Successfully reported this slideshow.

GoOpen 2010: Olav Torvund

608 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

GoOpen 2010: Olav Torvund

 1. 1. U N I V ER SI T ET ET I OSL O Hva k an vi del e og på hvi l k e vil k år ? Rettslige aspekter ved digitalt innhold © Ol av Tor vund - SE N T E R F OR R ET T SI N F OR MA T I K K http://www.torvund.net
 2. 2. U N I V ER SI T ET ET I OSL O N oe gr unnl eggende • Idéer er fri © Ol av Tor vund - SE N T E R F OR R ET T SI N F OR MA T I K K http://www.torvund.net
 3. 3. U N I V ER SI T ET ET I OSL O N oe gr unnl eggende • Idéer er fri • Fakta er fri © Ol av Tor vund - SE N T E R F OR R ET T SI N F OR MA T I K K http://www.torvund.net
 4. 4. U N I V ER SI T ET ET I OSL O N oe gr unnl eggende • Idéer er fri • Fakta er fri • Kunnskap er fri • Opphavsrett verner form og presentasjon, ikke innhold. © Ol av Tor vund - SE N T E R F OR R ET T SI N F OR MA T I K K http://www.torvund.net
 5. 5. U N I V ER SI T ET ET I OSL O R ettens gj enstand - hva er et åndsver k ? • Med åndsverk forståes i denne lov litterære, vitenskapelige eller kunstneriske verk av enhver art og uansett uttrykksmåte og uttrykksform, så som • 1) skrifter av alle slag, • 2) muntlige foredrag, • 3) sceneverk, så vel dramatiske og musikkdramatiske som koreografiske verk og pantomimer, samt hørespill, • 4) musikkverk, med eller uten tekst, • 5) filmverk, © Ol av Tor vund - SE N T E R F OR R ET T SI N F OR MA T I K K http://www.torvund.net
 6. 6. U N I V ER SI T ET ET I OSL O Å ndsver k k ategor i - for ts • 6) fotografiske verk, • 7) malerier, tegninger, grafikk og lignende billedkunst, • 8) skulptur av alle slag, • 9) bygningskunst, så vel tegninger og modeller som selve byggverket, • 10) billedvev og gjenstander av kunsthåndverk og kunstindustri, så vel forbildet som selve verket, • 11) kart, samt tegninger og grafiske og plastiske avbildninger av vitenskapelig eller teknisk art, • 12) datamaskinprogrammer, • 13) oversettelser og bearbeidelser av verk som er nevnt foran. © Ol av Tor vund - SE N T E R F OR R ET T SI N F OR MA T I K K http://www.torvund.net
 7. 7. U N I V ER SI T ET ET I OSL O Of entl ige dok umenter er ik k e ver net åvl § 9 • Lover, forskrifter, rettsavgjørelser og andre vedtak av offentlig myndighet er uten vern etter denne lov. Det samme gjelder forslag, utredninger og andre uttalelser som gjelder offentlig myndighetsutøvelse, og er avgitt av offentlig myndighet, offentlig oppnevnt råd eller utvalg, eller utgitt av det offentlige. Likeledes er offisielle oversettelser av slike tekster uten vern etter denne lov. • Åndsverk som ikke er frembrakt særskilt til bruk i dokumenter som nevnt i første ledd, og som det siteres fra eller som gjengis i særskilt vedlegg, omfattes ikke av denne bestemmelse. Første ledd gjelder heller ikke lyrikk, musikkverk eller kunstverk. © Ol av Tor vund - SE N T E R F OR R ET T SI N F OR MA T I K K http://www.torvund.net
 8. 8. U N I V ER SI T ET ET I OSL O Of entl ige dok umenter er ik k e ver net åvl § 9 • L over, for sk r ifter, r et tsavgj ør el ser og andr e vedtak av of entl ig myndighet er uten vern etter denne lov. Det samme gjelder forslag, utredninger og andre uttalelser som gjelder offentlig myndighetsutøvelse, og er avgitt av offentlig myndighet, offentlig oppnevnt råd eller utvalg, eller utgitt av det offentlige. Likeledes er offisielle oversettelser av slike tekster uten vern etter denne lov. • Åndsverk som ikke er frembrakt særskilt til bruk i dokumenter som nevnt i første ledd, og som det siteres fra eller som gjengis i særskilt vedlegg, omfattes ikke av denne bestemmelse. Første ledd gjelder heller ikke lyrikk, musikkverk eller kunstverk. © Ol av Tor vund - SE N T E R F OR R ET T SI N F OR MA T I K K http://www.torvund.net
