Slides Prak Tijkdag El Fred Truyen

1,098 views

Published on

E-Learning, Social Networks

Published in: Education, Travel, Business
 • Be the first to comment

Slides Prak Tijkdag El Fred Truyen

 1. 1. E-learning en sociale kennisnetwerken: een aangepaste didactiek Nationale Praktijkdag E-Learning Lunteren Lunteren, 30 september 2008 Frederik Truyen, K.U.Leuven
 2. 2. Wat gaan we bespreken? <ul><li>E-Learning vandaag </li></ul><ul><li>Openheid als motor van vernieuwing </li></ul><ul><li>Sociale kennisnetwerken </li></ul><ul><li>Impact op (E-)Leren </li></ul><ul><li>Kennis als verantwoordelijkheid </li></ul>Lunteren, 30 september 2008
 3. 3. E-Learning vandaag Lunteren, 30 september 2008
 4. 4. Van VLE naar integrale leeromgeving <ul><li>Nadruk op integratie </li></ul><ul><li>E-Learning gekoppeld aan ERP </li></ul><ul><li>Verweven met core processen </li></ul><ul><li>“ Lerende organisatie”: productie en kennisvergaring gaan hand-in-hand </li></ul>Lunteren, 30 september 2008
 5. 5. Openheid als motor van vernieuwing <ul><li>Open Source, Open Access en Open Content vormen een kwaliteitsgarantie </li></ul><ul><li>Zorgen voor duurzame kennisinhouden </li></ul><ul><li>Stimuleren kennisontwikkeling door hergebruik </li></ul><ul><li>Vergroten de gebruikersgroep en daarmee de betekeniscreatie </li></ul>Lunteren, 30 september 2008
 6. 6. Sociale software en web 2.0 <ul><li>Integreert aspecten van groep interactie (verschillende vormen van on-line interactie en verschillende communicatiemodi) </li></ul><ul><li>Eenvoudig in gebruik. Toegankelijke, eenvoudige technologie: idee van het “technologie-substraat” </li></ul><ul><li>Laat groepen toe zichzelf te organiseren door de architectuur, veeleer dan dat het een organisatie oplegt. Het is bottom-up , adaptief en subversief </li></ul>Lunteren, 30 september 2008
 7. 7. Twee parallelle bewegingen <ul><li>Socialisatie van het web </li></ul><ul><ul><li>web is doorgeefluik voor sociale, peer-to-peer kennisopbouw (niet automatisering) selectie gebeurt door sociaal netwerk, social bookmarking </li></ul></ul><ul><ul><li>>> Rich Use </li></ul></ul><ul><li>Aspecten van automatisering </li></ul><ul><ul><li>computer speelt zelf een rol bij de selectie van inhoud selectie gebeurt op basis van metadata (tags) opgeslagen in de informatie: Resource Description Framework </li></ul></ul><ul><ul><li>>> Rich Content </li></ul></ul>Lunteren, 30 september 2008
 8. 8. Voorbeelden <ul><li>Online collaboration </li></ul><ul><ul><li>Wikipedia </li></ul></ul><ul><ul><li>Wiki’s </li></ul></ul><ul><ul><li>Blogs </li></ul></ul><ul><li>Social bookmarking </li></ul><ul><ul><li>Delicious </li></ul></ul><ul><ul><li>Mind-mapping </li></ul></ul><ul><ul><li>Folksonomies </li></ul></ul><ul><ul><li>Tagging / Tagclouds </li></ul></ul><ul><li>Social networking </li></ul><ul><ul><li>Linked-In </li></ul></ul><ul><ul><li>Facebook </li></ul></ul><ul><ul><li>Hives </li></ul></ul><ul><li>Social sharing </li></ul><ul><ul><li>YouTube </li></ul></ul><ul><ul><li>Flickr </li></ul></ul><ul><ul><li>MySpace </li></ul></ul><ul><ul><li>RSS-feeds </li></ul></ul>Lunteren, 30 september 2008
 9. 9. Kennisnetwerken Lunteren, 30 september 2008
