Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Změny územních plánů pohled z praxe právníka

673 views

Published on

1. Obecná východiska přezkumu změn ÚP
2.Nejčastější důvody pro zrušení změn ÚP z pohledu soudní praxe
3.Doporučení založená na praktických zkušenostech a studiu rozhodovací praxe

Published in: Law
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Změny územních plánů pohled z praxe právníka

 1. 1. Změny územních plánů Pohled z praxe právníka 6. 12. 2018
 2. 2. Obsah prezentace: 1. Obecná východiska přezkumu změn ÚP 2. Nejčastější důvody pro zrušení změn ÚP z pohledu soudní praxe 3. Doporučení založená na praktických zkušenostech a studiu rozhodovací praxe 3
 3. 3. Co je územní plán? • základní koncepční dokument obce • klíčový dokument pro jakýkoliv stavební rozvoj a změny v krajině • dohoda o využití území, v jejímž rámci je nutné vyvážit mnohé veřejné i soukromé zájmy • smíšení právní akt = forma opatření obecné povahy (OOP) • zasahuje do práv a povinností dotčených osob = nutnost soudního přezkumu Name of presentation 4
 4. 4. ÚP nebo jeho změnu lze zrušit: 1. Přezkumné řízení 2. Soudní přezkum
 5. 5. Přezkumné řízení I. • Podle § 174 (2) správního řádu lze soulad OOP s právními předpisy posoudit v přezkumném řízení. • Přezkumné řízení lze zahájit do 1 roku od účinnosti OOP. • V případě ÚP je příslušný nadřízený KÚ. • Výsledkem přezkumného řízení není rozhodnutím, nýbrž má povahu OOP (NSS sp. zn. 5 As 85/2015). 6
 6. 6. Přezkumné řízení II. Průběh přezkumného řízení: 1. KÚ je povinen zveřejnit usnesení o zahájení přezkumného řízení na své úřední desce spolu s návrhem výsledného OOP. 2. Proti návrhu může podávat veřejnost námitky a připomínky. Námitky může podat i obec o jejíž ÚP se jedná 3. Výsledné OOP o zrušení ÚP oznámí KÚ na úřední desce. Proti výsledku přezkoumání lze podat návrh na zrušení OOP ve smyslu § 101a s. ř. s. ve lhůtě 1 roku Nedodržení postupu má za následek nezákonnost rozhodnutí o zrušení ÚP – příklad: ÚP Krásno (KS Plzeň 59 A 1/2016) 7
 7. 7. Soudní přezkum I. Dva typy žaloby (NSS 5 As 194/2014): 1. „Klasický“ návrh dle § 101a odst. 1 věta první s. ř. s.: „Návrh na zrušení opatření obecné povahy nebo jeho částí je oprávněn podat ten, kdo tvrdí, že byl na svých právech opatřením obecné povahy, vydaným správním orgánem, zkrácen.“ • platí zde lhůta 1 rok od nabytí účinnosti změny územního plánu 8
 8. 8. Soudní přezkum II. Dva typy žaloby (NSS 5 As 194/2014): 2. Incidenční přezkum dle § 101a odst. 1 věta druhá s. ř. s.: „Pokud je podle zákona současně oprávněn ve věci, ve které bylo opatřením obecné povahy užito, podat ve správním soudnictví žalobu nebo jiný návrh, může navrhnout zrušení opatření obecné povahy jen společně s takovým návrhem.“ • bude dopadat na žalobu proti územnímu rozhodnutí, kterou žalobce spojí také s návrhem na zrušení změny ÚP, na jejímž základě bylo územní rozhodnutí vydáno. • zde neplatí jednoletá lhůta - tj. ani po uplynutí 1 roku není územní plán zcela „v bezpečí“ 9
 9. 9. Východiska přezkumu OOP • rozsudek NSS č. j. 1 Ao 1/2005-98 • tzv. algoritmus přezkumu OOP: 1. zda měl správní orgán pravomoc vydat OOP 2. zda nepřekročil meze své působnosti 3. procesní postup při vydávání OOP 4. soulad obsahu OOP s právními předpisy (hmotným právem) 5. Proporcionalita (přiměřenost) OOP • od 1. 1. 2012 - § 101d/1 SŘS: „Při rozhodování je soud vázán rozsahem a důvody návrhu.“ = přezkum pouze v mezích návrhu (žaloby) • na rozsah přezkumu má vliv předchozí aktivita navrhovatele – pokud nepodal námitky, nemůže namítat proporcionalitu • vstupuje do práv a povinností předchozího vlastníka Name of presentation 10
