Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Altijd online inzicht in de meest actuele meetgegevens

390 views

Published on

De behoefte naar realtime inzicht in actuele meetgegevens groeit. Oranjewoud heeft daarom OWMonit ontwikkeld voor het online uitvoeren van metingen, registratie, beheer en visualisatie van meetdata. Momenteel is het online monitoren van grondwaterstijghoogten al operationeel. In de toekomst kunnen hieraan ook andere metingen gekoppeld worden, zoals die van zettingen, grondverplaatsingen, trillingen, geluid etcetera.

Actieve bewaking van het grondwaterpeil is nodig om alert te kunnen reageren. Grondwatermonitoring en grondwaterbeheer krijgen een steeds belangrijkere rol. Dit vertaalt zich steeds vaker in de vergunningseisen. Realtime inzicht in de actuele grondwaterstanden en stromingsrichtingen zijn hierbij een vereiste. Ook bij het gebiedsgerichte grondwaterbeheer kan direct ingrijpen bij een te laag of te hoog waterpeil noodzakelijk zijn. Oranjewoud geeft met OWMonit invulling aan deze toenemende vraag vanuit de markt.

OWMonit ontvangt gegevens van zogenaamde dataloggers. De meetgegevens worden automatisch opgeslagen en dagelijks verzonden. Deze zijn vervolgens eenvoudig via een PC met internetverbinding te bekijken. Ook kunnen derden gemachtigd worden om in OWMonit mee te kijken en de meetdata te downloaden. OWMonit is wereldwijd toepasbaar. De dataloggers worden door Oranjewoud verhuurd voor zowel eigen als externe projecten.

Meer info: http://www.oranjewoud.nl/nieuws/owmonit-altijd-inzicht-de-meest-actuele-meetgegevens

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Altijd online inzicht in de meest actuele meetgegevens

