Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Věcný záměr nového stavebního zákona

328 views

Published on

1) Shrnutí návrhů věcných řešení
2) Dvě vybrané změny detailněji
3) Aktuální diskuze

Published in: Law
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Věcný záměr nového stavebního zákona

 1. 1. přijel na školení
 2. 2. Věcný záměr nového stavebního zákona Seminář pro Asociaci brněnských architektů a stavitelů Brno, 23. května 2019
 3. 3. „Po rekodifikaci bude rozhodovat pouze jeden úřad a půjde o jedno rozhodnutí do šedesáti dnů. Přezkum nyní trvá roky, po rekodifikaci to bude šedesát dnů. To bude absolutní pecka, pokud by se to povedlo,“ Andrej Babiš
 4. 4. Vláda ▪ 1641 připomínek, z toho okolo 1200 zásadních. ▪ MMR má předložit do 29. února 2020 návrh zákona . Poslanecká sněmovna ▪ Organizační výbor ▪ 1 čtení ▪ Výbory (60 dnů) ▪ 2 čtení ▪ 3 čtení 5
 5. 5. Senát (30 dnů) ▪ (ev. vratka: Posl. sněmovna) ▪ Prezident ▪ (ev. veto: Posl. sněmovna) Volby v říjnu 2021. ▪ Účinnost? ▪ Organizační změny? 6
 6. 6. Obsah prezentace I. Shrnutí návrhů věcných řešení II. Dvě vybrané změny detailněji III. Aktuální diskuze 7
 7. 7. Shrnutí návrhů věcných řešení
 8. 8. Východiska rekodifikace: problémy stávajícího stavu dle MMR ▪ nejednotnost, složitost a roztříštěnost veřejného stavebního práva v oblasti institucionální, procesní i hmotně-právní ▪ systémová podjatost ▪ nepřiměřená délka řízení a přezkumu závazných stanovisek ▪ faktická kompetenční „slabost“ stavebních úřadů (závislost na závazných stanoviscích dotčených orgánů státní správy) ▪ instanční i kompetenční „ping-pong“ mezi stavebními úřady ▪ účelové obstrukce účastníků řízení ▪ enormní právní nejistota ▪ aktuálně 156. místo ze 190 zemí v žebříčku Doing Business 9
 9. 9. Cíle rekodifikace dle MMR ▪ zjednodušení, zrychlení a zefektivnění správních procesů ▪ sjednocení v oblasti institucionální i procesní ▪ restrukturalizace stavební správy – sjednocení stavební správy a posílení autonomní rozhodovací pravomoci stavebního úřadu ▪ vydání jednoho jediného rozhodnutí o (ne)povolení stavby v rámci jednotného povolovacího řízení ▪ dosažení spravedlivé rovnováhy mezi všemi kolidujícími zájmy ▪ zvýšení právní jistoty dotčených osob ▪ zajištění stability v území ▪ účinný soudní přezkum územních plánů i rozhodnutí st. úřadů ▪ nový stavební zákon s účinností již od 1. 1. 2021 10
 10. 10. 11
 11. 11. 12
 12. 12. 13 Cíl: - jeden právní předpis - jednodušší dokumentace - umožnění předávání dokumentace v elektronické podobě Gestor: ministerstva, do jejichž působnosti právní předpisy spadají Koordinace: MMR
 13. 13. Přehled hlavních oblastí změn I. Institucionální změny II. Digitalizace stavební agendy III. Změny v územním plánování IV. Procesní změny V. Změny stavebního hmotného práva VI. Změny v soudním přezkumu 14
 14. 14. I. Institucionální změny Vyloučení stavební správy ze spojeného modelu veřejné správy ▪ agendu v oblasti státní stavební správy již nebudou realizovat územní samosprávné celky (v přenesené působnosti) ▪ eliminace problému systémové podjatosti ▪ eliminaci problému nákladů výkonu státní správy přenášených na samosprávy ▪ zajištění jednotného vybavení stavebních úřadů 15
 15. 15. I. Institucionální změny Integrace stavebních úřadů a dotčených orgánů ▪ oddělení stavební správy od územních samospráv ▪ vytvoření jednotné soustavy profesionální státní stavební správy, která převezme stávající kompetence stavebních úřadů všech typů (obecných, speciálních, vojenských a jiných) a úrovní (ústřední, regionální, místní) ▪ integrace vybraných agend dotčených orgánů do rozhodování stavebního úřadu ▪ zrušení závazných stanovisek a integrace všech dotčených orgánů do státní stavební správy (všechna rozhodnutí, závazná stanoviska, stanoviska a vyjádření) 16
