallen met heldere Elkaar committeren Onomkeerbare keuze Sybilla Dekker: ‘Een integrale aanpak keuzes en het doorbreken van muren tus- Over de eerste stap: ‘Betrokkenheid en Haar tweede stap: ‘Onderneem actie voor betekent - zeker in deze tijd - dat er sen overheid en marktpartijen, tussen inbreng van maatschappelijke organi- onomkeerbare implementatiestappen. vertrouwen moet zijn tussen de samen- overheid en burgers en tussen ambtelijke saties en private partijen moeten per Dat is me uit het hart gegrepen. Maak in- werkende partners.’ diensten onderling. De oude planhiërar- project goed geregeld zijn. Alleen dan zichtelijk wanneer, wie, welke beslissing chie moet doorbroken worden’, zei de is sprake van echte integrale gebieds- moet nemen zodat iedereen uiteindelijk oud-minister. ‘Beslissers als rijk, provin- ontwikkeling. ’En wat de ruimtelijke het zijne kan doen en er onomkeerbare de bouwondernemer wordt geleverd. cie en gemeenten moeten tegelijk aan één ontwikkeling betreft: ‘Vanaf de eerste keuzes gemaakt worden.’ Dat geeft voortgang, slagvaardigheid tafel zitten én knopen doorhakken. Paral- schetsen met alle partijen nadenken, en flexibiliteit’, zei mevrouw Dekker. lel schakelen dus, in plaats van na elkaar elkaar committeren aan een gebiedsvisie Integrale bouwproces beslissen.’ en een uitvoeringsprogramma.’ Sybilla Dekker beperkte zich niet tot de En de banken…. kansen van integrale gebiedsontwikke- ‘Als de banken dan ook het vertrouwen ling. Ze ging ten slotte ook nog in op het hebben om weer kredieten te verstrek- ‘Het gaat om het doorbreken van de integrale bouwproces zelf. Vooraf moeten ken, dan komt de economie op gang en in het overleg tussen gemeente en bedrijf wordt de woning(bouw)markt weer wat in stagnatie en het stimuleren van de de bouwregels en voorwaarden voor ver- beweging gezet’, aldus oud-minister gunningverlening helder zijn. ‘De bouw- Sybilla Dekker. ruimtelijke ontwikkeling voor groei en ondernemer is verantwoordelijk voor de kwaliteit. Hij stuurt het hele bouwproces kwaliteit.’ integraal aan. De onderaannemers teke- nen voor de kwaliteit die onder regie van 112 09-HE-VENSTERLICHT[11druk].indd 2 14-07-09 10:52
  3. 3. juli 2009 NR.6 Vensterlicht 3 Forumleden over gebiedsontwikkeling: IN PORTEFEUILLE Open mind, duidelijkheid, transparantie & samenwerken Een selectie van onze projecten ‘Wat is de eerste en de beste stap die je Cyrille Pennavaire zei dat integraal ont- rol, positie en wensen van de consument IN ONTWIKKELING nu zou nemen bij gebiedsontwikkeling?’ werpen voor hem centraal staat. De drie- in het ontwikkel- en verkoopproces in de Dat was de slotvraag van Sybilla Dekker dimensionale aanpak van ontwerpen en gaten houdt. En wat de woonlasten be- 142 appartementen en woningen aan de forumleden op 23 april tijdens bouwen ziet hij helemaal zitten. Het ont- treft: ‘Een huis is in beginsel duurder als huur/koop Boschveld, het minisymposium op de dag van de werpen in 3D geeft volgens hem minder er veel is geïnvesteerd in energiebespa- ’s-Hertogenbosch presentatie van Dome-X. Ze bleken goed communicatieproblemen, meer tijdwinst ring en duurzaamheid. Banken moeten er naar haar inleiding geluisterd te hebben, en een hogere kwaliteit. Hij werkt nu bij in gaan geloven dat de woonlasten daar- want ‘open mind’, ‘duidelijkheid’, ‘trans- Hendriks aan de voorbereiding van door juist lager worden.’ parantie’ en ‘samenwerken’ waren de Dome-X en dát wordt volgens hem ook in trefwoorden. dit opzicht het paradepaardje. Nul-energiewoning Ook het publiek kon tijdens de forum- Geen verborgen agenda’s Ict-technieken inbrengen discussie vragen stellen. Een architect Burgemeester Peter Maas van Sint- Ook voor Rob Haarmans is integrale ont- vond dat de droom van een bouwer een Oedenrode zei: ‘Beginnen met een open wikkeling de toekomst. ‘Als we ontwerp, nul-energiewoning zou moeten zijn en hij mind, niet tégen elkaar maar mét elkaar.’ uitwerking en uitvoering in een 3D-model bepleitte om daar een deel van de omzet Directeur Bouwbedrijf Rob Haarmans: inbrengen, kunnen we ook de faalkosten aan te besteden. Sybilla Dekker stelde 130 appartementen huur/koop ‘Transparant zijn en niet werken met ver- flink omlaag brengen. De bouw is redelijk vast dat hier nog een grote opgave ligt GGD-terrein, ’s-Hertogenbosch borgen agenda’s.’ Directeur Gebiedsont- conventioneel en houdt vaak vast aan voor overheid en bedrijfsleven. wikkeling Robin Hartogh Heys: ‘Het haar traditionele rol. De ict-technieken 15 woningen Kerkstraat, Riel traject samen aangaan. De tijd nemen moeten we nadrukkelijk inzetten.’ De WVG frustrerend 28 app. Marius, Oss om na te denken over het gemeenschap- aanwezigen kregen een filmpje te zien Iemand die zich met grondverwerving pelijke doel.’ Michel Schrijvers van van de digitale bouwplaats, ontwikkeld bezig houdt, vond de Wet Voorkeursrecht Schrijvers Elektrotechniek, die vast- door Holland Virtueel (zie ook het artikel Gemeenten, de WVG, een feodaal in- stelde dat hij op het terrein van gebieds- op pagina 8), waarin alle beheersaspec- strument en frustrerend voor integrale ontwikkeling een buitenstaander is, zou ten aan de orde kwamen: planning, kwa- samenwerking. Burgemeester Maas beginnen met het ontwikkelen voor liteit, veiligheid, organisatie, financiën dacht daar anders over: ‘Destijds werden toekomstige functionaliteiten. en informatie, maar dat ook een virtuele de lusten en lasten niet rechtvaardig ver- rondleiding toonde. deeld. Bouwers betaalden niet mee aan Waar leer je dat? bovenwijkse voorzieningen. Met de WVG 28 app. Arcis Vidêre, Cuyk Sybilla Dekker startte met de forum- Uitvoeringtechnisch gebeurt dat wel.’ Sybilla Dekker: ‘Daar leden te vragen naar hun visie op inte- ‘Kan dat wel, al die moderne techniek op waar het algemeen belang meespeelt, grale ruimtelijke ontwikkeling. Robin de bouwplaats?’, vroeg Sybilla Dekker moet de gemeente iets te zeggen hebben.’ Hartogh Heys mocht het spits afbijten. Hij zich af. Cyrille Pennavaire: ‘Dat kan prima. vond dat de opdrachtgever een grotere Het is alleen een uitvoeringstechnisch rol moest krijgen bij het ontwikkelings- probleem.’ Cyrille onthulde de droom van proces en samen met alle denkbare zijn baas Rob Haarmans. Die zou van- partijen dient te ontwikkelen. ‘Maar waar achter zijn bureau met een joystick alle leer je dat?’ vroeg hij zich af, ‘want er is bouwplaatsen in de gaten willen houden geen opleiding voor gebiedsontwikke- en aansturen. Forumleden v.l.n.r. Robin Hartogh Heys, ling.’ Peter Maas pleitte ervoor om vooraf Rob Haarmans, Michel Schrijvers, Peter niet alles dicht te timmeren, maar een Duurzaamheid Maas en Cyrille Pennavaire. heldere visie op een gebied te ontwikke- De discussieleidster miste het aspect len en samen op zoek te gaan naar de duurzaamheid in de verhalen. Michel wijze van invulling. Hij noemde de gang Schrijvers zei dat de duurzaamheid terug van zaken bij de ontwikkeling van De te vinden is in de woonlasten, met name Rooise Zoom als goed voorbeeld. bij energie- en onderhoudslasten. ‘Domotica is bij de aanleg wat duurder, Paradepaardje maar tijdens het gebruik zie je de kosten Michel Schrijvers moest eerst even fors dalen. Uiteindelijk kun je dertig uitleggen wat domotica inhoudt (zie procent besparen op elektra en cv.’ ook het artikel op pagina 7). Hij vindt dat domoticatechnieken integraal in de De consument bouwplannen moeten worden opgeno- Inmiddels heeft Hendriks een verkoop- men, in het belang van de bewoners. manager in dienst, die vanaf het begin de Banken moeten geloven in lagere woonlasten. 112 09-HE-VENSTERLICHT[11druk].indd 3 14-07-09 10:52
  4. 4. 4 juli 2009 NR.6 Vensterlicht Beste bouwplaats van de regio Bouwplaats De Rooise Zoom ‘Als een vervolg op het Hendriks Prettig- WonenPlan® hebben we het in de voor- naam. Dat is Dome-X geworden’, aldus Robin Hartogh Heys van de Lier, directeur winterproof bereidingsfase Hendriks PrettigWonen- Gebiedsontwikkeling en Strategie van Centrum genoemd. Maar we wilden een Hendriks. ‘Dome is afgeleid van domus, kernachtige, eigentijdse, aansprekende het Latijn voor huis. Dome heeft ook al- les te maken met domotica, het begrip voor alle denkbare elektronische zaken die een woning veilig, comfortabel en energiezuinig maken. De X staat voor existeren, dus voor leven, en voor alle extra’s die wij er gaan bieden. Maar evengoed staat de X voor de x-factor, het Zo veel mogelijk doorbouwen in de winter biedt zowel de bouwer als de opdracht- ‘iets’ dat zorgt voor extra aantrekkings- gever voordelen. Maar daartoe moet je dan wel verletbeperkende maatregelen kracht en uitstraling.’ nemen. Het Technisch Bureau Bouwnijverheid controleert of bouwers dat goed doen. Hendriks Bouw en Ontwikkeling doet dat goed. Daarvoor ontvingen we een Andere visie op bouwen akkoordcertificaat, tevens werd onze bouwplaats van De Rooise Zoom in Sint- ‘Wij zijn al een paar jaar bezig met het Oedenrode genomineerd als beste bouwplaats van de regio Brabant! idee van wat nu Dome-X gaat worden’, zegt Hartogh Heys. ‘Een huis kopen doe je meestal niet zo vaak. De verkopende partij mag daar dus best meer tijd en aandacht aan schenken. Dat begint al in de oriëntatiefase, dat krijgt een vervolg bij het kiezen van meer- of minderwerk Lambèr Hendriks onthult het Dome-X en domotica, bij de ondertekening van de Woon-en KennisAtelier. koopakte, bij het volgen van het bouw- Mooi werk 188 appartementen op een binnenstedelijke locatie nabij het centrum van Nijmegen. Akkoordcertificaat Het Technisch Bureau Bouwnijverheid bezocht afgelopen winter 250 bouwplaat- sen in de regio Brabant en Limburg, waaronder een aantal van Hendriks Bouw en Ontwikkeling. Het bureau checkte of de bouwplaats ‘winterproof’ was. Wanneer een ondernemer heeft gedaan wat redelijkerwijs in zijn vermogen ligt om de bouw- plaats ‘winterproof’ te maken, ontvangt deze een akkoordcertificaat. Verletbeperkend De bouwplaatsen van Hendriks Bouw en Ontwikkeling kwamen als beste uit de bus. Daarbij werd de bouwplaats van De Rooise Zoom in Sint-Oedenrode genomineerd