Community Building

327 views

Published on

This presentation provides a visual background on a talk about Community Building.

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
327
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Ronald Coase – Nobelprijsgekregenvoortransactiekosten – wetenschappelijkbewijsdatorganisatiebestaansrechtheeftopdatproductiebinnen de organisatiegoedkoper is dandaarbuiten.Echter!!Transactiekosten nu velemalen lager door Internet – fundamentelebestaansrecht van veelorganisatieskanweleensterdiscussiestaan.
 • Visie op Community Building – Just do it!Voor hetopzetten van een community is belangrijksteeerstestap de mindset dat je met eengroepmenseneen community wilt zijn. Alleen al eenaantaldagenvastprikken in de agenda is voldoende en vaak de belangrijkeeerstestap. Zakenzoals de structuur, organisatie, website, email, inschrijvingKvK, statuten of bankrekening, etc, etc . volgen de groei van de community. Dus, brengdeze pas in stellingwanneernodig.De “Just do it! –houding” is met name belangrijkvoor de het bestuur. Niets is zododelijkalsallemaal “bestestuurluiaanwal”. Het opzetten en het runnen van een community is vooralsnognieteen “carreer move” echter, ikvoorspeldatditweleen van de nieuwebelangrijke management disciplines van de toekomstgaatworden: “het creeren van eeninfrastructuurwaaranderensuccesvolkunnenzijn”Bij het begin is het ook van belangommeteeneengoedgebalanceerdesamenstelling van het bestuurtehebben. Bedenkbijeengoedidee je gemakkelijkaantafelkankomenbijmensen die het initiatiefwillensteunen. Dusmeteennadenken over eenRaad van Advies, Committee van Aanbevelingheeftzin (zieRvA BPM-Forum en belangstellingiPoort).Bij BPM-Forum: omdat we eenneutraal en onafhankelijkexpertplatformwildezijn, Doelbewustgekozenvoorbenaderen van de concurrentieuit de markt, de gebruikers en academici.
 • Je kantegenwoordig met iedereen gratis in contactkomenmaar, bedenkdat contact welnuttigmoetzijn, duswaardemoetbieden.
 • Visie op Community Building – Maak je principesduidelijk – Governance nog steeds nodigGeefheldereeneenduidig je principesaan. Voor BPM-Forum: democratisch,transarant en innovatief. Verder, eenvoorbeeldnooitlezingen van alleenleveranciers. Altijd in combinatie met eenklant/gebruiker.Denkookna over welke mores/ongeschrevenregels/omgangsvormen je wilt introduceren. Voor het bestuur:Heb bestuurmoetzichsomsRoomserdan de Pausopstellen. Zekerwanneer de community waardebeginttekrijgenkanereenpotentieelpetten-probleemontstaan.Een community is vaakvrijwilligerswerkmaar, vrijwillig is nietvrijblijvend. Bedenkdat het motiveren en aansturen van vrijwilligerseeneigenapartedimensiekent. Bijaannemen van vrijwilligers, kijk heel goednaar de motivatie. Ditkansomsbotsen.Eenlakmoesproefvoornieuwebestuursleden is ook de vraag “ zouik met dezepersoonmijnvrijeavondwillendoorbrengen?” Weesbeducht van de personificatie van gedachtegoed en bestuur. Verdervooreenaantalmensen in NL benik “Mister BPM Nederland” echter, ditmaaktmijgeen guru op gebied van BPM.
 • Visie op Community Building – De nieuwe Currency is TijdTijd is de currency van een community. Het kosttegenwoordignagenoeggeen geld meerom lid teworden van een community. Denkalleen al aanalle gratis Groups van Linkedin, Hypes, Myface, etc, etc.Echter, lid worden van een community heeft pas zinals je erooktijdaankanbesteden. Tijdvoor “kennismaken”. Hierbij in de dubbelebetekenis van het woord; door kennistemaken, maken we kennis. Het kosttijdomanderemensentespreken. Stukken/blogs telezen.Voor offline communities is het ook van belangomtebeseffen elk jaarmaar 52 wekenheeft. Dus, de donderdagmiddag event ligt in concurrentie met de events van andere communities, het werk en de voetbalavond.
