Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Waterproblematiek

4,028 views

Published on

Published in: Technology, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Waterproblematiek

 1. 1. Waterproblematiek Pieter Declercq Stijn Deruyck
 2. 2. Overzicht <ul><li>probleemsituatie </li></ul><ul><li>waterschaarste </li></ul><ul><li>tekort aan drinkbaar water </li></ul><ul><li>watervervuiling </li></ul>
 3. 3. waterschaarste <ul><li>blauwe planeet: 70% water </li></ul><ul><ul><li>97% zout water </li></ul></ul><ul><ul><li>2% ijs </li></ul></ul><ul><ul><li>1% zoet water (? % vervuild) </li></ul></ul>
 4. 4. Probleemstelling <ul><li>verspilling, verontreiniging en misbruik </li></ul><ul><li>toekomst (?) </li></ul><ul><ul><li> belang van water neemt toe </li></ul></ul><ul><li>sociaal en culturele structuur </li></ul><ul><ul><li>ontwikkelingsniveau </li></ul></ul><ul><ul><li>machtsinstrument </li></ul></ul><ul><ul><li>conflicten </li></ul></ul><ul><ul><li> economische kracht/ politieke verhouding t.o.v land, regio en contine nt </li></ul></ul>
 5. 5. Oorzaken <ul><li>1. waterschaarste </li></ul><ul><ul><li>vrees voor verdroging/ uitputting </li></ul></ul><ul><ul><li>plaats en tijdsgebonden (mens?) </li></ul></ul><ul><ul><li>daling grondwatertafel </li></ul></ul><ul><li>2. bevolkingsgroei </li></ul><ul><ul><li>bijkomende druk </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>stijgend waterverbruik </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ecologische verschijnselen </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>1940-1990: stijging 100% </li></ul></ul><ul><ul><li>waterverbruik X 2/persoon </li></ul></ul>
 6. 6. <ul><li>3. het broeikaseffect </li></ul><ul><ul><li>geleidelijk opwarming  uitstoot CO 2 </li></ul></ul><ul><ul><li>verandering klimaat/ weersomstandigheden </li></ul></ul><ul><li>4. vervuiling </li></ul><ul><ul><li>oorzaken: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>industrie/ landbouw/ huishoudens </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>onvoldoende/ afwezigheid van zuiveringsinstallaties </li></ul></ul></ul><ul><li>5. onoordeelkundig of verkeerd gebruik </li></ul><ul><ul><li>zowel - huishoudelijk </li></ul></ul><ul><ul><li>- landbouwkundig </li></ul></ul><ul><ul><li>- industrieel </li></ul></ul>
 7. 7. Gevolgen
 8. 9. Maatregelen <ul><li>noodzakelijk </li></ul><ul><li>toekomst: </li></ul><ul><li>watervoorziening op wereldvlak veilig stellen </li></ul><ul><li>sociaal en economisch belang </li></ul><ul><li>duurzame oplossing? </li></ul><ul><li>verplichtingen en beperkingen </li></ul><ul><li>mondiaal gerichte acties en samenwerking </li></ul><ul><li>aandacht voor rationeel gebruik </li></ul>
 9. 10. Gevolgen voor de landbouw <ul><li>67 miljoen m³ water </li></ul><ul><li>watervoorziening: </li></ul><ul><ul><li>drinkwater voor het vee </li></ul></ul><ul><ul><li>reinigen van stallen en melkmachines </li></ul></ul><ul><ul><li>irrigatie </li></ul></ul><ul><li>vraag naar landbouwproducten </li></ul><ul><li>vraag naar water </li></ul><ul><li>aanbod van water </li></ul>
 10. 11. <ul><li>gevolgen: </li></ul><ul><li>verdwijnen vochtminnende ecosystemen </li></ul><ul><li>verzuring en vermesting </li></ul><ul><li>verandering van de samenstelling van grondwater </li></ul><ul><li>verzilting </li></ul><ul><li>tekort aan grondwater door: </li></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>uitbreiding verharde oppervlakten </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>drainage </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>verdwijnen natuurlijk overstromingsgebieden </li></ul></ul></ul></ul></ul>
 11. 12. Besluit en bronnen <ul><li>mondiale aanpak </li></ul><ul><li>duurzame oplossing </li></ul><ul><li>aandacht voor rationeel gebruik </li></ul><ul><li>TIPS </li></ul><ul><ul><li>spring zuinig om met water </li></ul></ul><ul><ul><li>gebruik van alternatieve waterbronnen </li></ul></ul><ul><ul><li>zorg voor infiltratiemogelijkheden </li></ul></ul><ul><ul><li>hergebruik van afvalwater </li></ul></ul><ul><li>www.waterloketvlaanderen.be </li></ul><ul><li>www.pidpa.be/nl/water/waterschaarste.htm </li></ul>
 12. 13. <ul><li>dank voor jullie aandacht </li></ul>

×