Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Het Eten Van Hondenvlees In KorëA

2,570 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Het Eten Van Hondenvlees In KorëA

 1. 1. HET ETEN VAN HONDENVLEES IN KORËA Schacht Landoald Verhaeghe Lien Vlaminck Nele
 2. 2. INHOUDSTAFEL <ul><li>Bedrijfsbezoek: hondenkwekerij </li></ul><ul><li>Dr. dogmeat </li></ul><ul><li>Doktersbezoek </li></ul><ul><li>Dierenbescherming </li></ul><ul><li>Veemarkt </li></ul><ul><li>Godsdienst </li></ul><ul><li>Hondenpaleis </li></ul>
 3. 3. HONDENKWEKERIJ <ul><li>Andere journalisten </li></ul><ul><ul><li>Reporter filmen </li></ul></ul><ul><li>Overheidsambtenaren aanwezig </li></ul><ul><ul><li>Niets negatiefs zeggen </li></ul></ul>
 4. 4. HONDENKWEKERIJ <ul><li>Vgl. kip + varken </li></ul><ul><ul><li>Ontsmetten </li></ul></ul><ul><ul><li>Beschermingskledij </li></ul></ul><ul><ul><li>Beter gehouden dan varkens in de VK </li></ul></ul><ul><li>Algemene indruk </li></ul><ul><ul><li>Stank </li></ul></ul><ul><ul><li>Honden: gezond en gelukkig </li></ul></ul><ul><ul><li>Honden= veestapel in de EU </li></ul></ul>
 5. 5. GEZIN KORËA ↔ GEZIN EU <ul><li>Hechte familieband </li></ul><ul><ul><li>-> geen huishond nodig </li></ul></ul><ul><ul><li>(wel erfhond) </li></ul></ul><ul><li>! erfhond ≠ consumptiehond ! </li></ul><ul><li>Gescheiden/alleen </li></ul><ul><ul><li>-> troost bij hond </li></ul></ul><ul><ul><li>-> gezelschapsdier </li></ul></ul>
 6. 6. DR. DOGMEAT <ul><li>Voorstander van het eten van hondenvlees </li></ul><ul><li>Niet enkel vlees </li></ul><ul><ul><li>Oliën </li></ul></ul><ul><ul><li>Crèmes </li></ul></ul><ul><li>Hondenpenis </li></ul><ul><ul><li>Delicatesse </li></ul></ul><ul><ul><li>= afrodisiacum? (sekslust opwekken) </li></ul></ul><ul><ul><li>Zelf proeven </li></ul></ul>
 7. 7. DR. DOGMEAT <ul><li>Huiden worden ook gebruikt voor </li></ul><ul><ul><li>Beddenlakens </li></ul></ul><ul><ul><li>Autobekleding </li></ul></ul><ul><ul><li>Trommels en muziekinstrumenten </li></ul></ul><ul><ul><li>Handtassen en kleine lederen producten </li></ul></ul><ul><ul><li>Golfhandschoenen </li></ul></ul><ul><ul><li>Sportgoederen </li></ul></ul>
 8. 8. VRAAG <ul><li>Wie zou er hondenvlees eten? </li></ul><ul><ul><li>Ja </li></ul></ul><ul><ul><li>Nee </li></ul></ul>
 9. 9. INHOUD <ul><li>Doktersbezoek </li></ul><ul><li>Dierenbescherming </li></ul><ul><li>Veemarkt (honden) </li></ul>
 10. 10. DOKTERSBEZOEK <ul><li>Koude handen  vegetarisch?? </li></ul><ul><li> Hondenvlees eten </li></ul><ul><li>= hogere lichaamstemperatuur </li></ul>
 11. 11. DIERENBESCHERMING <ul><li>Opvang van mishandelde honden </li></ul><ul><li>Gruwelijk manier van doden </li></ul><ul><ul><li>Ophangen </li></ul></ul><ul><ul><li>Stokslagen (janken) </li></ul></ul><ul><ul><li>Hond blijft vertrouwen hebben in baas </li></ul></ul><ul><ul><ul><li> Vlees betere smaak </li></ul></ul></ul>
 12. 12. DIERENBESCHERMING <ul><li>Journalist vlees eten? </li></ul><ul><ul><li>Eigen mening </li></ul></ul><ul><ul><li>Beter NIET  andere aanmoedigen </li></ul></ul>
 13. 13. VEEMARKT <ul><li>Geen adres  legaal??? </li></ul><ul><ul><li>Schemerzone </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Niet verboden </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Niet toegestaan </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Geen matregelen van de overheid </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Geen wetgeving </li></ul></ul></ul>