 • Visie op Community Building – Toon staying power!Het opzetten van een community isvaakleuk en spannend. Is allemaalnieuw en zal de nodigenieuwschierigemensen en organisatiesaantrekken. Echter, nietaltijd de organisaties en mensen die je lid wilt hebbenkomener direct op af. Toondaarom “staying power” blijfgewoondoorgaan en communiceer elk resultaatalseenpositiefresultaat. Uiteindelijkkomt men wel.Maar, kosttijd en aandacht.En houerrekeningmeedatnietalles van zelfgaat en houdusrekening met wegvallen van mensen en organisaties die uiteindelijkzichnietkunnenvinden in de community (hebsomsduseenbordvoor je kop ! )Bedenkdat je als community vaakookeeninkoopcombinatie bent voor de buitenwereld. Dus, denkna over kortingen op 3rd party events of abonnementen.
 • Visie op Community Building – Groeigedoceerd met focusHet is heel gemakkelijkom op eenvrijdagmiddagtebedenkenwat de community allemaalwelnietzoukunnenorganiseren. Echter, hier is geld en met name tijdvoornodig. Vaakzijndit de assests die watmoeilijkbeschikbaarzijn.Neemdaarom de tijd, plan welvooruitmaar, waakvooreengedoceerdeexecutie. Door langzaammaar steeds ietsnieuwsaantebiedenkom je telkensweer in het nieuws. Denkaannieuwewebsite, nieuw type event, samenwerking, visie, etc etc. Voordeel is dat je ookkantoetsen of allenieuweideeenwelaanslaanbij de leden en telkensweerietsnieuwsbieden is ook van belangvoor het behouden van de huidige/oudeleden.ZieookSergyBoubka. Die sprongallangtijdenseen training 30 cm over zijneigenwereldrecord. Echter, tijdens de officielewedstrijdengingerelkekeermaar 1-2 cm erbij. Resultaat: elkekeerbeloond met eenpremievoorbreken van eenwereldrecord en kop in de krant.Accepteerook de groei die je aankan.
 • Visie op Community Building – Heb je nogBestaansrecht?Het opbouwen van een community sileukwerk. Echter, continuzal je de vraagmoetenstellen, hebiknogwelbestaansrechthebiknogweltoekomst? Wat is mijn exit strategie?Vele communities blijvenhelaashangen in de uitgangspunten die in het verledenbedachtzijn. Echter, als de toegevoegdewaardenietmeeractueel is moetdeze, indienmogelijkbijgesteldworden of, neem het moedigebesluit en stop.Denkaan Nokia (bosbouwnaartelefoontjes) of NMA (NederlandseMicrofilmAssociatie) naardocument@workEenverenigingvoorpolariodgebruikersheeftvandaag de dag weinigtoekomst.
 • NaastCommand-and-Control komt Connect-and-Collaborate.NaastSLAskomt nu Co-creation – VertrouwenwordtandersingevuldGrote van organisatiesnietmeer relevant maar impact.
 • Guadiheeft de SagradaFamiliaontworpen op basis van eeuwenoudemethode; het cantetischeprincipe – de zwaartekracht ‘trekt’ het model in de optimalevorm.Alleenmaarknopen en natekenen en optimale moment lijnvoor ‘tgebouw. Simpel!Business/Organisatie equivalent van zwaartekracht is de Klant! Die trekt de organisatie in de juiste/optimalevorm.
 • Watzietu?Korstmos: mutualistischesymbiose (beideorganismesprofiteren van de samenwerking); groeit op allecontinenten (inclantartica); groeitlangzaam; lelijkeassociatie; tranparant; marker voorschonelucht.Metafoorvoorallevormen van samenwerking, allianties of processen.Samenwerkinggebaseerd op Win-Win (voor de angelsakische managers) of non-zero gaming (voor de rijnlandsevrienden); in alllevormen, maten en verschijningsvormen, overalaanwezigmaar, vaakniet in beeld en alleenmogelijkalservertrouwen is.
 • Community Building

  1. 1. Bron: ArieVersluis& Ellie Uyttenbroek
  2. 2. Governance
  3. 3. Samenvatting 1. Creeereen brand 2. Gewoonbeginnen – mindset is belangrijkste 3. Zoekbinnen de community de overeenkomsten 4. Heb eenhelderdoel 5. Zoekbuiten de community de raakvlakken 6. Groeigedoceerd met focus 7. Geefduidelijk je principesaan. 8. Tijd is de currency van de community (niet geld) 9. Toon je staying power 10.Denkcontinuna over je bestaansrecht

  ×