Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Lektion 1. judendom

2,502 views

Published on

 • Be the first to comment

Lektion 1. judendom

 1. 1. En introduktion Judendomen
 2. 2. Utdrag ur kursplanen Eleven skall:  kunna beskriva och förstå hur religion och livsåskådning tar sig i uttryck i människors sätt att tänka och handla.  känna till kristendomens och några andra världsreligioners och andra livsåskådningars grundläggande uttrycksformer, tro och idéer.  kunna relatera till religioners och andra livsåskådningars uttrycksformer, tro och idéer till problemsituationer i vardags- och yrkesliv.
 3. 3. Bibeln  Bibeln består av två delar: Gamla Testamentet och Nya Testamentet.  Det är Gamla Testamentet som är aktuell i judendom.  Den heliga skriften inom judendomen är Tanach och omfattar de Gamla Testamentet. Den består av tre olika delar: 1) Tora (De fem moseböckerna) 2) Ketuvim (skrifterna) och 3) Nebiim (profeterna).  Septuaginta = Tillägg till Gamla Testamentet.  Nya Testamentet kommer ni behandla mer utförligt i Kristendomen, men det kan kort nämnas att där finns fyra evangelier: Markus, Lukas, Matteus och Johannes.
 4. 4. Riktningar i Judendom  Reformjudendom: Liberala judar som inte följer de judiska lagarna lika strikt som övriga riktningar. Man accepterar att Judendomen anpassas till modern tid. Det räcker att ha en judisk far för att vara jude.  Konservativ Judendom: Här tillämpas reglerna inom Judendomen hårdare än i Reformjudendomen. Man accepterar inte att det räcker med en judisk far för att vara jude.  Ortodox Judendom: Här tillämpas reglerna väldigt hårt och konvertering sker inför en ortodox domstol.  Ultraortodox Judendom: Vill bevara traditioner och värderingar från medeltiden. Inga ändringar av reglerna kan äga rum.
 5. 5. Skapelseberättelsen  Gamla Testamentet inleds med Skapelseberättelsen.  Gud skapade världen på sex dagar och vilade den sjunde.  Allt Gud skapade var från början gott.  Darwins evolutionslära är den vetenskapliga förklaringen till livets uppkomst.  När Darwins evolutionslära kom inträffade ett paradigmskifte – vi gick från den religiösa förklaringen av skapelsen till den naturvetenskapliga.
 6. 6. Syndafallet  Gud gav Adam och Eva en fri vilja och människan skulle alltid leva i gemenskap med Gud.  Gud ville ha människor som tjänade honom på frivillig basis utan tvång.  Adam och Eva fick dock inte äta av frukten på kunskapens träd. Ormen ville inte att människan skulle leva i gemenskap med Gud och lyckades övertyga Eva om att smaka på frukten från kunskapens träd och hon i sin tur bjöd Adam på frukten.  Gud straffade människan för detta genom att de blev utslängda från paradiset och döden ”infördes”.
 7. 7. Syndafloden  Berättelsen om Noa handlar om hur han lyckas rädda sig själv, sin familj och alla sorters djur från att drunkna i den stora flod som Gud lät drabba jorden.  Gud ville ha en omstart eftersom människan ständigt syndade.  Noas ark kan ha återfunnits på toppen av berget Arafat (Turkiet, nära gränsen till Irak/Iran). Bilderna från berget visar en 130 m lång båtformad struktur på 5 000 m höjd. Geologer kan inte hitta någon naturlig förklaring och det är ett helt outforskat område av oss människor.
 8. 8. Babels torn  Babels torn är en historia om att människor försökt bygga ett torn upp till Gud.  Detta tornet (Babels torn) revs av Gud innan de hann bygga tornet färdigt.  Som straff för synden att försöka bygga ett torn upp till Gud bestraffades människan genom att Gud såg till att olika människor talade olika språk, vilket gjorde det omöjligt att genomföra den här typen av projekt.
 9. 9. Abraham  Abraham kommer från staden Ur i Mesopotamien och han avvisade Mesopotamiens dyrkande av många gudar.  Abraham blir betraktad som stamfader i Judendom, Kristendom och Islam, det är därför man talar om de Abrahamitiska religionerna.  Gud testar Abrahams lydnad genom att uppmana honom att offra sin enda son, Isak, men Gud har aldrig för avsikt att låta Isak bli offrad.  Abrahams son Isak får två tvillingbröder: Esau och Jakob. Jakob i sin tur får tolv söner, däribland Josef som senare ska komma att bli Faraos högra hand.
 10. 10. Farao Ramses II  Levde mellan ca 1304 – 1213 f. Kr  Slaget med Hettiterna om Kadesh  Känd för det mycket omtalade templet Abu Simbel  Satt vid makten under period i den judiska historien som kallas för ”Prövningarnas tid” då judarna blev förda i fångenskap och till tvångsarbete.
 11. 11. Moses och uttåget ur Egypten  Moses ska ha varit den som förde ut Israels folk ur fångenskapen i Egypten och slöt ett förbund.  Genom Moses fick judarna ta emot Guds tio budord.  Det första budordet ger uttryck för monoteism: ”Du skall inte ha några andra gudar vid sidan av mig.”  Egyptologen Rolf Krauss säger att den bibliske hjälten i själva verket var den egyptiske vice kungen Amun-masesa som tog initiativet till ett uppror mot farao.  Israeliternas vandring genom döda havet  Var miraklet vid döda havet en hägring?

×