SlideShare a Scribd company logo
1 of 18
Bibliografie:Bibliografie:
WikipediaWikipedia
www.images.google.rowww.images.google.ro
Realizator:Realizator:
Prof. Valer PopProf. Valer Pop
Şc.Gen. “Enea Grapini”Şc.Gen. “Enea Grapini”
Şanţ, Bistriţa-NăsăudŞanţ, Bistriţa-Năsăud
 Crucea Eroilor NeamuluiCrucea Eroilor Neamului
este un monument construiteste un monument construit
între aniiîntre anii 19261926--19281928 pepe
MunteleMuntele CaraimanCaraiman, la, la
altitudinea de 2291 m,altitudinea de 2291 m,
pentru a cinsti memoriapentru a cinsti memoria
eroilor neamului căzuţi îneroilor neamului căzuţi în
Primul Război MondialPrimul Război Mondial. La. La
baza vârfului Caraiman sebaza vârfului Caraiman se
află oraşulaflă oraşul BuşteniBuşteni..
 DenumireaDenumirea
monumentuluimonumentului
este cel deeste cel de
CruceaCrucea
EroilorEroilor
NeamuluiNeamului,,
dar populardar popular
mai estemai este
denumit şidenumit şi
Crucea de peCrucea de pe
Caraiman.Caraiman.
 Crucea Eroilor Neamului este situată în şaua masivuluiCrucea Eroilor Neamului este situată în şaua masivului
CaraimanCaraiman, chiar pe marginea abruptului către Valea Seacă, la, chiar pe marginea abruptului către Valea Seacă, la
altitudinea de 2291 m, fiind unică în Europa atât prinaltitudinea de 2291 m, fiind unică în Europa atât prin
altitudinea amplasării, cât şi prin dimensiuni: crucea propriu-altitudinea amplasării, cât şi prin dimensiuni: crucea propriu-
zisă are o înălţime de 28 m şi două braţe de câte 7 m fiecare.zisă are o înălţime de 28 m şi două braţe de câte 7 m fiecare.
 Monumentul era cea mai înaltă construcţie din lume laMonumentul era cea mai înaltă construcţie din lume la
vremea respectivă, de acest fel, situată la o astfel devremea respectivă, de acest fel, situată la o astfel de
altitudine. Lăţimea stâlpului vertical este de 2 m, lungimeaaltitudine. Lăţimea stâlpului vertical este de 2 m, lungimea
braţelor orizontale până în axul stâlpului fiind de 7 m şibraţelor orizontale până în axul stâlpului fiind de 7 m şi
latura unui ochi pătrat de zăbrea este de 2 m.latura unui ochi pătrat de zăbrea este de 2 m.
 Crucea esteCrucea este
executată din profileexecutată din profile
de oţel, fiindde oţel, fiind
montată pe un soclumontată pe un soclu
din beton armatdin beton armat
placat cu piatră,placat cu piatră,
înalt de 7,5 m, iar înînalt de 7,5 m, iar în
interiorul acestuia seinteriorul acestuia se
află o încăpere careaflă o încăpere care
a adăpostit iniţiala adăpostit iniţial
generatorul degeneratorul de
energie electrică ceenergie electrică ce
alimenta cele 120alimenta cele 120
de becuri de 500 Wde becuri de 500 W
de pe conturulde pe conturul
Crucii.Crucii.
 Crucea Eroilor Neamului a fost construită între aniiCrucea Eroilor Neamului a fost construită între anii 19261926 ișiș
19281928, pentru a cinsti memoria eroilor ceferişti căzuţi la datorie, pentru a cinsti memoria eroilor ceferişti căzuţi la datorie
înîn Primul Război MondialPrimul Război Mondial, în luptele împotriva armatelor, în luptele împotriva armatelor
Puterilor CentralePuterilor Centrale. Crucea a fost înălţată la iniţiativa. Crucea a fost înălţată la iniţiativa
Reginei MariaReginei Maria şi aşi a Regelui Ferdinand I al RomânieiRegelui Ferdinand I al României, cu scopul, cu scopul
de a fi văzută de la o distanţă cât mai mare.de a fi văzută de la o distanţă cât mai mare.