 16. 16. 17
 17. 17. I. Institucionální změny Vznik Nejvyššího stavebního úřadu ▪ vrcholným orgánem nové soustavy bude Nejvyšší stavební úřad, který bude podřízen MMR ▪ působnost ve správním řízení a zejména v oblasti výkonu vrchního státního dozoru, metodiky, ekonomiky, personalistiky aj. Konstrukce nové dvoustupňové soustavy státní stavební správy ▪ základním stupněm nové soustavy institucí budou krajské stavební úřady se sídly v krajských městech s územními pracovišti v obcích ▪ v prvním stupni budou jako správní orgány rozhodovat územní pracoviště ▪ o opravných prostředcích bude rozhodovat krajský stavební úřad 18
 18. 18. 19
 19. 19. I. Institucionální změny Výkon úřední činnosti ▪ dojde k zásadnímu posílení nezávislosti úředníků státní stavební správy a dalších podmínek pro personální stabilitu, kariérní růst a řádný výkon jejich činnosti díky služebnímu poměru ▪ dojde k efektivnímu sdílení odborných personálních kapacit a zdrojů díky služebnímu poměru ke státu jako zaměstnavateli ▪ dojde ke zlepšení možností metodického řízení úředníků stavebních úřadů ze strany MMR a dalších ústředních orgánů státní správy dle jejich věcné příslušnosti k ochraně složkových veřejných zájmů Odpovědnost za způsobenou újmu ▪ dojde ke sjednocení a posílení principu odpovědnosti za újmu způsobenou nezákonným rozhodnutím či nespr. úřed. postupem 20
 20. 20. II. Digitalizace stavební agendy ▪ digitalizace povolování staveb i územního plánování = žádost o povolení stavby přes interaktivní formulář do portálu stavebníka ▪ ukládání projektové dokumentace do centrálního úložiště, do kterého budou mít přístup jak stavební úřady, tak dotčené orgány = budou mít k dispozici vždy její aktuální verzi ▪ zavedení možnosti, resp. pro některé subjekty povinnosti, činit elektronická podání prostřednictvím interaktivních formulářů ▪ vyjádření vlastníků dopravní a technické infrastruktury a dotčených orgánů, neintegrovaných do nové soustavy státní stavební správy se budou obstarávat prostřednictvím informačního systému ▪ Vlastník si bude moci pro svou nemovitost objednat službu sledování podání žádosti o zahájení řízení (tzv. hlídací pes) 21
 21. 21. 22
 22. 22. III. Změny v územním plánování ▪ celostátní územně plánovací nástroj - (i) strategická a koncepční část a (ii) část závazně vymezující plochy a koridory pro celostátně významné záměry ▪ územní plán kraje - (i) strategická a koncepční část a (ii) část závazně vymezující plochy a koridory; vychází z úpravy ZÚR, v některých částech však podrobnější než dnešní ZÚR – bude řešit i území se specifickými problémy přesahující území jedné obce, zejména koordinaci nadmístních otázek v území ▪ územní plány a regulační plány - zásadně dobrovolné, území obce nebo části obce; možnost obce, která nemá ÚP, přijmout RP na ploše vymezené v zastavěném území, zachování územního plánu s prvky RP; možnost obce stanovit odchylné požadavky na urbanismus a uspořádání a využití území dle místních specifik 23
 23. 23. III. Změny v územním plánování ▪ pořizovatelem ÚPD bude státní stavební úřad; integrace klíčových činností při pořizování ÚPD do státního stavebního úřadu (SEA, posouzení vlivů na udržitelný rozvoj území atd.) ▪ při pořizování změn ÚP a RP se navrhuje vždy vycházet ze stávající právní úpravy zkráceného postupu pořizování změny ▪ standardizace podoby a obsahu ÚPD – určitá míra sjednocení grafické podoby a zakotvení jednotné terminologie (definice pojmů) v zákoně, popř. na základě zákona (např. uliční čára, stavební čára), přičemž však místně specifické pojmy bude definovat ÚPD (např. hrubá podlažní plocha) ▪ posílení významu plánovacích smluv mezi investorem a obcí k budování související infrastruktury při výstavbě 24
