Cloud en IT outsourcing in de zorg marktonderzoek 2019

Frank Willems
Frank WillemsSpecialist digital leaderschip and digital tranformation in Healthcare

De rapportage van ons jaarlijkse onderzoek naar outsourcing van IT in de zorg met dit jaar aandacht aan Cloudcomputing in de zorg

1
Cloud en
IT-Outsourcing
in de Zorg
marktonderzoek 2019
2
Inhoudsopgave
01
03
02
Pagina 3-4
Management
samenvatting
Pagina 7-8
Digitale
strategie van
zorgorganisaties
Pagina 6
Opzet en
verantwoording
van het onderzoek
06 Pagina 31
Over Quint
05 Pagina 30
Conclusies
04
Pagina 9-29
De resultaten
Cloud	
Gebruikersadoptie
Robotica
Domotica
(Out)sourcing in de zorgmarkt
Tevredenheid
Competenties van de IT-Leverancier(s)
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
3
IT-outsourcing in de zorg blijft groeien; ruim 97% van
de zorgorganisaties geeft aan dat ze evenveel of meer
gaan outsourcen in de toekomst. Deze trend past bij de
digitalisering van de zorg. Om de huidige uitdagingen in de
zorg aan te pakken zijn digitalisering en slimme toepassing
van IT onvermijdelijk. IT is een randvoorwaarde voor het
goed functioneren van de zorgverlening.
De belangrijkste reden om te kiezen voor IT outsourcing
is de wens om kwaliteit te verhogen; 85% van de
zorgorganisaties geeft aan dat de kwaliteit ook
daadwerkelijk verbetert na outsourcing.
Zorgorganisaties geven aan dat zij het belangrijk vinden dat
de outsourcingspartner hoge kwaliteit biedt, ontzorgt en
innoveert. Zorgorganisaties willen zich kunnen richten op de
core business (zorgverlening).
Net als in 2017 geeft ruim tweederde van de deelnemende
zorgorganisaties aan dat outsourcingsdoelen met succes
zijn behaald. Bijna 90% van zorgorganisaties geeft aan
dat IT-outsourcing de organisatie helpt meer transparantie
in kosten te krijgen. Daarnaast geeft bijna 70% van de
zorgorganisaties aan dat de innovatie doelen worden
behaald. Echter moet de proactiviteit van leveranciers
beter vindt 45% van de respondenten.
01Management
samenvatting
4
Care-organisaties outsourcen meer en doen meer in de
cloud dan Cure-organisaties. Dit kan worden verklaard door
de complexiteit van Cure en een snellere beweging naar
e-health in Care. Bovendien zien we vooral in Care dat wat
nu wordt uitbesteed, voor een belangrijk deel in de vorm van
cloud wordt geleverd.
Zorgorganisaties hebben veel ervaring met cloud (86%).
Vrijwel alle deelnemende zorgorganisaties geven aan dat
cloud in de komende jaren zal toenemen. Ongeveer één
derde van de zorgsector gebruikt cloud in hun server-
landschap. Daarnaast geeft circa 33% aan cloud te
gebruiken voor de werkplek. De voornaamste drie redenen
om diensten af te nemen in de cloud zijn verhoging van
flexibiliteit, het verlagen van IT-beheeractiviteiten en het
vergroten van innovatievermogen. Het voornaamste obstakel
om cloud in te zetten is integratie. Ongeveer 71% van de
deelnemende zorgorganisaties geeft aan zich over integratie
zorgen te maken bij de inzet van cloud. Verder worden
vendor lock-in (40%) en performance/beschikbaarheid (37%)
genoemd als obstakels voor de inzet van cloud.
Groei zit vooral in de toepassing van SaaS diensten. 57%
van de respondenten geeft aan dat zij dit in de toekomst
meer gaan inzetten, met als direct gevolg dat hosting
dienstverlening afneemt. In EPD/ECD zal de public cloud
meer worden toegepast; 4% van de organisaties geeft
dit aan. De deelnemende zorgorganisaties die cloud-
werkplekken toepassen (29%) gebruiken daarvoor
voornamelijk Office 365 van Microsoft.
Op basis van de onderzoeksresultaten en onze ervaring
uit de praktijk verwachten wij dat de komende jaren de
werkplek en hosting steeds meer een hybride vorm van cloud
aannemen en dat applicaties steeds meer worden uitbesteed
richting de cloud.
Robotica lijkt populairder geworden binnen de zorgsector.
Waar robotica in 2017 nog door 13% van organisaties
gebruikt werd, is dat in 2019 circa 38%. Verder zien we dat
één derde van de deelnemende zorgorganisaties aangeeft
dat zij nu nog niet gebruik maken van Robotica, maar wel in
de toekomst van plan is.
Domotica wordt steeds populairder binnen de zorgsector.
De domoticatoepassingen die voornamelijk worden
gebruikt zijn: oproepsystemen, zorgapplicaties voor op
de smartphone en personen/sociale alarmering. Ruim
50% van de zorgorganisaties zegt gebruik te maken van
domoticatoepassingen. Domotica lijkt meer te worden
toegepast binnen Care-organisaties dan binnen Cure-
organisaties.
ManagementSamenvatting
5
Onderzoeksteam
Maurits Simons
Sourcing Consultant
Sustainability
m.simons@quintgroup.com
Hans Jorgen Dekker
Sourcing Consultant
Health Care
h.jorgen.dekker@quintgroup.com
Angelique Boekee
Client Director Health &
Life Sciences
a.boekee@quintgroup.com
Doortje Hols
Sourcing Consultant
Health Care
d.hols@quintgroup.com
Wilco Bothof
Partner Health Care &
Life Sciences
w.bothof@quintgroup.com
Alex van den Bergh
Partner
a.van.den.bergh@quintgroup.com
6
Het leveren van goede, menselijke en betaalbare zorg
kan alleen met de inzet van technologie. IT is hiermee een
onmisbare zorgcomponent geworden. Het strategisch
belang en daarmee implementatie van cloud neemt in
rap tempo toe. Ook in een privacygevoelige sector als de
zorg. Digitale strategie vraagt om een sourcingstrategie.
Die technologie vraagt een organisatie die klaar is om te
innoveren en te implementeren.
Quint Wellington Redwood – kortweg Quint – is voor
de vierde maal op rij uitgeroepen tot de beste (out)
sourcingadviseur ter wereld. De combinatie van onze
kennis en ervaring binnen de zorgsector en onze kennis van
sourcing en cloud maakt ons uniek. Wij delen graag onze
kennis met u.
Voor u ligt het 3e Marktonderzoek Cloud en
IT-Outsourcing in de Zorg. Tientallen organisaties binnen de
Cure en Care hebben input geleverd aan dit onderzoek. In de
vragenlijst is ingegaan op diverse onderwerpen outsourcing
van IT en cloud in de zorg. Naast meer algemene vragen,
zoals de omvang van de organisatie, kwam een groot
aantal specifieke aspecten aan bod die tezamen inzicht
geven in de motieven voor outsourcing van IT en cloud in de
zorg.
Wij wensen u veel plezier met het lezen van dit onderzoek.
02Het
onderzoek
7
03Het belang van digitale oplossingen in de zorg blijft
groeien. Om de huidige uitdagingen in de zorg als de
vergrijzing, een toename van comorbiditeit bij patiënten
en een tekort aan zorgpersoneel aan te pakken, is
digitalisering een noodzakelijk middel. Digitalisering is
verandering van informatie naar een digitale vorm. Dat
houdt in dat deze informatie kan worden gebruikt door
elektronische apparaten zoals computers, smartphones,
digitale scanapparatuur of domotica in het ziekenhuis of
de zorginstelling (aldus Frank Willems, partner Digitale
Strategie bij Quint). Ook staat ‘De virtuele zorgorganisatie’
op de agenda van menige organisatie in Cure en Care.
Technologische ontwikkelingen en de beschikbaarheid
van meer data dan ooit maken dat zo’n organisatie binnen
bereik lijkt te komen. Is de virtuele zorgorganisatie haalbaar?
Wilco Bothof (Partner Health & Life Sciences bij Quint) ziet
dat er behoefte is aan een deels virtuele, data-gedreven
zorgorganisatie. “Cliënten c.q. patiënten zoeken naar gemak,
naar een leefbaar leven. Het is prettiger en efficiënter om
met je zorgverlener te kunnen chatten dan weer de reis
naar het ziekenhuis te moeten maken. Specialisten zijn altijd
naarstig op zoek naar informatie, voor, tijdens en na de
opname van een patiënt. Verplegenden en behandelaars
snakken naar vermindering van hun werkdruk. Huisartsen
en andere verwijzers willen een grotere rol spelen. Raden
van bestuur willen tenslotte het tempo van digitalisering
verhogen.”
Opiniepeiling
Onlangs organiseerde Quint een bijeenkomst voor circa 25 beslissers in de zorg. We legden
de vraag voor ‘Gelooft u in het concept van de virtuele zorgorganisatie?’ Slechts één deel-
nemer geloofde er niet in. Ook de haalbaarheid van het concept werd breed onderschreven,
door 22 deelnemers. Zo bezien mogen we in ons land de komende jaren bij veel instellingen
wellicht een beweging richting de virtuele zorgorganisatie verwachten.