 Monumentul a fostMonumentul a fost
confecţionat dinconfecţionat din
traverse metalicetraverse metalice
îmbinate prinîmbinate prin
nituire într-o reţea.nituire într-o reţea.
ConstrucţiaConstrucţia
propriu-zisă a fostpropriu-zisă a fost
realizată efectiv derealizată efectiv de
către Societateacătre Societatea
Cultul Eroilor, fiindCultul Eroilor, fiind
mobilizaţi şi unmobilizaţi şi un
număr mare denumăr mare de
tineri.tineri.
 Sculele, lemnul, piesele metalice componente şiSculele, lemnul, piesele metalice componente şi
restul materialelor necesare au fost transportaterestul materialelor necesare au fost transportate
cu trenul până la staţia CFR Buşteni. De aici, ocu trenul până la staţia CFR Buşteni. De aici, o
parte dintre traversele metalice şi celelalteparte dintre traversele metalice şi celelalte
materiale de construcţie a fost transportată demateriale de construcţie a fost transportată de
care cu boi pe ruta Buşteni – Sinaia – Vf.care cu boi pe ruta Buşteni – Sinaia – Vf.
Păduchiosul – Vf. Dichiu – Platoul Bucegi – Vf.Păduchiosul – Vf. Dichiu – Platoul Bucegi – Vf.
Caraiman, iar restul materialelor, cu funicularulCaraiman, iar restul materialelor, cu funicularul
Fabricii de Hârtie Buşteni. Funicularul aFabricii de Hârtie Buşteni. Funicularul a
transportat piesele pe Valea Jepilor până întransportat piesele pe Valea Jepilor până în
Cantonul Schiel – pe Platoul Bucegi, de unde auCantonul Schiel – pe Platoul Bucegi, de unde au
fost duse pe cărări înguste cu caii şi măgariifost duse pe cărări înguste cu caii şi măgarii
până în vârful Caraiman.până în vârful Caraiman.
 Deoarece numărulDeoarece numărul
căruţelor din zonă eracăruţelor din zonă era
insuficient, o bancă ainsuficient, o bancă a
acordat un credit cuacordat un credit cu
dobândă mică pentrudobândă mică pentru
achiziţionarea altora.achiziţionarea altora.
Drumul era anevoios,Drumul era anevoios,
o căruţă neputândo căruţă neputând
face într-o săptămânăface într-o săptămână
mai mult de două-treimai mult de două-trei
transporturi. Pentrutransporturi. Pentru
punerea la dispoziţiepunerea la dispoziţie
a propriilor atelaje,a propriilor atelaje,
căruţaşii - dintre carecăruţaşii - dintre care
memoria localnicilormemoria localnicilor
păstrează şi astăzipăstrează şi astăzi
numele celor dinnumele celor din
familia Clinci, dinfamilia Clinci, din
Sinaia - erau plătiţi cuSinaia - erau plătiţi cu
bani, câteva braţe debani, câteva braţe de
fân şi hrană.fân şi hrană.
 Soclul crucii a fostSoclul crucii a fost
realizat în anul 1930 dinrealizat în anul 1930 din
beton armat îmbrăcat înbeton armat îmbrăcat în
piatră de calcar fasonatăpiatră de calcar fasonată
şi îngrijit rostuită, fiindşi îngrijit rostuită, fiind
construit la doi ani dupăconstruit la doi ani după
sfinţirea Crucii pentru osfinţirea Crucii pentru o
mai bună încastrare a ei,mai bună încastrare a ei,
iniţial aceasta fiindiniţial aceasta fiind
introdusă direct înintrodusă direct în
stâncă. Grinzile Cruciistâncă. Grinzile Crucii
sunt confecţionate dinsunt confecţionate din
zăbrele, golurile dintrezăbrele, golurile dintre
bare putându-se umplebare putându-se umple
iarna cu zăpadăiarna cu zăpadă
îngheţată.îngheţată.
 La început iluminatul monumentuluiLa început iluminatul monumentului
s-a făcut cu ajutorul unui generators-a făcut cu ajutorul unui generator
de energie electrică (localizat înde energie electrică (localizat în