 10. 10. Aktivní legitimace • vlastníci pozemků dotčených regulací • vlastníci sousedních pozemků: „Otázku, kam až možné dotčení sahá, přitom nelze zodpovědět paušálně, ale záleží na konkrétních okolnostech individuálního případu. Typicky je nutno uvážit velikost sídelní aglomerace, krajinný ráz, zalidněnost (zastavěnost), charakter území (zemědělské či průmyslové).“ (NSS 8 Ao 9/2011) • spolky (nález ÚS sp. zn. I. ÚS 59/14) - podmínky: místní vztah k lokalitě regulované územním plánem, odpovídající předmět činnosti (typicky například ochrana životního prostředí), příp. časová zavedenost • zástupce veřejnosti (NSS 4 As 217/2015) • nově také sousední obec (NSS 10 As 325/2017) => široký okruh subjektů, které mohou napadnout ÚP 11
 11. 11. Proces pořizování změn územního plánu
 12. 12. Proces pořizování změn ÚP Základní fáze procesu pořizování ÚP: 1)Rozhodnutí o pořízení 2)Zadání územního plánu 3)Návrh územního plánu 4)Vydání územního plánu Zkrácený postup pořizování změny ÚP: 1)Rozhodnutí o pořízení změny 2)Návrh změny územního plánu 3)Vydání územního plánu Name of presentation 13
 13. 13. Rozhodnutí o pořízení změny ÚP I. • fáze zadání = klíčová pro posuzování vlivů na životní prostředí (SEA) • dle § 47/3 StZ KÚ uplatňuje stanovisko k návrhu zadání, v němž uvede, zda má být zpracována SEA • v případě zkráceného postupu se toto posouzení přesouvá do fáze podnětu/návrhu na pořízení změny ÚP • povinnost doložit stanovisko KÚ k navrhovanému obsahu změny ÚP, v němž uvede, zda má být zpracována SEA • častý argument v případě soudního přezkumu Name of presentation 14
 14. 14. Rozhodnutí o pořízení změny ÚP II. • Nedostatečné posouzení SEA = častý důvodem pro zrušení ZÚR nebo ÚP (ZÚR JMK, ZÚR SČK atd.). • Nejčastější pochybení: 1. SEA nebyla provedena vůbec, ačkoli ÚP obsahuje záměry, které nepochybně mohou mít vliv na ŽP 2. SEA sice byla provedena, ale nesplňuje náležitosti podle přílohy StZ, např. neobsahuje správné vyhodnocení kumulativních a synergických vlivů 3. KÚ sice nepožadoval SEA, avšak jeho stanovisko k návrhu zadání bylo nebylo řádně odůvodněno dle kritérií přílohy č. 8 zákona č. 100/2001 Sb. (NSS 1 Ao 6/2010) = kritéria pro zjišťovací řízení • pokud se stanovisko KÚ nově vydává již k návrhu/podnětu na pořízení, je potřeba dodržet již v této fázi požadavky judikatury Name of presentation 15
 15. 15. Návrh změny ÚP I. • problém: dle § 43/1 mohou být záležitosti nadmístního významu, které nejsou řešeny v ZÚR, součástí ÚP, pokud to KÚ nevyloučí ve stanovisku podle § 50 odst. 7 StZ • potvrzeno judikaturou i pro záměry republikového významu (rozsudek NSS 4 As 88/2016) • v rámci zkráceného postupu odpadá fáze společného jednání = KÚ stanovisko dle § 50 odst. 7 StZ nevydává • KÚ vydává dle § 55b odst. 4 StZ „stanovisko k návrhu změny územního plánu z hledisek zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy, souladu s PÚR a ÚPD vydanou krajem.“ • nic o možnosti umísťování záměru nadmístního významu neřešených v ZÚR v rámci změn ÚP pořizovaných zkráceným postupem StZ neříká • použije se analogicky § 50/7 StZ nebo je potřeba tuto výjimku vykládat restriktivně? Name of presentation 16
