Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Cloud en IT outsourcing in de zorg marktonderzoek 2019

More Related Content

More from Frank Willems

Cloud en IT outsourcing in de zorg marktonderzoek 2019

 1. 1. 1 Cloud en IT-Outsourcing in de Zorg marktonderzoek 2019
 2. 2. 2 Inhoudsopgave 01 03 02 Pagina 3-4 Management samenvatting Pagina 7-8 Digitale strategie van zorgorganisaties Pagina 6 Opzet en verantwoording van het onderzoek 06 Pagina 31 Over Quint 05 Pagina 30 Conclusies 04 Pagina 9-29 De resultaten Cloud Gebruikersadoptie Robotica Domotica (Out)sourcing in de zorgmarkt Tevredenheid Competenties van de IT-Leverancier(s) a. b. c. d. e. f. g.
 3. 3. 3 IT-outsourcing in de zorg blijft groeien; ruim 97% van de zorgorganisaties geeft aan dat ze evenveel of meer gaan outsourcen in de toekomst. Deze trend past bij de digitalisering van de zorg. Om de huidige uitdagingen in de zorg aan te pakken zijn digitalisering en slimme toepassing van IT onvermijdelijk. IT is een randvoorwaarde voor het goed functioneren van de zorgverlening. De belangrijkste reden om te kiezen voor IT outsourcing is de wens om kwaliteit te verhogen; 85% van de zorgorganisaties geeft aan dat de kwaliteit ook daadwerkelijk verbetert na outsourcing. Zorgorganisaties geven aan dat zij het belangrijk vinden dat de outsourcingspartner hoge kwaliteit biedt, ontzorgt en innoveert. Zorgorganisaties willen zich kunnen richten op de core business (zorgverlening). Net als in 2017 geeft ruim tweederde van de deelnemende zorgorganisaties aan dat outsourcingsdoelen met succes zijn behaald. Bijna 90% van zorgorganisaties geeft aan dat IT-outsourcing de organisatie helpt meer transparantie in kosten te krijgen. Daarnaast geeft bijna 70% van de zorgorganisaties aan dat de innovatie doelen worden behaald. Echter moet de proactiviteit van leveranciers beter vindt 45% van de respondenten. 01Management samenvatting
 4. 4. 4 Care-organisaties outsourcen meer en doen meer in de cloud dan Cure-organisaties. Dit kan worden verklaard door de complexiteit van Cure en een snellere beweging naar e-health in Care. Bovendien zien we vooral in Care dat wat nu wordt uitbesteed, voor een belangrijk deel in de vorm van cloud wordt geleverd. Zorgorganisaties hebben veel ervaring met cloud (86%). Vrijwel alle deelnemende zorgorganisaties geven aan dat cloud in de komende jaren zal toenemen. Ongeveer één derde van de zorgsector gebruikt cloud in hun server- landschap. Daarnaast geeft circa 33% aan cloud te gebruiken voor de werkplek. De voornaamste drie redenen om diensten af te nemen in de cloud zijn verhoging van flexibiliteit, het verlagen van IT-beheeractiviteiten en het vergroten van innovatievermogen. Het voornaamste obstakel om cloud in te zetten is integratie. Ongeveer 71% van de deelnemende zorgorganisaties geeft aan zich over integratie zorgen te maken bij de inzet van cloud. Verder worden vendor lock-in (40%) en performance/beschikbaarheid (37%) genoemd als obstakels voor de inzet van cloud. Groei zit vooral in de toepassing van SaaS diensten. 57% van de respondenten geeft aan dat zij dit in de toekomst meer gaan inzetten, met als direct gevolg dat hosting dienstverlening afneemt. In EPD/ECD zal de public cloud meer worden toegepast; 4% van de organisaties geeft dit aan. De deelnemende zorgorganisaties die cloud- werkplekken toepassen (29%) gebruiken daarvoor voornamelijk Office 365 van Microsoft. Op basis van de onderzoeksresultaten en onze ervaring uit de praktijk verwachten wij dat de komende jaren de werkplek en hosting steeds meer een hybride vorm van cloud aannemen en dat applicaties steeds meer worden uitbesteed richting de cloud. Robotica lijkt populairder geworden binnen de zorgsector. Waar robotica in 2017 nog door 13% van organisaties gebruikt werd, is dat in 2019 circa 38%. Verder zien we dat één derde van de deelnemende zorgorganisaties aangeeft dat zij nu nog niet gebruik maken van Robotica, maar wel in de toekomst van plan is. Domotica wordt steeds populairder binnen de zorgsector. De domoticatoepassingen die voornamelijk worden gebruikt zijn: oproepsystemen, zorgapplicaties voor op de smartphone en personen/sociale alarmering. Ruim 50% van de zorgorganisaties zegt gebruik te maken van domoticatoepassingen. Domotica lijkt meer te worden toegepast binnen Care-organisaties dan binnen Cure- organisaties. ManagementSamenvatting
