GoOpen 2010: Svein Erik Wilthil

1,028 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,028
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
111
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

GoOpen 2010: Svein Erik Wilthil

 1. 1. Noark 5 kjerne som fri programvare Svein Erik Wilthil, KS
 2. 2. Noark - historikk eKomm une Noark 1 (1984) Noark 2 (1987) For statsforvaltningen Noark 3 (1994) Koark (1995) For kommunesektoren Noark 4 (1999) For all off. forvaltning Noark 5.1 (2008) For all off. forvaltning Noark 5.2 (2009) (kan også brukes av private virksomheter)
 3. 3. Hvorfor Noark 5 ? eKomm  Store endringer teknologisk, organisatorisk og samhandlingsmessig siden 1999 une  Nye nasjonale og internasjonale standarder av betydning for journalføring og arkivering ikke tilstrekkelig dekket i NOARK 4  NOARK 4 oppfattes som kompleks og rigid bl.a. mht. saksbehandlers brukergrensesnitt  NOARK 4 har sterk fokus på intern struktur, mindre på eksterne grensesnitt, lagdeling, komponent- basert arkitektur og integrasjon  Ønske om løsninger for integrasjon mellom sak/arkiv-systemer og fagsystemer både fra forvaltningen (særlig kommunesektoren) og leverandørene
 4. 4. Modell for Noark 4 eKomm une
 5. 5. Noark 4 WS eKomm  Utviklet av KS i samarbeid med arkivverket une og sak/arkiv-leverandører i 2005/2006  Løser noen av integrasjonsutfordringene, men er ikke komplett  NOARK 4WS videreutvikles i Geointegrasjons-prosjektet (Samarbeidsprosjekt mellom Kartverket/KS leverandører)  Likevel sterkt behov for ny standard !
 6. 6. Modell for Noark 5 eKomm  Indre kjerne inneholder grunnleggende krav til une funksjonalitet for journalføring og arkivering  Ytre kjerne def nerer krav til i eksterne valgfrie moduler/systemer  Komplett Noark 5 spesif serer krav og i anbefalinger til valgfrie fag- og adm.systemer (ikke obligatorisk del av kjernen)
 7. 7.  Noark 5 kjerne fungerer ikke alene, har ikke noe brukergrensesnitt • Må integreres med andre komponenter for å eKomm kunne fungere som et helhetlig system une  Skal kunne inngå i alle typer løsninger for elektronisk arkivdanning: • Sakarkiv (generelle arkivsystemer) • Fagsystemer med saksdokumenter • Fagsystemer med andre arkivdokumenter  Skal være arkivkomponenten i en felles IKT- arkitektur for offentlig sektor. • Tjenesteorientert arkitektur (SOA) • Standardisering skal sikre gjenbruk og f erbruk l
 8. 8. Fordeler med Noark 5  Bindingen mellom saksstyring og arkiv løses eKomm opp une  Teknologinøytral  Kan kjøre applikasjonsmoduler fra ulike leverandører  Modulær  Åpne standarder  Tilpasset åpne arkitekturer  Muliggjør leverandørnøytral kjerne  Åpner for mindre, skreddersydde widgets som kan kjøre enkle operasjoner mot arkivet – fra hvor som helst (dvs. der sakene oppstår)
 9. 9. Lego-prinsippet eKomm une •Forskjellige deler, med ulike funksjoner •Passer likevel sammen •Felles, kjent standard •Fleksibel •Skalerbar •Kan gjenbrukes
 10. 10. Web 2.0, Widget-moduler  En widget er et lite program som vanligvis kjøres i eKomm nettleser, men også i Vista, i Google, mobiltelefoner, etc.  Mye til felles med Lego-klossene une  Kan kjøres i mange plattformer (åpne og proprietære) – f.eks. som modul i epostsystemet eller i fagsystemet  Google setter mange standarder nå (Gmail, Google earth, Google Docs, etc.)  Brukervennlig  Kan tilpasses slik at bruker har akkurat de modulene man trenger for sine arbeidsoppgaver og prosesser  SharePoint er en lukket widget-plattform •Ulike funksjoner •Passer likevel sammen •Felles, kjent standard •Fleksibel •Skalerbar •Kan gjenbrukes