 16. 16. Návrh změny ÚP II. • fáze veřejného projednání zůstává zachována stejně, jako je tomu u „klasického“ procesu pořizování • okruh osob oprávněných podat námitky zůstává totožný, každý může podat připomínky • Námitky: musí se o nich rozhodnout, rozhodnutí musí obsahovat výrok + vlastní odůvodnění • Připomínky: pořizovatel se s nimi pouze vypořádá v odůvodnění ÚP • není důležitá kvalita ani označení podání, ale subjekt, který námitku podal • Míra podrobnosti odůvodnění rozhodnutí o námitkách by měla odpovídat míře podrobnosti a kvality obsahu námitek. Name of presentation 17
 17. 17. Námitky k návrhu změny ÚP II. • podání námitky nemá vliv na aktivní legitimaci k podání návrhu na zrušení ÚP, ale může mít vliv na rozsah soudního přezkumu • rozsudek NSS 1 č. j. 1 Ao 2/2010 • navrhovatel může být v takovém případě úspěšný pouze výjimečně, a to pokud jeho procesní pasivita vyplývala z objektivních okolností nebo pokud nezákonnosti, na něž poukazuje, jsou zásadního rázu a mají dopad na veřejné zájmy. • v praxi nemůže namítat neproporcionalitu územního plánu a pouze omezeně nedostatečné odůvodnění změny ÚP • naopak procesní vady nebo rozpor s hmotným právem namítat může Name of presentation 18
 18. 18. Vydání ÚP I. • Pořizovatel předkládá zastupitelstvu obce návrh na vydání územního plánu • Zastupitelstvo má pouze 3 možnosti: vydání, zamítnutí nebo vrácení pořizovateli s pokyny k úpravě - v takovém případě je nutné provést opakované veřejné projednání Judikatura: • Zastupitelstvo samo nesmí měnit návrh zpracovaný pořizovatelem: „Stavební zákon však neumožňuje, aby zastupitelstvo samo předložený návrh měnilo, doplňovalo nebo schválilo s výhradou či s pokyny k jeho další úpravě.“ (NSS 1 Ao 6/2010) • Porušení jednacího řádu zastupitelstva: „Porušení vnitřních pravidel jednání zastupitelstva však nemělo vliv na zákonnost usnesení řádně přijatého zastupitelstvem.“ (NSS 8 Ao 1/2007) Name of presentation 19
 19. 19. Vydání ÚP II. • Zastupitelstvo nesmí revokovat své předchozí usnesení ohledně vydání/nevydání územního plánu nebo jeho změny • NSS č. j. 7 As 261/2018 – 93: • „Je proto nutné trvat na tom, že pokud je procedura přijímání územního plánu či jeho změny ukončena, tj. územní plán je buďto vydán, anebo je návrh na jeho vydání zamítnut, jedná se ze strany zastupitelstva obce o definitivní ukončení procesu pořizování územního plánu.“ • „Ke změně územního plánu nebo jeho změny může totiž dojít pouze vydáním nového opatření obecné povahy, a to řádně a v souladu s procedurou předepsanou stavebním zákonem, nikoliv pouhou revokací usnesení, kterým byly původní územní plán nebo jeho změna přijaty.“ Name of presentation 20
 20. 20. Nejčastější důvody pro zrušení změn ÚP z pohledu soudní praxe
 21. 21. Nejčastější důvody pro zrušení ÚP nebo jejich změn • Vady odůvodnění územního plánu: • Soulad s úkoly a cíli územního plánování • Ochrana ZPF a nezastavěného území • Nezdůvodnění konkrétního řešení • Vady odůvodnění rozhodnutí o námitkách • Neproporcionalita • Vady posouzení SEA • Procesní vady 22
 22. 22. Soulad s úkoly a cíli územního plánování • § 55b/7: Při pořizování a vydání změny územního plánu se dále postupuje obdobně podle § 53, 54 a § 55 odst. 4 a 5. • Odůvodnění souladu s cíli a úkoly územního plánování podle §18 a § 19 StZ = povinná náležitost odůvodnění změny ÚP - § 53 odst. 4 písm. b) StZ • V případě změny územního plánu se má odůvodnění alespoň stručně vyjádřit k tomu, které z úkolů územního plánování změna územního plánu řeší a jak a které z úkolů naopak neřeší a z jakých důvodů (NSS 1 Ao 2/2010) • Odůvodnění souladu s úkoly a cíli nesmí spočívat pouze v situaci či parafrázi § 18 a § 19 StZ, ale musí dojít ke konkretizaci ve vztahu k jednotlivým částem ÚP • Od odůvodnění je potřeba odlišovat samotný soulad s úkoly a cíli územního plánování – ÚP Prostějov (NSS 8 As 121/2015) – rozpor s §19 odst. 1 písm. c) StZ 23
