Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ความหมายที่แท้จริงของ เทศกาลอีสเตอร์ - สมุดระบายสี

815 views

Published on

เรื่องราวฟรีหนังสือวิดีโอและหน้าสีสำหรับเด็ก - www.freekidstories.org

Published in: Spiritual
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

ความหมายที่แท้จริงของ เทศกาลอีสเตอร์ - สมุดระบายสี

  1. 1. สมุดระบายสี
  2. 2. เมื่อพระเจ้าได้ทรงสร้างโลก ทุกสิ่งอย่างสมบูรณ์ยิ่งและปราศจากบาป อดัมและเอวาได้รัก ซึ่งกันและกันและพวกเขาก็ได้รักพระเจ้าด้วย ที่นั้นไม่มีความเจ็บป่วยหรือความตาย และนี่ คือแนวทางที่พระเจ้าได้ปรารถนาให้โลกควรจะเป็น ซาตานได้พูดผ่านงูในสวนนั้นเพื่อที่จะล่อลวงเอวาให้หลง แล้วเธอกับอาดัมได้ตกลงไปใน การบาปนั้นและเป็นศัตรูกับพระเจ้าเพราะพวกเขาได้ทาบาปดังนั้นทุกคนในโลกนี้ต่าง เจ็บป่วยและต้องตายในที่สุด มีอะไรบางอย่างทีเลวร้ายได้เกิดขึ้นในโลกนี้เนื่องจากบาปของอดัมและเอวา ทาให้ ความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้าและมนุษย์ได้ขาดไปเพราะบาปนั้น แต่พระเจ้าได้มีแผนการที่ จะฟื้นฟูความสัมพันธ์นั้น
  3. 3. พระเจ้าพระองค์จึงส่งพระเยซูมาในร่างมนุษย์ เพื่อจะได้เข้าใจเรา และแสดงให้เราเห็นว่า พระองค์เป็นเช่นไร และนาเราไปสู่พระองค์ เยซูไปทุกหนทุกแห่งเพื่อทาความดี พระองค์ช่วยเหลือผู้อื่น ดูแลเอาใจใส่เด็ก สมานหัวใจที่ ปวดร้าว ฟื้นฟูร่างกายที่เหนื่อยล้า และมอบความรอดแก่ทุกคนที่เชื่อในพระองค์ ขณะที่ข่าวสารเรื่องความรักของพระองค์แผ่กระจายไป และผู้ติดตามของพระองค์ทวีคูณ ผู้นา ศาสนาที่อิจฉาริษยาตระหนักว่าช่างไม้ที่ก่อนหน้านั้นไม่มีใครรู้จัก บัดนี้กลายเป็นภัยคุกคาม ต่อเขา ในที่สุดศัตรูที่มีอานาจจัดการให้จับกุมพระองค์ นามาดาเนินคดีด้วยคากล่าวหาเท็จ ถึงแม้ว่า ฝ่ายปกครองโรมันพบว่าพระองค์บริสุทธิ์ นักศาสนาเหล่านี้บีบคั้นให้เขาประหารพระองค์
  4. 4. ก่อนหน้าที่พระองค์จะถูกจับกุม บุรุษผู้นี้คือพระเยซูคริสต์ กล่าวว่า "เขาไม่อาจแตะต้องเรา ด้วยซ้า หากไม่ได้รับอนุญาตจากพระบิดา !" ทว่าพระองค์เลือกสละชีวิตแทน เพื่อช่วยคุณและ ผมให้รอด ไม่มีใครคร่าชีวิตไปจากพระองค์ พระองค์ยอมสละให้ พระองค์เลือกที่จะสละชีวิต เพราะพระองค์ทราบว่านั่นเป็นทางเดียวที่จะให้เป็นไปตามแผนการเรื่องความรอดของพระเจ้า เราทุกคนต่างก็เคยทาผิด เราขาดความรักและความกรุณาต่อผู้อื่น พระคัมภีร์กล่าวว่า "ทุกคน ทาบาปและเสื่อมจากสง่าราศีของพระเจ้า" (โรม 3:23) สิ่งเลวร้ายที่สุดเกี่ยวกับบาปของเราก็ คือทาให้เราถูกตัดขาดจากพระเจ้า ผู้ซึ่งปราศจากบาป และดีพร้อมทุกประการ ดังนั้นการที่จะ นาเรามาสู่พระเจ้าได้ พระเยซูพระบุตรของพระเจ้าผู้ซึ่งปราศจากบาป จึงรับบาปของ มนุษยชาติทั้งปวงไว้เอง พระองค์รับโทษแทนบาปที่เราก่อ จากการถูกตรึงบนไม้กางเขน พระองค์จึงตายเยี่ยงคนบาป เพื่อเราจะได้รับการให้อภัย และเป็นอิสระจากบาปผ่านการ เสียสละของพระองค์
  5. 5. ทว่าถึงแม้พระองค์จะสิ้นใจแล้ว ศัตรูผู้อิจฉาริษยาก็ยังไม่พอใจ เขาต้องการให้แน่ใจว่า ผู้ติดตามของพระองค์จะไม่มาขโมยร่าง และเอ่ยอ้างว่าพระองค์ฟื้นคืนชีพ เขาจึงเอาหิน ก้อนใหญ่มาปิดหลุมศพไว้ และให้ทหารโรมันเฝ้า อย่างไรก็ตาม แผนการนี้พิสูจน์ว่าไร้ผล เพราะยามชุดเดียวกันนี้กลายเป็นประจักษ์พยานถึงมหัศจรรย์ยิ่งใหญ่ที่สุด สามวัน หลังจากร่างที่ไร้ชีวิตนอนอยู่ในหลุมศพ พระเยซูฟื้นขึ้นมาจากความตาย มีชัยชนะเหนือ ความตายและนรกตลอดไป!
  6. 6. ถึงแม้ว่ามีบรมจารย์หลายคนที่บอกกล่าวและสอนถึงความรักและพระเจ้า ทว่าพระเยซู คือความรัก พระองค์คือพระเจ้า! พระเยซูคือผู้เดียวที่ตายเพื่อบาปของชาวโลก และฟื้น คืนชีพ พระองค์คือพระผู้ช่วยให้รอดองค์เดียว ถ้าคุณยังไม่เคยพบพระเยซู หรือรับการให้อภัย และรับของกานัล คือชีวิตนิรันดร์ คุณรับ ไว้ได้เดี๋ยวนี้ โดยกล่าวคาอธิษฐานว่า: ขอบคุณพระเยซูที่ชดใช้ความผิดพลาดของฉัน ฉันจึงได้รับการให้อภัย โปรดเข้ามาในใจ ฉัน และมอบของกานัล คือชีวิตนิรันดร์ให้แก่ฉัน อาเมน www.freekidstories.org Art by Didier Martin. Used by permission. Text courtesy of www.openbiblestories.org and Activated magazine.

×