Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
4                                                             ...
juni 2009                                                         ...
6                                                             ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Voordelen Van Efactureren Edwin Van Veen B&E

958 views

Published on

Een financiële instelling kan een belangrijke rol spelen bij de grootschalige adoptie van elektronische facturatie. Zonder de bemoeienis van de financiële markt komt e-invoicing niet van de grond. Maar is dit daadwerkelijk zo? In dit artikel wordt nader ingegaan op de ontwikkelingen rondom de elektronische factuur en de rol die een financiële instelling hierbij kan spelen.

Published in: Business, Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Voordelen Van Efactureren Edwin Van Veen B&E

 1. 1. 4 juni 2009 externe omgeving Een financiële instelling kan van de grond. Maar is dit daadwerkelijk een belangrijke rol spelen bij de zo? In dit artikel wordt nader ingegaan grootschalige adoptie van elektronische op de ontwikkelingen rondom de facturatie. Zonder de bemoeienis van de elektronische factuur en de rol die een financiële markt komt e-invoicing niet financiële instelling hierbij kan spelen. Elektronische facturatie Heeft een financiële instelling een rol? De voordelen van elektronische veel meer kan worden benut. Aan de factuur De rol van de overheid facturatie kunnen one-to-one marketing acties worden Mede aangewakkerd door de overheid zijn er elektronische facturatie staat fors in de be- gekoppeld waarmee dit document een cross- de laatste tijd veel berichten verschenen over langstelling. dit heeft te maken met het feit sell instrument blijkt te zijn. iets wat in veel elektronisch factureren. Staatssecretaris van dat er diverse voordelen bij deze toepassing gevallen wordt onderschat. economische Zaken Frank Heemskerk lan- zijn te benoemen. Bedrijven die elektronische ceerde vorig jaar een initiatief om de overheid facturatie willen toepassen, kunnen, afhanke- De verwarring versneld te laten overstappen op elektronisch lijk van hun doelgroep - Business to Business de voordelen van elektronische facturatie factureren. Met als doelstelling dat in 2010 (B2B) of Business to Consumer (B2C) – kiezen zijn evident. Maar vindt u de weg nog in het minimaal 10% van de facturen aan de over- uit passende alternatieven. de voornaamste woud van (vak-)termen en afkortingen die te heid elektronisch ontvangen en verwerkt drivers in alle situatie zijn: hogere interne maken hebben met de elektronische factuur? wordt (nu 4%). een afgeleide doelstelling is efficiency en kostenbesparing bij verzender eBilling, einvoicing, eBPP, eiPP, digitale aandacht creëren voor het fenomeen elektro- en ontvanger, de mogelijkheid van een zeer nota, Consolidator, Aggregator, Biller direct, nisch factureren. strak debiteurenbeheer en debiteuren blijken Seller direct, Self Billing… om er maar een en als donderslag bij heldere hemel kwam met elektronisch factureren eerder te betalen, paar te noemen. in feite is het voldoende om daar eind februari 2009 ineens de medede- omdat het ze gemakkelijk wordt gemaakt. te weten dat het er bij elektronisch factureren ling van het Ministerie van Financiën, dat een hierop neer komt dat minimaal 2 partijen groot aantal beperkende regels ten aanzien de traditionele papieren en veelal handma- afspraken maken over het uitwisselen van van elektronisch factureren per direct zijn tig verwerkte facturen zijn peperduur en informatie op basis waarvan een betaling kan afgeschaft. Het idee hierachter: elektronisch tijdrovend. de totale kosten van het factuur- plaatsvinden, niet meer en niet minder. deze factureren tussen partijen onderling wordt proces (van het verzenden tot verwerking na informatie moet dan voldoen aan de (inter- hiermee veel simpeler, wat een slinger moet ontvangst) kunnen oplopen tot wel 40 euro nationale) wet- en regelgeving en de eisen die geven aan de aantallen elektronische factu- per stuk. Met elektronisch factureren wordt de Belastingdienst stelt aan het versturen van ren. nu is dat nog ca. 7% op het geheel van ca. dat allemaal veel goedkoper en eenvoudiger een elektronische factuur. 