Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Registr smluv – prakticky
Jak uveřejnit smlouvu v registru smluv podle
nejnovějšího znění zákona č. 340/2015 Sb
Mgr. Petr ...
O čem bude tato přednáška








3
Účel zákona o registru smluv

 Tento účel lze použít k výkladu některých ustanovení,
např. 5 odst. 5 ZRS, 7 odst. 2 ZRS
4
Legislativní kontext a možný vývoj












5
Proč mě má registr
smluv zajímat?
6
Vazba uveřejnění na účinnost a platnost
smlouvy
7
Aktivní žalobní legitimace pro přezkum
zveřejněných smluv
• Žalobu na neplatnost smlouvy mohou podat
pouze strany smlouvy....
Vypořádání bezdůvodného obohacení
•
•
•
•
•
9
Druhotné právní následky porušení ZRS
•
•
•
•
•
•
•
10
Příklady reputačního rizika
11
Příklady reputačního rizika
12
K čemu lze použít registr smluv





13
Jaké smlouvy
podléhají uveřejnění
14
Smlouvy podléhající uveřejnění
Smlouva musí splnit tři kumulativně dané znaky:
 Alespoň jedna smluvní strana je „povinným...
Určení, o jakou smlouvu se jedná
 Legální definice soukromoprávní smlouvy neexistuje
 Soukromoprávní jsou proto všechny,...
Problémy při určení smluv
• „Objednávka“ není smlouva, ale oferta, smlouva vzniká až
akceptací objednávky. Konkludentně př...
Určení smluvní strany smlouvy
Povinný subjekt musí splňovat dvě kumulativní podmínky:
 Povinný subjekt je právnickou osob...
Příklad určení smluvní strany
Pokud je smluvní stranou podnikající právnická osoba:
• (orientačně lze vyjít z vyhledávání ...
Smlouvy nepodléhající uveřejnění
 Hodnota předmětu plnění smlouvy: pouze nad 50000 Kč
bez DPH - 3 odst. 2 písm. i) ZRS
 ...
K některým výjimkám I.
 Hodnota předmětu plnění smlouvy:
• nelze zaměňovat za cenu (uveřejnění podléhá i převod
nemovitos...
K některým výjimkám II.
 Místo plnění smlouvy:
• rozhodující je převažující místo plnění – u synallagmatické
smlouvy jej ...
K některým výjimkám III.
 Výjimka v 3 odst. 2 písm. r) ZRS:
Subjekty, které ji mohou využít:
• právnické osoby uvedené v ...
K některým výjimkám IV.
 Výjimka v 3 odst. 2 písm. p) ZRS:
• Smluvní stranou musí být banka
• Smlouva musí být chráněna b...
Postup při uveřejnění
smlouvy v registru
25
Co všechno je třeba k uveřejnění






26
Kdo smlouvu uveřejní
 Smlouvu může uveřejnit kterákoli smluvní strana, nejde o
výhradní povinnost osob v 2 odst. 1 ZRS;
...
Elektronický obraz smlouvy
 Formát elektronického obrazu musí splňovat 3 podmínky:
• musí být otevřený ( 3 odst. 7 zákona...
Znečitelnění informací ve smlouvě






Pozn.: znečitelnění se netýká informací uváděných v metadatech
(vyjma aplika...
Osobní údaje a jejich uveřejnění
 Týkají se pouze fyzických osob
 Některé osobní údaje podléhají uveřejnění dle 435
OZ
...
Obchodní tajemství a know-how
 Definice v 504 OZ
 Smluvní strana by měla své obchodní tajemství
vyznačit v elektronickém...
Vyplnění metadat v § 5 odst. 5 ZRS
 Nevyplnění metadat vede k fikci neuveřejnění smlouvy
 Obvykle uvedena přímo v textu ...
Problémy při vyplňování metadat
 Identifikace smluvních stran
• anonymizace jména a příjmení nepodnikající fyzické osoby
...
Odeslání správci registru smluv
 Prostřednictvím formuláře „Zveřejnění záznamu“
 K vyplněnému formuláři musí být přilože...
Opravy uveřejněné smlouvy
Opravy nesprávně uveřejněné smlouvy - podle 5 odst. 7 ZRS
 Prostřednictvím formuláře „Modifikac...
Doložky ve smlouvách
36
 Doložka o souhlasu s uveřejněním smlouvy „tak
jak je”. Strany konstatují, že ve smlouvě nejsou
informace, které nemohou ...
 Doložka o provedení dodatečně zjištěných oprav.
Vzhledem k tomu, že opravit nesprávně uveřejněnou
smlouvu může pouze str...
Další změny ZRS
novelou
39
Změny oproti předchozímu znění