 14. 14. VEEMARKT <ul><li>Kwaliteitsonderzoek </li></ul><ul><ul><li>Niet te veel vet ( ↔ varken, rund) </li></ul></ul><ul><li>Oncomfortabele kooien </li></ul><ul><li>↔ Koe: ring in neus </li></ul><ul><li>↔ Transport kip en varken </li></ul>
 15. 15. VEEMARKT <ul><li>Slachthuis </li></ul><ul><ul><li>Elektrocutie in kooi </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Pijnloos? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Varkens in EU </li></ul></ul></ul><ul><li>Vroeger doodslaan (nu niet meer?) </li></ul><ul><ul><li>Wel mishandelde geslagen honden in asiel </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>(litteken ketting rond hals) </li></ul></ul></ul><ul><li>( journalist wil geen vlees meer eten) </li></ul>
 16. 16. VGL. MET RUNDERSTAL <ul><li>Muziek </li></ul><ul><li>Ventilatie </li></ul><ul><li>Uitstekende hygiëne </li></ul><ul><li>Zien er gelukkig uit </li></ul>
 17. 17. INHOUD <ul><li>Godsdienst </li></ul><ul><li>Hondenpaleis </li></ul>
 18. 18. GODSDIENST (BOEDDHISME) <ul><li>Vlees eten </li></ul><ul><li>= agressief </li></ul><ul><li>= stinken </li></ul><ul><li>= slecht </li></ul><ul><li>Onaanvaardbaar binnen de godsdienst </li></ul><ul><ul><li>Vegetarisch </li></ul></ul><ul><li>-> reïncarnatie in dier (hond) </li></ul>
 19. 19. HONDENPALEIS <ul><li>Schoonheidssalon </li></ul><ul><li>Restaurant </li></ul><ul><li>Waterpark </li></ul><ul><li>Winkels </li></ul>
 20. 20. HONDENPALEIS <ul><li>Veel geld voor de hond (1/3) </li></ul><ul><li>Hond = kind </li></ul><ul><li>Hond niet “op tafel” maar aan tafel </li></ul><ul><li>Eten de hondenliefhebbers hondenvlees? </li></ul><ul><ul><li>Nee </li></ul></ul><ul><ul><li>Geen protest ertegen </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Iedereen eigen mening (hond = vee) </li></ul></ul></ul>
 21. 21. ALGEMEEN BESLUIT <ul><li>1) Hondenkwekerij: </li></ul><ul><li>2) Dokter: </li></ul><ul><li>3) Dierenbescherming: </li></ul><ul><li>4) Veemarkt: </li></ul><ul><li>5) Boeddhisme: </li></ul><ul><li>6) Hondenpaleis: </li></ul><ul><li>- Aanmoedigen </li></ul><ul><li>- Aanmoedigen </li></ul><ul><li>- Niet aanmoedigen </li></ul><ul><li>Geen protest </li></ul><ul><li>Schemerzone </li></ul><ul><li>(aanmoedigen) </li></ul><ul><li>- Verbieden </li></ul><ul><li>Geen protest </li></ul><ul><li>- Niet aanmoedigen </li></ul><ul><li>Geen protest </li></ul>
 22. 22. ALGEMEEN BESLUIT <ul><li>Niemand radicaal tegen het eten van hondenvlees </li></ul><ul><li>Iedereen moet eigen keuze maken </li></ul>
 23. 23. BEDENKINGEN <ul><li>Geheimzinnigheid </li></ul><ul><ul><li>Legaal of illegaal </li></ul></ul><ul><ul><li>Overheidsambtenaar </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Niets negatief mogen zeggen </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>waarheidsgetrouw?? </li></ul></ul></ul>
 24. 24. BEDENKINGEN <ul><li>Iedereen zegt OK </li></ul><ul><ul><li>Waarom dan zo geheimzinnig </li></ul></ul><ul><ul><li>Schemerzone </li></ul></ul><ul><ul><li>Heeft EU hier een invloed? </li></ul></ul><ul><ul><li> WETGEVING </li></ul></ul>
 25. 25. ENKELE GEGEVENS
 26. 26. MEEST GEBRUIKTE RASSEN <ul><li>Kruisingen om goede eigenschappen te bekomen voor het vlees </li></ul><ul><ul><li>Chow chow </li></ul></ul><ul><ul><li>Sint-Bernard </li></ul></ul><ul><ul><li>Husky </li></ul></ul><ul><ul><li>Duitse herder </li></ul></ul><ul><ul><li>Grey Hound (afgedankt van wedstrijden) </li></ul></ul>