soclul din beton armat) şi al 120soclul din beton armat) şi al 120
becuri de câte 500 W. În anul 1939,becuri de câte 500 W. În anul 1939,
Crucea a fost racordată la sistemulCrucea a fost racordată la sistemul
energetic naţional. S-a renunţatenergetic naţional. S-a renunţat
astfel la generator ca sursă deastfel la generator ca sursă de
iluminare şi s-a apelat la sursa cuiluminare şi s-a apelat la sursa cu
care era dotată staţia complexă decare era dotată staţia complexă de
la Coştila (2487 m), legăturala Coştila (2487 m), legătura
făcându-se printr-un cablufăcându-se printr-un cablu
subteran.subteran.
Până la instalarea regimului comunist în 1948,Până la instalarea regimului comunist în 1948,
Crucea era aprinsă în noaptea de Sfântă MarieCrucea era aprinsă în noaptea de Sfântă Marie
Mare (15 august), dar şi de joia Înălţării Domnului,Mare (15 august), dar şi de joia Înălţării Domnului,
când este şi Ziua Eroilor (la 40 de zile după Sfintelecând este şi Ziua Eroilor (la 40 de zile după Sfintele
Pa ti).șPa ti).ș
 În anul 2003, instalaţia care lumina crucea s-a defectat.În anul 2003, instalaţia care lumina crucea s-a defectat.
Pentru repararea instalaţiei electrice, au lucrat echipe dePentru repararea instalaţiei electrice, au lucrat echipe de
salvamontişti care au fost nevoite să transporte în vârfulsalvamontişti care au fost nevoite să transporte în vârful
muntelui sute de kilograme de materiale, în ciuda vântului şimuntelui sute de kilograme de materiale, în ciuda vântului şi
a temperaturilor deosebit de scăzute. Salvamontiştii aua temperaturilor deosebit de scăzute. Salvamontiştii au
înlocuit mai multe zeci de becuri care nu mai funcţionau,înlocuit mai multe zeci de becuri care nu mai funcţionau,
instalaţia fiind repusă în funcţiune în decembrie 2004 şiinstalaţia fiind repusă în funcţiune în decembrie 2004 şi
racordată la energia electrica a oraşului Buşteni.racordată la energia electrica a oraşului Buşteni.
 Monumentul este în prezent în administrarea Consiliului LocalMonumentul este în prezent în administrarea Consiliului Local
al oraşului Buşteni. Astăzi, odată cu lăsarea întunericului,al oraşului Buşteni. Astăzi, odată cu lăsarea întunericului,
Crucea de pe Caraiman este iluminată cu 300 de becuri deCrucea de pe Caraiman este iluminată cu 300 de becuri de
câte 500 W fiecare şi poate fi văzută de la zeci de kmcâte 500 W fiecare şi poate fi văzută de la zeci de km
depărtare, pe Valea Prahovei. Există un nou proiect, care îşidepărtare, pe Valea Prahovei. Există un nou proiect, care îşi
propune să acopere Crucea Eroilor cu o vopsea fluorescentă,propune să acopere Crucea Eroilor cu o vopsea fluorescentă,
iar asupra ei să fie proiectat un spot laser.iar asupra ei să fie proiectat un spot laser.
 În perioada regimului comunist, monumentul a fostÎn perioada regimului comunist, monumentul a fost
ameninţat cu mutilarea, un primar obedientameninţat cu mutilarea, un primar obedient
regimului dorind să-i taie braţele şi în vârfulregimului dorind să-i taie braţele şi în vârful
coloanei rămase să monteze o stea roşie.coloanei rămase să monteze o stea roşie.
MINUNE ?MINUNE ?
 CRUCEA EROILORCRUCEA EROILOR
NEAMULUI a fostNEAMULUI a fost
proiectată pe cer cuproiectată pe cer cu
o zi înainte deo zi înainte de
ÎNCHINAREA SFINTEIÎNCHINAREA SFINTEI
CRUCI.CRUCI.
Răsărit de soare