 9. 9. U N I V ER SI T ET ET I OSL O Of entl ige dok umenter er ik k e ver net åvl § 9 • L over, for sk r ifter, r et tsavgj ør el ser og andr e vedtak av of entl ig myndighet er uten ver n etter denne l ov. Det samme gjelder forslag, utredninger og andre uttalelser som gjelder offentlig myndighetsutøvelse, og er avgitt av offentlig myndighet, offentlig oppnevnt råd eller utvalg, eller utgitt av det offentlige. Likeledes er offisielle oversettelser av slike tekster uten vern etter denne lov. • Åndsverk som ikke er frembrakt særskilt til bruk i dokumenter som nevnt i første ledd, og som det siteres fra eller som gjengis i særskilt vedlegg, omfattes ikke av denne bestemmelse. Første ledd gjelder heller ikke lyrikk, musikkverk eller kunstverk. © Ol av Tor vund - SE N T E R F OR R ET T SI N F OR MA T I K K http://www.torvund.net
 10. 10. U N I V ER SI T ET ET I OSL O Of entl ige dok umenter er ik k e ver net åvl § 9 • Lover, forskrifter, rettsavgjørelser og andre vedtak av offentlig myndighet er uten vern etter denne lov. Det samme gj el der for sl ag, utr edninger og andr e uttal el ser som gj el der of entl i g myndi ghetsutøvel se, og er avgi tt av of entl i g myndi ghet, of entl ig oppnevnt r åd el l er utval g, el l er utgitt av det of entl ige. Likeledes er offisielle oversettelser av slike tekster uten vern etter denne lov. • Åndsverk som ikke er frembrakt særskilt til bruk i dokumenter som nevnt i første ledd, og som det siteres fra eller som gjengis i særskilt vedlegg, omfattes ikke av denne bestemmelse. Første ledd gjelder heller ikke lyrikk, musikkverk eller kunstverk. © Ol av Tor vund - SE N T E R F OR R ET T SI N F OR MA T I K K http://www.torvund.net
 11. 11. U N I V ER SI T ET ET I OSL O Of entl ige dok umenter er ik k e ver net åvl § 9 • Lover, forskrifter, rettsavgjørelser og andre vedtak av offentlig myndighet er uten vern etter denne lov. Det samme gjelder forslag, utredninger og andre uttalelser som gjelder offentlig myndighetsutøvelse, og er avgitt av offentlig myndighet, offentlig oppnevnt råd eller utvalg, eller utgitt av det offentlige. L ik el edes er of siel l e over settel ser av sl ik e tek ster ut en ver n etter denne l ov. • Åndsverk som ikke er frembrakt særskilt til bruk i dokumenter som nevnt i første ledd, og som det siteres fra eller som gjengis i særskilt vedlegg, omfattes ikke av denne bestemmelse. Første ledd gjelder heller ikke lyrikk, musikkverk eller kunstverk. © Ol av Tor vund - SE N T E R F OR R ET T SI N F OR MA T I K K http://www.torvund.net
 12. 12. U N I V ER SI T ET ET I OSL O Of entl ige dok umenter er ik k e ver net åvl § 9 • Lover, forskrifter, rettsavgjørelser og andre vedtak av offentlig myndighet er uten vern etter denne lov. Det samme gjelder forslag, utredninger og andre uttalelser som gjelder offentlig myndighetsutøvelse, og er avgitt av offentlig myndighet, offentlig oppnevnt råd eller utvalg, eller utgitt av det offentlige. Likeledes er offisielle oversettelser av slike tekster uten vern etter denne lov. • Å ndsver k som i k k e er fr embr ak t sær sk il t til br uk i dok ument er som nevnt i før ste l edd, og som det siter es fr a el l er som gj engis i sær sk il t vedl egg, omfattes ik k e av denne bestemmel se. Første ledd gjelder heller ikke lyrikk, musikkverk eller kunstverk. © Ol av Tor vund - SE N T E R F OR R ET T SI N F OR MA T I K K http://www.torvund.net
