Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Frontit seminarium: Om COBIT, PM3 eller ITIL är svaret - vad är då frågan?

4,446 views

Published on

Detta seminarium ger en introduktion till några olika modeller och ramverk för IT-styrning och IT-ledning. Hur de passar ihop med varandra? Vilken puzzelbit bidrar de var och en med? När är de lämpliga att användas? Om COBIT, PM3, ITIL eller något annat är svaret – vad är då egentligen frågan?

Published in: Business
 • Login to see the comments

Frontit seminarium: Om COBIT, PM3 eller ITIL är svaret - vad är då frågan?

 1. 1. OM COBIT, PM3 ELLER ITIL ÄR SVARET – VAD ÄR DÅ EGENTLIGEN FRÅGAN? FRONTIT SEMINARIUM 2014.09-2014.10 Lars-Åke Nyberg
 2. 2. Atlantic Crossing Chart (image gracegalleries.com) MANAGEMENT LEDNING GOVERNANCE STYRNING www.flickr.com/photos/craigs
 3. 3. SYMPTOMEN? imdocblog.blogspot.se
 4. 4. DIAGNOSEN?
 5. 5. Högsta ledningen styr IT genom att: • utvärdera förslag om användning av IT • styra planer och policyer så att IT stöder verksamhetens mål • följa upp att planer och policies efterlevs och åstadkommer avsedd nytta Så att: • alla berörda förstår och tar sitt ansvar – och har de befogenheter som behövs. • verksamhetens strategi tar hänsyn till möjligheterna med IT och IT-strategin stöder verksamhetens strategi • beslut om systemval, upphandling, sourcing m.m. görs tydligt och öppet, baserat på giltiga skäl (avvägningar mellan fördelar, möjligheter, kostnader och risker, på både lång och kort sikt) • IT stöder verksamhetens behov genom att göra rätt saker på rätt sätt • IT uppfyller krav i lagstiftning och andra regelverk • IT tar hänsyn till hur människorna i processen fungerar Fritt efter ISO 38500 EN GOD ÖVERGRIPANDE IT-STYRNING INNEBÄR ATT… ISO 38500
 6. 6. Alla berörda förstår/tar inte sitt ansvar eller har inte de befogenheter som behövs. COBIT PM3 ISO 38500 Verksamhetens strategi tar inte hänsyn till möjligheterna med IT – eller IT-strategin stöder inte verksamhetens strategi COBIT Isbergs- modellen Projekt- portfölj- styrning TOGAFIRM Beslut om systemval, upphandling, sourcing m.m. görs inte tydligt och öppet eller motiven kan ifrågasättas. ISO 37500 E-delega- tionens vägledning ITIL IT stöder inte verksamhetens behov genom att göra rätt saker på rätt sätt – är inte effektivt. CMMI Astra- kan ITIL ISO 1550 4 IT uppfyller inte krav i lagstiftning och andra regelverk COBIT COSO ITIL IT tar inte hänsyn till hur människorna i processen fungerar ISO 9241 Astra- kan ISO 16982 EXEMPEL PÅ MEDICINER OM DIAGNOSEN ÄR….
 7. 7. EXEMPEL PÅ MEDICINER OM DIAGNOSEN ÄR…. Alla berörda förstår/tar inte sitt ansvar eller har inte de befogenheter som behövs. COBI T PM3 ITIL Verksamhetens strategi tar inte hänsyn till möjligheterna med IT – eller IT-strategin stöder inte verksamhetens strategi COBIT Isbergs- modellen Portfölj- hanterin g Beslut om systemval, upphandling, sourcing m.m. görs inte tydligt och öppet eller motiven kan ifrågasättas. CMMI Astra- kan ITIL IT stöder inte verksamhetens behov genom att göra rätt saker på rätt sätt – är inte effektivt. IT uppfyller inte krav i lagstiftning och andra regelverk COBIT COSO ITIL IT tar inte hänsyn till hur människorna i processen fungerar
 8. 8. TRE MEDICINBURKAR FRÅN HYLLAN …när verksamhetens strategi inte tar hänsyn till möjligheterna med IT – eller IT-strategin inte stöder verksamhetens strategi COBIT PM3 ITIL www.freephotoshop.org Planera Bygga Använda Följa upp Utvärdera Styra Följa upp Management Governance
 9. 9. …när alla berörda inte förstår/tar sitt ansvar eller inte har de befogenheter som behövs. Planera Bygga Använda Följa upp Utvärdera Styra Följa upp Management Governance COBIT PM3 ITIL www.freephotoshop.org TRE MEDICINBURKAR FRÅN HYLLAN