Newsletter k registru smluv
Helpdesk k registru: helpdesk.fbadvokati.cz /
Školení a konzultace k registru na míru
Testován...
www.frankbold.org
Registr smluv prakticky
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Registr smluv prakticky

772 views

Published on

Registr smluv – prakticky Jak uveřejnit smlouvu v registru smluv podle nejnovějšího znění zákona č. 340/2015 Sb Mgr. Petr Bouda, Frank Bold

Konference Právo ve veřejné správě

Published in: Law
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Registr smluv prakticky

 1. 1. Registr smluv – prakticky Jak uveřejnit smlouvu v registru smluv podle nejnovějšího znění zákona č. 340/2015 Sb Mgr. Petr Bouda, Frank Bold (petr.bouda@frankbold.org)
 2. 2. O čem bude tato přednáška         3
 3. 3. Účel zákona o registru smluv   Tento účel lze použít k výkladu některých ustanovení, např. 5 odst. 5 ZRS, 7 odst. 2 ZRS 4
 4. 4. Legislativní kontext a možný vývoj             5
 5. 5. Proč mě má registr smluv zajímat? 6
 6. 6. Vazba uveřejnění na účinnost a platnost smlouvy 7
 7. 7. Aktivní žalobní legitimace pro přezkum zveřejněných smluv • Žalobu na neplatnost smlouvy mohou podat pouze strany smlouvy. • Soud ex offo konstatuje neplatnost smlouvy jako nechtěný důsledek probíhajícího sporu. • Aktivní legitimace svědčí pouze smluvním stranám. • Třetí osoby teoreticky mohou podat určovací žalobu podle 80 OSŘ, patrně ale neprokáží aktivní věcnou legitimaci a naléhavý právní zájem. • Veřejnost nemá aktivní legitimaci. • Státní zastupitelství může napadnout platnost smlouvy o převodu vlastnictví - 42 ZStZast 8
 8. 8. Vypořádání bezdůvodného obohacení • • • • • 9
 9. 9. Druhotné právní následky porušení ZRS • • • • • • • 10
 10. 10. Příklady reputačního rizika 11
 11. 11. Příklady reputačního rizika 12
 12. 12. K čemu lze použít registr smluv      13
 13. 13. Jaké smlouvy podléhají uveřejnění 14
 14. 14. Smlouvy podléhající uveřejnění Smlouva musí splnit tři kumulativně dané znaky:  Alespoň jedna smluvní strana je „povinným subjektem“ uvedeným v 2 odst. 1 ZRS;  Jedná se o soukromoprávní smlouvu anebo o veřejnoprávní smlouvu o dotaci či návratné finanční výpomoci;  Smlouva není podřaditelná pod některou z výjimek v 3 odst. 2 ZRS.  In dubio pro publico. 15
 15. 15. Určení, o jakou smlouvu se jedná  Legální definice soukromoprávní smlouvy neexistuje  Soukromoprávní jsou proto všechny, které nejsou „veřejnoprávní“ ve smyslu 159 – 161 správního řádu  Uveřejnění podléhají z veřejnoprávních smluv pouze smlouvy o poskytnutí dotace či návratné finanční výpomoci: • dotace či návratné finanční výpomoci poskytované ÚSC viz 10d zákona č. 250/2000 Sb. • dotace či návratné finanční výpomoci poskytované státem viz 17 zákona č. 218/2000 Sb. a zvláštní zákony 16
 16. 16. Problémy při určení smluv • „Objednávka“ není smlouva, ale oferta, smlouva vzniká až akceptací objednávky. Konkludentně přijatá objednávka stále není možná – smlouva je účinná až zveřejněním, nikoliv plněním • „Rámcová smlouva“, v jejím rámci uzavíráme další tzv. realizační smlouvy, které zveřejňujeme. Rámcová smlouva, pokud není zveřejněna rovnou, je součástí realizační smlouvy! • Zveřejní se rámcové dohody uzavřené podle 219 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb. • Dodatky: praktické doporučení - zveřejnit všechny dodatky zveřejněných smluv • „Staré“ smlouvy měněné dodatkem ( 8 odst. 3 ZRS). Zákon toleruje zveřejnění staré smlouvy v „uzavřeném“ formátu, lze využít konsolidované znění 17