 5. 5. 5 Onderzoeksteam Maurits Simons Sourcing Consultant Sustainability m.simons@quintgroup.com Hans Jorgen Dekker Sourcing Consultant Health Care h.jorgen.dekker@quintgroup.com Angelique Boekee Client Director Health & Life Sciences a.boekee@quintgroup.com Doortje Hols Sourcing Consultant Health Care d.hols@quintgroup.com Wilco Bothof Partner Health Care & Life Sciences w.bothof@quintgroup.com Alex van den Bergh Partner a.van.den.bergh@quintgroup.com
 6. 6. 6 Het leveren van goede, menselijke en betaalbare zorg kan alleen met de inzet van technologie. IT is hiermee een onmisbare zorgcomponent geworden. Het strategisch belang en daarmee implementatie van cloud neemt in rap tempo toe. Ook in een privacygevoelige sector als de zorg. Digitale strategie vraagt om een sourcingstrategie. Die technologie vraagt een organisatie die klaar is om te innoveren en te implementeren. Quint Wellington Redwood – kortweg Quint – is voor de vierde maal op rij uitgeroepen tot de beste (out) sourcingadviseur ter wereld. De combinatie van onze kennis en ervaring binnen de zorgsector en onze kennis van sourcing en cloud maakt ons uniek. Wij delen graag onze kennis met u. Voor u ligt het 3e Marktonderzoek Cloud en IT-Outsourcing in de Zorg. Tientallen organisaties binnen de Cure en Care hebben input geleverd aan dit onderzoek. In de vragenlijst is ingegaan op diverse onderwerpen outsourcing van IT en cloud in de zorg. Naast meer algemene vragen, zoals de omvang van de organisatie, kwam een groot aantal specifieke aspecten aan bod die tezamen inzicht geven in de motieven voor outsourcing van IT en cloud in de zorg. Wij wensen u veel plezier met het lezen van dit onderzoek. 02Het onderzoek
 7. 7. 7 03Het belang van digitale oplossingen in de zorg blijft groeien. Om de huidige uitdagingen in de zorg als de vergrijzing, een toename van comorbiditeit bij patiënten en een tekort aan zorgpersoneel aan te pakken, is digitalisering een noodzakelijk middel. Digitalisering is verandering van informatie naar een digitale vorm. Dat houdt in dat deze informatie kan worden gebruikt door elektronische apparaten zoals computers, smartphones, digitale scanapparatuur of domotica in het ziekenhuis of de zorginstelling (aldus Frank Willems, partner Digitale Strategie bij Quint). Ook staat ‘De virtuele zorgorganisatie’ op de agenda van menige organisatie in Cure en Care. Technologische ontwikkelingen en de beschikbaarheid van meer data dan ooit maken dat zo’n organisatie binnen bereik lijkt te komen. Is de virtuele zorgorganisatie haalbaar? Wilco Bothof (Partner Health & Life Sciences bij Quint) ziet dat er behoefte is aan een deels virtuele, data-gedreven zorgorganisatie. “Cliënten c.q. patiënten zoeken naar gemak, naar een leefbaar leven. Het is prettiger en efficiënter om met je zorgverlener te kunnen chatten dan weer de reis naar het ziekenhuis te moeten maken. Specialisten zijn altijd naarstig op zoek naar informatie, voor, tijdens en na de opname van een patiënt. Verplegenden en behandelaars snakken naar vermindering van hun werkdruk. Huisartsen en andere verwijzers willen een grotere rol spelen. Raden van bestuur willen tenslotte het tempo van digitalisering verhogen.” Opiniepeiling Onlangs organiseerde Quint een bijeenkomst voor circa 25 beslissers in de zorg. We legden de vraag voor ‘Gelooft u in het concept van de virtuele zorgorganisatie?’ Slechts één deel- nemer geloofde er niet in. Ook de haalbaarheid van het concept werd breed onderschreven, door 22 deelnemers. Zo bezien mogen we in ons land de komende jaren bij veel instellingen wellicht een beweging richting de virtuele zorgorganisatie verwachten. Digitale strategie van zorgorgani- saties