More Related Content

Viewers also liked

100 abstracts of e patient. Fattori
100 abstracts of e patient. Fattori100 abstracts of e patient. Fattori
100 abstracts of e patient. Fattori
Giuseppe Fattori
 

Viewers also liked (8)

Photos inusitées
Photos inusitéesPhotos inusitées
Photos inusitées
 
100 abstracts of e patient. Fattori
100 abstracts of e patient. Fattori100 abstracts of e patient. Fattori
100 abstracts of e patient. Fattori
 
Tutorial on Regular Expression in Perl (perldoc Perlretut)
Tutorial on Regular Expression in Perl (perldoc Perlretut)Tutorial on Regular Expression in Perl (perldoc Perlretut)
Tutorial on Regular Expression in Perl (perldoc Perlretut)
 
Le marché aux oignons à Berne, Suisse
Le marché aux oignons à Berne, SuisseLe marché aux oignons à Berne, Suisse
Le marché aux oignons à Berne, Suisse
 
România. Lecția de istorie
România. Lecția de istorieRomânia. Lecția de istorie
România. Lecția de istorie
 
How can front-line pro­fes­sion­als incor­po­rate the emerg­ing brain health ...
How can front-line pro­fes­sion­als incor­po­rate the emerg­ing brain health ...How can front-line pro­fes­sion­als incor­po­rate the emerg­ing brain health ...
How can front-line pro­fes­sion­als incor­po­rate the emerg­ing brain health ...
 
Ioan-Aurel Pop - Romanii si maghiarii din Transilvania, sec. IX-XIV
Ioan-Aurel Pop - Romanii si maghiarii din Transilvania, sec. IX-XIVIoan-Aurel Pop - Romanii si maghiarii din Transilvania, sec. IX-XIV
Ioan-Aurel Pop - Romanii si maghiarii din Transilvania, sec. IX-XIV
 
Șomerul
ȘomerulȘomerul
Șomerul
 

More from FrescatiStory

Flori la Mănăstirea Agapia
Flori la Mănăstirea AgapiaFlori la Mănăstirea Agapia
Flori la Mănăstirea Agapia
FrescatiStory
 
Nu va pasa de viitorul civilizatiei
Nu va pasa de viitorul civilizatieiNu va pasa de viitorul civilizatiei
Nu va pasa de viitorul civilizatiei
FrescatiStory
 

More from FrescatiStory (20)

Islamism
IslamismIslamism
Islamism
 
Alertă medicală - Un osuț foarte ascuțit
Alertă medicală - Un osuț foarte ascuțitAlertă medicală - Un osuț foarte ascuțit
Alertă medicală - Un osuț foarte ascuțit
 
Oameni, destine
Oameni, destineOameni, destine
Oameni, destine
 
Large Easter eggs around the world
Large Easter eggs around the worldLarge Easter eggs around the world
Large Easter eggs around the world
 
Patru secrete ale telefonului tău mobil
Patru secrete ale telefonului tău mobilPatru secrete ale telefonului tău mobil
Patru secrete ale telefonului tău mobil
 
Populația mahomedană în Europa
Populația mahomedană în EuropaPopulația mahomedană în Europa
Populația mahomedană în Europa
 
Bucovina altui veac
Bucovina altui veacBucovina altui veac
Bucovina altui veac
 
Plus qu’une photo / Mai mult decât o simplă fotografie / More than just a photo
Plus qu’une photo / Mai mult decât o simplă fotografie / More than just a photoPlus qu’une photo / Mai mult decât o simplă fotografie / More than just a photo
Plus qu’une photo / Mai mult decât o simplă fotografie / More than just a photo
 
Noiembrie frumoasă
Noiembrie frumoasăNoiembrie frumoasă
Noiembrie frumoasă
 
Niciodata toamna n-a fost mai frumoasa
Niciodata toamna n-a fost mai frumoasaNiciodata toamna n-a fost mai frumoasa
Niciodata toamna n-a fost mai frumoasa
 
Salina Turda
Salina TurdaSalina Turda
Salina Turda
 
Regele Mihai i de România, fotografii document
Regele Mihai i de România, fotografii documentRegele Mihai i de România, fotografii document
Regele Mihai i de România, fotografii document
 
De-aș mai avea odată 70 de ani!
De-aș mai avea odată 70 de ani!De-aș mai avea odată 70 de ani!
De-aș mai avea odată 70 de ani!
 