Digitale strategie
van zorgorgani-
saties
8
Digitalestrategievanzorgorganisaties
Ontwikkelen van een digitale strategie
Om digitalisering in de zorg te bewerkstelligen is een goede
digitale strategie essentieel. Kernelementen van een digita-
le strategie zijn weergegeven in figuur 2.
Veranderen
Met de kernelementen weergegeven in figuur 2 kan een
veranderaanpak worden toegepast. Echter is verande-
ringsgezindheid niet de grootste kracht van de gezond-
heidszorg, maar kan dat misschien wel worden. Digitale
voorlopers in de zorg lijken een andere cultuur te ontwik-
kelen: het gaat niet meer om de vraag of verandering wel
goed is, maar of die in het belang van de patiënt is. Zo ja,
dan doen! En vaak gaat zo’n verandering dan gepaard met
niet alleen betere zorg, maar ook efficiëntieverbetering.
Qua organisatie verandert er ook het een en ander: het
businessmodel ontwikkelt zich in de richting van een net-
werkorganisatie. Er ontstaat een ecosysteem van partijen
die intensief informatie uitwisselen en elkaar ondersteunen
in de zorgverlening.
Ontwikkel een op veran-
dering ingericht waar-
de-netwerk met wendbare
partner relaties
Ontwikkel en implemen-
teer creatieve en nieuwe
manieren van werken
Ontwikkel een solide basis
voor data analyse en ont-
wikkel data management
Pas nieuwe en verrassende
combinaties toe voor de in-
zet van (digitale) technologie
Ontwikkel en implementeer
digitale business modellen
voor het leveren van duurza-
me klantwaarde
Lever optimale klantwaar-
de en klantbeleving
Verzamel en ontwikkel een team met
‘Digitale Leiders’ en veranderaars
Figuur 2 | De kernelementen van het digitale strategie model
9
04De onderzoeks-
resultaten
10
Ervaring van zorgorganisaties met cloud
Ervaring met cloud in
Care-organisaties
Figuur 4 | De ervaring van
Care zorgorganisaties met
cloud.
Het overgrote deel van de deelnemende Care-organisaties werken al met cloud.
Figuur 3 | De
ervaring van
zorgorganisa-
ties met cloud
Figuur 5 | De ervaring van
Cure zorgorganisaties met
cloud.
Figuur 6 | De combinatie
van Care & Cure zorgorga-
nisaties met cloud.
Ervaring met cloud in
Cure-organisaties
Ervaring met cloud in
organisaties met com-
binatie Care & Cure
Cloud
11
Van de deelnemende zorgorganisaties heeft van Care-
organisaties het merendeel ervaring met cloud (94%).
Daarentegen geeft een kleiner deel van Cure-organisaties
aan ervaring te hebben met cloud (77%).
Outsourcing van diensten in de cloud
Ongeveer één derde van de zorgsector gebruikt cloud in hun
server landschap (hosting). Daarnaast geeft circa 45% aan
cloud te gebruiken in de werkplek.
Applicaties worden het meest uitbesteed binnen
deelnemende zorgorganisaties. Vooral in het
applicatielandschap heeft SaaS de overhand.
0%
Hosting
Werkplek
Netwerk
EPD/ECD
Portaal
Applicaties
25% 50% 75% 100%
Figuur 7 | Cloud diensten bij zorgorganisaties
Private cloud
Public cloud
Hybrid cloud
SaaS
12
In alle domeinen verwacht men over drie jaar het gebruik
van public cloud. Daarnaast wordt vooral in EPD/ECD
domein het gebruik van public cloud verwacht.
0%
Hosting
Werkplek
Netwerk
EPD/ECD
Portaal
Applicaties
25% 50% 75% 100%
Figuur 8 | De toekomst van clouddiensten voor de
komende 3 jaar bij zorgorganisaties
Hybrid cloud
SaaS
Private cloud On premise
Public cloud
13
Cloud-werkplekken worden door tweederde van
deelnemende zorgorganisaties uitbesteed. Dit gebeurt
voornamelijk bij de leveranciers Microsoft en Google.
Hierbij moet genoemd worden dat slechts een derde
van de deelnemende zorgorganisaties deze vraag heeft
beantwoord.
De verwachting is dat bij Hosting & Werkplekken meer
hybride cloud vormen zullen ontstaan en dat SaaS
applicaties meer zullen worden uitbesteed in de cloud.
Outsourcing van cloud-werkplekken
Figuur 9 | Cloud leveranciers voor de werkplek in de zorgsector
Eigen omgeving Microsoft (Office365) Geen cloud werkplek Google (G-Suite)
14
Redenen voor outsourcing
van cloud diensten
De voornaamste drie redenen om diensten af te nemen in de
cloud zijn het verhogen van flexibiliteit, het verlagen van IT-be-
heeractiviteiten en het vergroten van innovatievermogen.
Obstakels voor outsourcing
van cloud diensten
71%
40%
37%
0% 20% 40% 60%
Integratieproblemen
Vendor lock-in
70%
59%
38%
0% 20% 40% 60%
Verhogen van
flexibiliteit
Verlagen van IT-
beheer activiteiten
Innovatie vermogen
vergroten met daarbij
lagere time-to-market
Percentage (%)
Percentage (%)
Performance / beschikbaarheid
Figuur 10 | Reden van zorgorganisaties om cloud
af te nemen
Figuur 11 | De obstakels van zorgorganisaties om
cloud niet af te nemen
15
Ruim 71% van de respondenten zien integratieproblemen
als obstakel bij de introductie van cloud. Verder zien we dat
vendor lock-in en performance/beschikbaarheid als obstakel
worden gezien.
Toekomstperspectief van cloud diensten
Klant Case Care-organisatie
Quint heeft ervaring opgedaan bij een organisatie met deskundigheid in het behandelen
van hulpvragen op het gebied van specialistische geestelijke gezondheid. De visie van deze
organisatie is dat ICT ondersteunend moet zijn aan de primaire zorgprocessen. Het maakt
hierbij niet uit waar de ICT-diensten staan en welke onderliggende producten hiervoor ge-
bruikt worden. ICT moet altijd beschikbaar en zo eenvoudig mogelijk te beheren zijn waarbij
zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van standaarden en ICT moet niet gebonden zijn
aan tijd, locatie of product. De inzet van cloud past hier uitstekend bij. Om hieraan invulling
te geven is deze organisatie overgegaan naar de cloud.
Quint heeft deze Cure-organisatie begeleid in het selectietraject voor een cloud oplossing
met als resultaat het verkrijgen van een schaalbare, flexibele en kostentransparante ICT
voorziening waarmee de primaire zorgprocessen worden ondersteund. De IT-functie van de
organisatie richt zich voortaan op het onderscheidend vermogen en hoeft minder zelf aan
de knoppen te zitten. De voordelen van ICT vanuit de cloud worden hierbij meer en meer
benut.
Figuur 12 | De toekomst (komende 3 jaar) van Cloud
bij zorgorganisaties
Zeker toenemen
Toenemen
Geen mening
16
Cloud migratie in de zorg
Bij cloud migratie kun je denken aan migratie van
infrastructuur naar public cloud platforms van de grote
spelers zoals Microsoft en Amazon. We zien in de zorg
dat dergelijke migraties maar een klein deel uitmaken van
de cloud beweging. De grootste transitie gebeurt door
de migratie van applicaties naar SaaS oplossingen en
de rationalisatie van overige applicaties. Dit is zeker niet
uniek in de markt, maar wel onderscheidend is het tempo
waarmee zorgbedrijven de transitie uitvoeren.
Zorgbedrijven met een passief cloud beleid voeren de
migratie uit in een aantal plateaus met een doorlooptijd van
meerdere jaren. Dat betekent een resterende datacenter
‘footprint’ en de complexiteit van een (hybride) IT omgeving.
Vaak door middel van een (virtuele) werkplek met een
klassieke architec­tuur en ‘fat-clients’. Zorgbedrijven met
een actief cloud-only beleid zijn nu al in staat de stap naar
een volledig op cloud gebaseerde omgeving te maken.
Vooral in de Care en de GGZ is het aanbod voldoende en
kunnen mobiele (extramurale) zorgmedewerkers volledig
ondersteunt worden met cloud oplossingen.
De cloud migratie van applicaties is ook de randvoorwaarde
om te migreren naar een op cloud gebaseerd
werkplekconcept. Voor een groot deel van de rollen in een
Care bedrijf kan dat in de vorm van een portal-werkplek,
een oplossing die volledig op de browser gebaseerd
is. Alleen de persona’s (rolgebaseerde indeling van
medewerkers) met meer applicaties wordt een zwaardere
oplossing (virtuele werkplek) of fat-client aangeboden.
Ook in de Cure is deze transitie mogelijk voor een deel van
de persona’s. Door te differentiëren in persona’s hoeft de
werkplek, niet meer zo zwaar te zijn, als de eisen van de
meest complexe gebruiker.
We concluderen dat een actief cloud-only beleid planmatige
voordelen oplevert op het gebied van infrastructuur en
uiteindelijk ook in de werkplek. Het risico van een hybride
overgangsfase is een tijdelijke toename van complexiteit
en beheerkosten. Wanneer een hybride situatie nog
noodzakelijk is, differentieer dan naar persona’s en neem
afscheid van de standaard werkplek, om op die manier wel
de baten van de cloud te verzilveren. De focus van de eigen
IT-organisatie kantelt dan van techniek en datacenter focus
naar gebruikersondersteuning en betrouwbare en veilige
integratie van de cloudoplossingen.