 8. 8. 8 Digitalestrategievanzorgorganisaties Ontwikkelen van een digitale strategie Om digitalisering in de zorg te bewerkstelligen is een goede digitale strategie essentieel. Kernelementen van een digita- le strategie zijn weergegeven in figuur 2. Veranderen Met de kernelementen weergegeven in figuur 2 kan een veranderaanpak worden toegepast. Echter is verande- ringsgezindheid niet de grootste kracht van de gezond- heidszorg, maar kan dat misschien wel worden. Digitale voorlopers in de zorg lijken een andere cultuur te ontwik- kelen: het gaat niet meer om de vraag of verandering wel goed is, maar of die in het belang van de patiënt is. Zo ja, dan doen! En vaak gaat zo’n verandering dan gepaard met niet alleen betere zorg, maar ook efficiëntieverbetering. Qua organisatie verandert er ook het een en ander: het businessmodel ontwikkelt zich in de richting van een net- werkorganisatie. Er ontstaat een ecosysteem van partijen die intensief informatie uitwisselen en elkaar ondersteunen in de zorgverlening. Ontwikkel een op veran- dering ingericht waar- de-netwerk met wendbare partner relaties Ontwikkel en implemen- teer creatieve en nieuwe manieren van werken Ontwikkel een solide basis voor data analyse en ont- wikkel data management Pas nieuwe en verrassende combinaties toe voor de in- zet van (digitale) technologie Ontwikkel en implementeer digitale business modellen voor het leveren van duurza- me klantwaarde Lever optimale klantwaar- de en klantbeleving Verzamel en ontwikkel een team met ‘Digitale Leiders’ en veranderaars Figuur 2 | De kernelementen van het digitale strategie model
 9. 9. 9 04De onderzoeks- resultaten
 10. 10. 10 Ervaring van zorgorganisaties met cloud Ervaring met cloud in Care-organisaties Figuur 4 | De ervaring van Care zorgorganisaties met cloud. Het overgrote deel van de deelnemende Care-organisaties werken al met cloud. Figuur 3 | De ervaring van zorgorganisa- ties met cloud Figuur 5 | De ervaring van Cure zorgorganisaties met cloud. Figuur 6 | De combinatie van Care & Cure zorgorga- nisaties met cloud. Ervaring met cloud in Cure-organisaties Ervaring met cloud in organisaties met com- binatie Care & Cure Cloud
 11. 11. 11 Van de deelnemende zorgorganisaties heeft van Care- organisaties het merendeel ervaring met cloud (94%). Daarentegen geeft een kleiner deel van Cure-organisaties aan ervaring te hebben met cloud (77%). Outsourcing van diensten in de cloud Ongeveer één derde van de zorgsector gebruikt cloud in hun server landschap (hosting). Daarnaast geeft circa 45% aan cloud te gebruiken in de werkplek. Applicaties worden het meest uitbesteed binnen deelnemende zorgorganisaties. Vooral in het applicatielandschap heeft SaaS de overhand. 0% Hosting Werkplek Netwerk EPD/ECD Portaal Applicaties 25% 50% 75% 100% Figuur 7 | Cloud diensten bij zorgorganisaties Private cloud Public cloud Hybrid cloud SaaS
 12. 12. 12 In alle domeinen verwacht men over drie jaar het gebruik van public cloud. Daarnaast wordt vooral in EPD/ECD domein het gebruik van public cloud verwacht. 0% Hosting Werkplek Netwerk EPD/ECD Portaal Applicaties 25% 50% 75% 100% Figuur 8 | De toekomst van clouddiensten voor de komende 3 jaar bij zorgorganisaties Hybrid cloud SaaS Private cloud On premise Public cloud
 13. 13. 13 Cloud-werkplekken worden door tweederde van deelnemende zorgorganisaties uitbesteed. Dit gebeurt voornamelijk bij de leveranciers Microsoft en Google. Hierbij moet genoemd worden dat slechts een derde van de deelnemende zorgorganisaties deze vraag heeft beantwoord. De verwachting is dat bij Hosting & Werkplekken meer hybride cloud vormen zullen ontstaan en dat SaaS applicaties meer zullen worden uitbesteed in de cloud. Outsourcing van cloud-werkplekken Figuur 9 | Cloud leveranciers voor de werkplek in de zorgsector Eigen omgeving Microsoft (Office365) Geen cloud werkplek Google (G-Suite)
 14. 14. 14 Redenen voor outsourcing van cloud diensten De voornaamste drie redenen om diensten af te nemen in de cloud zijn het verhogen van flexibiliteit, het verlagen van IT-be- heeractiviteiten en het vergroten van innovatievermogen. Obstakels voor outsourcing van cloud diensten 71% 40% 37% 0% 20% 40% 60% Integratieproblemen Vendor lock-in 70% 59% 38% 0% 20% 40% 60% Verhogen van flexibiliteit Verlagen van IT- beheer activiteiten Innovatie vermogen vergroten met daarbij lagere time-to-market Percentage (%) Percentage (%) Performance / beschikbaarheid Figuur 10 | Reden van zorgorganisaties om cloud af te nemen Figuur 11 | De obstakels van zorgorganisaties om cloud niet af te nemen