Flori la Mănăstirea Agapia
Flori la Mănăstirea AgapiaFlori la Mănăstirea Agapia
Flori la Mănăstirea Agapia
 
Coltanul - Congo (Zair)
Coltanul - Congo (Zair)Coltanul - Congo (Zair)
Coltanul - Congo (Zair)
 
Nu va pasa de viitorul civilizatiei
Nu va pasa de viitorul civilizatieiNu va pasa de viitorul civilizatiei
Nu va pasa de viitorul civilizatiei
 
Lumina de la Mormantul Sfant
Lumina de la Mormantul SfantLumina de la Mormantul Sfant
Lumina de la Mormantul Sfant
 
Pasarea lui Dumnezeu
Pasarea lui DumnezeuPasarea lui Dumnezeu
Pasarea lui Dumnezeu
 
Semnul crucii
Semnul cruciiSemnul crucii
Semnul crucii
 
Turnul Stratosphere din Las Vegas
Turnul Stratosphere din Las VegasTurnul Stratosphere din Las Vegas
Turnul Stratosphere din Las Vegas
 

Recently uploaded

Recently uploaded (7)

Canon de rugăciune către Sfânta Cruce, în cinstea arătării ei la Ierusalim, î...
Canon de rugăciune către Sfânta Cruce, în cinstea arătării ei la Ierusalim, î...Canon de rugăciune către Sfânta Cruce, în cinstea arătării ei la Ierusalim, î...
Canon de rugăciune către Sfânta Cruce, în cinstea arătării ei la Ierusalim, î...
 
Canoane de rugăciune către Sfinții cuvioși Sila, Paisie și Natan de la Sihăst...
Canoane de rugăciune către Sfinții cuvioși Sila, Paisie și Natan de la Sihăst...Canoane de rugăciune către Sfinții cuvioși Sila, Paisie și Natan de la Sihăst...
Canoane de rugăciune către Sfinții cuvioși Sila, Paisie și Natan de la Sihăst...
 
Sfântul apostol Simon Zilotul şi Biserica Podeanu
Sfântul apostol Simon Zilotul şi Biserica PodeanuSfântul apostol Simon Zilotul şi Biserica Podeanu
Sfântul apostol Simon Zilotul şi Biserica Podeanu
 
Canon de rugăciune către Sfântul mucenic Acachie (s.v. 7 mai / s.n. 20 mai)
Canon de rugăciune către Sfântul mucenic Acachie (s.v. 7 mai / s.n. 20 mai)Canon de rugăciune către Sfântul mucenic Acachie (s.v. 7 mai / s.n. 20 mai)
Canon de rugăciune către Sfântul mucenic Acachie (s.v. 7 mai / s.n. 20 mai)
 
Acatistul Sfinților cuvioși Sila, Paisie și Natan de la Sihăstria Putnei (16 ...
Acatistul Sfinților cuvioși Sila, Paisie și Natan de la Sihăstria Putnei (16 ...Acatistul Sfinților cuvioși Sila, Paisie și Natan de la Sihăstria Putnei (16 ...
Acatistul Sfinților cuvioși Sila, Paisie și Natan de la Sihăstria Putnei (16 ...
 
Acatistul Sfintei mari muceniţe Irina din Maghedon (s.v. 5 mai / s.n. 18 mai)
Acatistul Sfintei mari muceniţe Irina din Maghedon (s.v. 5 mai / s.n. 18 mai)Acatistul Sfintei mari muceniţe Irina din Maghedon (s.v. 5 mai / s.n. 18 mai)
Acatistul Sfintei mari muceniţe Irina din Maghedon (s.v. 5 mai / s.n. 18 mai)
 
Canon de rugăciune către Sfântul apostol Simon, zilotul (10 mai)
Canon de rugăciune către Sfântul apostol Simon, zilotul (10 mai)Canon de rugăciune către Sfântul apostol Simon, zilotul (10 mai)
Canon de rugăciune către Sfântul apostol Simon, zilotul (10 mai)
 