 24. 24. III. Změny v územním plánování ▪ stanovení přesnějších pravidel pro určení výše náhrad za změnu v území vyvolanou změnou ÚPD – východisko 102 SZ ▪ posílení ekonomického rozměru územního plánování (zjišťování následků zejména v případě návrhu variant řešení) ▪ zavedení informačního systému sloužícího k informování o připravovaných změnách ÚPD Nejvyšším stavebním úřadem na pravidelné bázi ▪ změny ve formě vydávání ÚPD – na celostátní úrovni (územní rozvojový plán) se uvažuje o formě nařízení vlády a na úrovni obcí a krajů o formě obecně závazné vyhlášky nebo o zachování ÚPD krajů a obcí ve formě upraveného opatření obecné povahy 25
 25. 25. IV. Procesní změny ▪ zavedení povinnosti stavebního úřadu a dotčených orgánů poskytnout každému na žádost předběžnou informaci ▪ zavedení závazné lhůty ke sdělení vyjádření vlastníků veřejné a dopravní infrastruktury a neintegrovaných dotčených orgánů ▪ pokud neintegrovaný dotčený orgán nepodá vyjádření ve stanovené závazné lhůtě 30 dnů (nebude vloženo do informačního systému), bude platit, že k navrhované stavbě nemá žádné připomínky = fikce souhlasu 26
 26. 26. IV. Procesní změny Jednotné řízení o povolení stavby ▪ výsledkem řízení o povolení stavby bude jedno rozhodnutí o povolení stavby ▪ povolovacího řízení integruje dnešní územní řízení, proces EIA, řízení IPPC a další řízení o vydávání závazných stanovisek ▪ kladný výsledek řízení o povolení stavby bude pro žadatele znamenat oprávnění k uskutečnění stavby = provádění stavby se již nebude samostatně povolovat ▪ stavební úřad může v nesporných věcech (souhlasy účastníků) vydat rozhodnutí o povolení stavby jako první úkon v řízení ▪ odpadnou samostatné přezkumy = jedno řízení o odvolání, jeden soudní přezkum 27
 27. 27. IV. Procesní změny Posílení koncentrační zásady u námitek v řízení o povolení stavby ▪ k námitkám, které již byly nebo mohly být předmětem dřívějšího posuzování stavby, se nebude přihlížet (koncentrace) ▪ žadatel bude mít možnost reagovat na námitky a vysvětlit nebo změnit parametry stavby ▪ v případě námitek by neměl stavební úřad dopustit uplynutí závazné lhůty a automatické vygenerování rozhodnutí o povolení stavby bez podmínek - pokud by se tak stalo, bude mít účastník řízení možnost podat odvolání z důvodu nevypořádání námitek ▪ výjimkou z koncentrace budou záměry podléhající posuzování EIA 28
 28. 28. 29
 29. 29. IV. Procesní změny Závazné lhůty v prvním stupni a následky jejich nedodržení ▪ pokud stavební úřad v prvním stupni nerozhodne bez zbytečného odkladu ani v zákonem stanovené závazné lhůtě 60 dnů, případně ve lhůtě prodloužené (+ 30 /zvlášť složité + 60), informační systém automaticky vygeneruje rozhodnutí o povolení stavby ▪ Závazné lhůty v odvolacím řízení a následky jejich nedodržení ▪ v případě nedodržení závazné lhůty v odvolacím řízení - 60 dnů - informační systém automaticky vygeneruje upozornění na nečinnost, o kterém automaticky a neprodleně bude informovat žadatele a nadřízený orgán, který bude mít ze zákona povinnost neprodleně učinit potřebné kroky a opatření k tomu, aby byla odstraněna nečinnost stavebního úřadu a vydáno rozhodnutí v co nejkratší lhůtě 30
