Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Viabilitatea In Uniunea Europeana

379 views

Published on

  • Be the first to comment

Viabilitatea In Uniunea Europeana

  1. 1. Statutul Român în U.E Viabilitatea Uniunii Europene Frîncu Mihaela Hanelore
  2. 2. Încă mai este viabilă Uniunea Europeană? Dacă s-ar repeta referendumurile despre Constituț ia Europeană este îndoielnic că o ț ară să o ratifice sau ca măcar să ajungă la un procentaj de participare demn. La fel se va întâmpla şi cu amplificaţiile succesive care, în ultimele decenii au făcut trecerea de la 15 la 28 de state membre. Discreditarea instituț iilor UE este accentuată pe măsură crizei europene ș i nu se observă deloc producţia sa.Cu siguranț ă nu este un fenomen izolat, aș a cum se arată dar şi că nici un preș edintele sau prim-ministru care a intrat în criză nu a trăit să povestească despre el. Spre deosebire de ceea ce se întamplă în Statele Unite, unde acei cetăț eni se implică, protesteză ș i caută soluț ii pentru a reforma structurile din propria sa ț ară, sentimentul prin care europenii îşi arată respectul faţă de Uniune, este în sine considerat ca fiind o indiferenţă. Nimic mai rău nu se mai poate întâmpla în Europa. Când reclamăm schimări în legatura cu o situaţie politică, acest lucru înseamnă ca ne intresează iar daca ignorăm acest lucru, nu înseamnă altceva decat că nu ne pasă. În faţa acestui scenariu mai neplăcut, să întrebi despre viitorul Europei, reprezintă un risc destul de mare având în vedere că un răspus foarte pozitiv nu va exista. Dezechilibre între nord ș i sud, est ș i vest, sunt atat de evidente încât încep să semene din ce în ce mai mult cu cele existente în ONU, iar acest lucru se reflectă în mecanismele de decizie. Bruxelles nu mai este la conducere ș i Berlin a preluat această responsabilitate. Parerea Statelor Unite despre Europa, reprezintă pentru marea majoritate un lucru destul de pozitiv ș i în al doilea rând creș terea partidelor eurosceptice în ț ările care au făcut Unirea necondiț ionată în timp ce sentimentele anti-europene sunt accentuate. Vazănd acestea, nu mai ramane decât sa se pună întrebarea: Încă mai este viabilă Uniunea Europeană?În cazul în care este vorba despre un răspuns negativ, atunci urmează alte două întrebări: Este posibilă o Europă fară Uniuni?şi dacă ar fi aşa, care sunt alternativele? Fără piaţa comună de produse europene nu ar exista rivalitate, cel puţin în legură cu condiţiile de muncă care astăzi se cunosc şi sunt apărate la nivel mondial prin lege, prin dreptul muncii.1 Doar câteva dintre economiile europene vorsupravieț ui, iar restul ar trebui să elaboreze mecanisme de adaptare la această nouă realitate.Orice astfel de ajustare presupune că adoptarea deciziilor riguroase din ultimii ani, ar putea fi să fie văzute ca fiind 1 Siguie siendo viable la Union Europea?, http://www.ensilencio.es/-es-viable-la-union-europea-.html (accesat pe 20/10/2013, ora 13:14) 1
  3. 3. unele simple. Pe de altă parte, există diferite voci ce reclamă o mare democratizare a procesului de a decide în cadrul instituț iilor comunitare, implicând mai mult ca sigur o armare a puterilor din Parlament. Este aceasta o soluț ie care oferă o mai mare legitimitate a Uniunii Europene?Dacă în Italia aceştia nu reuș esc să decidă asupra partidelor politice ar fi capabili zecile partide de politicieni care alcătuiesc Parlamentul European de a realiza un guvern stabil?2 Mai multe despre viabilitatea independenț ei în UE Ideea că, Catalonia care ,,este o regiune din nord-estul Spaniei în care este dominantă limba catalană ș i care are statutul de regiune autonomă (Comunidad Autónoma). Acoperă o suprafaț ă de 31.950 km² cu o populaț ie de 7.5 milioane, ș i are capitala la Barcelona’’3 nu este necesar să aparț ină Spaniei ș i să beneficieze de sfera culturală ș i economică