 15. 15. 15 Ruim 71% van de respondenten zien integratieproblemen als obstakel bij de introductie van cloud. Verder zien we dat vendor lock-in en performance/beschikbaarheid als obstakel worden gezien. Toekomstperspectief van cloud diensten Klant Case Care-organisatie Quint heeft ervaring opgedaan bij een organisatie met deskundigheid in het behandelen van hulpvragen op het gebied van specialistische geestelijke gezondheid. De visie van deze organisatie is dat ICT ondersteunend moet zijn aan de primaire zorgprocessen. Het maakt hierbij niet uit waar de ICT-diensten staan en welke onderliggende producten hiervoor ge- bruikt worden. ICT moet altijd beschikbaar en zo eenvoudig mogelijk te beheren zijn waarbij zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van standaarden en ICT moet niet gebonden zijn aan tijd, locatie of product. De inzet van cloud past hier uitstekend bij. Om hieraan invulling te geven is deze organisatie overgegaan naar de cloud. Quint heeft deze Cure-organisatie begeleid in het selectietraject voor een cloud oplossing met als resultaat het verkrijgen van een schaalbare, flexibele en kostentransparante ICT voorziening waarmee de primaire zorgprocessen worden ondersteund. De IT-functie van de organisatie richt zich voortaan op het onderscheidend vermogen en hoeft minder zelf aan de knoppen te zitten. De voordelen van ICT vanuit de cloud worden hierbij meer en meer benut. Figuur 12 | De toekomst (komende 3 jaar) van Cloud bij zorgorganisaties Zeker toenemen Toenemen Geen mening
 16. 16. 16 Cloud migratie in de zorg Bij cloud migratie kun je denken aan migratie van infrastructuur naar public cloud platforms van de grote spelers zoals Microsoft en Amazon. We zien in de zorg dat dergelijke migraties maar een klein deel uitmaken van de cloud beweging. De grootste transitie gebeurt door de migratie van applicaties naar SaaS oplossingen en de rationalisatie van overige applicaties. Dit is zeker niet uniek in de markt, maar wel onderscheidend is het tempo waarmee zorgbedrijven de transitie uitvoeren. Zorgbedrijven met een passief cloud beleid voeren de migratie uit in een aantal plateaus met een doorlooptijd van meerdere jaren. Dat betekent een resterende datacenter ‘footprint’ en de complexiteit van een (hybride) IT omgeving. Vaak door middel van een (virtuele) werkplek met een klassieke architec­tuur en ‘fat-clients’. Zorgbedrijven met een actief cloud-only beleid zijn nu al in staat de stap naar een volledig op cloud gebaseerde omgeving te maken. Vooral in de Care en de GGZ is het aanbod voldoende en kunnen mobiele (extramurale) zorgmedewerkers volledig ondersteunt worden met cloud oplossingen. De cloud migratie van applicaties is ook de randvoorwaarde om te migreren naar een op cloud gebaseerd werkplekconcept. Voor een groot deel van de rollen in een Care bedrijf kan dat in de vorm van een portal-werkplek, een oplossing die volledig op de browser gebaseerd is. Alleen de persona’s (rolgebaseerde indeling van medewerkers) met meer applicaties wordt een zwaardere oplossing (virtuele werkplek) of fat-client aangeboden. Ook in de Cure is deze transitie mogelijk voor een deel van de persona’s. Door te differentiëren in persona’s hoeft de werkplek, niet meer zo zwaar te zijn, als de eisen van de meest complexe gebruiker. We concluderen dat een actief cloud-only beleid planmatige voordelen oplevert op het gebied van infrastructuur en uiteindelijk ook in de werkplek. Het risico van een hybride overgangsfase is een tijdelijke toename van complexiteit en beheerkosten. Wanneer een hybride situatie nog noodzakelijk is, differentieer dan naar persona’s en neem afscheid van de standaard werkplek, om op die manier wel de baten van de cloud te verzilveren. De focus van de eigen IT-organisatie kantelt dan van techniek en datacenter focus naar gebruikersondersteuning en betrouwbare en veilige integratie van de cloudoplossingen.