 10. 10. Planera Bygga Använda Följa upp Utvärdera Styra Följa upp Management Governance COBIT PM3 ITIL www.freephotoshop.org …när IT inte stöder verksamhetens behov genom att göra rätt saker på rätt sätt –inte är effektivt. TRE MEDICINBURKAR FRÅN HYLLAN
 11. 11. EFTER PAUSEN • ITIL • COBIT • PM3 • Några avslutande tankar
 12. 12. MEDICINEN? egghead23.com COBIT PM3 ITIL www.freephotoshop.org
 13. 13. VART KOMMER ITIL IFRÅN OCH VEM ÄGER ITIL? Nya ägare av ITIL & Prince2 2013, ett joint venture mellan outsourcing firman Capita och the UK Cabinet Office har bildat bolaget Axelos.
 14. 14. VAD ÄR ITIL?
 15. 15. SERVICE STRATEGY- TJÄNSTESTRATEGI 1. IT Service Management 2. Service Portfolio Management 3. Financial Management for IT Services 4. Demand Management 5. Business Relationship Management
 16. 16. SERVICE DESIGN- TJÄNSTEUTFORMNING 1. Design coordination (Introduced in ITIL 2011 Edition) 2. Service Catalogue management 3. Service level management 4. Availability management 5. Capacity Management 6. IT service continuity management 7. Information security management system 8. Supplier management
 17. 17. SERVICE TRANSITION - TJÄNSTEÖVERLÄMNING 1. Transition planning and support 2. Change management 3. Service asset and configuration management 4. Release and deployment management 5. Service validation and testing 6. Change evaluation 7. Knowledge management
 18. 18. SERVICE OPERATIONS- TJÄNSTEDRIFT 1. Event management 2. Incident management 3. Request fulfillment 4. Problem management 5. Access management
 19. 19. CONTINUAL SERVICE IMPROVEMENT- KONTINUERLIG TJÄNSTEFÖRBÄTTRING Improvement initiatives typically follow a seven-step process: 1. Identify the strategy for improvement 2. Define what you will measure 3. Gather the data 4. Process the data 5. Analyse the information and data 6. Present and use the information 7. Implement improvement Deming cykeln: ”Plan-Do-Check-Act”
 20. 20. SYMPTOM SOM KAN BOTAS MED ITIL • IT tillhandahåller inte de tjänster som behövs för verksamheten. • Tjänsterna håller inte den kvalitet som behövs. Medicinens ”verksamma ingrediens”: Best practices • Processer och funktioner med definierade gränssnitt som fungerar tillsammans. Diagnos: ”IT stöder inte verksamhetens behov genom att göra rätt saker på rätt sätt – är inte effektivt. ITIL
 21. 21. HUR HJÄLPER ITIL? (EXEMPEL 1) • Symptom • Problem med balansen mellan verksamhetens krav och förväntningar med IT:s möjligheter att leverera. • Botemedel • Service Level Agreements och Servicekatalog ITIL
 22. 22. HUR HJÄLPER ITIL? (EXEMPEL 2) • Symptom • Dåligt koordinerade ändringar som ger ständigt återkommande störningar i produktionssystemen. • Botemedel • Release Strategy, Release Plan m.m. ITIL
 23. 23. HUR HJÄLPER ITIL? (EXEMPEL 3) • Symptom • Utökade kapacitetsbehov kommer ofta fram ”fem i tolv”, när man börjar förbereda deployment. • Botemedel • Capacity Plans, Performance Monitoring ITIL
 24. 24. ITIL ITIL Inte en modell för governance, men ITIL kan skapa utrymme till att få ägna sig åt governance
 25. 25. MEDICINEN? ITIL egghead23.com COBIT PM3 ITIL www.freephotoshop.org
 26. 26. VAD ÄR COBIT5? – RAMVERKETS 5 PRINCIPER Ett gemensamt ramverk: • som täcker hela organisationen… • och alla intressenters behov… • som omfattar alla nödvändiga beståndsdelar… • och som skiljer mellan governance och management. ITIL IT-revisorernas verktyg (Control OBjectives for Information and related Technology standards) ”Ramverkens ramverk” som hänvisar vidare till andra ramverk och standards Både kärnverksamhet och IT ”Mål-kaskaden” börjar med intressenterna ”Enablers”: • Kärnvärden och policies • Etik och beteende • Människor och kompetens • Organisation • Processer • Information • Tjänster / applikationer / infrastruktur
