Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ove Monsen: Business mot det offentlige markedet

946 views

Published on

Ove Monsens foredrag under GoOpen 2009

Published in: Technology, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ove Monsen: Business mot det offentlige markedet

 1. 1. Din partner for en bedre kommune Hvorfor business i fri programvare mot det offentlige markedet Ove Monsen, Kommuneforlaget GoOpen 17. april 2009
 2. 2. Din partner for en bedre kommune Tema • Eget ståsted • Trender i det offentlige markedet, og fri programvares plass og muligheter • Kommuneforlagets satsing på fri programvare og våre økonomiske vurderinger av dette 2
 3. 3. Din partner for en bedre kommune Eget ståsted - om KF • Heleid av KS gjennom KS Holding AS – Drives på rent forretningsmessig grunnlag • KF skal bidra til effektivisering og kvalitetssikring av kommunale tjenester – ”Hvorfor gjøre jobben 430 ganger når KF kan gjøre den én gang – for alle” • 2008: Omsetning 63,5 mill. (80% digitale produkter), 34 ansatte, gode marginer solid egenkapital • Over 410 kommuner og fylkeskommuner som kunder på ett eller flere digitale produkter • Utvikler ikke programvare selv 3
 4. 4. Din partner for en bedre kommune Eget ståsted – fri programvare • Fri programvare er en del av et nytt markeds-/ løsnings-bilde hvor åpne standarder og SOA også spiller helt sentrale roller – KF har en pragmatisk tilnærming og er verken profet eller misjonær mht fri programvare – Vi garanterer kompatibilitet med alle offentlige standarder uten kostnadstillegg for kunden • Våre store strategiske satsninger er rapport- og styringssystemer med Og Fagsystemer sammen med 4
 5. 5. Din partner for en bedre kommune Trender i kommunemarkedet • Fragmenterte innkjøp vil erstattes av felles krav og felles innkjøp • Tjenestene som systemene skal understøtte er svært like, innbyggernes behov likeså • Innbyggerne aksepterer ikke forskjellene • Økonomien tillater ikke dagens innkjøpsmodeller • Men, er fri programvare en del av løsningen - sammen med åpne standarder og SOA? 5
 6. 6. Din partner for en bedre kommune En ny kultur? ”Ein deltakarkultur pregar etter kvart samfunnet. Offentlege verksemder må prøve å forstå konsekvensane av dette, og leggje om tenesteutviklinga. Sjå på innbyggjarane som samarbeidspartnarar, og ikkje berre passive mottakarar av tenester og informasjon” Heidi Grande Røys IKT-tinget Tønsberg 24.09.08 6
 7. 7. Din partner for en bedre kommune Kommuner vil dele • Har ikke forretningshemmeligheter for hverandre – Deler via bl.a. KS IKT-forum – 2/3 av kommunene IKT-samarbeider i 30-40 ulike organer og organisasjoner • Kimen til en sterk kjøper som kan stille helt nye krav til leverandørene – Primært basert på åpne standarder og SOA, men derfor med store åpninger for løsninger på fri programvare • En kulturell samklang mellom kommuner og FP 7
 8. 8. Din partner for en bedre kommune Viktige prosjekter • Bergen kommune bygger en helt ny Tjenesteorientert arkitektur for all virksomhet – En rekke av komponentene er fri programvare • Bærum kommune vurderer å legge nytt økonomisystem ut på bredt anbud (inkl. fri programvare baserte løsninger) – Beslutning i slutten av mai • Interessant, men ikke nok, hva med staten? 8
 9. 9. Din partner for en bedre kommune Hva med staten? • Opprettelsen av DIFI, integrasjon med FriProg – Sterkere status for FP enn for eksempel i Danmark • Prosjekt sammen med KS om å vurdere felles arkitektur i kommunal sektor – Basert på undersøkelser i bla Bergen og Bærum – Rapport levert ultimo mars – Fri Programvare meget positivt omtalt • Felles arkitektur i hele offentlig sektor? 9