17
Gebruikersadoptie in de zorg
Essentieel in digitale transformatie is aandacht voor
het begeleiden van medewerkers bij de introductie van
digitale mogelijkheden. Zij zullen moeten inzien dat digitaal
niet bedreigend is en de zorg voor de cliënt en patiënt
kan verbeteren. De technologische innovatie zelf is niet
alleen van belang, maar minstens zo belangrijk is de
implementatie en opschaling ervan. In zorgorganisaties
wordt daarom ook de aandacht voor gebruikersadoptie
steeds groter. Gebruikersadoptie kan worden omschreven
als het volledig accepteren en optimaal inzetten van IT
tijdens de dagelijkse werkzaamheden. Een onmisbaar
element in het bewerkstelligen van gebruikersadoptie is het
meenemen van de ervaringen van eindgebruikers van de
technologie.
Gebruikersadoptie: hoe doe je dat?
Het meenemen van ervaringen van eindgebruikers is
essentieel. Het doel is volledige gebruikersadoptie van
technologie tijdens zorgwerkzaamheden. Of dit nou een
behandelaar is die de laatste informatie van de cliënt
opzoekt in een elektronisch cliëntendossier, de patiënt die
vanaf huis zijn of haar afspraken bij het ziekenhuis wil inzien
of een zorgmanager die toegang wil tot financiële gegevens.
Zo is Quint actief betrokken bij het faciliteren van
gebruikersadoptie van een nieuwe digitale cloud werkplek
bij een grote Care-organisatie. De digitale cloud werkplek
is het primaire contact dat de zorgmedewerker heeft
met de IT en dus essentieel voor het succes ervan binnen
een zorgorganisatie. Vanuit de digitale cloud werkplek
kan toegang verkregen worden tot e-mail, agenda,
cliëntendossiers, bestanden in de cloud en andere
applicaties. Het is belangrijk om een adoptiestrategie aan
te passen aan typen eindgebruikers. Daarnaast is een
belangrijk element het aanduiden van het belang van de
digitale cloud werkplek door het beantwoorden van de
‘waarom-vraag’.
Why How What van gebruikersadoptie
In bovenstaand voorbeeld is samenwerking tussen
de communicatie- en IT afdeling een manier om de
eindgebruiker centraal te stellen. Hierdoor kunnen
eindgebruikers van de organisatie tijd besteden aan het
echte zorgwerk. Links is in een voorbeeld weergegeven hoe
vanuit de ‘waarom-vraag’ gedacht wordt.
Why
How
What
Medewerkers van de
zorgorganisatie willen
minder administratie-
ve werklast ervaren
en meer tijd hebben
voor het echte zorg
werk.
De zorgorganisatie
streeft er naar dat
digitale toepassingen
die nodig zijn voor
het zorg werk via alle
devices simpel zijn,
snel zijn en intuïtief
werken.
Een functionele, sim-
pele, snelle, effectieve
en intuïtieve digitale
werkplek.
18
Gebruik Robotica bij zorgorganisaties algemeen
Gebruik Robotica bij zorgorganisaties voor respectievelijk Care en Cure-organisaties
Figuur 13 | Het
gebruik van
Robotica bij
zorgorganisaties
Care Cure Care & Cure
Figuur 14 | Het gebruik
van robotica bij Care
zorgorganisaties
Figuur 15 | Het gebruik
van robotica bij Cure
zorgorganisaties
Figuur 16 | Het gebruik van
robotica bij combinatie Care &
Cure zorgorganisaties
Ja
Nee
Nee, wel plannen
in toekomst
Geen reactie
Ja
Nee
Geen
reactie
Nee, wel plannen
in toekomst
Ja Nee Nee, wel plannen
in toekomst
Nee Nee, wel plannen
in toekomst
Robotica
19
Gebruik domotica zorgorganisatie
Figuur 17 | Het
gebruik van
domotica bij
zorgorganisaties
Care Cure Care & Cure
Figuur 18 | Het gebruik van
domotica bij Care zorgorga-
nisaties
Figuur 19 | Het gebruik van
domotica bij Cure zorgorga-
nisaties
Figuur 20 | Het gebruik van
domotica bij de Combinatie Care
& Cure zorgorganisaties
Ja
Ja, als managed
service
Nee
Nee, wel plannen
in de toekomst
Ja
Nee
Nee, wel plan-
nen in toekomst
Ja, als mana-
ged service
Ja
Nee
Nee, wel plan-
nen in toekomst
Ja, als mana-
ged service
Ja, als managed
service
Ja Nee
Domotica
20
Figuur 22 | Typen domotica bij Care
zorgorganisaties
Figuur 24 | Typen domotica bij Care & Cure zorgorganisaties
Figuur 23 | Typen domotica bij Cure
zorgorganisatites
Care
Care & Cure
Cure
Zorg applicatie voor
op de smartphone
Oproepsysteem (incl.
locatiebepaling)
Personen/sociale
alermering
Personen/sociale
alermering
Zorg applicatie voor
op de smartphone
Toegangscontrole
Dwaaldetectie en
leefcirkels
Percentage (%) Percentage (%)
Percentage (%)
TypenDomoticaCare&Cure
TypenDomoticaCare
TypenDomoticaCure
0% 0%
0% 10% 20% 30% 40%
20% 25%40% 50%60% 75%
Toegangscontrole
Wij maken geen
gebruik van domotica
0% 20% 40% 60%
Oproepsysteem (incl.
locatiebepaling)
Zorg applicatie voor op
de smartphone
Personen/Sociale
alermering
Percentage (%)
TypenDomotica
Figuur 21 | Typen domotica bij zorgorganisaties
61%
45%
45%
Domotica | Het voornaamste type domotica die bij zorgorganisaties
worden gebruikt zijn: Oproepsystemen, zorgapplicatie voor op de
smartphone en personen/sociale alarmering
Domotica | De voornaamste typen domotica die bij respectievelijk
Care en Cure zorgorganisaties worden gebruikt zijn als volgt:
67% 90%
67% 40%
40%
50%
50%
33%
60%
21
IT-outsourcing in de zorgmarkt algemeen
IT-outsourcing in de zorgmarkt van respectievelijk Care en Cure-organisaties
Meer dan tweederde van de deelnemende zorgorganisaties heeft IT deels of volledig uitbesteed.
Figuur 25 | Het
percentage van
zorgorganisaties
dat de IT heeft
uitbesteed
Ja
Deels
Nee
Figuur 26 | Het percentage Care
zorgorganisaties dat de IT heeft uitbesteed
Figuur 27 | Het percentage van Cure
zorgorganisaties dat de IT heeft uitbesteed
IT-outsourcing in Care-organisaties IT-outsourcing in Cure-organisaties
Ja NeeDeels Ja NeeDeels
Van het aantal deelnemende Care-organisaties heeft een
groter aandeel IT deels of volledig uitbesteed (77%), dan het
aantal deelnemende Cure-organisaties (73%).
22
Ruim 71% van de zorgsector heeft de hosting uitbesteed.
Verder worden de domeinen applicaties (59%) en netwerk
(50%) uitbesteed. Ook zien we dat de zorgsector in mindere
mate de domeinen werkplek (29%) en EPD/ECD (26%)
uitbesteedt.
De meerderheid van de zorgorganisaties heeft de basis IT
infrastructuur uitbesteed (Hosting, Netwerk). Daarnaast is
ECD/EPD een specifieke dienst voor deze branche. Hierin
is uitbesteding beperkt. Verwacht wordt dat dit in de
toekomst meer zal worden gedaan in de vorm van SaaS
applicaties. Opvallend is dat werplekuitbesteding maar bij
een minderheid van deelnemende zorgorganisaties wordt
gedaan. Hierin loopt de zorg achter ten opzichte van andere
sectoren (zie Whitelane onderzoek 2018).
IT-outsourcing door
zorgorganisaties
71%
59%
50%
29%
26%
24%
0% 20% 40% 60%
Hosting
Applicaties
Netwerk
Werkplek
EPD/ECD
Anders, te weten...
Percentage (%)
Domeinen
Figuur 28 | IT-outsourcing bij zorgorganisaties
23
Zorgorganisaties zetten verhoging van kwaliteit op num-
mer 1 als men denkt aan IT-outsourcing. Verder zien we
dat zorgorganisaties IT uitbesteding gebruiken om meer de
focus te leggen op het leveren van zorg (hun ‘core business’).
Tenslotte is er in het onderzoek van 2019 innovatie mee-
genomen en dat is opvallend, want direct is gebleken dat
IT-outsourcing zorgorganisaties helpt bij innovatie. Dit komt
overeen met de andere sectoren, waarin innovatie ook als
een van drie belangrijkste doelen van IT-outsourcing wordt
genoemd (zie Whitelane onderzoek, 2018).