 13. 13. U N I V ER SI T ET ET I OSL O Of entl ige dok umenter er ik k e ver net åvl § 9 • Lover, forskrifter, rettsavgjørelser og andre vedtak av offentlig myndighet er uten vern etter denne lov. Det samme gjelder forslag, utredninger og andre uttalelser som gjelder offentlig myndighetsutøvelse, og er avgitt av offentlig myndighet, offentlig oppnevnt råd eller utvalg, eller utgitt av det offentlige. Likeledes er offisielle oversettelser av slike tekster uten vern etter denne lov. • Åndsverk som ikke er frembrakt særskilt til bruk i dokumenter som nevnt i første ledd, og som det siteres fra eller som gjengis i særskilt vedlegg, omfattes ikke av denne bestemmelse. F ør ste l edd gj el der hel l er ik k e l yr ik k , musik k ver k el l er k unst ver k . © Ol av Tor vund - SE N T E R F OR R ET T SI N F OR MA T I K K http://www.torvund.net
 14. 14. U N I V ER SI T ET ET I OSL O Opphavsmannens beføyel ser © Ol av Tor vund - SE N T E R F OR R ET T SI N F OR MA T I K K http://www.torvund.net
 15. 15. U N I V ER SI T ET ET I OSL O U tgangspunk t • Opphavsretten er en rent juridisk konstruksjon, som ikke korresponderer med noe faktisk herredømme over rettens gjenstand • Opphavsretten er positivt bestemt – I motsetning til eiendomsrett, slik den vanligvis avgrenses i Norge • Opphavsmannen har de rettigheter som følger av loven - verken mer eller mindre © Ol av Tor vund - SE N T E R F OR R ET T SI N F OR MA T I K K http://www.torvund.net
 16. 16. U N I V ER SI T ET ET I OSL O To hovedgr upper av r ettigheter • Økonomiske rettigheter – Eksemplarfremstilling – Gjøre tilgjengelig for allmenheten • Ideelle rettigheter – Rett til navngivelse – Respektrett © Ol av Tor vund - SE N T E R F OR R ET T SI N F OR MA T I K K http://www.torvund.net
 17. 17. U N I V ER SI T ET ET I OSL O Øk onomisk e r ettigheter - åvl § 2 • Enerett: Inne nfor rammen av denne lov – Avgrensninger i kap 2. • Enerettens innhold – Rett til eksemplarfremstilling – Rett til å gjøre tilgjengelig for allmennheten © Ol av Tor vund - SE N T E R F OR R ET T SI N F OR MA T I K K http://www.torvund.net
 18. 18. U N I V ER SI T ET ET I OSL O I deel l e r etti gheter - åvl § 3 • Navngivelse – god skikk • Ikke krenkende gjengivelse – krenkende for verket – krenkende for opphavsmannen © Ol av Tor vund - SE N T E R F OR R ET T SI N F OR MA T I K K http://www.torvund.net
 19. 19. U N I V ER SI T ET ET I OSL O Hva k an man del e? • Man kan dele det man selv har skapt (det man selv har opphavsrett til). • Man kan ikke dele det andre har skapt (andre har opphavsrett til) uten samtykke. © Ol av Tor vund - SE N T E R F OR R ET T SI N F OR MA T I K K http://www.torvund.net
 20. 20. U N I V ER SI T ET ET I OSL O Som opphavsmann k an j eg … • Bestemme om mitt verk skal gjøres tilgjengelig • Hvordan det (eventuelt) skal gjøres tilgjengelig – Mot betaling – Gratis – Andre vilkår • Det er min ener ett som opphavsmann som gj ør at j eg k an stil l e vil k år • Frie lisenser bygger på og utnytter opphavsmannens enerett © Ol av Tor vund - SE N T E R F OR R ET T SI N F OR MA T I K K http://www.torvund.net
 21. 21. U N I V ER SI T ET ET I OSL O Databaser © Ol av Tor vund - SE N T E R F OR R ET T SI N F OR MA T I K K http://www.torvund.net
 22. 22. U N I V ER SI T ET ET I OSL O Saml ever k • § 5. Den som ved å sammenstille flere åndsverk eller deler av åndsverk skaper et litterært, vitenskapelig eller kunstnerisk samleverk, har opphavsrett til samleverket, men denne rett gjør ingen innskrenkning i opphavsretten til de enkelte verk som samleverket består av. • Hvis ikke annet er avtalt, står det de enkelte medarbeidere fritt å offentliggjøre sine bidrag på annen måte. © Ol av Tor vund - SE N T E R F OR R ET T SI N F OR MA T I K K http://www.torvund.net