2 miljard facturen in nederland dankzij digitale communicatie via internet de veelheid aan termen en afkortingen bankieren, een portal, en/of via e-mail. Bo- veroorzaakt minimaal onduidelijkheid, en De rol van de banken vendien biedt elektronisch factureren allerlei daardoor onzekerheid en koudwatervrees bij de overheid is dan wel een belangrijke handige opties, zoals dispuutmelding en organisaties om een start te maken met elek- voortrekker, maar kan in haar eentje niet het digitaal bijvoegen van alle gewenste bij- tronische facturatie. Helderheid en een aantal de broodnodige versnelling in de ontwikke- lagen. daarnaast is een factuur (al dan niet marktpartijen die een voortrekkersrol gaan ling en inzet van de elektronische factuur elektronisch) een belangrijk contactmoment spelen, kunnen deze impasse doorbreken. bewerkstelligen? iedereen kijkt dan ook naar met de klant die in de elektronische variant de banken, wat op zich logisch is. Per slot van
 2. 2. juni 2009 5 door Edwin van Veen De auteur is werkzaam als Manager Business Development bij Billington B.V. rekening is een factuur de start van een be- taaltransactie én bovendien zijn banken een vertrouwde partij. een betaling is doorgaans het moment waarop de bank in actie komt. door een rol te spelen in het facturatie proces www.viamijnbank.nl) kan een bank een versnelling leveren in de Alle voornoemde met het internationale betaalnet- waardeketen van “order-to-cash”, uiteindelijk partijen moeten er geza- werk. Het 4-corner model is een variant leidend tot een volledig Straight-through- menlijk voor zorgen dat het aantal elektroni- op het 3-partijen model hierboven. Bij het Process. in het bijzonder de elektronische sche facturen gaat groeien, dusdanig dat er 4-corner model hebben de banken, als service factuur (in casu een vertrouwelijke berichten- efficiencyverbetering gerealiseerd kan wor- provider, een centrale rol. de factuur wordt stroom tussen 2 partijen) kan bijdragen aan den en daardoor meer concurrerend gewerkt nu naar de bank van de verzender gezonden die versnelling. een bank heeft niet alleen een kan worden. een ander belangrijk aspect is en niet meer direct naar de ontvanger. de (inter-)nationale en beveiligde infrastructuur de vermindering van de Co2 uitstoot door een banken routeren de factuurinformatie onder- voor het uitwisselen van vertrouwelijke infor- afname van papier. ling en de bank van de betaler presenteert de matie, maar ook veel ervaring met standaar- factuur in de online omgeving van de ontvan- disatie. daarbij hebben de banken beveiligde De modellen ger. de klant kan in de online bankomgeving internet bankierkanalen tot hun beschikking Bij de hierboven genoemde uitwisseling van van zijn eigen bank ontvangen elektronische die kunnen dienen als portals voor de ont- informatie zijn er grofweg 3 modellen zicht- facturen accorderen en betaalbaar stellen, vangst en verwerking van facturen. Allemaal baar in de markt. maar ook parkeren, archiveren, printen en redenen voor een bank om een belangrijke rol • Bilateraal model importeren. en laat het 4-corner model nu in deze markt op te eisen. • 3-partijen model eveneens de basis zijn van het business model • 4-corner model van SePA. De rol van de onafhankelijke service providers Bij het bilaterale model wisselen de verkoper “due to capacity restrictions in paper- vanzelfsprekend zijn er ook een groot aantal en koper direct informatie uit over de trans- based and early electronic payment onafhankelijke service providers die als con- actie en de bijbehorende factuur. dit kan systems, the data content attached to solidator tussen verzenders en ontvangers gedreven worden door de koper (Buyer direct payments was considerable restricted. een rol kunnen spelen. deze partijen exploi- Model) of door de verkoper (Seller direct invoice data was transported separately teren in den regel een platform voor de uit- Model). between supplier and customer. Today, wisseling van verschillende factuurformaten in het 3-partijen model is er een inter- storage and communication capacity waarbij tevens toegevoegde waarde diensten mediair (consolidator), die als centrale hub costs have reached such low levels, that geboden kunnen worden. enerzijds gericht fungeert tussen verschillende verzenders en the invoice can be easily attached to the op specifieke markten (zoals bv. de Agropor- ontvangers. payment information and thereby com- tal specifiek voor de Agri- en foodbusiness), in het 4-corner model (zie schema op pag. pletely new benefits can be achieved.” anderzijds met generieke toepassingen die 6) zorgen de service providers van de verzen- Harry Leinonen, December 9 2005 in “SEPA marktonafhankelijk zijn (zoals de Biller Ser- der en de ontvanger voor de uitwisseling van incentives” by European Commission, Inter- vice Providers voor de Standaard digitale factuurinformatie. dit netwerkmodel is geba- nal Markets and Affairs DG. nota, sinds kort bekend als viamijnbank – seerd op open standaarden en is vergelijkbaar