Doelen voor IT-outsourcing
in de zorgmarkt
0% 20% 40% 60%
Verhoging Kwaliteit
Focus op core
business
Innovatie
Toegang tot
resources
Meer transpa-
rantie in kosten
Meer financiele
flexibiliteit
Kostenreductie
Overig
Business
transformatie
Percentage (%)
Figuur 29 | Het doel van IT-outsourcing bij zorgorganisaties
82%
71%
29%
26%
21%
18%
18%
15%
12%
DoelenvanIT-outsourcing
24
IT-outsourcing helpt zorgorganisaties steeds meer met
het behalen van doelen. Net als in 2017 heeft meer dan
tweederde van de deelnemende zorgorganisaties in 2019
aangegeven dat outsourcingsdoelen met succes zijn
behaald. Wel zien we dat er in 2019 meer zorgorganisaties
(+4%) hun doelen heeft behaald.
Behalen van doelen voor
IT-outsourcing in de zorgmarkt
13%
15%
20%
31%
32%
42%
50%
53%
88%
85%
80%
69%
68%
58%
50%
47%
73%27%
0%
0%
25%
25%
50%
50%
75%
75%
100%
100%
Meer transparantie
in kosten
Verhogen van
kwaliteit
Focus op core
business
Meer financiele
flexibiliteit
Innovatie
2019
2017
Toegang tot
resources
Business
Transformatie
Kostenreductie
Overig
Percentage (%)
Percentage (%)
63% 37%
67% 33%
Figuur 31 | Deze uitbesteding doelen zijn door zorgorganisaties
behaald
Figuur 30 | Behalen van doelen van zorgorganisatie
bij uitbesteden van IT in 2017 en 2019
Doelen
Jaar
25
Van de outsourcingsdoelen die in 2019 zijn gesteld, is het
merendeel van de doelen behaald. Doelen die het meest zijn
behaald zijn meer transparantie in kosten, het verhogen van
kwaliteit en focus op core business. Echter voor business
transformatie doelen, kostenreductie en overige doelen is de
helft of minder behaald.
Doelen voor IT-outsourcing
in de zorgmarkt voor de toekomst
Meer dan 97% van de deelnemende zorgorganisaties zegt
te blijven outsourcen of meer te gaan outsourcen in de
toekomst.
Figuur 32 | IT-outsourcing de komende 3 jaar in de zorgsector
Meer uitbesteden Evenveel Minder uitbesteden
26
Tevredenheid IT-outsourcing
Tevredenheid IT-outsourcing
in het algemeen
Figuur 35 | Zorgorganisaties zijn het meest
tevreden over de interne aspecten
Figuur 33 | Waar zorgorganisaties het meest
tevreden over zijn bij IT-outsourcing in
Figuur 36 | Zorgorganisaties zijn het minst
tevreden over de interne aspecten
Figuur 34 | Waar zorgorganisaties het minst
tevreden over zijn bij IT-outsourcing in
Meest tevreden
binnen eigen zorgorganisatie
Minst tevreden
binnen eigen zorgorganisatie
Meest tevreden over IT-outsourcing Minst tevreden over IT-outsourcing
Service delivery
Transitie- en veran-
dermanagement
Proactiviteit
Sourcingstrategie
Contractuele
Flexibiliteit
Service manage-
ment en service
integratie
Prijs
De relatie met
de business en
forecasting
Percentage (%)
Percentage (%)
Percentage (%)
Percentage (%)
Aspecten
Aspecten
Aspecten
Aspecten
0%
0%
0%
0%
20%
20%
10%
25%
40%
40%
20%
50%
60%
60%
30%
75%
40%
100%
63%
66%
45%
58%
44%
44%
38%
58%
Tevredenheid IT-outsourcing in het algemeen
Tevredenheid over IT-outsourcing binnen eigen zorgorganisatie
Organisaties zijn tevreden over de dienstverlening (service delivery), maar verwachten meer
proactiviteit van de leveranciers.
27
Deelnemende zorgorganisaties zijn het meest tevreden
over de uitvoering van de domeinen Applicaties, Hosting
en Netwerk. Verder zijn deelnemende zorgorganisaties het
minst tevreden over de uitvoering van het domein Werkplek.
Uitvoering van de domeinen
in IT-outsourcing contracten
0% 10% 20% 30% 40%
Applicaties
Hosting
Netwerk
EPD/ECD
Werkplek
Percentage (%)
domeinen
Figuur 37 | Tevredenheid over de domeinen binnen de zorgsector
47%
43%
30%
20%
17%
28
Competenties van de
IT-leverancier(s)
Competenties IT-leveranciers
Deelnemende zorgorganisaties geven aan dat de drie
eigenschappen/competenties die een IT-outsourcing
leverancier ten minste moet bezitten zijn:
1. Accountability
2. Continuïteit en betrouwbaarheid in support
3. Continue verbetering (proactieve houding)
0% 20% 40%
Accountability (ver-
antwoordelijkheid
nemen)
Continuïteit en
betrouwbaarheid in
support
Continue verbete-
ring (proactieve
houding)
Percentage (%)
domeinen
Figuur 38 | Competenties die voor zorgorganisaties belangrijk
zijn bij IT-outsourcing
58%
58%
42%
29
Een kleine minderheid (48,6%) van de deelnemende
zorgorganisaties is werkzaam in de Care sector.
Ruim tweederde van de deelnemende zorgorganisaties heeft meer dan
3.000 eindgebruikers. Verder zien we dat tweederde van de markt een IT-
organisatiegrootte heeft minder dan 50 medewerkers.
Figuur 39 |
In welke
branche zijn de
zorgorganisaties
werkzaam?
Combinatie
Care en Cure
Cure
Care
Figuur 40 | De zorgorganisatie grootte Figuur 41 | De IT-organisatie grootte
binnen de zorgorganisaties
Organisatiegrootte IT-organisatie grootte
>3.000 eindgebruikers
<1.000 eindgebruikers >1.000 -3.000 eindgebruikers
25 - 50 werknemers
>50 werknemers <25 werknemers
30
0597% geeft aan hetzelfde of meer te zullen outsourcen.
Outsourcing blijft onverminderd populair. Care besteed meer
uit dan de Cure.
De IT infrastructuur is grotendeels uitbesteed, EPD/ECD
nog minimaal. Uitbesteding van de werkplek is nog klein
in tegenstelling tot andere sectoren. Dit geldt ook voor de
werkplek in de cloud. Weinig zorgorganisaties hebben een
cloud werkplek.
De outsourcingsdoelen worden grotendeels behaald.
Outsourcing helpt de kwaliteit te verhogen en te ontzorgen
(focus on core business). De zorgmarkt heeft evenwel te
hoge verwachtingen van de kostenbesparingen.
Deelnemende zorgorganisaties zijn het meest tevreden
over de uitvoering van de domeinen Applicaties, Hosting
en Netwerk. Verder zijn deelnemende zorgorganisaties het
minst tevreden over de uitvoering van het domein Werkplek.
Alle respondenten hebben ervaring met de cloud. De
respondenten zijn het er bijna unaniem over eens dat cloud
zal toenemen. De Care heeft meer ervaring met de cloud
dan de Cure.
Ook voor de cloud geldt dat de voornaamste reden om
naar de cloud te gaan het verhogen van de kwaliteit is. Met
verlagen van de beheerlast op 2 en innovatie op 3. Ook in
andere sectoren staat de innovatie op 3.
Integratie wordt als voornaamste obstakel genoemd om
naar de cloud te gaan.
Robotica lijkt populairder geworden binnen de zorgsector
en de verwachting is dat dit zal gaan toenemen. Ook op het
vlak van sociale robotica wordt er een toename verwacht in
met name de Care.
De zorgsector staat erg positief tegenover
domoticatoepassingen. Meer dan de helft van de de
zorgsector maakt gebruik van domoticatoepassingen. In
de Care wordt met name een groei verwacht in domotica-
toepassingen die de cliënt in staat stelt zelfstandiger te
wonen.
Conclusies
Conclusie 1
Conclusie 2
Conclusie 3
Conclusie 4
Conclusie 5
Conclusie 6
Conclusie 7
Conclusie 8
Conclusie 9
31
06Quint richt zich op twee grote veranderingen die gaande
zijn in de wereld: de digitale transformatie en de steeds
groter wordende noodzaak tot duurzaamheid. Een
belangrijke impuls van verandering komt vanuit technologie.
Organisaties hebben moeite om de snel opeenvolgende
ontwikkelingen bij te houden en effectief toe te passen. Ze
stellen zichzelf de vraag of ze wendbaar genoeg zijn om
mee te veranderen en of ze over enkele jaren nog relevant
zijn. We zien dat organisaties onder deze druk fundamentele
keuzes moeten maken over businessmodellen, besturing en
technologie.
In onze visie is niet alleen technologie een beslissende factor,
maar gaat het vooral ook om de kennis, het leiderschap en
de cultuur van organisaties om de relevante technologie te
herkennen en tot waarde te brengen voor de organisatie en
haar omgeving.
Quint ondersteunt organisaties bij het ontwerpen en
operationaliseren van hun digitale strategie. Samen
ontwikkelen we een koers die zich snel en effectief kan
aanpassen, anticiperend of reagerend op kansen en
bedreigingen. We laten technologie - en vooral de toepassing
ervan - tot leven komen.