 10. 10. Van informatie naar kennis <ul><li>Web 1.0: one-way, distributie van zender naar ontvanger </li></ul><ul><li>Web 2.0: two-way: validering van informatie door feedback </li></ul>Lunteren, 30 september 2008
 11. 11. Kennis als sociale constructie <ul><li>“ Sociaal-constructivisme” </li></ul><ul><li>Stijgend aandeel van kennis gaat over artefacten en abstracte concepten </li></ul><ul><ul><li>(b.v. organisatiepsychologie gaat over dingen als een “job”, een “functie”, een “organigram”) </li></ul></ul><ul><li>Deze concepten krijgen hun betekenis in de sociale handelingscontext </li></ul>Lunteren, 30 september 2008
 12. 12. Kennis in het netwerk <ul><li>« Connectivisme » </li></ul><ul><li>Externalisatie van kennis </li></ul><ul><ul><li>Extern geheugen </li></ul></ul><ul><ul><li>Vertaling in organisaties, structuren </li></ul></ul><ul><ul><li>Consolidatie in artefacten </li></ul></ul><ul><ul><li>Verwerking in software </li></ul></ul><ul><ul><li>Externe validering </li></ul></ul><ul><li>Acculturatie van onze omgeving </li></ul>Lunteren, 30 september 2008
 13. 13. Kennis in het netwerk <ul><li>De verantwoordelijkheid voor kennis wordt gedeeld </li></ul><ul><li>Deferentie naar experten </li></ul><ul><ul><li>Men heeft redelijke gronden om iets voor waar te nemen op gezag van een expert </li></ul></ul><ul><li>Participatief kennismodel </li></ul><ul><ul><li>Stakeholder </li></ul></ul><ul><ul><li>Getuige </li></ul></ul><ul><li>Ontwikkelen van procedures </li></ul>Lunteren, 30 september 2008
 14. 14. Lunteren, 30 september 2008
 15. 15. Just-in-Time <ul><li>De ware revolutie in de kenniseconomie is vergelijkbaar met de evolutie van storage naar transport </li></ul><ul><li>We gaan naar Just-in-time delivery van kennis </li></ul>Lunteren, 30 september 2008
 16. 16. Knowledge on Demand Lunteren, 30 september 2008
 17. 17. Andere kennisstructuur <ul><li>Hedendaagse kennis integreert de tijdsdimensie, tijdsbeheersing staat centraal </li></ul><ul><li>Geen statisch geheel van beschrijvingen, maar afstemmen van trajecten </li></ul><ul><li>Kennis staat in relatie tot onze projecten </li></ul><ul><li>Kennisgarantie-mechanismen worden belangrijker </li></ul>Lunteren, 30 september 2008
 18. 18. Kennis in de economie <ul><li>Traditioneel </li></ul><ul><li>Kennis als vereiste </li></ul><ul><li>Kennis als commodity </li></ul><ul><li>Kennis als effect </li></ul><ul><li>Kennis als output </li></ul><ul><li>Vandaag </li></ul><ul><li>Kennis als taak </li></ul><ul><li>Kennis als verantwoordelijkheid </li></ul><ul><li>Kennis als resource </li></ul><ul><li>Kennis als asset </li></ul><ul><li>Kennis als voedingsbodem </li></ul>Lunteren, 30 september 2008
 19. 19. Wie zijn de kennisactoren? <ul><li>Personen </li></ul><ul><li>Groepen </li></ul><ul><li>Organisaties </li></ul><ul><li>Artefacten </li></ul><ul><ul><li>Machines </li></ul></ul><ul><ul><li>Software </li></ul></ul><ul><ul><li>Bots </li></ul></ul>Lunteren, 30 september 2008
 20. 20. Impact op Leren Lunteren, 30 september 2008
 21. 21. Leren verandert <ul><li>Integratie van Web 2.0 </li></ul><ul><li>Integratie van serious gaming en simulatie </li></ul><ul><li>Nadruk op persoonlijk traject </li></ul><ul><ul><li>E-Portfolio etc. </li></ul></ul><ul><li>Intreden in het netwerk van de stakeholders </li></ul><ul><li>Nadruk op opnemen verantwoordelijkheden </li></ul>Lunteren, 30 september 2008