als beste bouwplaats van de regio Brabant wat betreft verletbeperkende toepas- singen. Denk hierbij aan de beschikbaarheid van winter/doorwerkkleding, begaan- bare rijwegen en looppaden, tochtvrije arbeid, het vorstvrij houden van de bouw- waterleidingen, het beschermen van materiaal en het plaatsen van afschermingen op werkplekken. Oorkonde Hendriks kreeg hiervoor op 17 april 2009 op de bouwplaats van De Rooise Zoom een oorkonde. Daarbij waren een aantal districtbestuurders van het FNV, een CAO- onderhandelaar en een aantal mensen van het Technisch Bureau Bouwnijverheid aanwezig. Het project De Rooise Zoom ligt aan de A50. Hier verrijzen drie karakteristieke nieuw- bouw kantoorvilla’s voor de verhuur. Achter de geluidswal ontstaat een prachtige woonwijk met een overzichtelijke schaal en een groen karakter. Meer informatie? www.rooisezoom.nl 112 09-HE-VENSTERLICHT[11druk].indd 4 14-07-09 10:53
  5. 5. juli 2009 NR.6 Vensterlicht 5 IN PORTEFEUILLE proces, bij de oplevering en bij de na- en ruimte. Schrijvers Elektrotechniek en nische universiteiten met ons en met zorg. Daarom vindt de aspirant koper en Holland Virtueel zijn daar voorbeelden derden brainstormen over duurzaamheid later de koper in Dome-X onze afdelingen van. Schrijvers brengt in Dome-X een en energie. Of dat we met banken en andere Een selectie van onze projecten Projectontwikkeling, Installatietechniek, domotica-designcenter onder, Holland hypotheekverstrekkers praten over de Onderhoud en Beheer en Kopersbegelei- Virtueel laat ons straks driedimensionaal relatie tussen de hogere kostprijs en de ding, maar desgewenst ook de makelaar door een woning lopen. Het zijn activitei- lagere woonlasten én hun positie daarin. IN UITVOERING en de notaris. Dome-X is het resultaat van ten die passen bij de nieuwe slogan die Kortom, de ondertitel van Dome-X is niet een andere visie op bouwen, een visie wij vanaf nu gebruiken: Hendriks maakt voor niets ‘Woon- en KennisAtelier’. We 30 patiowoningen + 84 appartementen waarin de klant meer dan ooit centraal ruimte om te leven.’ willen de kennis van externe specialisten Het Geerke, ’s-Hertogenbosch staat.’ graag combineren met de kennis die we Woon- en KennisAtelier zelf inbrengen. Daar hebben we in Dome-X Kennis en inspiratie Maar ook op andere wijze kan Dome-X met presentatie- en vergaderruimtes ook Hartogh Heys benadrukt dat in Dome-X méér gaan betekenen. Hartogh Heys fysiek de mogelijkheden voor. Het wordt ook externe partijen welkom zijn. ‘Op denkt aan conferenties, workshops, ate- ook de plek waar woningcorporaties, zorg- die manier kunnen we inspiratie opdoen liers. ‘Ik kan me bijvoorbeeld voorstellen instellingen en onderwijsinstituten zich en met elkaar kennis delen over wonen dat studenten van hogescholen en tech- kunnen oriënteren.’ nieuwbouw Hooghuis lyceum, Oss 188 appartementen locatie Hessenberg, Ontwerp Nijmegen ‘Ook externe partijen zijn welkom in Architect Gerard van Ede uit Arnhem heeft een modern en efficiënt gebouw ontwor- 82 woningen en 3 kantoortorens locatie De Rooise Zoom, Sint-Oedenrode Dome-X. Dan kunnen we inspiratie pen, dat de volledige instemming kreeg van de gemeentelijke commissie voor opdoen en kennis delen over wonen Wonen, Openbare Ruimte en Milieu en van welstandstoezicht. Wie straks over de en ruimte.’ Havenstraat het bedrijventerrein Elzen- burg nadert, kan niet om Dome-X heen… 135 appartementen c.q. woonwerk- woningen en 3 commerciële ruimten huur/ koop. Blok C Hinthamerpoort, ’s-Hertogenbosch Nieuwbouw De Rooi Pannen (school), Tilburg 55 woningen Boekel 21 eilandwoningen, Beuningen 115 appartementen Maas-Waal, Nijmegen Dome-X Woon- en KennisAtelier, Oss 161 woningen Huurlingse Dam, Wijchen Renovatie 128 + 12 woningen Abersland/ Elsland Wijchen Renovatie 74 woningen Boschpoort, Oss 112 09-HE-VENSTERLICHT[11druk].indd 5 14-07-09 10:53
  6. 6. 6 juli 2009 NR.6 Vensterlicht Lambèr Hendriks bij start van Dome-X: ‘Wij geloven in de toekomst’ Met een moker maakten algemeen direc- motto van deze dag - ‘ruimte voor veran- echter mogelijkheden en daarom geloven teur Lambèr Hendriks en burgemeester dering’- zei hij dat Hendriks toe is aan we in de toekomst. Hendriks heeft altijd Herman Klitsie van de gemeente Oss een andere invulling van deze ruimte. ruimte gevonden om te veranderen. donderdag 23 april een symbolisch begin ‘Die ruimte hebben we nodig om aan de Waren we vroeger uitsluitend bouwers, voor de sloop van de voormalige timmer- steeds veranderende eisen tijdens de ver- nu schuwen we onderwerpen als gebieds- en kappenfabriek. Speciaal voor dit doel schillende levensfases van een gebouw ontwikkeling in het geheel niet.’ Lambèr was een muurtje gemetseld. De werke- of van de bebouwde omgeving te kunnen zei dat Hendriks er in de huidige markt lijke sloop begint binnenkort. Daarna voldoen. Zulke complexe vraagstukken bovenop zit om snel op ontwikkelingen verrijst er de nieuwbouw voor het Woon- kun je alleen multidisciplinair oplossen’, te kunnen reageren. In zijn slotwoord en Kennis-Atelier van Hendriks: Dome-X! aldus Lambèr. ‘Dat vereist een integrale zette hij uiteen wat Dome-X gaat worden. aanpak voor ontwikkelen, ontwerpen en Vijfhonderdduizend kozijnen bouwen.’ Burgemeester Herman Klitsie (L) en De bijeenkomst werd gehouden in de vroe- Lambèr Hendriks hanteren de moker. gere fabriek. Volgens Lambèr Hendriks een We zitten er bovenop Hendriks heeft altijd ruimte gevonden bijzondere locatie, want daar maakten Hij haakte ook in op een recent artikel vijfendertig jaar lang dertig tot veertig in het vakblad Cobouw. Daarin stond om te veranderen. medewerkers in totaal ruim vijfhonderd- dat een derde van de woningbouwers duizend kozijnen. Verwijzend naar het arbeidsplaatsen schrapt. ‘Hendriks ziet Meer ruimte om te kopen: Hendriks Prettig Kopen Plan © De economische situatie is zorgwekkend. én na een afgesproken periode de grond Hendriks anticipeert daarop met ver- alsnog verwerven. koopstimulerende maatregelen. Daarom ontwikkelden we het Hendriks Prettig Prettige Keuze Kopen Plan. Een initiatief met diverse Hieronder valt de koperscheque. Daar- verkoopbevorderende maatregelen zoals mee kan de koper bijvoorbeeld korting Prettige Zekerheid, Prettige Financiering krijgen op de grond- of bouwrente, op het én Prettige Keuze! De kern van dit meer- en minderwerk of op de kosten van initiatief? De koper zeer gunstige voor- eventuele extra wensen met betrekking waarden bieden. tot de keuken, het sanitair of het tegel- werk. Het bedrag van de koperscheque Prettige Zekerheid varieert per project. Met Prettige Zekerheid biedt Hendriks de koper een overbruggingsgarantie voor Per project het geval deze geconfronteerd wordt met Per