Crucea Caraiman (Crucea Eroilor Neamului)

 • 1. Bibliografie:Bibliografie: WikipediaWikipedia www.images.google.rowww.images.google.ro Realizator:Realizator: Prof. Valer PopProf. Valer Pop Şc.Gen. “Enea Grapini”Şc.Gen. “Enea Grapini” Şanţ, Bistriţa-NăsăudŞanţ, Bistriţa-Năsăud
 • 2.  Crucea Eroilor NeamuluiCrucea Eroilor Neamului este un monument construiteste un monument construit între aniiîntre anii 19261926--19281928 pepe MunteleMuntele CaraimanCaraiman, la, la altitudinea de 2291 m,altitudinea de 2291 m, pentru a cinsti memoriapentru a cinsti memoria eroilor neamului căzuţi îneroilor neamului căzuţi în Primul Război MondialPrimul Război Mondial. La. La baza vârfului Caraiman sebaza vârfului Caraiman se află oraşulaflă oraşul BuşteniBuşteni..
 • 3.  DenumireaDenumirea monumentuluimonumentului este cel deeste cel de CruceaCrucea EroilorEroilor NeamuluiNeamului,, dar populardar popular mai estemai este denumit şidenumit şi Crucea de peCrucea de pe Caraiman.Caraiman.
 • 4.  Crucea Eroilor Neamului este situată în şaua masivuluiCrucea Eroilor Neamului este situată în şaua masivului CaraimanCaraiman, chiar pe marginea abruptului către Valea Seacă, la, chiar pe marginea abruptului către Valea Seacă, la altitudinea de 2291 m, fiind unică în Europa atât prinaltitudinea de 2291 m, fiind unică în Europa atât prin altitudinea amplasării, cât şi prin dimensiuni: crucea propriu-altitudinea amplasării, cât şi prin dimensiuni: crucea propriu- zisă are o înălţime de 28 m şi două braţe de câte 7 m fiecare.zisă are o înălţime de 28 m şi două braţe de câte 7 m fiecare.
 • 5.  Monumentul era cea mai înaltă construcţie din lume laMonumentul era cea mai înaltă construcţie din lume la vremea respectivă, de acest fel, situată la o astfel devremea respectivă, de acest fel, situată la o astfel de altitudine. Lăţimea stâlpului vertical este de 2 m, lungimeaaltitudine. Lăţimea stâlpului vertical este de 2 m, lungimea braţelor orizontale până în axul stâlpului fiind de 7 m şibraţelor orizontale până în axul stâlpului fiind de 7 m şi latura unui ochi pătrat de zăbrea este de 2 m.latura unui ochi pătrat de zăbrea este de 2 m.
 • 6.  Crucea esteCrucea este executată din profileexecutată din profile de oţel, fiindde oţel, fiind montată pe un soclumontată pe un soclu din beton armatdin beton armat placat cu piatră,placat cu piatră, înalt de 7,5 m, iar înînalt de 7,5 m, iar în interiorul acestuia seinteriorul acestuia se află o încăpere careaflă o încăpere care a adăpostit iniţiala adăpostit iniţial generatorul degeneratorul de energie electrică ceenergie electrică ce alimenta cele 120alimenta cele 120 de becuri de 500 Wde becuri de 500 W de pe conturulde pe conturul Crucii.Crucii.
 • 7.  Crucea Eroilor Neamului a fost construită între aniiCrucea Eroilor Neamului a fost construită între anii 19261926 ișiș 19281928, pentru a cinsti memoria eroilor ceferişti căzuţi la datorie, pentru a cinsti memoria eroilor ceferişti căzuţi la datorie înîn Primul Război MondialPrimul Război Mondial, în luptele împotriva armatelor, în luptele împotriva armatelor Puterilor CentralePuterilor Centrale. Crucea a fost înălţată la iniţiativa. Crucea a fost înălţată la iniţiativa Reginei MariaReginei Maria şi aşi a Regelui Ferdinand I al RomânieiRegelui Ferdinand I al României, cu scopul, cu scopul de a fi văzută de la o distanţă cât mai mare.de a fi văzută de la o distanţă cât mai mare.