 17. 17. 17 Gebruikersadoptie in de zorg Essentieel in digitale transformatie is aandacht voor het begeleiden van medewerkers bij de introductie van digitale mogelijkheden. Zij zullen moeten inzien dat digitaal niet bedreigend is en de zorg voor de cliënt en patiënt kan verbeteren. De technologische innovatie zelf is niet alleen van belang, maar minstens zo belangrijk is de implementatie en opschaling ervan. In zorgorganisaties wordt daarom ook de aandacht voor gebruikersadoptie steeds groter. Gebruikersadoptie kan worden omschreven als het volledig accepteren en optimaal inzetten van IT tijdens de dagelijkse werkzaamheden. Een onmisbaar element in het bewerkstelligen van gebruikersadoptie is het meenemen van de ervaringen van eindgebruikers van de technologie. Gebruikersadoptie: hoe doe je dat? Het meenemen van ervaringen van eindgebruikers is essentieel. Het doel is volledige gebruikersadoptie van technologie tijdens zorgwerkzaamheden. Of dit nou een behandelaar is die de laatste informatie van de cliënt opzoekt in een elektronisch cliëntendossier, de patiënt die vanaf huis zijn of haar afspraken bij het ziekenhuis wil inzien of een zorgmanager die toegang wil tot financiële gegevens. Zo is Quint actief betrokken bij het faciliteren van gebruikersadoptie van een nieuwe digitale cloud werkplek bij een grote Care-organisatie. De digitale cloud werkplek is het primaire contact dat de zorgmedewerker heeft met de IT en dus essentieel voor het succes ervan binnen een zorgorganisatie. Vanuit de digitale cloud werkplek kan toegang verkregen worden tot e-mail, agenda, cliëntendossiers, bestanden in de cloud en andere applicaties. Het is belangrijk om een adoptiestrategie aan te passen aan typen eindgebruikers. Daarnaast is een belangrijk element het aanduiden van het belang van de digitale cloud werkplek door het beantwoorden van de ‘waarom-vraag’. Why How What van gebruikersadoptie In bovenstaand voorbeeld is samenwerking tussen de communicatie- en IT afdeling een manier om de eindgebruiker centraal te stellen. Hierdoor kunnen eindgebruikers van de organisatie tijd besteden aan het echte zorgwerk. Links is in een voorbeeld weergegeven hoe vanuit de ‘waarom-vraag’ gedacht wordt. Why How What Medewerkers van de zorgorganisatie willen minder administratie- ve werklast ervaren en meer tijd hebben voor het echte zorg werk. De zorgorganisatie streeft er naar dat digitale toepassingen die nodig zijn voor het zorg werk via alle devices simpel zijn, snel zijn en intuïtief werken. Een functionele, sim- pele, snelle, effectieve en intuïtieve digitale werkplek.
