Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pinbal

639 views

Published on

Què és PINBAL?
 Solució tecnològica per donar resposta al conveni d'interoperabilitat.
 Aplicació adreçada a intercanviar dades/documents entre administracions.
 Adreçada a empleats de l'administració pública, no a ciutadans.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Pinbal

 1. 1. Plataforma PINBAL Comitè de productes ANIBAL 2013
 2. 2. Plataforma PINBAL 1. Per començar...  Què és PINBAL?   Aplicació adreçada a intercanviar dades/documents entre administracions.   Solució tecnològica per donar resposta al conveni d'interoperabilitat. Adreçada a empleats de l'administració pública, no a ciutadans. Per què PINBAL?  La interoperabilitat és extremadament complexe i costosa.  Autenticació de persones/màquines, autorització, signatura (sha/rsa), CSV, custòdia, xifrat aes 128/256... .  Decantam la complexitat tecnològica i ens centram en el negoci (serveis).  Ens basem en recursos, protocols i tecnologies existents i provades.  @Firma, custodia, libs. SCSP, SARA, ... .
 3. 3. Plataforma PINBAL 1. Per començar...  Quins serveis es poden consultar?    Consulta o actualització de dades proveïts per l'AGE. Consulta de dades proveïdes per entitats adherides al conveni. Com són els certificats que es generen?  Documents PDF/A1b signats electrònicament en format PADES I CSV.  La signatura electrònica garanteix identificació de l'autoria, no repudi i integritat en la informació.  El Codi Segur Verificació cap a CUSTÒDIA.  Dóna validesa a la impressió del certificat generat.  Permet accedir a la seva versió digital signada.
 4. 4. Plataforma PINBAL 1. Per començar...  I tot això és vàlid jurídicament?  Totes les peticions i respostes es signen electrònicament.   L'emissor genera una resposta signada cap al PINBAL.   PINBAL genera una petició signada al servei d'un emissor. PINBAL genera un certificat signat, amb CSV a CUSTODIA. Es manté un registre complet de totes les peticions i respostes.    Qui fa cada petició. Entitat i empleat públic o aplicació. Tipus d'informació que es consulta, moment de la consulta. Consentiment exprés o norma en rang de llei.
 5. 5. Plataforma PINBAL 1. Per començar...  Si pos un servei sobre PINBAL, qui el pot consultar?  Qualsevol empleat públic d'una entitat adherida al conveni/servei concret.   La gestió de permisos és responsabilitat del ens cessionaris. Restriccions per a la consulta:  Només a través de procediments sol·licitats en l'adhesió al servei.  Sempre es sol·licita:  El consentiment exprés del ciutadà.  Una norma habilitant amb rang de llei.
 6. 6. Plataforma PINBAL 1. Per començar...  Com sé si s'està fent bon ús de les 'meves' dades?  Auditories.  Es faran auditories periòdiques.  Es poden fer auditories sota comana.
 7. 7. Plataforma PINBAL 2. M'agrada. Com puc emprar PINBAL?  Com puc accedir-hi?.  A través de màquines connectades a la xarxa SARA.  A través de l'aplicació web.    Fent servir un certificat digital per identificar-me (autenticació). En aquest cas, PINBAL genera un certificat. De forma automatitzada a través de l'API. (recobriment WS)  Fent servir una aplicació informàtica integrada amb PINBAL. (usuari SEYCON)  En aquest cas PINBAL actua com a gestor tècnic de la transacció.  S'encarrega de gestionar la petició/resposta segons el protocol SCSP.  No genera un certificat.
 8. 8. Plataforma PINBAL 2. M'agrada. Com puc emprar PINBAL?  Què necessitaria per poder usar-ho?  Si voleu obtenir dades/certificats:    Accés web - Un certificat digital per autenticar-te. Acces API WS – Un usuari 'aplicació' d'alta al SEYCON. Si a més voleu procurar dades/certificats:  Implantar i configurar un programari emissor.  (Si no existeix el servei) Definir el servei. Dades petició / Dades resposta.  Configurar el programari emissor amb el servei que procura les dades.  Implementar l'accés a les fonts de dades.  Un certificat de segell (accés a @firma I signatura dels missatges).
 9. 9. Plataforma PINBAL 3. Què costa tot això?  Si voleu obtenir dades/certificats:  RES. Tots tenim (o podem tenir) DNIe, CERES (FNMT).  Alternativament, el cost associat a d'altres certificats   http://dgtic.caib.es/www/seguretat/certificat.es.htm? Si a més voleu procurar dades/certificats:  Un certificat de segell (accedir a @firma I signar les dades)  Implantar i configurar el programari emissor.*  Implementar l'accés a les fonts de dades.*
 10. 10. Plataforma PINBAL 4. PINBAL en un diagrama. cessionari requirent cedent BACKOFFICE Connexió BACK custodia SCSP emissor @firma WSO2 (ESB) WS llibs. SCSP App Autenticada LÒGICA Web emissor
 11. 11. Plataforma PINBAL 5. Rols a dins PINBAL. WSO2 WS Llibs. SCSP cessionari LÒGICA Web @firma custòdia Delegat: Llança sol·licituds cap a determinats serveis als que té accés a través de l'entorn web. Aplicació: Llança peticions cap a determinats serveis a través de l'API WS. Administrador: Configura entitats cessionaris/emissores, usuaris Representants, nous serveis, estadístiques d'ús. Auditor: Avalua l'ús de l'eina a nivell de peticions a serveis en la seva entitat. Representant: Configura usuaris delegats/aplicació a l'ens cessionari, dona accés per a determinats serveis i procediments a Delegats, accés a estadístiques. SuperAuditor: Avalua l'ús de l'eina a nivell de peticions a serveis a qualsevol seva entitat.
 12. 12. Plataforma PINBAL 6. Com és PINBAL? http://pinbal.ibit.org/
 13. 13. Plataforma PINBAL Més informació  Interoperabilitat.caib.es  http://www.plaanibal.com/  otae@ibit.org  http://twitter.com/otae_bit
 14. 14. Plataforma PINBAL Comitè de productes ANIBAL 2013

×