 17. 17. Určení smluvní strany smlouvy Povinný subjekt musí splňovat dvě kumulativní podmínky:  Povinný subjekt je právnickou osobou podřaditelnou pod 2 odst. 1 ZRS  Je založen podle českého práva a působí převážně v ČR ( 2 odst. 2 ZRS) Problémy při určení některých povinných subjektů: • Příspěvkové organizace a právnické osoby zřízené či založené obcí s jinou než rozšířenou působností ( 3 odst. 2 písm. l) ZRS) • Právnická osoba s většinovou majetkovou účastí státu nebo ÚSC podle 2 odst. 1 písm. n) ZRS (včetně dceřiných společností, nadací, nadačních fondů) • Subjekt uvedený v 8 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb. • Dobrovolný svazek obcí 18
 18. 18. Příklad určení smluvní strany Pokud je smluvní stranou podnikající právnická osoba: • (orientačně lze vyjít z vyhledávání v registru smluv). • určení, o jaký druh právnické osoby se jedná. Pokud se jedná o obchodní společnost • zda má společnost jednoho společníka. • v případě více společníků určení ovládající osoby ze zprávy o vztazích. • v případě, že je ovládající osobou právnická osoba, zopakovat celý postup. Pokud se jedná o akciovou společnost: • určit z její výroční zprávy, zda se na obchodní společnost vztahuje výjimka v 3 odst. 2 písm. h) ZRS. Pozn.: princip materiální publicity 19
 19. 19. Smlouvy nepodléhající uveřejnění  Hodnota předmětu plnění smlouvy: pouze nad 50000 Kč bez DPH - 3 odst. 2 písm. i) ZRS  Způsob uzavření smlouvy: adhezním způsobem (formulářová smlouva), ve veřejné dražbě, na burze cenných papírů - 3 odst. 2 písm. e) a g) ZRS  Předmět smlouvy: nakládání s výbušninami, výroba a užití pořadu, poskytování a úhrada zdravotních služeb, souvislost s doplňkovou činností veřejné vysoké školy, běžný obchodní styk v rozsahu předmětu podnikání - 3 odst. 2 písm. d), k), m), n), o), r) ZRS  Určitá smluvní strana: nepodnikající fyzická osoba, tajná služba, ústavní instituce, autor nebo výkonný umělec, banka - 3 odst. 2 písm. c), f), j), p) ZRS 20
 20. 20. K některým výjimkám I.  Hodnota předmětu plnění smlouvy: • nelze zaměňovat za cenu (uveřejnění podléhá i převod nemovitosti za 1 Kč, pokud hodnota nemovitosti přesahuje 50000 Kč); • nelze účelově dělit předmět plnění smlouvy do více dílčích smluv; • skutečná cena se (na rozdíl od ZZVZ) neuveřejňuje  Způsob uzavření smlouvy: • ve veřejné dražbě, nikoli v soukromé podle 1771 OZ • zveřejnění nepodléhá závěrkový list, případné dodatky a změny smlouvy uzavřené na burze mohou na burze  Určitá smluvní strana: • osoby uvedené v 8 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb. jsou po novele zákonem č. 24/2017 Sb. uvedeny v 8 odst. 4. 21
 21. 21. K některým výjimkám II.  Místo plnění smlouvy: • rozhodující je převažující místo plnění – u synallagmatické smlouvy jej nelze určit, protože plnění jsou ekvivalentní. U smluv s více závazky je rozhodující nejhodnotnější, největší, nejpočetnější plnění. • určuje se podle OZ, nikoli podle ZDPH. • lze doporučit jeho jednoznačné určení přímo ve smlouvě. • V případě synallagmatických smluv s výslovně nesjednaným místem plnění je východiskem 1954 a 1955 OZ. • místem plnění může být bankovní účet – vždy, pokud peněžité plnění přesáhne 270000 Kč ( 4 odst. 1 zákona č. 254/2004 Sb.). Pokud je plněno na účet poskytovatele platebních služeb v ČR, je místo plnění v ČR, pokud jde o účet vedený v zahraničí, pak je místo plnění mimo ČR. 22
 22. 22. K některým výjimkám III.  Výjimka v 3 odst. 2 písm. r) ZRS: Subjekty, které ji mohou využít: • právnické osoby uvedené v 2 odst. 1 písm. k) a n) ZRS (státní podnik, národní podnik, veřejně vlastněná obchodní společnost) • založeny za účelem uspokojování potřeb majících průmyslovou nebo obchodní povahu (veřejný zadavatel), založeny za účelem výzkumu, vývoje nebo zkušebnictví Další podmínky aplikace výjimky: • smlouvy jsou uzavřeny v běžném obchodním styku • jsou uzavřeny v rozsahu předmětu činnosti nebo podnikání uvedené právnické osoby zapsaného ve veřejném rejstříku • jejich smluvní stranou není jiná osoba uvedená v 2 odst. 1 ZRS Souvislost s 7 odst. 3 ZRS. 23