 18. 18. 18 Gebruik Robotica bij zorgorganisaties algemeen Gebruik Robotica bij zorgorganisaties voor respectievelijk Care en Cure-organisaties Figuur 13 | Het gebruik van Robotica bij zorgorganisaties Care Cure Care & Cure Figuur 14 | Het gebruik van robotica bij Care zorgorganisaties Figuur 15 | Het gebruik van robotica bij Cure zorgorganisaties Figuur 16 | Het gebruik van robotica bij combinatie Care & Cure zorgorganisaties Ja Nee Nee, wel plannen in toekomst Geen reactie Ja Nee Geen reactie Nee, wel plannen in toekomst Ja Nee Nee, wel plannen in toekomst Nee Nee, wel plannen in toekomst Robotica
 19. 19. 19 Gebruik domotica zorgorganisatie Figuur 17 | Het gebruik van domotica bij zorgorganisaties Care Cure Care & Cure Figuur 18 | Het gebruik van domotica bij Care zorgorga- nisaties Figuur 19 | Het gebruik van domotica bij Cure zorgorga- nisaties Figuur 20 | Het gebruik van domotica bij de Combinatie Care & Cure zorgorganisaties Ja Ja, als managed service Nee Nee, wel plannen in de toekomst Ja Nee Nee, wel plan- nen in toekomst Ja, als mana- ged service Ja Nee Nee, wel plan- nen in toekomst Ja, als mana- ged service Ja, als managed service Ja Nee Domotica
 20. 20. 20 Figuur 22 | Typen domotica bij Care zorgorganisaties Figuur 24 | Typen domotica bij Care & Cure zorgorganisaties Figuur 23 | Typen domotica bij Cure zorgorganisatites Care Care & Cure Cure Zorg applicatie voor op de smartphone Oproepsysteem (incl. locatiebepaling) Personen/sociale alermering Personen/sociale alermering Zorg applicatie voor op de smartphone Toegangscontrole Dwaaldetectie en leefcirkels Percentage (%) Percentage (%) Percentage (%) TypenDomoticaCare&Cure TypenDomoticaCare TypenDomoticaCure 0% 0% 0% 10% 20% 30% 40% 20% 25%40% 50%60% 75% Toegangscontrole Wij maken geen gebruik van domotica 0% 20% 40% 60% Oproepsysteem (incl. locatiebepaling) Zorg applicatie voor op de smartphone Personen/Sociale alermering Percentage (%) TypenDomotica Figuur 21 | Typen domotica bij zorgorganisaties 61% 45% 45% Domotica | Het voornaamste type domotica die bij zorgorganisaties worden gebruikt zijn: Oproepsystemen, zorgapplicatie voor op de smartphone en personen/sociale alarmering Domotica | De voornaamste typen domotica die bij respectievelijk Care en Cure zorgorganisaties worden gebruikt zijn als volgt: 67% 90% 67% 40% 40% 50% 50% 33% 60%
 21. 21. 21 IT-outsourcing in de zorgmarkt algemeen IT-outsourcing in de zorgmarkt van respectievelijk Care en Cure-organisaties Meer dan tweederde van de deelnemende zorgorganisaties heeft IT deels of volledig uitbesteed. Figuur 25 | Het percentage van zorgorganisaties dat de IT heeft uitbesteed Ja Deels Nee Figuur 26 | Het percentage Care zorgorganisaties dat de IT heeft uitbesteed Figuur 27 | Het percentage van Cure zorgorganisaties dat de IT heeft uitbesteed IT-outsourcing in Care-organisaties IT-outsourcing in Cure-organisaties Ja NeeDeels Ja NeeDeels Van het aantal deelnemende Care-organisaties heeft een groter aandeel IT deels of volledig uitbesteed (77%), dan het aantal deelnemende Cure-organisaties (73%).
 22. 22. 22 Ruim 71% van de zorgsector heeft de hosting uitbesteed. Verder worden de domeinen applicaties (59%) en netwerk (50%) uitbesteed. Ook zien we dat de zorgsector in mindere mate de domeinen werkplek (29%) en EPD/ECD (26%) uitbesteedt. De meerderheid van de zorgorganisaties heeft de basis IT infrastructuur uitbesteed (Hosting, Netwerk). Daarnaast is ECD/EPD een specifieke dienst voor deze branche. Hierin is uitbesteding beperkt. Verwacht wordt dat dit in de toekomst meer zal worden gedaan in de vorm van SaaS applicaties. Opvallend is dat werplekuitbesteding maar bij een minderheid van deelnemende zorgorganisaties wordt gedaan. Hierin loopt de zorg achter ten opzichte van andere sectoren (zie Whitelane onderzoek 2018). IT-outsourcing door zorgorganisaties 71% 59% 50% 29% 26% 24% 0% 20% 40% 60% Hosting Applicaties Netwerk Werkplek EPD/ECD Anders, te weten... Percentage (%) Domeinen Figuur 28 | IT-outsourcing bij zorgorganisaties