 30. 30. IV. Procesní změny Řízení o odvolání proti rozhodnutí o povolení stavby ▪ posílení apelačních prvků - odvolací stavební úřad bude mít zpravidla povinnost sám věcně rozhodnout a případně změnit či potvrdit rozhodnutí stavebního úřadu prvního stupně, či žádost zamítnout ▪ v odvolacím řízení se nebude přihlížet k námitkám, které mohly být uplatněny v předchozích fázích řízení a odvolatel je neuplatnil (koncentrace) ▪ nebude moci zrušit rozhodnutí stavebního úřadu prvního stupně a vrátit mu věc k dalšímu řízení (aktuální ping-pong) ▪ Následující opravný prostředek bude žaloba, na jejíž rozhodnutí by mělo být osm měsíců. => definitivní rozhodnutí o (ne)povolení stavby by mělo být známé do jednoho roku. 31
 31. 31. IV. Procesní změny Odstranění nepovolené stavby ▪ u nepovolených staveb, v jejichž případě nebylo vůbec vydáno rozhodnutí o povolení stavby (nejednalo by se o případy následného zrušení rozhodnutí o povolení stavby), nebude možné dodatečně stavbu povolit => rovnou se přikročí k vydání rozhodnutí o odstranění stavby ▪ Výjimkou budou případy, kdy stavebník jednal v dobré víře, důkazní břemeno k prokázání předpokladů dobré víry ponese stavebník 32
 32. 32. V. Změny stavebního hmotného práva ▪ revize celého souboru předpisů ovlivňujících výstavbu ▪ výslovné definování chráněných veřejných zájmů ▪ zjednodušení a zpřehlednění stavebního práva hmotného ▪ vytvoření podmínek kvalitního urbanistického prostředí se zohledňováním místních specifik 33
 33. 33. V. Změny stavebního hmotného práva Požadavky na výstavbu ▪ stanovení jednoznačných, moderních, technicky reálných a ekonomicky únosných obecně závazných požadavků na výstavbu ▪ revize zvláštních (složkových) předpisů a jejich prováděcích předpisů ve vztahu k požadavkům na územní plánování, výstavbu a dokumentaci ▪ zakotvení nejdůležitějších pravidel (základních technických požadavků) ve stavebním zákoně a rozvedení podrobností v jednom podzákonném předpise, který bude integrovat mimo jiné stávající vyhlášky MMR 34
 34. 34. 35 Cíl: - jeden právní předpis - stanovení jednoznačných, technicky reálných a ekonomicky únosných požadavků Gestor: ministerstva, do jejichž působnosti právní předpisy spadají Koordinace: MMR
 35. 35. V. Změny stavebního hmotného práva Požadavky na dokumentaci a autorizované osoby ▪ v návaznosti na novou úpravu stavebního práva procesního redukce jednotlivých druhů dokumentací ▪ zjednodušení obsahových náležitostí jednotlivých druhů dokumentací ▪ úprava požadavků na zpracovatele dokumentací a odpovědnost autorizovaných osob, které je vypracovaly 36
 36. 36. V. Změny stavebního hmotného práva Technické normy ▪ zpřehlednění způsobu odkazování na technické normy formou přednostně indikativních odkazů v souladu s Legislativními pravidly vlády ▪ revize technických norem a přesunutí požadavků, které nemají čistě technickou povahu, do stavebního zákona nebo podzákonného právního předpisu, ale případně i naopak ▪ zakotvení veřejné dostupnosti technických norem obsahujících závazné požadavky na výstavbu a jejich zveřejnění na náklady státu v českém jazyce 37
 37. 37. VI. Změny v soudním přezkumu Změny v soudním přezkumu v řízení o správních žalobách - I ▪ posílení apelačních prvků – zavedení omezené možnosti správního soudu změnit rozhodnutí stavebního úřadu, pokud k tomu bude mít dostatek podkladů a bude zřejmé, že by po zrušení rozhodnutí a vrácení věci stavebnímu úřadu neexistovala jiná možnost, než rozhodnout o (ne)povolení stavby ▪ nepřípustnost žalobního bodu v případě jeho účinného neuplatnění v povolovacím řízení = koncentrace ▪ zavedení institutu zneužití práva podat správní žalobu/kasační stížnost = odmítnutí žaloby z důvodu zneužití práva ▪ v případě přiznání odkladného účinku žalobě ve stavebních věcech bude následovat zavedení přednostního projednání žaloby 38