 22. 22. Track while Scan <ul><li>We houden in de breedte een heleboel verwante kennisgehelen in de gaten, een soort oppervlakkige monitoring </li></ul><ul><ul><li>We vertrouwen erop dat anderen dit nauwkeurig opvolgen </li></ul></ul><ul><li>Naargelang de behoefte zullen we specifieke deeldomeinen aandachtig opvolgen in de diepte </li></ul><ul><ul><li>We leren anderen erop te vertrouwen dat wij dit opvolgen </li></ul></ul>Lunteren, 30 september 2008
 23. 23. Simulatie <ul><li>De kennisverdracht in een simulatie is een specifiek gegeven </li></ul><ul><li>On-line games beogen niet louter een feitenreconstructie maar ook en soms vooral een belevingsreconstructie </li></ul><ul><ul><li>Leren omgaan met emoties </li></ul></ul><ul><ul><li>Emotionele en sociale kennis opbouwen </li></ul></ul><ul><ul><li>Leren afspraken maken en commitments aangaan </li></ul></ul>Lunteren, 30 september 2008
 24. 24. Kenniswerkers <ul><li>Kenniswerkers en onderzoekers </li></ul><ul><ul><li>Werken zich in een bepaald kennismilieu in, een « community of practice » </li></ul></ul><ul><ul><li>Vervaging professionele / recreatieve context </li></ul></ul><ul><ul><li>Verwerven een « karma » </li></ul></ul><ul><ul><li>Kunnen zich vlot in het kennisnetwerk oriënteren </li></ul></ul><ul><ul><li>Voelen zich verantwoordelijk voor een kennisgeheel </li></ul></ul>Lunteren, 30 september 2008
 25. 25. Universitaire meerwaardeketen Lunteren, 30 september 2008 Geïntegreerde leeromgeving Wiki’s, blogs, forums, groups, collaboratieve werkplaatsen, conferencing ... E-LEREN Informatie geörienteerd Kennis geörienteerd
 26. 26. Kennis als verantwoordelijkheid <ul><li>Leren wordt dan in de eerste plaats instappen, zich “aggregeren” tot een referentie-community </li></ul><ul><li>Daarbij is het leren opnemen en afstaan van verantwoordelijkheden cruciaal </li></ul><ul><li>Er is een imperatief tot wederzijdse kwaliteitsbewaking </li></ul>Lunteren, 30 september 2008
 27. 27. Kennis-ontwikkelingskring <ul><li>De competentie om betrouwbaar kennisverantwoordelijkheden op te nemen in een bepaald activiteitsdomein komt centraal te staan. </li></ul><ul><li>Men zal steeds moeten afwegen, aan de rand van het eigen kerncompetentiedomein, hoe “vaag” men de dingen mag weten om nog professioneel mee te draaien. </li></ul><ul><li>Zo ontstaat een kennis-ontwikkelingskring waarin men nu eens als expert, dan weer als “professionele gebruiker” optreedt. </li></ul>Lunteren, 30 september 2008
 28. 28. Besluit <ul><li>Hedendaagse kennis ontwikkelt zich in sociale interactie </li></ul><ul><li>Sociaal-cognitieve vaardigheden vormen de basis van duurzame cognitie </li></ul><ul><ul><li>Emotionele intelligentie </li></ul></ul><ul><ul><li>Associatievermogen </li></ul></ul><ul><ul><li>Assimilatievermogen </li></ul></ul><ul><ul><li>Verantwoordelijkheidszin </li></ul></ul><ul><li>Leren wordt minder document- en meer procesgericht </li></ul><ul><li>Duurzaam weten is verantwoordelijkheid opnemen </li></ul>Lunteren, 30 september 2008

×