 3. 3. 6 juni 2009 externe omgeving 2. Factuur 1. Aanmelden bij systeem leverancier Leverancier Klant 8.Betalings- 10. Transactie opdracht verwering 3. Notificatiebericht 10. Transactie verwering 4,5,6 en 7. Ontvangen, Controleren, Betwisten en Accorderen Bank 6. Conflict oplossen Bank van de 9. Verwerking betalingsopdracht van de leverancier klant Four Corner Model Bron: www.factuurwijzer.nl SEPA en elektronisch factureren. e-invoicing wordt dus vaak gezien als de Het factuurproces ligt heel dicht tegen het SePA staat voor Single Euro Payment Area eerste innovatieve ontwikkeling die moge- betaalproces. en is het gebied waarbinnen in de nabije lijk gemaakt wordt door de introductie van • de beschikbaarheid van een vertrouwde toekomst met één rekening en één set be- SePA. dus naast het betalingsberichten, internet bankieromgeving, die meer en taalmiddelen met hetzelfde gemak naar waar SePA in essentie voor is bedoeld, kun- meer de rol van de financiële portal gaat rekeningen in eigen land als naar rekeningen nen ook andersoortige berichten (zoals vervullen. Het ideale afleveradres voor in andere landen worden betaald. er komen elektronische facturen) over het interna- factuurinformatie, waarbij de factuur overschrijvingen, incasso’s en betaalpas- tionale betaalnetwerk worden gestuurd. direct kan worden betaald. een groot voor- sen die voor binnenlandse en grensover- de meningen hierover zijn echter verdeeld deel ten opzichte van het altijd volatiele schrijdende betalingen in dat hele gebied te en ook binnen de verschillende gremia in e-mailadres. gebruiken zijn. SePA wordt gezien als be- europa die zich met dit onderwerp bezig • Beveiliging en vertrouwen in het alge- langrijke ontwikkeling en driver voor elek- houden is er nog geen eenduidige mening. meen. tronisch factureren. Het model van SePA discussies gaan hierbij over standaardisatie, • integratie met het betalingsverkeer. sluit namelijk exact aan bij het hierboven juridische aspecten, afstemming tussen • Snelle, eenvoudige en accurate betalingen. genoemde model. de europese Commissie alle stakeholders met de vraag of financiële • gebruik van reconciliatiecodes voor zowel en de europese Centrale Bank hechten veel instellingen zich überhaupt wel met dit on- de betaling als voor de factuur. waarde aan elektronische facturatie in eu- derwerp moeten bezighouden de toekomst • Beschikbaarheid van mogelijke financie- ropa, getuige onderstaande uitspraken door zal het leren. ing is één van de weinige ban- ringsconstructies op basis van de factuur- vertegenwoordigers van deze organisaties. ken in europa die daadwerkelijk het belang informatie (Supply Chain Financing). van e-invoicing inziet getuige het feit dat zij • economy of scale door hergebruik van “For corporate customers access to een onafhankelijke Biller Service Provider infrastructuur en processen. modern payment services are key. They hebben opgericht én een belang hebben • (inter)nationaal bereik. need support for an automated end- genomen in Anachron, een specialist op het • Het betalingsverkeer is al ingericht con- to-end, straight-through processing of gebied van elektronische facturatie. form het 4-corner model, waarop de e- payment information, as well as sup- invoicing omgeving kan aansluiten (one port for electronic invoices. Concluderend stop-shop). Therefore, i would recommend the er zijn goede redenen voor een financiële • ervaring met standaardisatie. ePC to establish a process for defining instelling om een rol te spelen in de wereld • de infrastructuur voldoet aan juridische SePA standards for value-added servi- van elektronische facturatie. Hierna volgt eisen ten aanzien van authenticiteit en ces as well, such as e-invoicing in col- een opsomming van de voordelen van een integriteit. laboration with customers.” financiële instelling wanneer deze zich en of financiële instellingen zich dan ook Speech by Gertrude Tumpel-Gugerell, begeeft in de markt voor elektronisch fac- daadwerkelijk op dit pad begeven hangt na- Member of the Executive Board of the ECB, tureren. tuurlijk af van de business case en de strate- IFB seminar “The Future of Payment Sys- gie die zij kiest. tems in Europe“ Lisbon, 23 February 2006

×