 38. 38. VI. Změny v soudním přezkumu Změny v soudním přezkumu v řízení o správních žalobách - II ▪ upřesnění kritérií, na jejichž základě by správní soudy přiznávaly odkladný účinek žalob ve stavebních věcech ▪ zakotvení povinnosti soudu projednat všechny žalobní body a dát stavebnímu úřadu při respektu k jeho správnímu uvážení jasný návod ▪ vytvoření senátů specializovaných na stavební věci ▪ zrychlení, zefektivnění a zkvalitnění soudního přezkumu při zachování ochrany veřejných subjektivních práv ▪ posílení procesního postavení stavebníka – notifikační povinnost soudu, automatické postavení osoby zúčastněné na řízení 39
 39. 39. VI. Změny v soudním přezkumu Změny v soudním přezkumu územně plánovací dokumentace (varianta ÚPD ve formě právního předpisu) ▪ abstraktní přezkum s omezeným okruhem aktivně legitimovaných subjektů u Ústavního soudu ▪ možnost pracovat s institutem konkrétní kontroly zákonnosti právního předpisu, který nezahrnuje rušení ÚPD, ale jeho pouhou neaplikaci ▪ incidenční přezkum by probíhal jen u Ústavního soudu (akcesorita s ústavní stížností) či Nejvyššího správního soudu (akcesorita incidenčního návrhu ke kasační stížnosti) 40
 40. 40. VI. Změny v soudním přezkumu Změny v soudním přezkumu územně plánovací dokumentace (varianta územně plánovací dokumentace ve formě opatření obecné povahy) ▪ zakotvení nepřípustnosti námitky neuplatněné v procesu přijímání ÚPD ▪ jasné časové omezení pro incidenční návrhy (1 rok) a vyloučení možnosti zrušit ÚPD do minulosti či dokonce ex tunc, tj. od počátku ▪ úprava podmínek aktivní legitimace dotčené veřejnosti k podání návrhu (např. podmínky pro spolky - počet členů apod.) 41
 41. 41. Dvě vybrané změny detailněji
 42. 42. Plánovací smlouvy ▪ Plánovací smlouvou bude možné v územním plánu obce podmínit vydání regulačního plánu. Uzavřením plánovací smlouvy bude v územním plánu možné podmínit i povolení stavby, pokud budou plnění v ní nárokovaná vyvolaná záměrem stavebníka. ▪ V případě uzavření plánovací smlouvy, bude stavebník mít povinnost předložit společně s žádostí o povolení stavby rovněž plánovací smlouvu. Žádost bude muset obsahově odpovídat podmínkám sjednaným v plánovací smlouvě, resp. bude odpovídat podmínkám stanoveným v územním nebo regulačním plánu, kterého se týká uzavření plánovací smlouvy. 43
 43. 43. Plánovací smlouvy ▪ Obec v postavení účastníka řízení nebude oprávněna uplatnit ve správním řízení ani v následném soudním přezkumu námitky, resp. žalobní body, které by odporovaly obsahu plánovací smlouvy, kterou uzavřela. Stejně u vyjádření vlastníka či správce veřejné infrastruktury či u účastníků řízení jako stran smlouvy ▪ Zákon stanoví obecné pravidlo, že plnění sjednané v plánovací smlouvě musí být přiměřené ve vztahu k okolnostem a podmínkám konkrétního záměru. Uzavření plánovací smlouvy nelze podmiňovat poskytnutím plnění ze strany stavebníka, na které má stavebník nárok přímo ze zákona (typicky například napojení na určitý typ infrastruktury apod.) 44
 44. 44. Provádění stavby a kolaudace ▪ provádění stavby se nebude samostatně povolovat, zkušební provoz bude ▪ stavebník bude mít povinnost zajistit zpracování dokumentace pro provádění stavby (DPPS), která bude autorizována osobou s příslušným oprávněním a podle které se bude stavba provádět ▪ DPPS nebude stavebník stavebnímu úřadu předkládat a stavební úřad ji nebude zkoumat či posuzovat. Po dokončení stavby ji stavebník založí do elektronického spisu stavebního úřadu ▪ stavební úřad bude oprávněn v rámci své dozorové pravomoci při výstavbě před uvedením stavby do užívání dohlížet na soulad stavby s rozhodnutím o povolení stavby, ověřenou DPPS a požadavky nového stavebního zákona a dalších právních předpisů 45