Over Quint
32
quintgroup.com

More Related Content

Similar to Cloud en IT outsourcing in de zorg marktonderzoek 2019(20)

Nieuw Licht op Shadow ITNieuw Licht op Shadow IT
Nieuw Licht op Shadow IT
Jeroen Philippi140 views
Nieuw licht op shadow itNieuw licht op shadow it
Nieuw licht op shadow it
Jeroen Philippi330 views
Sogeti_Benchmarkrapport_2016Sogeti_Benchmarkrapport_2016
Sogeti_Benchmarkrapport_2016
Chris van Roosmalen124 views
Whitepaper Ict In De ZorgWhitepaper Ict In De Zorg
Whitepaper Ict In De Zorg
stijnvanderwalle402 views
Visie_Connected_Health_DigiVisie_Connected_Health_Digi
Visie_Connected_Health_Digi
jorisarts105 views
KPN Cloud - whitepaperKPN Cloud - whitepaper
KPN Cloud - whitepaper
KPNZorg520 views
Whitepaper Care SectorWhitepaper Care Sector
Whitepaper Care Sector
etiennevanbergen259 views
Virtual EnterpriseVirtual Enterprise
Virtual Enterprise
Ronald Kunneman372 views
Real dolmen healthcare_zakgidsReal dolmen healthcare_zakgids
Real dolmen healthcare_zakgids
Vlerick Business School878 views
Open Line Corporate e book (NL)Open Line Corporate e book (NL)
Open Line Corporate e book (NL)
hubertcaris28 views
Hoe kan mixit je helpen?Hoe kan mixit je helpen?
Hoe kan mixit je helpen?
Jean Pierre Martens487 views
Samenvatting PEEPSamenvatting PEEP
Samenvatting PEEP
Ton Schilderman206 views
WhitePaper2020WhitePaper2020
WhitePaper2020
Siegfried Huijgen357 views

More from Frank Willems(20)

Sourcing Governance and LeadershipSourcing Governance and Leadership
Sourcing Governance and Leadership
Frank Willems5.3K views

Cloud en IT outsourcing in de zorg marktonderzoek 2019

 • 1. 1 Cloud en IT-Outsourcing in de Zorg marktonderzoek 2019
 • 2. 2 Inhoudsopgave 01 03 02 Pagina 3-4 Management samenvatting Pagina 7-8 Digitale strategie van zorgorganisaties Pagina 6 Opzet en verantwoording van het onderzoek 06 Pagina 31 Over Quint 05 Pagina 30 Conclusies 04 Pagina 9-29 De resultaten Cloud Gebruikersadoptie Robotica Domotica (Out)sourcing in de zorgmarkt Tevredenheid Competenties van de IT-Leverancier(s) a. b. c. d. e. f. g.
 • 3. 3 IT-outsourcing in de zorg blijft groeien; ruim 97% van de zorgorganisaties geeft aan dat ze evenveel of meer gaan outsourcen in de toekomst. Deze trend past bij de digitalisering van de zorg. Om de huidige uitdagingen in de zorg aan te pakken zijn digitalisering en slimme toepassing van IT onvermijdelijk. IT is een randvoorwaarde voor het goed functioneren van de zorgverlening. De belangrijkste reden om te kiezen voor IT outsourcing is de wens om kwaliteit te verhogen; 85% van de zorgorganisaties geeft aan dat de kwaliteit ook daadwerkelijk verbetert na outsourcing. Zorgorganisaties geven aan dat zij het belangrijk vinden dat de outsourcingspartner hoge kwaliteit biedt, ontzorgt en innoveert. Zorgorganisaties willen zich kunnen richten op de core business (zorgverlening). Net als in 2017 geeft ruim tweederde van de deelnemende zorgorganisaties aan dat outsourcingsdoelen met succes zijn behaald. Bijna 90% van zorgorganisaties geeft aan dat IT-outsourcing de organisatie helpt meer transparantie in kosten te krijgen. Daarnaast geeft bijna 70% van de zorgorganisaties aan dat de innovatie doelen worden behaald. Echter moet de proactiviteit van leveranciers beter vindt 45% van de respondenten. 01Management samenvatting
 • 4. 4 Care-organisaties outsourcen meer en doen meer in de cloud dan Cure-organisaties. Dit kan worden verklaard door de complexiteit van Cure en een snellere beweging naar e-health in Care. Bovendien zien we vooral in Care dat wat nu wordt uitbesteed, voor een belangrijk deel in de vorm van cloud wordt geleverd. Zorgorganisaties hebben veel ervaring met cloud (86%). Vrijwel alle deelnemende zorgorganisaties geven aan dat cloud in de komende jaren zal toenemen. Ongeveer één derde van de zorgsector gebruikt cloud in hun server- landschap. Daarnaast geeft circa 33% aan cloud te gebruiken voor de werkplek. De voornaamste drie redenen om diensten af te nemen in de cloud zijn verhoging van flexibiliteit, het verlagen van IT-beheeractiviteiten en het vergroten van innovatievermogen. Het voornaamste obstakel om cloud in te zetten is integratie. Ongeveer 71% van de deelnemende zorgorganisaties geeft aan zich over integratie zorgen te maken bij de inzet van cloud. Verder worden vendor lock-in (40%) en performance/beschikbaarheid (37%) genoemd als obstakels voor de inzet van cloud. Groei zit vooral in de toepassing van SaaS diensten. 57% van de respondenten geeft aan dat zij dit in de toekomst meer gaan inzetten, met als direct gevolg dat hosting dienstverlening afneemt. In EPD/ECD zal de public cloud meer worden toegepast; 4% van de organisaties geeft dit aan. De deelnemende zorgorganisaties die cloud- werkplekken toepassen (29%) gebruiken daarvoor voornamelijk Office 365 van Microsoft. Op basis van de onderzoeksresultaten en onze ervaring uit de praktijk verwachten wij dat de komende jaren de werkplek en hosting steeds meer een hybride vorm van cloud aannemen en dat applicaties steeds meer worden uitbesteed richting de cloud. Robotica lijkt populairder geworden binnen de zorgsector. Waar robotica in 2017 nog door 13% van organisaties gebruikt werd, is dat in 2019 circa 38%. Verder zien we dat één derde van de deelnemende zorgorganisaties aangeeft dat zij nu nog niet gebruik maken van Robotica, maar wel in de toekomst van plan is. Domotica wordt steeds populairder binnen de zorgsector. De domoticatoepassingen die voornamelijk worden gebruikt zijn: oproepsystemen, zorgapplicaties voor op de smartphone en personen/sociale alarmering. Ruim 50% van de zorgorganisaties zegt gebruik te maken van domoticatoepassingen. Domotica lijkt meer te worden toegepast binnen Care-organisaties dan binnen Cure- organisaties. ManagementSamenvatting
 • 5. 5 Onderzoeksteam Maurits Simons Sourcing Consultant Sustainability m.simons@quintgroup.com Hans Jorgen Dekker Sourcing Consultant Health Care h.jorgen.dekker@quintgroup.com Angelique Boekee Client Director Health & Life Sciences a.boekee@quintgroup.com Doortje Hols Sourcing Consultant Health Care d.hols@quintgroup.com Wilco Bothof Partner Health Care & Life Sciences w.bothof@quintgroup.com Alex van den Bergh Partner a.van.den.bergh@quintgroup.com
 • 6. 6 Het leveren van goede, menselijke en betaalbare zorg kan alleen met de inzet van technologie. IT is hiermee een onmisbare zorgcomponent geworden. Het strategisch belang en daarmee implementatie van cloud neemt in rap tempo toe. Ook in een privacygevoelige sector als de zorg. Digitale strategie vraagt om een sourcingstrategie. Die technologie vraagt een organisatie die klaar is om te innoveren en te implementeren. Quint Wellington Redwood – kortweg Quint – is voor de vierde maal op rij uitgeroepen tot de beste (out) sourcingadviseur ter wereld. De combinatie van onze kennis en ervaring binnen de zorgsector en onze kennis van sourcing en cloud maakt ons uniek. Wij delen graag onze kennis met u. Voor u ligt het 3e Marktonderzoek Cloud en IT-Outsourcing in de Zorg. Tientallen organisaties binnen de Cure en Care hebben input geleverd aan dit onderzoek. In de vragenlijst is ingegaan op diverse onderwerpen outsourcing van IT en cloud in de zorg. Naast meer algemene vragen, zoals de omvang van de organisatie, kwam een groot aantal specifieke aspecten aan bod die tezamen inzicht geven in de motieven voor outsourcing van IT en cloud in de zorg. Wij wensen u veel plezier met het lezen van dit onderzoek. 02Het onderzoek
 • 7. 7 03Het belang van digitale oplossingen in de zorg blijft groeien. Om de huidige uitdagingen in de zorg als de vergrijzing, een toename van comorbiditeit bij patiënten en een tekort aan zorgpersoneel aan te pakken, is digitalisering een noodzakelijk middel. Digitalisering is verandering van informatie naar een digitale vorm. Dat houdt in dat deze informatie kan worden gebruikt door elektronische apparaten zoals computers, smartphones, digitale scanapparatuur of domotica in het ziekenhuis of de zorginstelling (aldus Frank Willems, partner Digitale Strategie bij Quint). Ook staat ‘De virtuele zorgorganisatie’ op de agenda van menige organisatie in Cure en Care. Technologische ontwikkelingen en de beschikbaarheid van meer data dan ooit maken dat zo’n organisatie binnen bereik lijkt te komen. Is de virtuele zorgorganisatie haalbaar? Wilco Bothof (Partner Health & Life Sciences bij Quint) ziet dat er behoefte is aan een deels virtuele, data-gedreven zorgorganisatie. “Cliënten c.q. patiënten zoeken naar gemak, naar een leefbaar leven. Het is prettiger en efficiënter om met je zorgverlener te kunnen chatten dan weer de reis naar het ziekenhuis te moeten maken. Specialisten zijn altijd naarstig op zoek naar informatie, voor, tijdens en na de opname van een patiënt. Verplegenden en behandelaars snakken naar vermindering van hun werkdruk. Huisartsen en andere verwijzers willen een grotere rol spelen. Raden van bestuur willen tenslotte het tempo van digitalisering verhogen.” Opiniepeiling Onlangs organiseerde Quint een bijeenkomst voor circa 25 beslissers in de zorg. We legden de vraag voor ‘Gelooft u in het concept van de virtuele zorgorganisatie?’ Slechts één deel- nemer geloofde er niet in. Ook de haalbaarheid van het concept werd breed onderschreven, door 22 deelnemers. Zo bezien mogen we in ons land de komende jaren bij veel instellingen wellicht een beweging richting de virtuele zorgorganisatie verwachten. Digitale strategie van zorgorgani- saties
