Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Европейски съюз

3,404 views

Published on

Европейски съюз

 1. 1. EU
 2. 2. In varietate concordia
 3. 3. История <ul><li>1851 г . - eдно от първите предложения за мирно съюзяване на равноправни европейски държави е направено от Виктор Юго . </li></ul><ul><li>9 май 1950 г. - Робер Шуман представя и деята на работника във френското външно министерство Жан Моне за формирането на Европейска общност за въглища и стомана (ЕОВС). </li></ul>
 4. 4. <ul><li>1951 г. - oбщността се създава с подписването на Договора от Париж </li></ul><ul><li>Западна Германия , Франция , Италия и страните от Бенелюкс </li></ul><ul><li>1957 г. - Договорите от Рим - cъздадени са Европейска икономическа общност и Европейска общност за атомна енергия (Евратом). </li></ul>
 5. 5. <ul><li>1992 г. - официално е създаден Европейският съюз (ЕС) c договора от Маастрихт . </li></ul><ul><li>Основни цели на Договора за Европейския съюз : </li></ul><ul><li>насърчаването на балансирания и устойчив икономически и социален прогрес </li></ul>
 6. 6. <ul><li>постигане на висока степен на заетост </li></ul><ul><li>създаване на територия без вътрешни граници </li></ul><ul><li>укрепване на социално-икономическото единство </li></ul><ul><li>създаване на икономически и паричен съюз и впоследствие на единна валута еврото </li></ul>
 7. 7. <ul><li>осъществяване на обща външна политика и политика на сигурност </li></ul><ul><li>въвеждане на гражданство на Съюза </li></ul><ul><li>създаване на пространство на свобода, сигурност и правосъдие, в рамките на което се осигурява свободното движение на лица, обвързано с прилагането на подходящи мерки за контрол на външните граници </li></ul>
 8. 8. <ul><li>01.12.2009 г. - влиза в сила Договора от Лисабон , подписан на 13 декември 2007 г., по силата на който Европейският съюз става правоприемник на Европейската общност . </li></ul>
 9. 9. Държави-членки и кандидатки
 10. 10. <ul><li>Основни институции на ЕС : </li></ul><ul><li>Европейски парламент - представлява европейските граждани </li></ul><ul><li>Европейски съвет - определя основната посока на развитие и приоритетите на ЕС </li></ul><ul><li>Европейска комисия - изпълнителната институция на ЕС </li></ul><ul><li>Съвет на Европейския съюз (или Съвет на министрите) - представлява правителствата на държавите-членки </li></ul>
 11. 11. <ul><li>Съд на Европейския съюз - контролира спазването на договорите и нормативните актове на ЕС </li></ul><ul><li>Европейска централна банка </li></ul><ul><li>Европейска сметна палата - контролира бюджета на ЕС </li></ul>
 12. 12. Органи на ЕС <ul><li>Финансови органи : </li></ul><ul><li>Европейска система на централните банки и Европейска централна банка - отговарят за финансовата политика на евространите и страните извън еврозоната. </li></ul><ul><li>Европейска инвестиционна банка - отговаря за финансирането на инвестиционни проекти </li></ul>
 13. 13. <ul><li>Европейски инвестиционен фонд - отговаря за финансирането на инфраструктурни проектu </li></ul>
 14. 14. <ul><li>Консултативни органи : </li></ul><ul><li>Европейски икономически и социален комитет - представлява гражданското общество по въпроси свързани с икономическата и социалната политика на ЕС </li></ul><ul><li>Комитет на регионите - представлява регионалните и местни власти </li></ul>
 15. 15. <ul><li>Научен и технически комитет на Евратом - консултативен орган за контрол на работата с радиоактивни материали (изследвания и експлоатация) и за изработване на единни стандарти за защита при работа с йонизиращи лъчения </li></ul><ul><li>Агенция на Евратом - контролира добива на радиоактивни руди и други материали и търговията с тях на територията на Съюза </li></ul>
 16. 16. <ul><li>Европейски омбудсман </li></ul>
 17. 17. Седалище на европейските институции <ul><li>Брюксел - седалище на Европейската комисия , Съвета на Европейския съюз и на комисиите на Европейския парламент . </li></ul><ul><li>Европейската комисия провежда тук своите срещи на комитетите и кратките си сесии. </li></ul>
 18. 24. <ul><li>Страсбург — седалище на Европейския парламент и място за среща на ежегодната дълга пленарна сесия, продължаваща дванайсет седмици. </li></ul><ul><li>Люксембург - седалище на Европейската инвестиционна банка и Съда на Европейския съюз . </li></ul><ul><li>Франкфурт - седалище на Европейската централна банка . </li></ul>

×