 23. 23. Zdůvodnění konkrétního řešení I. • V odůvodnění OOP (tedy i změny pořizované zkráceným postupem) je nutno uvést důvody výroku, podklady pro jeho vydání a úvahy, kterými se správní orgán řídil při jejich hodnocení a při výkladu právních. Nedostatek rozhodovacích důvodů způsobuje nepřezkoumatelnost územního plánu • Zvláště v případech, kdy dochází k dochází k odlišnému účelovému určení pozemků oproti předchozímu územnímu plánu a vlastník ve svých námitkách tuto změnu rozporuje: „Na základě podané námitky či připomínky by samozřejmě byl pořizovatel územního plánu povinen zařazení určitého pozemku do určité funkční plochy podrobně odůvodnit.“ (NSS 5 Aos 3/2013) • Potřeba konkrétního zdůvodnění je dle našich zkušeností přímo úměrná tomu, zda někdo podá ve věci námitku nebo připomínku a jak konkrétní je. 24
 24. 24. Zdůvodnění konkrétního řešení II. • Nový ÚP vs. Změna ÚP • NSS č. j. 9 Ao 2/2009–54: „Nový územní plán obce upravuje komplexně celé území a účelem jeho textové části není popisovat jednotlivě pozemky nacházející se v obvodu obce a u každého odůvodňovat jeho navržené funkční využití. Takový přístup stavební zákon ani vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, pro textovou část územního plánu nestanoví. Jednotlivé pozemky, včetně jejich funkčního využití, jsou zakresleny v hlavním výkresu grafické části územního plánu. Navrhovatel měl možnost funkční využití navrhované pro jeho pozemky zpochybnit prostřednictvím námitek proti konceptu a návrhu územního plánu, odpůrce by potom byl povinen mu sdělit důvody tohoto zařazení a v případě nevyhovění námitce své rozhodnutí řádně odůvodnit.“ 25
 25. 25. Ochrana nezastavěného území I. • Do 1. 1. 2018 - § 55 odst. 4 StZ: další zastavitelné plochy lze vymezit pouze na základě: 1. prokázání nemožnosti využít již vymezené zastavitelné plochy v obci 2. potřeby vymezení nových zastavitelných ploch. • Od 1. 1. 2018 - § 55 odst. 4 StZ: „Další zastavitelné plochy lze změnou územního plánu vymezit pouze na základě prokázání potřeby vymezení nových zastavitelných ploch.“ • Znamená to, že první podmínka odpadla, nebo je zahrnuta v druhé podmínce? • Vztahuje se i na změny pořizované zkráceným postupem 26
 26. 26. Ochrana nezastavěného území II. • V minulosti častý důvod pro zrušení ÚP nebo jeho změn (např. Změny ÚP Moravany - NSS 1 Ao 2/2010) • Nestačilo pouze uvést, že nově zastavitelné plochy jsou vyplněním proluky, nebo že navazují na již zastavěné území (NSS 9 As 18/2015). • Dobrá praxe: dle judikatury je nejvhodnější prokázat potřebu vymezení nových zastavitelných ploch a rozvoje obce „ucelenou analýzou stávajícího stavu (zejména možnosti využití stávajících ploch) a prognózy budoucího vývoje založené na realistických očekáváních.“ (NSS 1 Aos 1/2013) • Vhodné uvést např. prognózu demografického vývoje apod. 27