 27. 27. LANDEN <ul><li>Azië </li></ul><ul><ul><li>Birma (waar jaarlijks ruim 2,3 miljoen honden worden gegeten), </li></ul></ul><ul><ul><li>Cambodja </li></ul></ul><ul><ul><li>Noordoost-China </li></ul></ul><ul><ul><li>Noord- en Zuid-Korea </li></ul></ul><ul><ul><li>Indonesië </li></ul></ul><ul><ul><li>Filipijnen </li></ul></ul><ul><ul><li>Vietnam </li></ul></ul>
 28. 28. LANDEN <ul><li>Poolgebieden </li></ul><ul><ul><li>Groenland </li></ul></ul><ul><ul><li>Siberië </li></ul></ul><ul><ul><li>Alaska </li></ul></ul><ul><ul><li>Canada </li></ul></ul><ul><ul><li> aanvankelijk sledehonden. </li></ul></ul><ul><ul><li>bij voedseltekort worden honden geslacht </li></ul></ul>
 29. 29. LANDEN <ul><li>Westen </li></ul><ul><ul><li>Zwitserland (illegaal) </li></ul></ul>
 30. 30. WETGEVING <ul><li>Volgens een rapport van de Korean Animal Protection Society </li></ul><ul><ul><li>Jaarlijks naar schatting 2 miljoen honden geslacht voor hun vlees </li></ul></ul><ul><ul><li>Wel wet uitgevaardigd die het eten van hondenvlees verbiedt </li></ul></ul>
 31. 31. WETGEVING <ul><li>Koreaanse regering wil handel in hondenvlees legaliseren </li></ul><ul><ul><li>Door wet op hygiënische controle van hondenvlees </li></ul></ul>
 32. 32. PRO’S EN CONTRA'S <ul><li>Gezond </li></ul><ul><li>Veestapel meer verdeeld </li></ul><ul><li>(Toerisme) </li></ul><ul><li>Tewerkstelling </li></ul><ul><ul><li>Hondenkwekerij </li></ul></ul><ul><ul><li>Veemarkt </li></ul></ul><ul><ul><li>Slachthuis </li></ul></ul><ul><li>Mishandeling </li></ul><ul><ul><li>Geen wetgeving </li></ul></ul><ul><li>Dierenwelzijn </li></ul><ul><li>Ethisch verantwoord? </li></ul><ul><li>Protest van andere landen </li></ul><ul><li>Voordelen </li></ul><ul><li>Nadelen </li></ul>
 33. 33. ONZE MENING <ul><li>Hondenvlees eten moet kunnen mits: </li></ul><ul><ul><li>Goede verzorging van de hond </li></ul></ul><ul><ul><li>Strikte reglementering </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Keuring </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Onderzoek dierenwelzijn </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Geen productie in Europa </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Hond = deel van gezin </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Hier niet kweken </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Misschien wel import (wetgeving!!!) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Meer controle van andere landen </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>De meningen zijn verdeeld </li></ul></ul></ul>
 34. 34. VRAGEN <ul><li>Wie zou er nu nog hondenvlees eten? </li></ul><ul><li>Zou je hondenvlees eten als de honden goed verzorgd zijn en ethisch afgemaakt worden? </li></ul>
 35. 35. BRONNEN <ul><li>http://nl.wikipedia.org/wiki/Hondenvlees </li></ul><ul><li>http://www.friendsofdogs.net/KAPSopposeD.html </li></ul><ul><li>www.animalfreedom.org/paginas/column/hondeneten.html </li></ul><ul><li>www.volkskrantreizen.nl/reiziger/dieperik/artikelen/hondenvlees_in_het_geboor </li></ul><ul><li>www.dbsuriname.com/.../apr06/25-04-06/Nat_Waarom%20geen%20hondenvlees%20en%20wel%20andere%20vleessoorten.asp </li></ul><ul><li>users.telenet.be/dierenrecht/dierenmishandeling.htm </li></ul><ul><li>muzika.web-log.nl/muzika/2007/03/index.html </li></ul><ul><li>www.uwsupermarkt.nl </li></ul><ul><li>animals.or.kr </li></ul><ul><li>Documentaire canvas begin November </li></ul>

×