  1. 1.                         OWMonit  Altijd inzicht in de meest actuele meetgegevens       De behoefte naar realtime inzicht in actuele meetgegevens groeit. Oranjewoud  heeft daarom OWMonit ontwikkeld voor het online uitvoeren van metingen,  registratie, beheer en visualisatie van meetdata. Momenteel is het online  monitoren van grondwaterstijghoogten al operationeel. In de toekomst kunnen  hieraan ook andere metingen gekoppeld worden, zoals die van zettingen,  grondverplaatsingen, trillingen, geluid, temperatuur (WKO) e.d.    Online monitoren van grondwaterstijghoogten  Actieve bewaking van het grondwaterpeil is nodig om alert te kunnen reageren. Visualisatie ligging meetpunten via bijv. Google Earth  Grondwatermonitoring en grondwaterbeheer bij het uitvoeren van ondermeer  bodemsaneringen en bronbemalingen krijgt een steeds belangrijkere rol. Dit  komt meer en meer terug in vergunningseisen van bevoegde overheidsinstanties.  Realtime inzicht in de actuele grondwaterstanden en stromingsrichtingen is   hierbij vereist om ongewenste situaties en schade te voorkomen. Ook bij het  gebiedsgerichte grondwaterbeheer kan direct ingrijpen bij een te laag of te hoog  waterpeil noodzakelijk zijn. Oranjewoud geeft met OWMonit invulling aan deze  toenemende vraag vanuit de markt, waarbij dit systeem wereldwijd toepasbaar is  gemaakt.    Hoe werkt OWMonit?   OWMonit ontvangt gegevens van dataloggers die zijn uitgerust met een  draadloze GPRS unit. De dataloggers zelf kunnen worden uitgerust met  verschillende typen meetkoppen. De metingen van de grondwaterstand worden  met een zelf in te stellen tijdsinterval herhaald.   De meetkop en datalogger zijn in alle typen peilbuizen met een inwendige  diameter > 25 mm toepasbaar. De meetgegevens worden automatisch  opgeslagen en verzonden. De meetgegevens zijn vervolgens eenvoudig via een PC  met internetverbinding te bekijken. Via een inlogaccount krijgt u toegang om in  OWMonit mee te kijken en de meetdata te downloaden. Deze kunnen vervolgens  eenvoudig worden weergegeven in een tabel of grafiek.    Vooraf kunnen ook grenswaarden worden ingesteld. Wordt een bepaalde  grenswaarde over‐ of onderschreden, dan wordt direct een email of SMS  gestuurd. Op deze manier is het mogelijk tijdig maatregelen te nemen op een  ontstane situatie.           www.oranjewoud.nl
  2. 2.                         OWMonit      Voorbeelden van realtime monitoren met OWMonit    Monitoren van grondwaterverontreinigingen  Verandering in grondwaterstand kan leiden tot verdere verspreiding van een  grondwaterverontreiniging. Daarom is dit systeem uitermate geschikt om in te  zetten op langlopende milieukundige grondwatermonitoringen. Ook wanneer bij  werkzaamheden nabij een grondwaterverontreiniging de grondwaterstand  tijdelijk verlaagd wordt, kunnen met OWMonit de effecten op de  verontreinigingspluim meteen inzichtelijk gemaakt worden.    Monitoren van bronbemalingen  Bij bouw‐ en rioolwerkzaamheden wordt vaak de grondwaterstand tijdelijk  verlaagd. Hierdoor kan schade ontstaan in de directe omgeving door verzakking  van gebouwen en verdroging van beplantingen. Vergunning verlenende instanties  stellen daarom eisen aan de maximale drooglegging. Met OWMonit kan realtime  de grondwaterstandsverlaging worden gemonitoord.  Ook het omgekeerde geldt. Indien een minimale drooglegging noodzakelijk is om  werkzaamheden uit te kunnen voeren en schade aan de nieuwbouw te  voorkomen, is realtime inzicht in de grondwaterstand noodzakelijk. Indien door  storing de bronnering uitvalt, wordt middels het alarmsysteem direct een email  of SMS gestuurd. Direct handelen op de ontstane situatie is hierdoor mogelijk.  -150  grodnwaterstand in cm t.o.v. NAP -160 Monitoren bij grondwater gerelateerd peilbeheer  -170 -180 Binnen tal van water‐ en hoogheemraadschappen vindt omschakeling plaats van  -190 het traditionele peilbeheer naar integraal waterbeheer. Hierbij wordt het  -200 oppervlaktewaterpeil gestuurd aan de hand van de gemeten en gewenste  grondwaterstanden. OWMonit maakt het mogelijk dagelijks het peilbeheer af te  -210 8-9-2011 5:30 11-9-2011 19:30 15-9-2011 9:30 18-9-2011 23:30 22-9-2011 13:30 26-9-2011 3:30 1-10-2011 0:30 4-10-2011 14:30 8-10-2011 4:30 1-10-2011 18:30 15-10-2011 8:30 8-10-2011 22:30 22-10-2011 12:30 26-10-2011 2:30 29-10-2011 16:30 2-11-2011 6:30 5-11-2011 20:30 9-11-2011 10:30 13-11-2011 0:30 6-11-2011 14:30 20-11-2011 4:30 23-11-2011 18:30 27-11-2011 8:30 stemmen op de grondwaterstanden.    Monitoren bij warmte en koude opslag (WKO)  Warmte‐ en koudeopslag is een duurzame techniek om in de winter gebouwen te  verwarmen en in de zomer te koelen. Het rendement van dit systeem is onder  meer afhankelijk van het verschil in grondwatertemperatuur. Met OWMonit is  het nu mogelijk dagelijks de grondwatertemperaturen te volgen en zo nodig bij te  sturen.    Interesse  Indien u geïnteresseerd bent in de mogelijkheden die OWMonit op dit vlak te  bieden heeft, neem dan contact op met David van Winsum (tel: 0570‐679435) of  Jeroen Kruse (tel: 0513‐634279).      244226, revisie 01    blad 2 van 2    www.oranjewoud.nl

×