mult mai larg. Acest lucru este ceva care poate fi văzut în paragraful Anei Palacio :,,independenț a catalană este un discurs care încearcă să articuleze naț ionalitate catalană într-o identitate europeană cosmopolitană’’.4 Principala luptă care trebuie să dea nu este în Spania, este în Europa . Acest lucru va fi bine nivelului de recunoaș tere în primul rând. În cazul în care nu există nici succesiune pe cale amiabilă iar sprijinul internaț ional va avea un rol crucial. Având în vedere poziț ia sa geografică, Catalonia depinde substanț ial de accesul la pieț ele europene. UE este pentru acestă regiune un mediu global, un pas intermediar între sfera economică ( în special ) ș i lumea cultura şi locală. Este, ceea ce face posibil de a participa la comerț ul mondial.5 2 Siguie siendo viable la Union Europea?, http://www.ensilencio.es/-es-viable-la-union-europea-.html (accesat pe 20/10/2013, ora 13:20) 3 Catalonia, op.cit. http://ro.wikipedia.org/wiki/Catalonia, (accesat pe 21/10/2013, ora 10:41) 4 Ana Palacio,op.cit.http://politikon.es/2012/11/08/la-viabilidad-del-independentismo-en-una-palabra/, (accesat pe 21/10/2013, ora 10:44) 5 Más sobre la viabilidad del independentismo en la UE, http://politikon.es/2012/11/08/la-viabilidad-delindependentismo-en-una-palabra/, (accesat pe 21/10/2013, ora 10:54) 2
  4. 4. Mai multe despre Europa Criza euro a condus spre dezamăgire mai multe comunităţi. Totul a fost uș or atunci când Uniunea era o sursă de avantaje. Fonduri de Coeziune, ajutor pentru dezvoltare, deschiderea graniț elor.Acum, că lucrurile nu merg atât de bine începe să se vorbească nu tocmai pozitivdespre această Uniune. Este adevărat că avem o problemă. UE a făcutbine, dar a şi greș it . Prea multă birocraț ie, limbi excesive ș i guverne dar şi instituț ii comune. Avem multe instituț ii, dar nici una dintre ele nu este suverană . Există doar suveranitatea statelor, care sunt ceea ce contează cu adevărat. Speculatorii au fixat toate aceste lucruri când au planificat atacul monedei euro. Tot aceşti speculatori sunt şi acei investitori care vor face bani. În centrul operaț iunii a fost problema de baza, adică dolarul slab, care a pierdut poziț ii zeci de ani chiar ca monedă de referinț ă pentru tranzacț iile internaț ionale mari.Dolarul şi-a pierdut valoarea în fiecare luna ș i schimbarea în raport cu euro a devenit aproape 1,5, ceea ce era de neconceput când sa născut moneda unică. Europa nu este încă o unitate în sine. Europa a crescut de asemenea, fără a pune conturile sale în ordine. Modelul european de creș tere este prea scump, aș a cum a devenit clar acum: exces de stat, beneficii şi subvenț ii. Trebuie să constriuim un guvern cu adevărat european în domeniul politic, economic, de apărare ș i extern. Aceasta este singura modalitate de a construi cu adevărat UE. Ș i, de asemenea, implică rezolvarea anarhiei lingvistice adică impunerea limbii engleze ca limbă oficială pentru întreaga Uniune. Fără un progres din partea noastră, Europa va sfârș i prin a fi un proiect negativ. Criza internaț ională a condus spre a aveaț ăriîn cadrul UE cu dezechilibre economice uriaș e.6 6 El notariado:Mas de Europa,http://www.notariado.org/liferay/c/document_library/get_file?folderId=12092&name=DLFE-7331.pdf, (accesat pe 21/10/2013, ora 12:08) 3
  5. 5. BIBLIOGRAFIE 1. Ana Palacio,op.cit. http://politikon.es/2012/11/08/la-viabilidad-delindependentismo-en-una-palabra/ 2. Catalonia, op.cit. http://ro.wikipedia.org/wiki/Catalonia 3. El Notariado: Mas de Europa, http://www.notariado.org/liferay/c/document_library/get_file?folderId=12092 &name=DLFE-7331.pdf 4. Más sobre la viabilidad del independentismo en la UE,http://politikon.es/2012/11/08/la-viabilidad-del-independentismo-en-unapalabra/ 5. Siguie siendo viable la Union Europea?, http://www.ensilencio.es/-es-viablela-union-europea-.html 4

×