 11. 11. Hvorfor Noark 5 kjerne som fri programvare ? eKomm une  Alle offentlige virksomheter kan få tilgang til felles programvarekomponent uten bindinger til enkeltleverandører  Muliggjør standardisert integrasjon mellom saksbehandlingssystem og arkivkomponent  Vil lette integrasjon mot elektronisk arkiv fra saksbehandlingssystem, epost, mobile enheter, sosiale medier osv.
 12. 12.  Alle som ønsker det vil kunne tilegne seg kompetanse og bidra i utviklingen eKomm  Gjør det mulig for virksomheter å utvikle une egne tilleggskomponenter som kan deles og gjenbrukes hos andre  Alle leverandører i markedet vil kunne benytte seg komponenten for å utvikle egne produkter  Vil bidra til innovasjon og økt konkurranse
 13. 13. Kan Noark 5 kjerne som fri programvare realiseres ? eKomm  Utredning i regi av fylkesmannen i Sogn og une fjordane og eKOR 2008 (med økonomisk støtte fra FAD)  Konklusjon: Fullt mulig å etablere en arkivkomponent basert på Noark 5 som fri programvare  Totalramme anslått til 5 mill.kr.  Forvaltningsansvar foreslått lagt til Dif eller i Friprog-senteret
 14. 14. Prosjekt for utvikling av Noark 5 kjerne som fri programvare eKomm  Initiativ fra Møre og Romsdal fylke og noen une leverandører  Søknad til Dif i forb. m/første tildelingsrunde i for tilskudd til digital fornying 2009  Avslag fra Dif m/begrunnelse at søknaden i hadde fokus på ”bakenforliggende grunnlagsarbeid” (ikke i samsvar med kriteriene for tilskuddsordningen)
 15. 15.  Ny prosjektsøknad drøftet i møte med kommuner, fylkeskommuner og Arkivverket i september 2009  Kontakt med interesserte leverandører høsten 2009 eKomm  Søknad om støtte til forprosjekt sendt FAD i februar une 2010: • Vurdere hvordan Noark 5 kjerne basert på åpen kildekode kan realiseres, herunder vurdere om komponenten kan anskaffes i markedet, realiseres som samarbeidstiltak eller gjennom andre modeller • Utvikle en funksjonell beskrivelse av overordnede krav til Noark 5 kjerne basert på åpen kildekode og beskrive krav til felleskomponenten i form av arkitektur, styringskrav og forvaltningsregime • Beskrive og analysere ulike lisensieringsmodeller for programvare basert på åpen kildekode
 16. 16. • Utarbeide nytte-/kostnadsanalyser, herunder usikkerhetsbetraktninger og grunnlaget for eKomm gevinstrealisering. • Identif sere og vurdere offentlige virksomheter som kan i une ta hovedansvar for gjennomføring av realiseringsprosjektet og forvalte løsningen. • Foreslå deltakere i realiseringsprosjektet. • Basert på nytte-/kostnadsanalysen utarbeide forslag til budsjett og f nansieringsmodell for realiseringsprosjektet i • Utarbeide forslag til plan for realisering av tiltaket • Utarbeide risikovurdering av realiseringsprosjektet  Økonomisk ramme for søknad 850.000 + egeninnsats fra off. virksomheter og leverandører.
 17. 17.  Avslag fra FAD 16.03.10 - basert på bl.a. eKomm uttalelse fra Dif . i  Begrunnelser: une • Søknaden er basert på et for tidlig konseptvalg • Målet og fokuset bør løftes fra det implementeringsnære til det prinsipielle: ”Hvordan kan/bør kravene i den konseptuelle Noark 5 kjernen løses i offentlige virksomheters framtidige IT- infrastruktur ?” • Bør ses i sammenheng med FAKS-rapportens anbefalinger om etablering av en informasjonsmodell for tjenesteorientert arkitektur i kommunesektoren
 18. 18. Hva nå ? eKomm  une Drøfting i Fagrådet for KS IKT-forum  Alternativer: 1. Stille prosjektet i bero 2. Søke annen f nansiering, for eksempel i Innovasjon Norge, i samarbeid med interesserte leverandører 3. Fremme ny søknad til FAD basert på anbefalingene fra Dif i
 19. 19. eKomm une Synspunkter ?

×