Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
What to Upload to SlideShare
What to Upload to SlideShare
Loading in …3
×
1 of 25

Metody badań społecznych. Badania ilościowe i jakościowe

0

Share

Prezentacja wygłoszona podczas zajęć z licealistami w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, III Oś Priorytetowa, „Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju”, Działanie 3.1 „Kompetencje w szkolnictwie wyższym”

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Metody badań społecznych. Badania ilościowe i jakościowe

 1. 1. Dominika Winogrodzka, Monika Linca Fundacja Rozwoju Badań Społecznych F u R B S Metody badań społecznych. Badania ilościowe
 i jakościowe Zajęcia z licealistami w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, III Oś Priorytetowa, „Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju”, Działanie 3.1 „Kompetencje w szkolnictwie wyższym”
 2. 2. ZAPLANOWANIE BADAŃ *Plan badań [w:] Babbie E., Podstawy nauk społecznych określenie
 kto lub co,
 kiedy, jak oraz
 w jakim celu ma być badane
 3. 3. ETAPY PROCESU BADAWCZEGO POMYSŁ Zainteresowania, idee, teorie KONCEPTUALIZACJA Definiowanie pojęć, formułowanie problemów i pytań badawczych OPERACJONALIZACJA Wybór sposobu pomiaru badanych zjawisk WYBÓR METOD
 BADAWCZYCH
 4. 4. NARZĘDZIA BADAWCZE Za pomocą jakich narzędzi będziemy badać.
 Stworzenie i pretest narzędzi REALIZACJA BADAŃ Zbieranie danych, przekształcenia danych ANALIZA DANYCH Interpretacja danych, wyciąganie wniosków DOBÓR PRÓBY Kogo/co będziemy badać? PREZENTACJA
 WYNIKÓW BADAŃ
 5. 5. *Plan badań [w:] Babbie E., Podstawy nauk społecznych eksploracja CELE BADAŃ opis wyjaśnianie Wstępne rozeznanie w temacie badań: wskazanie drogi
 do odpowiedzi, sugestia jakimi metodami można je osiągnąć.
 Stosowane gdy badacz wchodzi w nową dla siebie dziedzinę
 lub przedmiot badań sam w sobie jest stosunkowo nowy. Badania opisowe odpowiadają na pytania: co, kiedy, gdzie
 oraz jak. Przykładowe badanie opisowe: spis ludności. Badania wyjaśniające odpowiadają dodatkowo na pytanie
 dlaczego: oprócz opisu jak jest wskazujemy zmienne, które
 za to odpowiadają
 6. 6. *Plan badań [w:] Babbie E., Podstawy nauk społecznych eksploracja CELE BADAŃ opis wyjaśnianie Wstępne rozeznanie w temacie badań: wskazanie drogi
 do odpowiedzi, sugestia jakimi metodami można je osiągnąć.
 Stosowane gdy badacz wchodzi w nową dla siebie dziedzinę
 lub przedmiot badań sam w sobie jest stosunkowo nowy. Badania opisowe odpowiadają na pytania: co, kiedy, gdzie
 oraz jak. Przykładowe badanie opisowe: spis ludności. Badania wyjaśniające odpowiadają dodatkowo na pytanie
 dlaczego: oprócz opisu jak jest wskazujemy zmienne, które
 za to odpowiadają większość
 badań
 zawiera
 elementy wszystkich 
 trzech celów
 7. 7. PRZEDMIOT BADAŃ Kto lub co może być badane? „Badacze społeczni najczęściej wybierają
 jako jednostki analizy pojedynczych ludzi. Mogą oni odnotować cechy tych ludzi
 - płeć, wiek, miejsce urodzenia, postawy itd. *Plan badań [w:] Babbie E., Podstawy nauk społecznych …ALE! Możliwe również inne jednostki analizy: grupy społeczne
 (mieszkańcy danego regionu, fani danego rodzaju muzyki, kibice) organizacje
 (uczelnie, przedsiębiorstwa) wytwory społeczne
 (książki, obrazy, budynki)
 8. 8. WYMIAR CZASOWY *Plan badań [w:] Babbie E., Podstawy nauk społecznych badania przekrojowe składają się z obserwacji próby czy przekroju jakiejś populacji