 • 8. 8 Digitalestrategievanzorgorganisaties Ontwikkelen van een digitale strategie Om digitalisering in de zorg te bewerkstelligen is een goede digitale strategie essentieel. Kernelementen van een digita- le strategie zijn weergegeven in figuur 2. Veranderen Met de kernelementen weergegeven in figuur 2 kan een veranderaanpak worden toegepast. Echter is verande- ringsgezindheid niet de grootste kracht van de gezond- heidszorg, maar kan dat misschien wel worden. Digitale voorlopers in de zorg lijken een andere cultuur te ontwik- kelen: het gaat niet meer om de vraag of verandering wel goed is, maar of die in het belang van de patiënt is. Zo ja, dan doen! En vaak gaat zo’n verandering dan gepaard met niet alleen betere zorg, maar ook efficiëntieverbetering. Qua organisatie verandert er ook het een en ander: het businessmodel ontwikkelt zich in de richting van een net- werkorganisatie. Er ontstaat een ecosysteem van partijen die intensief informatie uitwisselen en elkaar ondersteunen in de zorgverlening. Ontwikkel een op veran- dering ingericht waar- de-netwerk met wendbare partner relaties Ontwikkel en implemen- teer creatieve en nieuwe manieren van werken Ontwikkel een solide basis voor data analyse en ont- wikkel data management Pas nieuwe en verrassende combinaties toe voor de in- zet van (digitale) technologie Ontwikkel en implementeer digitale business modellen voor het leveren van duurza- me klantwaarde Lever optimale klantwaar- de en klantbeleving Verzamel en ontwikkel een team met ‘Digitale Leiders’ en veranderaars Figuur 2 | De kernelementen van het digitale strategie model
 • 10. 10 Ervaring van zorgorganisaties met cloud Ervaring met cloud in Care-organisaties Figuur 4 | De ervaring van Care zorgorganisaties met cloud. Het overgrote deel van de deelnemende Care-organisaties werken al met cloud. Figuur 3 | De ervaring van zorgorganisa- ties met cloud Figuur 5 | De ervaring van Cure zorgorganisaties met cloud. Figuur 6 | De combinatie van Care & Cure zorgorga- nisaties met cloud. Ervaring met cloud in Cure-organisaties Ervaring met cloud in organisaties met com- binatie Care & Cure Cloud
 • 11. 11 Van de deelnemende zorgorganisaties heeft van Care- organisaties het merendeel ervaring met cloud (94%). Daarentegen geeft een kleiner deel van Cure-organisaties aan ervaring te hebben met cloud (77%). Outsourcing van diensten in de cloud Ongeveer één derde van de zorgsector gebruikt cloud in hun server landschap (hosting). Daarnaast geeft circa 45% aan cloud te gebruiken in de werkplek. Applicaties worden het meest uitbesteed binnen deelnemende zorgorganisaties. Vooral in het applicatielandschap heeft SaaS de overhand. 0% Hosting Werkplek Netwerk EPD/ECD Portaal Applicaties 25% 50% 75% 100% Figuur 7 | Cloud diensten bij zorgorganisaties Private cloud Public cloud Hybrid cloud SaaS
 • 12. 12 In alle domeinen verwacht men over drie jaar het gebruik van public cloud. Daarnaast wordt vooral in EPD/ECD domein het gebruik van public cloud verwacht. 0% Hosting Werkplek Netwerk EPD/ECD Portaal Applicaties 25% 50% 75% 100% Figuur 8 | De toekomst van clouddiensten voor de komende 3 jaar bij zorgorganisaties Hybrid cloud SaaS Private cloud On premise Public cloud
 • 13. 13 Cloud-werkplekken worden door tweederde van deelnemende zorgorganisaties uitbesteed. Dit gebeurt voornamelijk bij de leveranciers Microsoft en Google. Hierbij moet genoemd worden dat slechts een derde van de deelnemende zorgorganisaties deze vraag heeft beantwoord. De verwachting is dat bij Hosting & Werkplekken meer hybride cloud vormen zullen ontstaan en dat SaaS applicaties meer zullen worden uitbesteed in de cloud. Outsourcing van cloud-werkplekken Figuur 9 | Cloud leveranciers voor de werkplek in de zorgsector Eigen omgeving Microsoft (Office365) Geen cloud werkplek Google (G-Suite)
 • 14. 14 Redenen voor outsourcing van cloud diensten De voornaamste drie redenen om diensten af te nemen in de cloud zijn het verhogen van flexibiliteit, het verlagen van IT-be- heeractiviteiten en het vergroten van innovatievermogen. Obstakels voor outsourcing van cloud diensten 71% 40% 37% 0% 20% 40% 60% Integratieproblemen Vendor lock-in 70% 59% 38% 0% 20% 40% 60% Verhogen van flexibiliteit Verlagen van IT- beheer activiteiten Innovatie vermogen vergroten met daarbij lagere time-to-market Percentage (%) Percentage (%) Performance / beschikbaarheid Figuur 10 | Reden van zorgorganisaties om cloud af te nemen Figuur 11 | De obstakels van zorgorganisaties om cloud niet af te nemen
 • 15. 15 Ruim 71% van de respondenten zien integratieproblemen als obstakel bij de introductie van cloud. Verder zien we dat vendor lock-in en performance/beschikbaarheid als obstakel worden gezien. Toekomstperspectief van cloud diensten Klant Case Care-organisatie Quint heeft ervaring opgedaan bij een organisatie met deskundigheid in het behandelen van hulpvragen op het gebied van specialistische geestelijke gezondheid. De visie van deze organisatie is dat ICT ondersteunend moet zijn aan de primaire zorgprocessen. Het maakt hierbij niet uit waar de ICT-diensten staan en welke onderliggende producten hiervoor ge- bruikt worden. ICT moet altijd beschikbaar en zo eenvoudig mogelijk te beheren zijn waarbij zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van standaarden en ICT moet niet gebonden zijn aan tijd, locatie of product. De inzet van cloud past hier uitstekend bij. Om hieraan invulling te geven is deze organisatie overgegaan naar de cloud. Quint heeft deze Cure-organisatie begeleid in het selectietraject voor een cloud oplossing met als resultaat het verkrijgen van een schaalbare, flexibele en kostentransparante ICT voorziening waarmee de primaire zorgprocessen worden ondersteund. De IT-functie van de organisatie richt zich voortaan op het onderscheidend vermogen en hoeft minder zelf aan de knoppen te zitten. De voordelen van ICT vanuit de cloud worden hierbij meer en meer benut. Figuur 12 | De toekomst (komende 3 jaar) van Cloud bij zorgorganisaties Zeker toenemen Toenemen Geen mening
 • 16. 16 Cloud migratie in de zorg Bij cloud migratie kun je denken aan migratie van infrastructuur naar public cloud platforms van de grote spelers zoals Microsoft en Amazon. We zien in de zorg dat dergelijke migraties maar een klein deel uitmaken van de cloud beweging. De grootste transitie gebeurt door de migratie van applicaties naar SaaS oplossingen en de rationalisatie van overige applicaties. Dit is zeker niet uniek in de markt, maar wel onderscheidend is het tempo waarmee zorgbedrijven de transitie uitvoeren. Zorgbedrijven met een passief cloud beleid voeren de migratie uit in een aantal plateaus met een doorlooptijd van meerdere jaren. Dat betekent een resterende datacenter ‘footprint’ en de complexiteit van een (hybride) IT omgeving. Vaak door middel van een (virtuele) werkplek met een klassieke architec­tuur en ‘fat-clients’. Zorgbedrijven met een actief cloud-only beleid zijn nu al in staat de stap naar een volledig op cloud gebaseerde omgeving te maken. Vooral in de Care en de GGZ is het aanbod voldoende en kunnen mobiele (extramurale) zorgmedewerkers volledig ondersteunt worden met cloud oplossingen. De cloud migratie van applicaties is ook de randvoorwaarde om te migreren naar een op cloud gebaseerd werkplekconcept. Voor een groot deel van de rollen in een Care bedrijf kan dat in de vorm van een portal-werkplek, een oplossing die volledig op de browser gebaseerd is. Alleen de persona’s (rolgebaseerde indeling van medewerkers) met meer applicaties wordt een zwaardere oplossing (virtuele werkplek) of fat-client aangeboden. Ook in de Cure is deze transitie mogelijk voor een deel van de persona’s. Door te differentiëren in persona’s hoeft de werkplek, niet meer zo zwaar te zijn, als de eisen van de meest complexe gebruiker. We concluderen dat een actief cloud-only beleid planmatige voordelen oplevert op het gebied van infrastructuur en uiteindelijk ook in de werkplek. Het risico van een hybride overgangsfase is een tijdelijke toename van complexiteit en beheerkosten. Wanneer een hybride situatie nog noodzakelijk is, differentieer dan naar persona’s en neem afscheid van de standaard werkplek, om op die manier wel de baten van de cloud te verzilveren. De focus van de eigen IT-organisatie kantelt dan van techniek en datacenter focus naar gebruikersondersteuning en betrouwbare en veilige integratie van de cloudoplossingen.