 45. 45. Provádění stavby a kolaudace Změna stavby před jejím dokončením ▪ stavebník bude mít právo oznámit předem stavebnímu úřadu zamýšlenou změnu stavby před jejím dokončením, primárně prostřednictvím informačního systému ▪ DPPS bude svou podrobností odpovídat v zásadě dnešní dokumentaci pro územní rozhodnutí => méně povolovaných změn stavby před dokončením ▪ pokud stavební úřad ve lhůtě nesdělí stavebníkovi, jak bude v případě oznámené změny postupovat, platí, že se jedná o nepodstatnou změnu, kterou stavební úřad projedná při vydání kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí 46
 46. 46. Provádění stavby a kolaudace Kolaudační souhlas a kolaudační rozhodnutí ▪ stavební úřad v rámci kolaudace ověří provedení dokončené stavby, popřípadě části stavby schopné samostatného užívání, jenom v rozsahu, který sám povolil, tj. v rozsahu rozhodnutí o povolení stavby (případně jeho změn) a ověřené DPPS ▪ pokud nedojde k žádným změnám oproti ověřené DPPS, nebude muset stavebník vypracovávat dokumentaci skutečného provedení stavby. Stavební úřad nebude přezkoumávat, jen ověří ▪ odpovědnost za dokumentaci ponese autorizovaná osoba. Za provedení stavby v souladu s dokumentací ponese odpovědnost zhotovitel stavby ▪ Stavebník bude moci k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu/rozhodnutí doložit certifikát autorizovaného inspektora 47
 47. 47. Aktuální diskuze
 48. 48. Aktuální diskuze, hlavní nedostatky ▪ zda ÚPD má mít strategickou a závaznou část ▪ možnost v ÚPD v široké míře upravovat obecně technické požadavky na využití území individuálně (pro každou obec zvlášť) ▪ vyloučení stavební správy ze spojeného modelu veřejné správy a vybudování nové soustavy státní stavební právy včetně delimitace úředníků vykonávajících danou agendu ▪ absence analýz stávajícího stavu v předmětné oblasti právní úpravy, ze kterých by vyplynulo, které veřejné zájmy a v jakém rozsahu je třeba nadále hájit, a s tím související potřeba navrhovaných změn 49
 49. 49. Aktuální diskuze, hlavní nedostatky ▪ změna v postavení dotčených orgánů spočívajících v redukci počtu dotčených orgánů ▪ integrace agend stávajících dotčených orgánů spolu s ochranou příslušného veřejného zájmu do činnosti stavebních úřadů v rámci státní stavební správy ▪ sjednocení právní formy výstupů neintegrovaných dotčených orgánů na vyjádření ▪ obsah a rozsahu dokumentace pro povolení stavby, které by měly vycházet z dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, která však jednoznačně nedeklaruje prokázání splnění veřejných zájmů v navrhovaném řešení 50
 50. 50. Aktuální diskuze, hlavní nedostatky ▪ automaticky vygenerované rozhodnutí o povolení stavby ▪ podoba řízení o odvolání ▪ návrh na ukládání dokumentace pro provádění stavby do informačního systému ▪ integrace procesu EIA a IPPC do řízení o povolení stavby ▪ nevrácení soudního poplatku v případě odmítnutí šikanózní žaloby ▪ nutnost opakovaného rozhodnutí o odkladném účinku žaloby, nebude-li o žalobě rozhodnuto do 90 dnů ▪ fakultativní apelační princip ve správním soudnictví v oblasti stavebních věcí 51
 51. 51. 52
 52. 52. Přihlaste se k odběru našich novinek http://www.fbadvokati.cz/cs#newsletter-form
 53. 53. www.fbadvokati.cz Jiří Nezhyba, vedoucí advokát a partner e-mail: jiri.nezhyba@fbadvokati.cz tel. 775 154 073

×