 lub zjawiska, zebranych w jednym punkcie w czasie. „Zdjęcie”
 danego stanu rzeczy w konkretnym momencie historii. UWAGA!
 Wnioski z badań ograniczone są do jednego okresu, często
 porównywane są z danymi z innych okresów. badania dynamiczne (longitudinalne) badania zaplanowane tak, aby umożliwić obserwację tego
 samego zjawiska przez dłuższy czas: opisują proces w czasie
 9. 9. RODZAJ DANYCH *Plan badań [w:] Babbie E., Podstawy nauk społecznych dane pierwotne
 (dane, które wywołujemy, pochodzące z wywiadów, sondaży, obserwacji) dane wtórne 
 (dane zastane, wyniki
 dotychczasowych badań,
 dokumenty, prasa, filmy)
 10. 10. badania
 ilościowe badania
 jakościowe
 11. 11. BADANIA
 ILOŚCIOWE BADANIA
 JAKOŚCIOWE Odpowiedź na pytanie „ile”?
 Nacisk na wyniki liczbowe. 
 Zorientowanie na weryfikację. 
 Podejście obiektywne Odpowiedź na pytanie „co”, „jak”,
 „dlaczego”? Nacisk na interpretację
 zjawisk, zrozumienie zachowania. 
 Podejście subiektywne Metody ilościowe, pomiar kontrolowany
 i wystandaryzowany. Narzędziem jest
 kwestionariusz (pytania o niezmiennej,
 ustalonej formie, przeważnie zamknięte,
 o charakterze rozstrzygającym).
 Ankieter przeprowadzający ankietę. Metody jakościowe, pomiar naturalny
 i nieustrukturyzowany. Swobodny sposób
 uzyskiwania informacji (scenariusz
 wywiadu jest jedynie zarysem wywiadu;
 pytania otwarte, o charakterze
 eksploracyjnym). Moderator prowadzący
 rozmowę. … … *dobry wywiad jakościowy = swobodna rozmowa
 12. 12. BADANIA
 ILOŚCIOWE BADANIA
 JAKOŚCIOWE Losowy, kwotowy dobór próby
 (odtwarzamy strukturę populacji) Celowy dobór próby (uczestników, miejsc,
 dokumentów, materiałów wizualnych) Większe próby Mniejsze próby … … Mniejszy wpływ os. prowadzącej badanie
 (ankietera) na jego przebieg.
 Perspektywa badacza z zewnątrz,
 ograniczony kontakt ze źródłem danych Większy wpływ os. prowadzącej badanie
 (moderatora) na jego przebieg. Badacz
 wewnątrz procesu, bezpośredni kontakt
 ze źródłem danych.
 13. 13. *Jakościowe metody badań marketingowych [w:] Maison D., Badania marketingowe… Nie można powiedzieć, że któraś z tych metod jest lepsza, ponieważ obie służą
 do innych celów - uzupełniają się BADANIA
 ILOŚCIOWE BADANIA
 JAKOŚCIOWE Więcej danych, ale dane
 powierzchowne. Możliwość
 uogólnienia wyników na populację,
 dane reprezentatywne Mniej danych, ale dane dokładniejsze,
 głębsze. Brak możliwości uogólnienia:
 dane niereprezentatywne mix method
 14. 14. Wybór metody zależy od tematu badawczego, tego czego badacz 
 chce się dowiedzieć. Wybór metody zależy od tematu badawczego, tego czego badacz 
 chce się dowiedzieć.
 15. 15. BADANIA
 JAKOŚCIOWE Porozmawiajmy
 o technikach badań jakościowych!
 16. 16. Badania, których zasadniczym zadaniem jest odnalezienie odpowiedzi na pytanie dlaczego
 tak a nie inaczej postępują badane podmioty, dotarcie do nieujawnionych w sposób bezpośredni przyczyn
 ich zachowania oraz umożliwienie dogłębnego zrozumienia
 i właściwego zinterpretowania
 tego zachowania *Nikodemska-Wołowik, 2008
 17. 17. *Jakościowe metody badań marketingowych [w:] Maison D., Badania marketingowe… Jeden prowadzący, jeden uczestnik Jeden prowadzący, kilku uczestników Czas trwania: 45 min - 1,5 godziny Czas trwania: 1,5 - 2 godziny Więcej informacji od jednego badanego
 (informacje bardziej pogłębione),
 brak możliwości kontaktu, dyskusji
 między uczestnikami badania Mniej informacji od jednego badanego
 (informacje bardziej powierzchowne) ale!
 Dyskusja, interakcja między badanymi,
