Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Alternatieve Energie

2,915 views

Published on

Published in: Economy & Finance
 • Be the first to comment

Alternatieve Energie

 1. 1. Alternatieve Energie : Biomassa Jens Vergauwe Steven Oost Hein Degezelle
 2. 2. Inhoudstafel: <ul><li>Waarom alternatieve energie? </li></ul><ul><li>Fossiele brandstoffen, </li></ul><ul><li>Kernenergie, </li></ul><ul><li>Belangrijke gevolgen, </li></ul><ul><li>Broeikaseffect, </li></ul><ul><li>Mogelijke oplossingen, </li></ul><ul><li>Wat is biomassa? </li></ul><ul><li>Voordelen </li></ul><ul><li>Nadelen </li></ul><ul><li>Concreet </li></ul><ul><li>Toepassingen </li></ul>
 3. 3. Waarom alternatieve energie? <ul><li>Onze energiebronnen raken uitgeput, </li></ul><ul><li>De aarde warmt telkens maar op, </li></ul><ul><li>De zeespiegel stijgt, </li></ul><ul><li>Steeds minder verse lucht in de grote steden, </li></ul><ul><li>Grote berg radioactief afval, </li></ul><ul><li> hoog tijd dat we ingrijpen!! </li></ul><ul><li>Te behalen doelstellingen: ( Kyoto ) </li></ul><ul><ul><ul><li>- 5% duurzame energie in 2010 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>- 9% duurzame elektriciteit in 2010 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>- 20% duurzame energie in 2020 </li></ul></ul></ul>
 4. 4. Fossiele brandstoffen: <ul><li>Kolen, gas en olie worden nog veel gebruikt </li></ul><ul><ul><ul><li>Schadelijk voor het milieu, </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Voorraden zijn niet oneindig. </li></ul></ul></ul><ul><li>Elke verbranding zorgt voor CO2: </li></ul><ul><ul><ul><li>Versterkt het broeikaseffect, </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Laat de zeespiegel stijgen. </li></ul></ul></ul><ul><li>Binnen 40 jaar een tekort aan olie, </li></ul><ul><li>Elke uur wordt er 1 miljard kg aan fossiele brandstoffen verbruikt over de hele wereld! </li></ul>
 5. 5. Kernenergie: <ul><li>Door splijten van atomen uranium, plutonium of thorium wordt energie opgewekt, </li></ul><ul><li>Warmte opgewekt die water omzet in stoom om turbines aan te drijven, </li></ul><ul><li>Afvalproduct: radioactief afval </li></ul><ul><li>Verliest na 40.000 jaar de helft van zijn radioactiviteit! </li></ul><ul><li>Binnen 100 jaar is de voorraad uranium uitgeput </li></ul>
 6. 6. Belangrijke gevolgen: <ul><li>Broeikaseffect, </li></ul><ul><li>Opwarming van de aarde, </li></ul><ul><li>Stijging van de zeespiegel, </li></ul><ul><li>Verdwijnen van fauna en flora, </li></ul><ul><li>Bossen sterven af door de zure regen, </li></ul><ul><li>Grote berg radioactief afval </li></ul><ul><li>Gezondheid van de mens gaat achteruit, </li></ul><ul><li>Opduiken van nieuwe ziekten, </li></ul><ul><li>… </li></ul>
 7. 7. Broeikaseffect: <ul><li>Laatste 200 jaar zijn er 5 miljard mensen bijgekomen, </li></ul><ul><li>Door stijgende welvaart meer fossiele brandstoffen verbruikt, </li></ul><ul><li>Meer CO2 in de atmosfeer, </li></ul><ul><li>Tussen 1980 en 1990 verdween er elke seconde 1 voetbalveld aan tropisch regenwoud </li></ul><ul><li>Opwarming van de aarde. </li></ul>
 8. 8. Oplossingen: <ul><li>Alternatieve energie: </li></ul><ul><ul><li>Waterkracht, </li></ul></ul><ul><ul><li>Windenergie, </li></ul></ul><ul><ul><li>Zonne-energie, </li></ul></ul><ul><ul><li>Biomassa , </li></ul></ul><ul><ul><li>Geothermische energie : maakt gebruik van de aardwarmte </li></ul></ul><ul><ul><li>‘ blauwe energie’ : maakt gebruik van het verschil in zoutgehalte van zout en zoet water </li></ul></ul><ul><ul><li>… </li></ul></ul>
 9. 9. Wat is biomassa: <ul><li>We kijken eerst naar een filmpje: </li></ul><ul><li>http:// beeldbank.schooltv.nl / oneclip.jsp ? id =1772 </li></ul>
 10. 10. Wat is biomassa: <ul><li>Vooral gekend in Nederland, </li></ul><ul><ul><ul><li>½ van de duurzame energie </li></ul></ul></ul><ul><li>Onder invloed van organisch materiaal gaan we via verbranding, vergassing of vergisting ofwel warmte ofwel methaan opwekken. Deze vorm van energie gaan we gebruiken om stroomgeneratoren aan te drijven. </li></ul>
 11. 11. Biomassa: <ul><li>Komt tegenwoordig sterk op in België, </li></ul><ul><li>Org.materiaal wordt gekweekt onder de vorm van energiemaïs of korte-omloophout, </li></ul><ul><ul><li>Zie verder </li></ul></ul><ul><li>Tegenwoordig ook slachtafval gemengd met organisch materiaal </li></ul><ul><li>Om een beter rendement te bekomen mengen we er drijfmest bij </li></ul>