 23. 23. 23 Zorgorganisaties zetten verhoging van kwaliteit op num- mer 1 als men denkt aan IT-outsourcing. Verder zien we dat zorgorganisaties IT uitbesteding gebruiken om meer de focus te leggen op het leveren van zorg (hun ‘core business’). Tenslotte is er in het onderzoek van 2019 innovatie mee- genomen en dat is opvallend, want direct is gebleken dat IT-outsourcing zorgorganisaties helpt bij innovatie. Dit komt overeen met de andere sectoren, waarin innovatie ook als een van drie belangrijkste doelen van IT-outsourcing wordt genoemd (zie Whitelane onderzoek, 2018). Doelen voor IT-outsourcing in de zorgmarkt 0% 20% 40% 60% Verhoging Kwaliteit Focus op core business Innovatie Toegang tot resources Meer transpa- rantie in kosten Meer financiele flexibiliteit Kostenreductie Overig Business transformatie Percentage (%) Figuur 29 | Het doel van IT-outsourcing bij zorgorganisaties 82% 71% 29% 26% 21% 18% 18% 15% 12% DoelenvanIT-outsourcing
 24. 24. 24 IT-outsourcing helpt zorgorganisaties steeds meer met het behalen van doelen. Net als in 2017 heeft meer dan tweederde van de deelnemende zorgorganisaties in 2019 aangegeven dat outsourcingsdoelen met succes zijn behaald. Wel zien we dat er in 2019 meer zorgorganisaties (+4%) hun doelen heeft behaald. Behalen van doelen voor IT-outsourcing in de zorgmarkt 13% 15% 20% 31% 32% 42% 50% 53% 88% 85% 80% 69% 68% 58% 50% 47% 73%27% 0% 0% 25% 25% 50% 50% 75% 75% 100% 100% Meer transparantie in kosten Verhogen van kwaliteit Focus op core business Meer financiele flexibiliteit Innovatie 2019 2017 Toegang tot resources Business Transformatie Kostenreductie Overig Percentage (%) Percentage (%) 63% 37% 67% 33% Figuur 31 | Deze uitbesteding doelen zijn door zorgorganisaties behaald Figuur 30 | Behalen van doelen van zorgorganisatie bij uitbesteden van IT in 2017 en 2019 Doelen Jaar
 25. 25. 25 Van de outsourcingsdoelen die in 2019 zijn gesteld, is het merendeel van de doelen behaald. Doelen die het meest zijn behaald zijn meer transparantie in kosten, het verhogen van kwaliteit en focus op core business. Echter voor business transformatie doelen, kostenreductie en overige doelen is de helft of minder behaald. Doelen voor IT-outsourcing in de zorgmarkt voor de toekomst Meer dan 97% van de deelnemende zorgorganisaties zegt te blijven outsourcen of meer te gaan outsourcen in de toekomst. Figuur 32 | IT-outsourcing de komende 3 jaar in de zorgsector Meer uitbesteden Evenveel Minder uitbesteden
 26. 26. 26 Tevredenheid IT-outsourcing Tevredenheid IT-outsourcing in het algemeen Figuur 35 | Zorgorganisaties zijn het meest tevreden over de interne aspecten Figuur 33 | Waar zorgorganisaties het meest tevreden over zijn bij IT-outsourcing in Figuur 36 | Zorgorganisaties zijn het minst tevreden over de interne aspecten Figuur 34 | Waar zorgorganisaties het minst tevreden over zijn bij IT-outsourcing in Meest tevreden binnen eigen zorgorganisatie Minst tevreden binnen eigen zorgorganisatie Meest tevreden over IT-outsourcing Minst tevreden over IT-outsourcing Service delivery Transitie- en veran- dermanagement Proactiviteit Sourcingstrategie Contractuele Flexibiliteit Service manage- ment en service integratie Prijs De relatie met de business en forecasting Percentage (%) Percentage (%) Percentage (%) Percentage (%) Aspecten Aspecten Aspecten Aspecten 0% 0% 0% 0% 20% 20% 10% 25% 40% 40% 20% 50% 60% 60% 30% 75% 40% 100% 63% 66% 45% 58% 44% 44% 38% 58% Tevredenheid IT-outsourcing in het algemeen Tevredenheid over IT-outsourcing binnen eigen zorgorganisatie Organisaties zijn tevreden over de dienstverlening (service delivery), maar verwachten meer proactiviteit van de leveranciers.