 wzajemna stymulacja do wypowiadania się … …. zogniskowany
 wywiad 
 grupowy (FGI) indywidualny
 wywiad
 pogłębiony (IDI) Rodzaje badań jakościowych ze względu
 na sposób zbierania danych
 18. 18. *Jakościowe metody badań marketingowych [w:] Maison D., Badania marketingowe… Metoda pośrednia pomiędzy wywiadem
 grupowym a indywidualnym: wywiad
 z dwoma/trzema badanymi jednocześnie diada/triada obserwacja Sporządzanie notatek terenowych 
 o zachowaniu i działaniu jednostek w miejscu badania, dokumentowanie spostrzeżeń
 w sposób (częściowo) ustrukturyzowany.
 Role badacza w obserwacji jakościowej
 sięgają od pozycji zewnętrznego obserwatora do pełnego uczestnictwa (tzw. obserwacja
 uczestnicząca). Obserwacja jawna/ukryta Wejście badacza w naturalne środowisko badanych: obserwacja badanych i ich
 otoczenia w miejscu, w którym oni żyją przez dłuższy okres. Taką obserwację często uzupełnia się nagraniami wideo
 i zdjęciami, które dobrze oddają specyfikę świata badanych. etnografia
 19. 19. BADANIA
 ILOŚCIOWE Porozmawiajmy
 o kwestionariuszach!
 20. 20. Struktura i forma pytań Pytania otwarte W pytaniach otwartych prosimy respondenta
 o sformułowanie własnej odpowiedzi *Badania sondażowe [w:] Babbie E., Podstawy badań społecznych W pytaniach zamkniętych prosimy respondenta
 o wybranie odpowiedzi z listy przedstawionej
 przez badacza - dychotomiczne - kafeteryjne - pytania skale *Zadawanie pytań i notowanie odpowiedzi [w:] Sztabiński Fieldwork jest sztuką Pytania zamknięte
 21. 21. *Badania sondażowe [w:] Babbie E., Podstawy badań społecznych Czy zdarza się Panu/i uderzyć swoje dziecko? Czy cierpiał/a Pan/i w ostatnim miesiącu na bóle głowy lub jakieś inne dolegliwości? Ile godzin w ciągu ostatniego roku poświęcił/a Pan/i na naukę języka ang? *Formułowanie pytań [w:] Oppenheim, Kwestionariusze, wywiady, pomiary postaw pytania niejasne, nieprecyzyjne, dwuznaczne, długie pytania podwójne, które składa się z wielu części pytania, na które ciężko odpowiedzieć (np. pytania,
 które dotyczą faktów z przeszłości czy obliczeń) pytania „drażliwe”, na które respondenci nie chcą
 odpowiadać ANTY PRZYKŁADY PYTAŃ
 22. 22. *Badania sondażowe [w:] Babbie E., Podstawy badań społecznych Czy jesteś przeciwny/a nadawaniu nadmiernych uprawnień związkom
 zawodowym? // Czy zdarza się, że rodzice wtrącają się w Twoje życie? Nie powinno się rozmawiać przez telefon w komunikacji miejskiej. Jak często spędzasz wakacje za granicą? Co sądzi Pan/i o ustawie antysmogowej? *tzw. fałszywe założenie znawstwa pytania nieadekwatne, kierowane do osób, które
 nie znają na nie odpowiedzi pytania/stwierdzenia zawierające formy przeczące pytania sugerujące, wartościujące pytania zawierające założenia *Formułowanie pytań [w:] Oppenheim, Kwestionariusze, wywiady, pomiary postaw
 23. 23. *Badania sondażowe [w:] Babbie E., Podstawy badań społecznych pytania zawierające błędy gramatyczne,
 ortograficzne oraz kolokwializmy (…) *Formułowanie pytań [w:] Oppenheim, Kwestionariusze, wywiady, pomiary postaw nie rozdrażniamy,
 nie frustrujemy
 respondentów! :) rola pretestu narzędzia!
 24. 24. dominika.winogrodzka@furbs.org Fundacja Rozwoju Badań Społecznych F u R B S Dziękuję za uwagę!
 Pozostańmy w kontakcie! https://www.facebook.com/FundacjaFuRBS/
 25. 25. UWAGA!
 Prezentacja zawiera wybrane zagadnienia z zakresu metod badań społecznych.
 Wykład został opracowany pod kątem
 odbywających się na jego podstawie warsztatów z młodzieżą

×