 27. 27. Ochrana ZPF I. • § 5 odst. 1 zákona č. 334/1992 Sb.- pořizovatelé a projektanti ÚPD jsou při územně plánovací činnosti povinni řídit se zásadami ochrany ZPF a navrhnout a zdůvodnit takové řešení, které je z hlediska ZPF nejvýhodnější. • Metodické doporučení MMR a MŽP (2013) „Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond v územním plánu“: je nezbytné, aby v textové části odůvodnění byly uvedeny případné varianty, jejich srovnání s výsledným řešením a zdůvodnění. • Nestačí, pokud uplatnil příslušný orgán ZPF k návrhu ÚP souhlasné stanovisko, jelikož i toto může být nezákonné • NSS č. j. 1 As 197/2016 – 66 (ÚP Dašice) 28
 28. 28. Ochrana ZPF II. • Zvláštní úprava ve vztahu k půdě I. a II. třídy ochrany • § 4 odst. 3 zákona č. 334/1992 Sb.: „Zemědělskou půdu I. a II. třídy ochrany lze odejmout pouze v případech, kdy jiný veřejný zájem výrazně převažuje nad veřejným zájmem ochrany zemědělského půdního fondu.“ • Veřejný zájem dle důvodové zprávy: např. dopravní infrastruktura, protipovodňová opatření apod. • Převažující veřejný zájem musí být uveden v rámci odůvodnění OOP, jinak nezákonnost (i přes kladné stanovisko DOSS) • KS Praha - 50 A 2/2017–147 29
 29. 29. Vady odůvodnění rozhodnutí o námitkách • Na odůvodnění rozhodnutí o námitce vznesené k návrhu ÚP je třeba klást stejné požadavky jako v případě jiných správních rozhodnutí, a to včetně řádného odůvodnění (NSS 1 Ao 5/2010). • ALE nález ÚS sp. zn. III. ÚS 1669/11 - přehnané nároky na odůvodnění rozhodnutí o námitkách mohou představovat nepřiměřený zásah do práva obce na samosprávu. • I přesto nelze význam odůvodnění rozhodnutí o námitce podceňovat. 30
 30. 30. Neproporcionalita I. • ÚP musí splňovat také požadavek proporcionality (přiměřenosti) vůči právům dotčených osob. • Soud se zabývá jenom pokud navrhovatel podal námitky • Omezení a zásahy do práv dotčených osob, které vyplývají z územního plánu, musí být (NSS 1 Ao 1/2009): 1. opřeny o ústavně legitimní a o zákonné cíle, 2. činěny jen v nezbytně nutné míře, co nejšetrnějším ze způsobů vedoucích ještě rozumně k zamýšlenému cíli, 3. nediskriminačním způsobem a s vyloučením libovůle. 31
 31. 31. Neproporcionalita II. • Platí zde zdrženlivost soudů: „k otázce přiměřenosti…je třeba přistupovat s nejvyšší opatrností a zdrženlivostí a posuzovat ji v kontextu práva obce na samosprávu, což inherentně obsahuje i právo uspořádat své územní poměry podle vlastních představ v zákonem vymezených mantinelech.“ (NSS sp. zn. 1 Ao 4/2011) • Tam, kde ÚP zasahuje do práv dotčených vlastníků (např. vymezení VPS na soukromý pozemek) má být zdůvodněno, proč je plocha regulována navrženým způsobem, v čem převažuje veřejný zájem nad právy dotčených vlastníků a zda je dodržena proporcionalita zásahu do jejich práv. • Příklad: ÚP Žďár nad Sázavou (NSS č. j. 7 As 119/2017 – 43) • Zrušení zastavitelnosti pozemků za současného vymezení nových zastavitelných ploch v téže lokalitě = neproporcionalita 32
 32. 32. Procesní vady • Chybějící nebo vadná stanoviska dotčených orgánů • Neprovedení opakovaného veřejného projednání navzdory tomu, že došlo k podstatným úpravám návrhu • Vady zveřejňování jednotlivých dokumentů (ÚP Hlubočany – NSS sp. zn. 9 Ao 3/2010) • Revokace usnesení zastupitelstva apod. • Doporučení: pokud v průběhu procesu pořizování dojde k určitým změnám v návrhu změny ÚP, vždy je v pochybnostech bezpečnější zopakovat poslední krok v rámci pořizování (např. znovu projednat upravený návrh). 33
 33. 33. 34
 34. 34. Přihlaste se k odběru našich novinek http://www.fbadvokati.cz/cs#newsletter-form + v patičce každé stránky:
 35. 35. www.fbadvokati.cz Mgr. Alžbeta Rosinová alzbeta.rosinova@fbadvokati.cz

×