 • 17. 17 Gebruikersadoptie in de zorg Essentieel in digitale transformatie is aandacht voor het begeleiden van medewerkers bij de introductie van digitale mogelijkheden. Zij zullen moeten inzien dat digitaal niet bedreigend is en de zorg voor de cliënt en patiënt kan verbeteren. De technologische innovatie zelf is niet alleen van belang, maar minstens zo belangrijk is de implementatie en opschaling ervan. In zorgorganisaties wordt daarom ook de aandacht voor gebruikersadoptie steeds groter. Gebruikersadoptie kan worden omschreven als het volledig accepteren en optimaal inzetten van IT tijdens de dagelijkse werkzaamheden. Een onmisbaar element in het bewerkstelligen van gebruikersadoptie is het meenemen van de ervaringen van eindgebruikers van de technologie. Gebruikersadoptie: hoe doe je dat? Het meenemen van ervaringen van eindgebruikers is essentieel. Het doel is volledige gebruikersadoptie van technologie tijdens zorgwerkzaamheden. Of dit nou een behandelaar is die de laatste informatie van de cliënt opzoekt in een elektronisch cliëntendossier, de patiënt die vanaf huis zijn of haar afspraken bij het ziekenhuis wil inzien of een zorgmanager die toegang wil tot financiële gegevens. Zo is Quint actief betrokken bij het faciliteren van gebruikersadoptie van een nieuwe digitale cloud werkplek bij een grote Care-organisatie. De digitale cloud werkplek is het primaire contact dat de zorgmedewerker heeft met de IT en dus essentieel voor het succes ervan binnen een zorgorganisatie. Vanuit de digitale cloud werkplek kan toegang verkregen worden tot e-mail, agenda, cliëntendossiers, bestanden in de cloud en andere applicaties. Het is belangrijk om een adoptiestrategie aan te passen aan typen eindgebruikers. Daarnaast is een belangrijk element het aanduiden van het belang van de digitale cloud werkplek door het beantwoorden van de ‘waarom-vraag’. Why How What van gebruikersadoptie In bovenstaand voorbeeld is samenwerking tussen de communicatie- en IT afdeling een manier om de eindgebruiker centraal te stellen. Hierdoor kunnen eindgebruikers van de organisatie tijd besteden aan het echte zorgwerk. Links is in een voorbeeld weergegeven hoe vanuit de ‘waarom-vraag’ gedacht wordt. Why How What Medewerkers van de zorgorganisatie willen minder administratie- ve werklast ervaren en meer tijd hebben voor het echte zorg werk. De zorgorganisatie streeft er naar dat digitale toepassingen die nodig zijn voor het zorg werk via alle devices simpel zijn, snel zijn en intuïtief werken. Een functionele, sim- pele, snelle, effectieve en intuïtieve digitale werkplek.
 • 18. 18 Gebruik Robotica bij zorgorganisaties algemeen Gebruik Robotica bij zorgorganisaties voor respectievelijk Care en Cure-organisaties Figuur 13 | Het gebruik van Robotica bij zorgorganisaties Care Cure Care & Cure Figuur 14 | Het gebruik van robotica bij Care zorgorganisaties Figuur 15 | Het gebruik van robotica bij Cure zorgorganisaties Figuur 16 | Het gebruik van robotica bij combinatie Care & Cure zorgorganisaties Ja Nee Nee, wel plannen in toekomst Geen reactie Ja Nee Geen reactie Nee, wel plannen in toekomst Ja Nee Nee, wel plannen in toekomst Nee Nee, wel plannen in toekomst Robotica
 • 19. 19 Gebruik domotica zorgorganisatie Figuur 17 | Het gebruik van domotica bij zorgorganisaties Care Cure Care & Cure Figuur 18 | Het gebruik van domotica bij Care zorgorga- nisaties Figuur 19 | Het gebruik van domotica bij Cure zorgorga- nisaties Figuur 20 | Het gebruik van domotica bij de Combinatie Care & Cure zorgorganisaties Ja Ja, als managed service Nee Nee, wel plannen in de toekomst Ja Nee Nee, wel plan- nen in toekomst Ja, als mana- ged service Ja Nee Nee, wel plan- nen in toekomst Ja, als mana- ged service Ja, als managed service Ja Nee Domotica
 • 20. 20 Figuur 22 | Typen domotica bij Care zorgorganisaties Figuur 24 | Typen domotica bij Care & Cure zorgorganisaties Figuur 23 | Typen domotica bij Cure zorgorganisatites Care Care & Cure Cure Zorg applicatie voor op de smartphone Oproepsysteem (incl. locatiebepaling) Personen/sociale alermering Personen/sociale alermering Zorg applicatie voor op de smartphone Toegangscontrole Dwaaldetectie en leefcirkels Percentage (%) Percentage (%) Percentage (%) TypenDomoticaCare&Cure TypenDomoticaCare TypenDomoticaCure 0% 0% 0% 10% 20% 30% 40% 20% 25%40% 50%60% 75% Toegangscontrole Wij maken geen gebruik van domotica 0% 20% 40% 60% Oproepsysteem (incl. locatiebepaling) Zorg applicatie voor op de smartphone Personen/Sociale alermering Percentage (%) TypenDomotica Figuur 21 | Typen domotica bij zorgorganisaties 61% 45% 45% Domotica | Het voornaamste type domotica die bij zorgorganisaties worden gebruikt zijn: Oproepsystemen, zorgapplicatie voor op de smartphone en personen/sociale alarmering Domotica | De voornaamste typen domotica die bij respectievelijk Care en Cure zorgorganisaties worden gebruikt zijn als volgt: 67% 90% 67% 40% 40% 50% 50% 33% 60%
 • 21. 21 IT-outsourcing in de zorgmarkt algemeen IT-outsourcing in de zorgmarkt van respectievelijk Care en Cure-organisaties Meer dan tweederde van de deelnemende zorgorganisaties heeft IT deels of volledig uitbesteed. Figuur 25 | Het percentage van zorgorganisaties dat de IT heeft uitbesteed Ja Deels Nee Figuur 26 | Het percentage Care zorgorganisaties dat de IT heeft uitbesteed Figuur 27 | Het percentage van Cure zorgorganisaties dat de IT heeft uitbesteed IT-outsourcing in Care-organisaties IT-outsourcing in Cure-organisaties Ja NeeDeels Ja NeeDeels Van het aantal deelnemende Care-organisaties heeft een groter aandeel IT deels of volledig uitbesteed (77%), dan het aantal deelnemende Cure-organisaties (73%).