 • 8.  Monumentul a fostMonumentul a fost confecţionat dinconfecţionat din traverse metalicetraverse metalice îmbinate prinîmbinate prin nituire într-o reţea.nituire într-o reţea. ConstrucţiaConstrucţia propriu-zisă a fostpropriu-zisă a fost realizată efectiv derealizată efectiv de către Societateacătre Societatea Cultul Eroilor, fiindCultul Eroilor, fiind mobilizaţi şi unmobilizaţi şi un număr mare denumăr mare de tineri.tineri.
 • 9.  Sculele, lemnul, piesele metalice componente şiSculele, lemnul, piesele metalice componente şi restul materialelor necesare au fost transportaterestul materialelor necesare au fost transportate cu trenul până la staţia CFR Buşteni. De aici, ocu trenul până la staţia CFR Buşteni. De aici, o parte dintre traversele metalice şi celelalteparte dintre traversele metalice şi celelalte materiale de construcţie a fost transportată demateriale de construcţie a fost transportată de care cu boi pe ruta Buşteni – Sinaia – Vf.care cu boi pe ruta Buşteni – Sinaia – Vf. Păduchiosul – Vf. Dichiu – Platoul Bucegi – Vf.Păduchiosul – Vf. Dichiu – Platoul Bucegi – Vf. Caraiman, iar restul materialelor, cu funicularulCaraiman, iar restul materialelor, cu funicularul Fabricii de Hârtie Buşteni. Funicularul aFabricii de Hârtie Buşteni. Funicularul a transportat piesele pe Valea Jepilor până întransportat piesele pe Valea Jepilor până în Cantonul Schiel – pe Platoul Bucegi, de unde auCantonul Schiel – pe Platoul Bucegi, de unde au fost duse pe cărări înguste cu caii şi măgariifost duse pe cărări înguste cu caii şi măgarii până în vârful Caraiman.până în vârful Caraiman.
 • 10.  Deoarece numărulDeoarece numărul căruţelor din zonă eracăruţelor din zonă era insuficient, o bancă ainsuficient, o bancă a acordat un credit cuacordat un credit cu dobândă mică pentrudobândă mică pentru achiziţionarea altora.achiziţionarea altora. Drumul era anevoios,Drumul era anevoios, o căruţă neputândo căruţă neputând face într-o săptămânăface într-o săptămână mai mult de două-treimai mult de două-trei transporturi. Pentrutransporturi. Pentru punerea la dispoziţiepunerea la dispoziţie a propriilor atelaje,a propriilor atelaje, căruţaşii - dintre carecăruţaşii - dintre care memoria localnicilormemoria localnicilor păstrează şi astăzipăstrează şi astăzi numele celor dinnumele celor din familia Clinci, dinfamilia Clinci, din Sinaia - erau plătiţi cuSinaia - erau plătiţi cu bani, câteva braţe debani, câteva braţe de fân şi hrană.fân şi hrană.
 • 11.  Soclul crucii a fostSoclul crucii a fost realizat în anul 1930 dinrealizat în anul 1930 din beton armat îmbrăcat înbeton armat îmbrăcat în piatră de calcar fasonatăpiatră de calcar fasonată şi îngrijit rostuită, fiindşi îngrijit rostuită, fiind construit la doi ani dupăconstruit la doi ani după sfinţirea Crucii pentru osfinţirea Crucii pentru o mai bună încastrare a ei,mai bună încastrare a ei, iniţial aceasta fiindiniţial aceasta fiind introdusă direct înintrodusă direct în stâncă. Grinzile Cruciistâncă. Grinzile Crucii sunt confecţionate dinsunt confecţionate din zăbrele, golurile dintrezăbrele, golurile dintre bare putându-se umplebare putându-se umple iarna cu zăpadăiarna cu zăpadă îngheţată.îngheţată.