project bekijken we welke producten dubbele woonlasten, doordat de verkoop van het Hendriks Prettig Kopen Plan we van zijn ‘oude’ woning op zich laat wachten. inzetten. We communiceren ze op de projectenwebsites naar de kopers. Prettige Financiering Maar kopers kunnen er ook de betrok- Onder dit label valt onder andere een ken makelaar of projectontwikkelaar premieregeling. Daarbij krijgt de koper naar vragen. Deze verkoopbevorderende direct een korting op de oorspronkelijke maatregelen zetten we in bij onze eigen vrij-op-naamprijs. Daardoor heeft de projecten maar desgewenst ook bij koper waarschijnlijk geen problemen om samenwerkingsprojecten. een hypotheek af te sluiten. De korting varieert per project. Maatwerk De komende maanden breiden we Erfpachtregeling het Prettig Kopen Plan uit met nieuwe Ook een erfpachtregeling is mogelijk producten. Kortom: we blijven zoeken onder de noemer Prettige Financiering. naar creatieve oplossingen die het kopen De koper koopt de woning, maar verwerft van een woning in deze tijd aantrekkelijk de grond in erfpacht. Daardoor kan hij en mogelijk maken. Maatwerk staat zijn maandlasten met ca. 5-15 % verlagen daarbij voorop! 112 09-HE-VENSTERLICHT[11druk].indd 6 14-07-09 10:53
  7. 7. juli 2009 NR.6 Vensterlicht 7 Domotica-designcenter in Woon- en KennisAtelier Dome-X ‘De intelligente woning weet dat je thuis komt én wat je wenst’ ‘Domotica vanaf de voorbereiding van de Gebruiksvriendelijk systeem nieuwbouw tot en met de nazorg integraal In auto’s is dat al een feit, legt Schrijvers meenemen. Dus vanaf de bestekfase tot uit. ‘Als het contact aanstaat, werken alle en met de serviceverlening in de jaren functies en is alles op één display af na de oplevering.’ Dat is volgens Michel te lezen. Maar in onze woning zijn we de Schrijvers in het kort de bedoeling van de hele dag aan het schakelen om beveili- samenwerking waartoe Hendriks Bouw ging, verlichting, verwarming, keuken- en Ontwikkeling en Schrijvers Elektro- apparatuur, computer, tv en audio aan- techniek in 2008 besloten. Die samen- of uit te zetten. Domotica integreert en werking resulteert in 2010 in de huisves- combineert alle functies tot één gebruiks- ting van Schrijvers in Dome-X, het nieuwe vriendelijk systeem, levensloopbesten- Woon- en KennisAtelier van Hendriks. dig, gemakkelijk uit te breiden en aan te passen aan toekomstige wensen. Het ver- Intelligente woning schil met de auto? Een auto daalt, maar Domotica is het overkoepelende begrip een huis met domotica stijgt in waarde! voor alles wat in een woning, kantoor, En met domotica kan het energieverbruik school of zorgcentrum via elektronische dertig procent omlaag ten opzichte van de weg bijdraagt aan optimale veiligheid, conventionele installaties. Die zijn tech- comfort en beperking van het energie- nisch in feite al honderd jaar hetzelfde.’ verbruik. Schrijvers: ‘In de intelligente woning zijn alle apparaten en installa- Domotica-designcenter ties met elkaar én met de buitenwereld In Dome-X van Hendriks gaat Schrijvers verbonden. En: je kunt ze bedienen met een domotica-designcenter inrichten één toets, via een afstandsbediening of met aparte ruimtes voor de diverse doel- via een touchscreen. Je kunt het zo rege- groepen. Want particulieren en woning- len, dat de woning als het ware weet dat corporaties hebben andere wensen dan je thuis komt en zich aanpast aan je be- zorginstellingen en scholen. ‘De poten- hoeftes van dat moment.’ tiële koper van een woning krijgt er voor- lichting over wat domotica voor hem kan Michel Schrijvers laat in Dome-X zien hoe betekenen op het gebied van energie, be- middels domotica een huis zich met één dieningsgemak, luxe, comfort, veiligheid druk op de knop aanpast aan de behoef- en multimedia. Op een aparte bestek- ten van de bewoner. tekening worden alle mogelijkheden aan- gegeven en toegelicht. Erg duidelijk voor meer is dan de buitenlamp, het geluids- de belangstellende’, zegt Schrijvers. alarm en de rookmelder. En dat comfort ook alles te maken heeft met klimaat- KNX-protocol beheersing, zonwering en ventilatie. Verder Schrijvers Elektrotechniek werkt binnen vertelt hij dat de levensloopbestendig- het KNX-protocol, het communicatie- heid van domotica kostenvoordelen biedt protocol voor netwerken in intelligente bij onderhoud of verbouwing. En wat gaat gebouwen. Dat werd in 2003 wereldwijd het kosten? Schrijvers: ‘Voor ieder budget ingevoerd. Circa honderdvijftig toonaan- is er een domotica-pakket op maat. Vanaf gevende fabrikanten hebben zich er bij circa vijftienhonderd euro kun je al een aangesloten. Schrijvers: ‘Het KNX-proto- domotica-infrastructuur in je woning col voor domotica betekent dat het een hebben. Maar eigenlijk geldt: er is heel veilige en goede investering is.’ veel mogelijk op domotica-gebied om Er is heel veel mogelijk op domotica- ruimtes optimaal leefbaar te maken.’ Showroom gebied om ruimtes optimaal leefbaar In zijn huidige showroom aan de Willaert- straat toont Michel Schrijvers enthousiast te maken. hoe ‘het’ in de praktijk allemaal werkt. Hij laat zien dat domotica-veiligheid veel 112 09-HE-VENSTERLICHT[11druk].indd 7 14-07-09 10:53
  8. 8. 8 juli 2009 NR.6 Vensterlicht Hendriks Bouw en Ontwikkeling en KPE starten Holland Virtueel Digitale bouwplaats met extra dimensie reduceert kosten 4D: het voorlopig ontwerp komt vanaf het uitzetten van de bouwplaats tot en met de oplevering tot leven op je scherm. Dit is werkelijkheid bij de toepassing van het 4D-systeem van Holland Virtueel. Dat is de naam van de onderneming die Hendriks Bouw en Ontwikkeling en het Kenniscentrum voor Projectadvisering en Ruimte voor verandering Educatie (KPE) hebben opgericht om de 4D-techniek voor de bouw- en vastgoed- Hendriks verandert continu. branche verder te ontwikkelen. Vroeger, in 2008 én in de komende jaren. Onder andere door Dome-X, Factor tijd Holland Virtueel, Domotica en Driedimensionaal ontwerpen - in 3D dus Integraal Energetisch Ontwerpen. - is bekend. Maar vierdimensionaal, 4D? Wat moeten we ons daarbij voorstellen? U leest het in ons jaarverslag over 2008: ‘De vierde dimensie is de factor tijd’, zegt Ruimte voor verandering algemeen directeur Lambèr Hendriks. Hij opent zijn laptop en tovert de bouwplaats Heeft u geen jaarverslag ontvangen, dan van het in uitvoering zijnde appartemen- kunt u deze telefonisch of per mail bij ons tencomplex Bospark in 4D op het scherm. aanvragen. ‘Kijk, hiermee kun je zien in welke week we hoever gevorderd dienen te zijn. En hoeveel man eigen personeel en hoeveel mensen van onderaannemers je in die week nodig hebt. Met daarbij alle belang- rijke details waarmee het in de praktijk wel eens mis kan gaan. Dat kun je alle- maal prima op papier zetten - en dat blijven we ook doen - maar nu kunnen we Ondersteuning Beuningen. We zien op de laptop hoe COLOFON het ook op een heel duidelijke manier Na een uitgebreide presentatie en twee de digitale bouwplaats in gereedheid zichtbaar maken. Hiermee lopen we pilotprojecten waren de directieleden, wordt gebracht, directieketen worden ge- Ontwerp, redactie en realisatie: landelijk voorop!’ diensthoofden, projectontwikkelaars plaatst, de bouwplek wordt uitgezet, de Fundament All Media en projectleiders van Hendriks direct plaats voor de bemaling wordt bepaald, Digitale bouwplaats enthousiast. Lambèr: ‘We hebben be- het grondwerk wordt uitgevoerd, enzo- Tekst: Directeur Ron Koenen van KPE uit Maas- sloten voortaan elk nieuwbouwproject voorts… tot en met het plaatsen van het Jos Neomagus tricht: ‘Om het formeel te zeggen: Holland ook in 4D uit te werken. Na goedkeuring dak en het leggen van de dakpannen. En Virtueel ontwikkelt innovatieve informa- kunnen we het voorlopig ontwerp steeds wordt aangegeven hoeveel eigen Fotografie: tiedragers om het bouwproces te kunnen binnen enkele weken in 4D op onze mensen en hoeveel medewerkers van Wim Roefs, Marcel Willems managen vanaf initiatief tot oplevering. computer hebben. Het systeem onder- derden moeten worden ingezet. Het huis Die informatiedragers kun je gebruiken steunt alle betrokkenen, op het kantoor groeit in twaalf stappen, gelijk aan twaalf Drukwerk: als communicatiemiddel tijdens de ver- én op de bouwplaats, bij de ontwikkeling weken, voor onze ogen. We kunnen het S&B Druk schillende fases van het bouwproces. De en de uitvoering. Dat geldt voor de ook van alle kanten bekijken, omdat we digitale bouwplaats is een voorbeeld van planning en de inzet van personeel, maar het 360 graden kunnen draaien. Van elke zo’n informatiedrager. Holland Virtueel wil ook voor de detaillering en de veilig- denkbare situatie zijn tachtig afbeeldingen aantonen dat het gebruik van dit systeem heidsinstructies. En straks nemen we beschikbaar. We kunnen naar behoefte leidt tot bedrijfsmatige en projectmatige er natuurlijk ook zaken als domotica in in- en uitzoomen, details bekijken van de Vensterlicht is een periodieke uitgave kostenreductie.’ Lambèr: ‘En dan hebben mee.’ fundering, de geveldragers, het dak, de voor de relaties van Hendriks Bouw we het bijvoorbeeld over efficiënter werken garage, de douchebak en noem maar op. en Ontwikkeling. en minder faalkosten. Die kosten kunnen 360 graden met dit systeem vier tot vijf procent lager Een van de twee pilots betreft een vrij- Animaties Hendriks Bouw en Ontwikkeling uitvallen.’ staande woning die gebouwd wordt in Animaties maken het mogelijk dat we ook Kanaalstraat 12 virtueel door de woning kunnen wandelen, 5347 KM OSS virtueel over de bouwplaats gaan en zelfs T 0412 66 94 44 Met Holland Virtueel kun je virtueel de wijk bekijken. ‘Te zijner tijd zetten we 3D-visualisaties in Dome-X info@hb-oss.nl www.hendriksbouwenontwikkeling.nl virtueel het bouwproces volgen, natuurlijk ook in als instrument voor de bevordering van de verkoop. Dan door de woning wandelen én de brengen we daarmee voor de consument zijn toekomstige woonruimte virtueel tot ‘Hendriks maakt ruimte om te leven’ wijk bekijken. leven’, zegt Lambèr Hendriks. 112 09-HE-VENSTERLICHT[11druk].indd 8 14-07-09 10:53

×