 12. 12. Korte-omloophout: <ul><li>Grond voorbereid op een klassieke manier zoals bij een landbouwteelt, </li></ul><ul><li>Onkruidvrije start is belangrijk, </li></ul><ul><li>15.000 à 20.000 stekken geplant per ha </li></ul><ul><li>Vooral wilg en populier aangeplant, </li></ul><ul><li>Elke 3 jaar wordt geoogst, </li></ul><ul><li>Zo’n 10 à 12 ton droge stof per jaar en per hectare </li></ul><ul><li>België zal vooral afhankelijk zijn van de import. </li></ul><ul><li>Biedt meer werkgelegenheid </li></ul>
 13. 13. Eindproduct uit biomassa <ul><li>Hierbij vinden we: </li></ul><ul><li>Biobrandstoffen (biodiesel en </li></ul><ul><li>bio-ethanol), </li></ul><ul><li>Warmte, </li></ul><ul><li>Elektriciteit. </li></ul>
 14. 14. Verwerkingsmethoden: <ul><li>Verbranding van biomassa, </li></ul><ul><li>Vergisting van biomassa, </li></ul><ul><li>Vergassing van biomassa. </li></ul>
 15. 15. Verbranding <ul><li>Dood organisch materiaal (bv.: houtsnippers) wordt verbrand en de warmte wordt gerecupereerd. </li></ul><ul><li>Waarvoor? </li></ul><ul><ul><li>Opwekking van elektriciteit </li></ul></ul><ul><ul><li>Drogen van mest in mestverwerking. </li></ul></ul><ul><ul><li>Verwarmen van serres in de tuinbouw </li></ul></ul>
 16. 16. Vergisting <ul><li>Organisch materiaal wordt in anaerobe toestand door micro-organismen gefermenteerd. </li></ul><ul><li>Hieruit ontstaan gassen: methaan en CO2. </li></ul><ul><li>Toepassing bv.: via een verbrandingsmotor (die draait op methaan) wordt een stroomgenerator aangedreven. </li></ul>
 17. 17. Vergassing <ul><li>Biomassa wordt zodanig verwarmd (800 – 1000°C), maar kan niet ontbranden door lage O2 gehalte. </li></ul><ul><li>Ontstaan van stookgas = mengsel van CO en H2. </li></ul><ul><li>Ook gebruikt in verbrandingsmotor en gasturbines. </li></ul>
 18. 18. Voordelen van biomassa: <ul><li>Oplossing van het afvalprobleem, </li></ul><ul><li>Korte of gesloten koolstof-cyclus: </li></ul><ul><ul><li>CO2 die vrijkomt bij de verbranding wordt terug opgenomen door de volgende generatie energiegewassen </li></ul></ul><ul><li>Een oneindige bron, </li></ul><ul><li>Oplossing voor het mestprobleem, </li></ul><ul><li>Energiegewassen zorgen voor minder uitspoeling, minder erosie </li></ul><ul><li>Vastleggen van zware metalen in de bodem </li></ul><ul><li>Stijging van de biodiversiteit, </li></ul><ul><li>Positieve bijdrage aan welzijn van plaatselijke bevolking, </li></ul><ul><li>Meer mogelijkheden in de akkerbouw </li></ul><ul><li>Alternatief voor dure brandstofprijzen </li></ul><ul><li>… </li></ul>
 19. 19. Nadelen: <ul><li>Installatie is relatief duur, </li></ul><ul><li>Energiegewassen telen rendabel? </li></ul><ul><ul><li>Hoge productiekosten </li></ul></ul><ul><li>Wat met de restproducten? </li></ul><ul><li>Kritische maatschappij, </li></ul><ul><li>Nooit genoeg biomassa voor grootschalige productie, slechts aanvullend, </li></ul><ul><li>Verarming van onze bodems (koolstof gebruikt in vergisting en kan de bodem niet meer verrijken) </li></ul><ul><li>Geurhinder? ( weinig ruimte in Vlaanderen. </li></ul><ul><li>Aandacht voor broei, bederf, schimmels en ongedierte </li></ul><ul><li>… </li></ul>
 20. 20. Productie van biomassa:
 21. 21. Verwarmingsinstallatie van een tuinbouwer te Westrozebeke
 22. 22. Agrikracht in Beitem: <ul><li>Volop aan het bouwen, </li></ul><ul><li>Combinatie van biologische mestverwerking en biogas-installatie </li></ul><ul><li>Via inmenging van energiemaïs, dikke fractie van varkensmest en nevenstromen uit de agro-industrie in de vergister wordt biogas gewonnen, </li></ul><ul><li>Zal vanaf 1 juni 2008 aan 1000 gezinnen elektriciteit kunnen leveren, </li></ul>
 23. 23. Besluiten: <ul><li>In Vlaanderen is er te weinig ruimte voor energiegewassen: </li></ul><ul><ul><ul><li>Afhankelijk van import </li></ul></ul></ul><ul><li>Geschikte aanvulling voor andere duurzame energiebronnen die onze behoeften nog niet kunnen vervullen, </li></ul><ul><li>Oplossing voor het mestprobleem, </li></ul><ul><li>Reeds enkele installaties in België, </li></ul><ul><li>Probleem van duurzame energie dringt nog te weinig door bij de bevolking </li></ul><ul><li>We merken elk jaar een stijgend aandeel van duurzame energie, maar de Kyoto-normen blijven nog steeds onhaalbaar </li></ul>
 24. 24. <ul><li>Dank u voor uw aandacht! </li></ul>

×