 • 12.  La început iluminatul monumentuluiLa început iluminatul monumentului s-a făcut cu ajutorul unui generators-a făcut cu ajutorul unui generator de energie electrică (localizat înde energie electrică (localizat în soclul din beton armat) şi al 120soclul din beton armat) şi al 120 becuri de câte 500 W. În anul 1939,becuri de câte 500 W. În anul 1939, Crucea a fost racordată la sistemulCrucea a fost racordată la sistemul energetic naţional. S-a renunţatenergetic naţional. S-a renunţat astfel la generator ca sursă deastfel la generator ca sursă de iluminare şi s-a apelat la sursa cuiluminare şi s-a apelat la sursa cu care era dotată staţia complexă decare era dotată staţia complexă de la Coştila (2487 m), legăturala Coştila (2487 m), legătura făcându-se printr-un cablufăcându-se printr-un cablu subteran.subteran.
 • 13. Până la instalarea regimului comunist în 1948,Până la instalarea regimului comunist în 1948, Crucea era aprinsă în noaptea de Sfântă MarieCrucea era aprinsă în noaptea de Sfântă Marie Mare (15 august), dar şi de joia Înălţării Domnului,Mare (15 august), dar şi de joia Înălţării Domnului, când este şi Ziua Eroilor (la 40 de zile după Sfintelecând este şi Ziua Eroilor (la 40 de zile după Sfintele Pa ti).șPa ti).ș
 • 14.  În anul 2003, instalaţia care lumina crucea s-a defectat.În anul 2003, instalaţia care lumina crucea s-a defectat. Pentru repararea instalaţiei electrice, au lucrat echipe dePentru repararea instalaţiei electrice, au lucrat echipe de salvamontişti care au fost nevoite să transporte în vârfulsalvamontişti care au fost nevoite să transporte în vârful muntelui sute de kilograme de materiale, în ciuda vântului şimuntelui sute de kilograme de materiale, în ciuda vântului şi a temperaturilor deosebit de scăzute. Salvamontiştii aua temperaturilor deosebit de scăzute. Salvamontiştii au înlocuit mai multe zeci de becuri care nu mai funcţionau,înlocuit mai multe zeci de becuri care nu mai funcţionau, instalaţia fiind repusă în funcţiune în decembrie 2004 şiinstalaţia fiind repusă în funcţiune în decembrie 2004 şi racordată la energia electrica a oraşului Buşteni.racordată la energia electrica a oraşului Buşteni.
 • 15.  Monumentul este în prezent în administrarea Consiliului LocalMonumentul este în prezent în administrarea Consiliului Local al oraşului Buşteni. Astăzi, odată cu lăsarea întunericului,al oraşului Buşteni. Astăzi, odată cu lăsarea întunericului, Crucea de pe Caraiman este iluminată cu 300 de becuri deCrucea de pe Caraiman este iluminată cu 300 de becuri de câte 500 W fiecare şi poate fi văzută de la zeci de kmcâte 500 W fiecare şi poate fi văzută de la zeci de km depărtare, pe Valea Prahovei. Există un nou proiect, care îşidepărtare, pe Valea Prahovei. Există un nou proiect, care îşi propune să acopere Crucea Eroilor cu o vopsea fluorescentă,propune să acopere Crucea Eroilor cu o vopsea fluorescentă, iar asupra ei să fie proiectat un spot laser.iar asupra ei să fie proiectat un spot laser.
 • 16.  În perioada regimului comunist, monumentul a fostÎn perioada regimului comunist, monumentul a fost ameninţat cu mutilarea, un primar obedientameninţat cu mutilarea, un primar obedient regimului dorind să-i taie braţele şi în vârfulregimului dorind să-i taie braţele şi în vârful coloanei rămase să monteze o stea roşie.coloanei rămase să monteze o stea roşie.
 • 17. MINUNE ?MINUNE ?  CRUCEA EROILORCRUCEA EROILOR NEAMULUI a fostNEAMULUI a fost proiectată pe cer cuproiectată pe cer cu o zi înainte deo zi înainte de ÎNCHINAREA SFINTEIÎNCHINAREA SFINTEI CRUCI.CRUCI.

Editor's Notes

 1. Răsărit de soare