 23. 23. Å vl § 4 3 U N I V ER SI T ET ET I OSL O • Den som frembringer et formular, en katalog, en tabell, et program, en database eller lignende arbeid som sammenstiller et større antall opplysninger, eller som er resultatet av en vesentlig investering, har enerett til å råde over hele eller vesentlige deler av arbeidets innhold ved å fremstille eksemplar av det og ved å gjøre det tilgjengelig for allmennheten. • Eneretten etter første ledd gjelder tilsvarende ved gjentatt og systematisk eksemplarfremstilling eller tilgjengeliggjøring for allmennheten av uvesentlige deler av arbeid som nevnt, dersom dette utgjør handlinger som skader den normale utnyttelse av arbeidet eller urimelig tilsidesetter frembringerens legitime http://www.torvund.net interesser. © Ol av Tor vund - SE N T E R F OR R ET T SI N F OR MA T I K K
 24. 24. Å vl § 4 3 U N I V ER SI T ET ET I OSL O • Den som frembringer et formular, en katalog, en tabell, et program, en database el l er l ignende ar beid som sammensti l l er et stør r e antal l oppl ysni nger , eller som er resultatet av en vesentlig investering, har enerett til å råde over hele eller vesentlige deler av arbeidets innhold ved å fremstille eksemplar av det og ved å gjøre det tilgjengelig for allmennheten. • Eneretten etter første ledd gjelder tilsvarende ved gjentatt og systematisk eksemplarfremstilling eller tilgjengeliggjøring for allmennheten av uvesentlige deler av arbeid som nevnt, dersom dette utgjør handlinger som skader den normale utnyttelse av arbeidet eller © Ol av Tor vund - SE N T E R F OR R ET T SI N F OR MA T I K K http://www.torvund.net urimelig tilsidesetter frembringerens legitime
 25. 25. Å vl § 4 3 U N I V ER SI T ET ET I OSL O • Den som frembringer et formular, en katalog, en tabell, et program, en database eller lignende arbeid som sammenstiller et større antall opplysninger, el l er som er r esul tatet av en vesentl ig invester ing, har enerett til å råde over hele eller vesentlige deler av arbeidets innhold ved å fremstille eksemplar av det og ved å gjøre det tilgjengelig for allmennheten. • Eneretten etter første ledd gjelder tilsvarende ved gjentatt og systematisk eksemplarfremstilling eller tilgjengeliggjøring for allmennheten av uvesentlige deler av arbeid som nevnt, dersom dette utgjør handlinger som skader den normale utnyttelse av arbeidet eller urimelig tilsidesetter frembringerens http://www.torvund.net legitime interesser. © Ol av Tor vund - SE N T E R F OR R ET T SI N F OR MA T I K K
 26. 26. Å vl § 4 3 U N I V ER SI T ET ET I OSL O • Den som frembringer et formular, en katalog, en tabell, et program, en database eller lignende arbeid som sammenstiller et større antall opplysninger, eller som er resultatet av en vesentlig investering, har enerett til å råde over hele eller vesentlige deler av arbeidets innhold ved å fremstille eksemplar av det og ved å gjøre det tilgjengelig for allmennheten. • Eneretten etter første ledd gjelder tilsvarende ved gj entatt og systematisk ek sempl ar fr emstil l ing el l er til gj engel iggj ør i ng for al l mennheten av uvesentl i ge del er av ar bei d som nevnt , der som dette utgj ør handl inger som sk ader den nor mal e utnyttel se av http://www.torvund.net ar bei det el l er ur imel ig til si desetter © Ol av Tor vund - SE N T E R F OR R ET T SI N F OR MA T I K K
 27. 27. U N I V ER SI T ET ET I OSL O Hva sl ags vi l k år ? • I prinsippet hva som helst • Som opphavsmann har jeg ingen plikt til å gi samtykke – (Opphavsretten er avgrenset med regler som tillater bestemte former for bruk, men jeg går ikke inn på dem.) © Ol av Tor vund - SE N T E R F OR R ET T SI N F OR MA T I K K http://www.torvund.net
 28. 28. U N I V ER SI T ET ET I OSL O T ypisk e vi l k år • Helt fritt • Navngivelse, ellers fritt • Ikke kommersiell bruk • Videreformidling, men ikke bearbeidelse • Bearbeidelse, men bearbeidet versjon må gjøres tilgjengelig på like vilkår © Ol av Tor vund - SE N T E R F OR R ET T SI N F OR MA T I K K http://www.torvund.net

×