 27. 27. 27 Deelnemende zorgorganisaties zijn het meest tevreden over de uitvoering van de domeinen Applicaties, Hosting en Netwerk. Verder zijn deelnemende zorgorganisaties het minst tevreden over de uitvoering van het domein Werkplek. Uitvoering van de domeinen in IT-outsourcing contracten 0% 10% 20% 30% 40% Applicaties Hosting Netwerk EPD/ECD Werkplek Percentage (%) domeinen Figuur 37 | Tevredenheid over de domeinen binnen de zorgsector 47% 43% 30% 20% 17%
 28. 28. 28 Competenties van de IT-leverancier(s) Competenties IT-leveranciers Deelnemende zorgorganisaties geven aan dat de drie eigenschappen/competenties die een IT-outsourcing leverancier ten minste moet bezitten zijn: 1. Accountability 2. Continuïteit en betrouwbaarheid in support 3. Continue verbetering (proactieve houding) 0% 20% 40% Accountability (ver- antwoordelijkheid nemen) Continuïteit en betrouwbaarheid in support Continue verbete- ring (proactieve houding) Percentage (%) domeinen Figuur 38 | Competenties die voor zorgorganisaties belangrijk zijn bij IT-outsourcing 58% 58% 42%
 29. 29. 29 Een kleine minderheid (48,6%) van de deelnemende zorgorganisaties is werkzaam in de Care sector. Ruim tweederde van de deelnemende zorgorganisaties heeft meer dan 3.000 eindgebruikers. Verder zien we dat tweederde van de markt een IT- organisatiegrootte heeft minder dan 50 medewerkers. Figuur 39 | In welke branche zijn de zorgorganisaties werkzaam? Combinatie Care en Cure Cure Care Figuur 40 | De zorgorganisatie grootte Figuur 41 | De IT-organisatie grootte binnen de zorgorganisaties Organisatiegrootte IT-organisatie grootte >3.000 eindgebruikers <1.000 eindgebruikers >1.000 -3.000 eindgebruikers 25 - 50 werknemers >50 werknemers <25 werknemers
 30. 30. 30 0597% geeft aan hetzelfde of meer te zullen outsourcen. Outsourcing blijft onverminderd populair. Care besteed meer uit dan de Cure. De IT infrastructuur is grotendeels uitbesteed, EPD/ECD nog minimaal. Uitbesteding van de werkplek is nog klein in tegenstelling tot andere sectoren. Dit geldt ook voor de werkplek in de cloud. Weinig zorgorganisaties hebben een cloud werkplek. De outsourcingsdoelen worden grotendeels behaald. Outsourcing helpt de kwaliteit te verhogen en te ontzorgen (focus on core business). De zorgmarkt heeft evenwel te hoge verwachtingen van de kostenbesparingen. Deelnemende zorgorganisaties zijn het meest tevreden over de uitvoering van de domeinen Applicaties, Hosting en Netwerk. Verder zijn deelnemende zorgorganisaties het minst tevreden over de uitvoering van het domein Werkplek. Alle respondenten hebben ervaring met de cloud. De respondenten zijn het er bijna unaniem over eens dat cloud zal toenemen. De Care heeft meer ervaring met de cloud dan de Cure. Ook voor de cloud geldt dat de voornaamste reden om naar de cloud te gaan het verhogen van de kwaliteit is. Met verlagen van de beheerlast op 2 en innovatie op 3. Ook in andere sectoren staat de innovatie op 3. Integratie wordt als voornaamste obstakel genoemd om naar de cloud te gaan. Robotica lijkt populairder geworden binnen de zorgsector en de verwachting is dat dit zal gaan toenemen. Ook op het vlak van sociale robotica wordt er een toename verwacht in met name de Care. De zorgsector staat erg positief tegenover domoticatoepassingen. Meer dan de helft van de de zorgsector maakt gebruik van domoticatoepassingen. In de Care wordt met name een groei verwacht in domotica- toepassingen die de cliënt in staat stelt zelfstandiger te wonen. Conclusies Conclusie 1 Conclusie 2 Conclusie 3 Conclusie 4 Conclusie 5 Conclusie 6 Conclusie 7 Conclusie 8 Conclusie 9
 31. 31. 31 06Quint richt zich op twee grote veranderingen die gaande zijn in de wereld: de digitale transformatie en de steeds groter wordende noodzaak tot duurzaamheid. Een belangrijke impuls van verandering komt vanuit technologie. Organisaties hebben moeite om de snel opeenvolgende ontwikkelingen bij te houden en effectief toe te passen. Ze stellen zichzelf de vraag of ze wendbaar genoeg zijn om mee te veranderen en of ze over enkele jaren nog relevant zijn. We zien dat organisaties onder deze druk fundamentele keuzes moeten maken over businessmodellen, besturing en technologie. In onze visie is niet alleen technologie een beslissende factor, maar gaat het vooral ook om de kennis, het leiderschap en de cultuur van organisaties om de relevante technologie te herkennen en tot waarde te brengen voor de organisatie en haar omgeving. Quint ondersteunt organisaties bij het ontwerpen en operationaliseren van hun digitale strategie. Samen ontwikkelen we een koers die zich snel en effectief kan aanpassen, anticiperend of reagerend op kansen en bedreigingen. We laten technologie - en vooral de toepassing ervan - tot leven komen. Over Quint
 32. 32. 32 quintgroup.com

×