Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Business process management

955 views

Published on

Published in: Business
 • Be the first to comment

Business process management

 1. 1. Freek Hermkens April 2014
 2. 2. Wat is waarheid? Bron: NRC-handelsblad 2 BPM
 3. 3. Procesmanagement “Het (kunnen) beheersen, beïnvloeden, controleren en het voorspelbaar maken van processen” (Naar Hardjono-Bakker) 3 BPM
 4. 4. Five Fundamental Truths 4 Bron: Steve Towers: BPMG BPM
 5. 5. Functioneel organiseren en sturen 1. Organisatorische eenheden o.b.v. bedrijfsfuncties en competenties 2. Sturing (top-down) via de hiërarchie - prestatie indicatoren per afdeling 5 BPM
 6. 6. Procesgericht sturen Klantgeric ht Delegeren & Verantwoording afleggen Horizontaal sturen Klantgerichtheid 6 BPM
 7. 7. Er is niet één model van sturing De procesmanager is operationeel verantwoordelijk Echter, geen hiërarchische en geen functionele verantwoordelijkheid. De procesmanager is zowel operationeel als hiërarchisch verantwoordelijk. De procesmanager is zowel operationeel, als hiërarchisch, als functioneel verantwoordelijk Organisaties zijn hybride 7 BPM
 8. 8. Management role versus functies Management roles Operationeel Hiërarchisch Functioneel Functies Lijnmanager Functioneel Functioneel Type sturing Type organisatie Lijnmanager = procesmanager Procesgericht Procesgericht Lijnmanager = procesmanager Functioneel manager Procesgericht Matrix LijnmanagerProcesmanager Procesgericht Matrix Management rollen 8 BPM
 9. 9. Rollen 9 BPM
 10. 10. De eigenaar en manager 10 BPM
 11. 11. Één verantwoordelijke manager voor proces van klant tot klant (bedrijfsproces): Bepalen te behalen resultaten van het proces Bepalen eisen (PI’s) waaraan het procesverloop moet voldoen Bepalen afbakening en eisen (PI’s) werkprocessen Bepalen / invullen van randvoorwaarden waarbinnen proces moet worden uitgevoerd (COPAFIJTH-breed) Wijzigingen op bovenstaande bepalen en doorvoeren Sturing geven aan betreffende werkprocesmanagers Het beleggen van verantwoordelijkheden De (bedrijfs)proceseigenaar 11 BPM
 12. 12. Het beleggen van verantwoordelijkheden (2) De (werk)procesmanager Afbakening werkproces moet overeenkomen met de scope (verantwoordelijkheidsgebied) van één operationele manager De operationele manager voor een deel van het bedrijfsproces (een werkproces) is verantwoordelijk voor: • Zodanig binnen de vastgestelde randvoorwaarden inrichten en implementeren van het werkproces dat voldaan kan worden aan de door de proceseigenaar gestelde eisen • Beschikbaar krijgen en alloceren van resources • Meten en zonodig bijsturen van de uitvoering van het werkproces • Beheer van het werkproces • Wijzigingen bepalen en doorvoeren op bovenstaande • Rapporteren aan de proceseigenaar 12 BPM
 13. 13. Wat maakt procesgericht sturen zo moeilijk? 13 BPM
 14. 14. Blokkades Benoemen verantwoordelijkheden zonder bevoegdheden Weerstand in functionele hiërarchie Sturing vindt plaats op basis van de prestaties van de afdeling Het beschikbaar stellen van procesbeschrijvingen leidt niet tot gebruik Procesmodellering leidt tot procesgericht werken De directie staat aan de kant 14 BPM
 15. 15. Procesgericht werken is een teamsport 15 Waarin samenwerking voorop staat BPM
 16. 16. Procesgericht organiseren onderdeel van verbetering Klant staat centraal Sturing op heldere prestatie- indicatoren Processen zijn leidend bij de keuze van systemen (in plaats van andersom) Samenwerking (ontschotting) is sleutel 16 BPM
 17. 17. Voor meer informatie… 17 Freek Hermkens Freek.hermkens@m-lc.nl BPM
 18. 18. Customer Excellence www.m-lc.nl

×