 27. 27. SYMPTOM SOM KAN BOTAS MED COBIT • Verksamheten missnöjd med IT • Levererade lösningar möter inte behoven • IT upplevs för trögrörligt • Ledningen oengagerad i IT-frågor • Återkommande revisionsanmärkningar Medicinens ”verksamma ingrediens”: – Mål-kaskaden ITIL Diagnos: ”Verksamhetens strategi tar inte hänsyn till möjligheterna med IT – eller IT-strategin stöder inte verksamhetens strategi” COBIT
 28. 28. ”MÅL-KASKADEN” ITIL PRINCE2 PMBOK ITIL TOGAF KING III COSO ISO xxxx ITILACTIVITIES PRACTICES ENABLER GOALS Process, Information, etc IT-RELATED GOALS ENTERPRISE GOALS Benefits Realisation Risk Optimisation Resource Optimisation Stakeholder Needs STAKEHOLDER DRIVERS (Environment, Technology Evolution, …) Influence Cascade to Cascade to Cascade to 17 st 17 st 37 st
 29. 29. COBITS PROCESSKARTA • Heltäckande karta (ingen implemen-terar allt) • Tydlig uppdelning Governance / Management • ”Vad” – inte ”Hur” • Mycket Input / Output • Underlag för utvärdering av processer ITIL Governance Management
 30. 30. MEDICINEN? ITIL COBIT PM3 ITIL www.freephotoshop.org egghead23.com
 31. 31. ITIL
 32. 32. ITIL Effektiva förvaltningsobjekt Affärsmässiga förvaltnings- organisationer Beskrivna, förstådda och accepterade förvaltnings- processer Tydliga förvaltningsuppdrag VAD ÄR PM3?
 33. 33. EFFEKTIVA FÖRVALTNINGSOBJEKT Effektiva förvaltningsobjektObjektverksamhet Förvaltningsverksamhet IT-verksamhet Förvaltningsprodukter Verksamhetskomponenter IT-komponenter
 34. 34. TYDLIGA FÖRVALTNINGSUPPDRAG ITIL Tydliga förvaltnings- uppdrag
 35. 35. AFFÄRSMÄSSIGA FÖRVALTNINGSORGANISATIONER Affärsmässiga förvaltnings- organisationer Nivå Verksamhetsnära förvaltning IT-nära förvaltning Budgetnivå T.ex. verksamhetschef T.ex IT-chef Beslutsnivå Förvaltningsledare Förvaltningsledare IT Operativ nivå T.ex. Power Users, Super Users, Obejktspecialister T.ex. IT-specialister, systemadministratörer, programmerare
 36. 36. BESKRIVNA, FÖRSTÅDDA OCH ACCEPTERADE FÖRVALTNINGSPROCESSER Fyra aktiviteter som stödjer detta arbete: 1. Förvaltningsstyrning 2. Användarstöd 3. Ändringshantering 4. Daglig IT-drift och underhåll Beskrivna, förstådda och accepterade förvaltnings- processer
 37. 37. Diagnos: alla berörda förstår/tar inte sitt ansvar eller har inte de befogenheter som behövs PM3 www.freephotoshop.org SYMPTOM SOM KAN BOTAS MED PM3 • Verksamhet och IT prioriterar olika saker • Verksamheten försöker styra IT för mycket och vice versa • Mål och resurser hänger inte ihop  Dolda förvaltningskostnader Medicinens ”verksamma ingrediens”:  Tydlig samverkansmodell mellan IT och verksamhet
 38. 38. pm3 sammanfattning • Designat för att skapa en mer affärsmässig förvaltningsstyrning • Strävar till att skapa en gemensam terminologi och arbetssätt för hela verksamheten • Syftar till att uppnå en mätbar och definierad förvaltningsportfölj samt tydligare och mer transparenta beslutfattningsprocesser • Tydlig samverkansmodell för verksamheten och IT på resan med gemensamt uppdrag att nå verksamhetens mål.
 39. 39. NÅGRA AVSLUTANDE TANKAR… COBIT PM3 ITIL www.freephotoshop.org egghead23.com ISO 38500
 40. 40. COBIT PM3 www.freephotoshop.org
 41. 41. COBIT PM3 ITIL www.freephotoshop.org egghead23.com ISO 38500
 42. 42. VAD HÄNDER NU?  Utvärdering + presentationen till dig efter seminariet!  Vill du ha Frontits nyhetsbrev och information om kommande seminarier? – Anmäl dig på hemsidan – www.frontit.se – Följ oss på sociala medier! www.frontit.se
 43. 43. www.frontit.se TACK!

×