 10. 10. Felles offentlig for en bedre kommune Din partner IKT-arkitektur? Felles offentlig arkitektur 10
 11. 11. Din partner for en bedre kommune Utfordringer • Kommunene mangler kompetanse hver for seg • Vanen med å ha en ”leverandør” – Kombinert: Usikkerhet rundt modne ”økosystemer” • Deling koster tid og penger!! – Må skapes umiddelbare incitamenter for deling • Kulturen med ”konsensus” i det offentlige – mellom over 600 autonome enheter?! • Trenden likevel klar: – Mot felles løsninger i bånn – Mot felles kravspec til enkeltstående løsninger – Mot felles og større forpliktelse til standarder og innkjøp • Kommuneforlagets praktiske konklusjon: 11
 12. 12. Din partner for en bedre kommune Hvorfor hva? • Vår virksomhet basert på kompetanse om kommunale prosesser og rammevilkår • Utvikling: – Infoserie basert på daglig oppdatering av lover og veiledninger knyttet til åtte saksområder (oppslagsverk) – Nasjonal base over tjenestebeskrivelser – Digitale skjema til de samme tjenester – Digitalisering av interne prosesser gir størst gevinst: • KF Fagsystemer, lage hele pakka, men hvordan? 12
 13. 13. Din partner for en bedre kommune Hvordan? • Lage et rammeverk for saksbehandling i bunn, som vi kunne legge applikasjoner for enkeltstående fagområder på toppen av: – Gjenbruk til kommunenes fordel • Kravspec ut på anbud til tre FP-leverandører, med (den gang) Linpro, nå Redpill Linpro som vinner • Første applikasjon: Servering og skjenkebevilling (16. april – i år – i går) – Neste: Motorferdsel, før sommeren – Kontrakt om to til, i første omgang 13
 14. 14. Din partner for en bedre kommune Rammeverket 14
 15. 15. Din partner for en bedre kommune Forretningsmodell • Satser på applikasjoner der det ikke finnes løsninger pr i dag, i første omgang – Mer enn nok å ta av…. • Kildekoden til rammeverket legges ikke ut før vi vinner mer erfaring • Vi legger ut en del av systemet, en registerapplikasjon, som fri programvare – Kommunene har masser av registre i excel, eller til og med word – Igjen, for å vinne erfaring • Er det økonomi i denne modellen? 15
 16. 16. Din partner for en bedre kommune Et regneeksempel Tallene er ikke eksakte, men størrelsesforholdet er • Rammeverket koster 4 mill. Første applikasjon: 2 mill. • Alle andre applikasjoner: 1-2 mill. • Rammeverk pluss fem applikasjoner (fagsystemer) = 10,5 mill i investeringer • Kostnader på 5-7 mill årlig • Fem fagsystemer med et snittgjennomslag på 200 kommuner • Norske kommuner bruker mellom 70 og 120 millioner kroner på fagsystem barnehage/SFO pr år! • Som det heter i amerikanske serier: ”You do the math!” 16
 17. 17. Din partner for en bedre kommune Tusen takk for oppmerksomheten! ove.monsen@kommuneforlaget.no
 18. 18. Din partner for en bedre kommune Notater • Legge inn Logoer?+ • Deling koster, tjener mer, men ikke i et balansert regnskap • Stmld 19 • Ikke argumenter for LOKAL strategi, Svein Erik, og mangler innbyggerperspektivet – Flott med Nessekongene • Samhandling, samarbeid, felles innkjøp og forpliktelser, alt for svakt, motiverer for fritt valg • Kan man preferere Fri Programvare i Anbudsinnbydelser? JA! Men begrunnes med konkrete fordeler. • Kan legges i Kvalifikasjonskravet!! Og, være moment i tildelingskriteriene • Sikre at lev, av fri progr. Kan levere tilbake sine forpliktelser om deling… 18

×