 • 22. 22 Ruim 71% van de zorgsector heeft de hosting uitbesteed. Verder worden de domeinen applicaties (59%) en netwerk (50%) uitbesteed. Ook zien we dat de zorgsector in mindere mate de domeinen werkplek (29%) en EPD/ECD (26%) uitbesteedt. De meerderheid van de zorgorganisaties heeft de basis IT infrastructuur uitbesteed (Hosting, Netwerk). Daarnaast is ECD/EPD een specifieke dienst voor deze branche. Hierin is uitbesteding beperkt. Verwacht wordt dat dit in de toekomst meer zal worden gedaan in de vorm van SaaS applicaties. Opvallend is dat werplekuitbesteding maar bij een minderheid van deelnemende zorgorganisaties wordt gedaan. Hierin loopt de zorg achter ten opzichte van andere sectoren (zie Whitelane onderzoek 2018). IT-outsourcing door zorgorganisaties 71% 59% 50% 29% 26% 24% 0% 20% 40% 60% Hosting Applicaties Netwerk Werkplek EPD/ECD Anders, te weten... Percentage (%) Domeinen Figuur 28 | IT-outsourcing bij zorgorganisaties
 • 23. 23 Zorgorganisaties zetten verhoging van kwaliteit op num- mer 1 als men denkt aan IT-outsourcing. Verder zien we dat zorgorganisaties IT uitbesteding gebruiken om meer de focus te leggen op het leveren van zorg (hun ‘core business’). Tenslotte is er in het onderzoek van 2019 innovatie mee- genomen en dat is opvallend, want direct is gebleken dat IT-outsourcing zorgorganisaties helpt bij innovatie. Dit komt overeen met de andere sectoren, waarin innovatie ook als een van drie belangrijkste doelen van IT-outsourcing wordt genoemd (zie Whitelane onderzoek, 2018). Doelen voor IT-outsourcing in de zorgmarkt 0% 20% 40% 60% Verhoging Kwaliteit Focus op core business Innovatie Toegang tot resources Meer transpa- rantie in kosten Meer financiele flexibiliteit Kostenreductie Overig Business transformatie Percentage (%) Figuur 29 | Het doel van IT-outsourcing bij zorgorganisaties 82% 71% 29% 26% 21% 18% 18% 15% 12% DoelenvanIT-outsourcing
 • 24. 24 IT-outsourcing helpt zorgorganisaties steeds meer met het behalen van doelen. Net als in 2017 heeft meer dan tweederde van de deelnemende zorgorganisaties in 2019 aangegeven dat outsourcingsdoelen met succes zijn behaald. Wel zien we dat er in 2019 meer zorgorganisaties (+4%) hun doelen heeft behaald. Behalen van doelen voor IT-outsourcing in de zorgmarkt 13% 15% 20% 31% 32% 42% 50% 53% 88% 85% 80% 69% 68% 58% 50% 47% 73%27% 0% 0% 25% 25% 50% 50% 75% 75% 100% 100% Meer transparantie in kosten Verhogen van kwaliteit Focus op core business Meer financiele flexibiliteit Innovatie 2019 2017 Toegang tot resources Business Transformatie Kostenreductie Overig Percentage (%) Percentage (%) 63% 37% 67% 33% Figuur 31 | Deze uitbesteding doelen zijn door zorgorganisaties behaald Figuur 30 | Behalen van doelen van zorgorganisatie bij uitbesteden van IT in 2017 en 2019 Doelen Jaar
 • 25. 25 Van de outsourcingsdoelen die in 2019 zijn gesteld, is het merendeel van de doelen behaald. Doelen die het meest zijn behaald zijn meer transparantie in kosten, het verhogen van kwaliteit en focus op core business. Echter voor business transformatie doelen, kostenreductie en overige doelen is de helft of minder behaald. Doelen voor IT-outsourcing in de zorgmarkt voor de toekomst Meer dan 97% van de deelnemende zorgorganisaties zegt te blijven outsourcen of meer te gaan outsourcen in de toekomst. Figuur 32 | IT-outsourcing de komende 3 jaar in de zorgsector Meer uitbesteden Evenveel Minder uitbesteden
 • 26. 26 Tevredenheid IT-outsourcing Tevredenheid IT-outsourcing in het algemeen Figuur 35 | Zorgorganisaties zijn het meest tevreden over de interne aspecten Figuur 33 | Waar zorgorganisaties het meest tevreden over zijn bij IT-outsourcing in Figuur 36 | Zorgorganisaties zijn het minst tevreden over de interne aspecten Figuur 34 | Waar zorgorganisaties het minst tevreden over zijn bij IT-outsourcing in Meest tevreden binnen eigen zorgorganisatie Minst tevreden binnen eigen zorgorganisatie Meest tevreden over IT-outsourcing Minst tevreden over IT-outsourcing Service delivery Transitie- en veran- dermanagement Proactiviteit Sourcingstrategie Contractuele Flexibiliteit Service manage- ment en service integratie Prijs De relatie met de business en forecasting Percentage (%) Percentage (%) Percentage (%) Percentage (%) Aspecten Aspecten Aspecten Aspecten 0% 0% 0% 0% 20% 20% 10% 25% 40% 40% 20% 50% 60% 60% 30% 75% 40% 100% 63% 66% 45% 58% 44% 44% 38% 58% Tevredenheid IT-outsourcing in het algemeen Tevredenheid over IT-outsourcing binnen eigen zorgorganisatie Organisaties zijn tevreden over de dienstverlening (service delivery), maar verwachten meer proactiviteit van de leveranciers.
 • 27. 27 Deelnemende zorgorganisaties zijn het meest tevreden over de uitvoering van de domeinen Applicaties, Hosting en Netwerk. Verder zijn deelnemende zorgorganisaties het minst tevreden over de uitvoering van het domein Werkplek. Uitvoering van de domeinen in IT-outsourcing contracten 0% 10% 20% 30% 40% Applicaties Hosting Netwerk EPD/ECD Werkplek Percentage (%) domeinen Figuur 37 | Tevredenheid over de domeinen binnen de zorgsector 47% 43% 30% 20% 17%
 • 28. 28 Competenties van de IT-leverancier(s) Competenties IT-leveranciers Deelnemende zorgorganisaties geven aan dat de drie eigenschappen/competenties die een IT-outsourcing leverancier ten minste moet bezitten zijn: 1. Accountability 2. Continuïteit en betrouwbaarheid in support 3. Continue verbetering (proactieve houding) 0% 20% 40% Accountability (ver- antwoordelijkheid nemen) Continuïteit en betrouwbaarheid in support Continue verbete- ring (proactieve houding) Percentage (%) domeinen Figuur 38 | Competenties die voor zorgorganisaties belangrijk zijn bij IT-outsourcing 58% 58% 42%
 • 29. 29 Een kleine minderheid (48,6%) van de deelnemende zorgorganisaties is werkzaam in de Care sector. Ruim tweederde van de deelnemende zorgorganisaties heeft meer dan 3.000 eindgebruikers. Verder zien we dat tweederde van de markt een IT- organisatiegrootte heeft minder dan 50 medewerkers. Figuur 39 | In welke branche zijn de zorgorganisaties werkzaam? Combinatie Care en Cure Cure Care Figuur 40 | De zorgorganisatie grootte Figuur 41 | De IT-organisatie grootte binnen de zorgorganisaties Organisatiegrootte IT-organisatie grootte >3.000 eindgebruikers <1.000 eindgebruikers >1.000 -3.000 eindgebruikers 25 - 50 werknemers >50 werknemers <25 werknemers
 • 30. 30 0597% geeft aan hetzelfde of meer te zullen outsourcen. Outsourcing blijft onverminderd populair. Care besteed meer uit dan de Cure. De IT infrastructuur is grotendeels uitbesteed, EPD/ECD nog minimaal. Uitbesteding van de werkplek is nog klein in tegenstelling tot andere sectoren. Dit geldt ook voor de werkplek in de cloud. Weinig zorgorganisaties hebben een cloud werkplek. De outsourcingsdoelen worden grotendeels behaald. Outsourcing helpt de kwaliteit te verhogen en te ontzorgen (focus on core business). De zorgmarkt heeft evenwel te hoge verwachtingen van de kostenbesparingen. Deelnemende zorgorganisaties zijn het meest tevreden over de uitvoering van de domeinen Applicaties, Hosting en Netwerk. Verder zijn deelnemende zorgorganisaties het minst tevreden over de uitvoering van het domein Werkplek. Alle respondenten hebben ervaring met de cloud. De respondenten zijn het er bijna unaniem over eens dat cloud zal toenemen. De Care heeft meer ervaring met de cloud dan de Cure. Ook voor de cloud geldt dat de voornaamste reden om naar de cloud te gaan het verhogen van de kwaliteit is. Met verlagen van de beheerlast op 2 en innovatie op 3. Ook in andere sectoren staat de innovatie op 3. Integratie wordt als voornaamste obstakel genoemd om naar de cloud te gaan. Robotica lijkt populairder geworden binnen de zorgsector en de verwachting is dat dit zal gaan toenemen. Ook op het vlak van sociale robotica wordt er een toename verwacht in met name de Care. De zorgsector staat erg positief tegenover domoticatoepassingen. Meer dan de helft van de de zorgsector maakt gebruik van domoticatoepassingen. In de Care wordt met name een groei verwacht in domotica- toepassingen die de cliënt in staat stelt zelfstandiger te wonen. Conclusies Conclusie 1 Conclusie 2 Conclusie 3 Conclusie 4 Conclusie 5 Conclusie 6 Conclusie 7 Conclusie 8 Conclusie 9
 • 31. 31 06Quint richt zich op twee grote veranderingen die gaande zijn in de wereld: de digitale transformatie en de steeds groter wordende noodzaak tot duurzaamheid. Een belangrijke impuls van verandering komt vanuit technologie. Organisaties hebben moeite om de snel opeenvolgende ontwikkelingen bij te houden en effectief toe te passen. Ze stellen zichzelf de vraag of ze wendbaar genoeg zijn om mee te veranderen en of ze over enkele jaren nog relevant zijn. We zien dat organisaties onder deze druk fundamentele keuzes moeten maken over businessmodellen, besturing en technologie. In onze visie is niet alleen technologie een beslissende factor, maar gaat het vooral ook om de kennis, het leiderschap en de cultuur van organisaties om de relevante technologie te herkennen en tot waarde te brengen voor de organisatie en haar omgeving. Quint ondersteunt organisaties bij het ontwerpen en operationaliseren van hun digitale strategie. Samen ontwikkelen we een koers die zich snel en effectief kan aanpassen, anticiperend of reagerend op kansen en bedreigingen. We laten technologie - en vooral de toepassing ervan - tot leven komen. Over Quint