Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Kolorowe Przedszkole
R O K S Z K O L N Y 2 0 1 7 / 2 0 1 8
R E K R U T A C J A D O   P R Z E D S Z K O L A
W Polsce z każdym rokiem
wzrasta liczba dzieci ze
specjalnymi potrzebami. 
N A U C Z Y C I E L E K O L O R O W E G O P R Z...
Kolorowe Przedszkole
Wychodzimy na przeciw potrzebom rozwojowym dzieci
i oczekiwaniom ich rodziców. Przyjmujemy maluchy w ...
Dlaczego warto?
D Y S P O N U J E M Y
B O G A T Y M
Z A P L E C Z E M
L O K A L O W Y M
I S P R Z Ę T O W Y M
( T A B L E ...
Jak zapisać dziecko?
Warunkiem przyjęcia dziecka do
Kolorowego Przedszkola jest
orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjal...
Zapraszamy
Fundacja Pomocy Dzieciom
"Kolorowy Świat"
ul. Żabia 10/12, Łódź
Adres
(42) 640 67 03
www.kolorowyswiat.org
b.sz...
Rekrutacja do Kolorowego Przedszkola
Rekrutacja do Kolorowego Przedszkola
Rekrutacja do Kolorowego Przedszkola
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Rekrutacja do Kolorowego Przedszkola

54,286 views

Published on

Fundacja Pomocy Dzieciom "Kolorowy Świat" prowadzi rekrutację do Kolorowego Przedszkola.

W każdym dziecku drzemie chęć poznawania świata i uczenia się. My wychodzimy naprzeciw temu pragnieniu. Zależy nam na przygotowaniu przedszkolaków i uczniów do jak najbardziej samodzielnego życia. Staramy się, by wszystkie dni w naszej placówce były kolorowe i radosne.

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Rekrutacja do Kolorowego Przedszkola

  1. 1. Kolorowe Przedszkole R O K S Z K O L N Y 2 0 1 7 / 2 0 1 8 R E K R U T A C J A D O   P R Z E D S Z K O L A
  2. 2. W Polsce z każdym rokiem wzrasta liczba dzieci ze specjalnymi potrzebami.  N A U C Z Y C I E L E K O L O R O W E G O P R Z E D S Z K O L A D O S K O N A L E Z N A J Ą T E P O T R Z E B Y . W K O L O R O W Y M P R Z E D S Z K O L U S T A R A M Y S I Ę P R Z Y G O T O W A Ć D Z I E C I Z D Y S F U N K C J A M I I Z A B U R Z E N I A M I R O Z W O J O W Y M I D O M O Ż L I W I E J A K N A J B A R D Z I E J S A M O D Z I E L N E G O F U N K C J O N O W A N I A .  
  3. 3. Kolorowe Przedszkole Wychodzimy na przeciw potrzebom rozwojowym dzieci i oczekiwaniom ich rodziców. Przyjmujemy maluchy w wieku od 2,5 do 6 lat, a  w przypadku odroczenia obowiązku szkolnego – do 8 roku życia.
  4. 4. Dlaczego warto? D Y S P O N U J E M Y B O G A T Y M Z A P L E C Z E M L O K A L O W Y M I S P R Z Ę T O W Y M ( T A B L E T Y , E K R A N Y D O T Y K O W E , M Ó W I K I ) O D K I L K U N A S T U L A T P R A C U J E M Y Z D Z I E Ć M I Z R Ó Ż N E G O R O D Z A J U Z A B U R Z E N I A M I R O Z W O J O W Y M I Ł Ą C Z Y M Y Ć W I C Z E N I A W S P O M A G A J Ą C E R O Z W Ó J R U C H O W Y D Z I E C I Z Z A J Ę C I A M I E D U K A C Y J N Y M I
  5. 5. Jak zapisać dziecko? Warunkiem przyjęcia dziecka do Kolorowego Przedszkola jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, które wydaje rejonowa lub specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna. Zapisy do Kolorowego Przedszkola odbywają się przez cały rok w miarę posiadanych wolnych miejsc. Więcej informacji >
  6. 6. Zapraszamy Fundacja Pomocy Dzieciom "Kolorowy Świat" ul. Żabia 10/12, Łódź Adres (42) 640 67 03 www.kolorowyswiat.org b.szymczak@kolorowyswiat.org Kontakt

×