 23. 23. K některým výjimkám IV.  Výjimka v 3 odst. 2 písm. p) ZRS: • Smluvní stranou musí být banka • Smlouva musí být chráněna bankovním tajemstvím ( 38 odst. 1 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách) – pouze smlouvy uzavírané bankou při její podnikatelské činnosti uvedené v 1 odst. 1 a 3 zákona o bankách • Neuplatní se, pokud je druhou smluvní stranou právnická osoba v 2 odst. 1 ZRS a smlouva se týká používání veřejných prostředků  Výjimka v 3 odst. 2 písm. o) ZRS • • • 24
 24. 24. Postup při uveřejnění smlouvy v registru 25
 25. 25. Co všechno je třeba k uveřejnění       26
 26. 26. Kdo smlouvu uveřejní  Smlouvu může uveřejnit kterákoli smluvní strana, nejde o výhradní povinnost osob v 2 odst. 1 ZRS;  Smluvní strany by se měly dohodnout, která z nich zajistí uveřejnění smlouvy – následek v 2913 OZ;  Převzetí smluvní povinnosti uveřejnit smlouvu nezbavuje protistranu práva na uveřejnění smlouvy;  Uveřejněním lze pověřit třetí osobu na základě zmocnění – lze smluvně vyloučit. Zmocnění nezbavuje tu smluvní stranu, která se smluvně zavázala zajistit uveřejnění, odpovědnosti za splnění;  Smluvní strany nemusí uveřejnění smlouvy v registru smluv zkontrolovat. 27
 27. 27. Elektronický obraz smlouvy  Formát elektronického obrazu musí splňovat 3 podmínky: • musí být otevřený ( 3 odst. 7 zákona č. 106/1999 Sb.) • musí být strojově čitelný ( 3 odst. 8 zákona č. 106/1999 Sb.) • musí být způsobilý přijetí informačním systémem datových schránek  Textový obsah finálního znění smlouvy musí být převeden do jednoho ze správcem registru určených formátů (.pdf, .doc, .docx, .rtf, .odt, .txt) • PDF pouze se zachovanou textovou vrstvou, nikoli „fotku“ • TXT neumožňuje zachovat formátování textu  Na nákresy, mapové podklady, fotodokumentaci se požadavky na formát nevztahují (+ výjimka v 3 odst. 2 písm. b) ZRS) 28
 28. 28. Znečitelnění informací ve smlouvě       Pozn.: znečitelnění se netýká informací uváděných v metadatech (vyjma aplikace výjimky v 5 odst. 6 ZRS) 29
 29. 29. Osobní údaje a jejich uveřejnění  Týkají se pouze fyzických osob  Některé osobní údaje podléhají uveřejnění dle 435 OZ  Uveřejněny mají být osobní údaje, nikoli citlivé údaje ( 4 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb.)  Není třeba znečitelnit po právu jinde zveřejněné údaje jako např. číslo účtu, e-mail, telefon u zástupců a zaměstnanců právnických osob  K uveřejnění osobních údajů (nikoli citlivých údajů) není nutný výslovný souhlas, stačí zákonné licence v 5 30
 30. 30. Obchodní tajemství a know-how  Definice v 504 OZ  Smluvní strana by měla své obchodní tajemství vyznačit v elektronickém obrazu textového obsahu smlouvy – uložit jí tuto povinnost doložkou  Důvěrné informace podle 1730 OZ uvedené ve smlouvě nemusí být obchodním tajemstvím  Obchodním tajemstvím nemůže být celá smlouva  Obchodním tajemstvím nemohou být informace týkající se použití veřejných prostředků ( 9 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb.)  Know-how samo o sobě chráněno není  Výjimka v 5 odst. 6 ZRS 31
 31. 31. Vyplnění metadat v § 5 odst. 5 ZRS  Nevyplnění metadat vede k fikci neuveřejnění smlouvy  Obvykle uvedena přímo v textu smlouvy  Zvláštní právní úprava vůči obecné v 3 odst. 1 ZRS „Povinná” metadata: • Identifikace smluvních stran • Vymezení předmětu smlouvy – přímý i nepřímý předmět • Celková cena, resp. hodnota předmětu plnění smlouvy – pokud ji lze zjistit (problém u smluv uzavřených na dobu neurčitou) • Datum uzavření smlouvy  32
 32. 32. Problémy při vyplňování metadat  Identifikace smluvních stran • anonymizace jména a příjmení nepodnikající fyzické osoby nabývající nemovitost (častá chyba)  Předmět smlouvy • nekonkrétní vymezení: „kupní smlouva“ nebo „SML-17122016“  Celková cena • určuje se obvykle podle zákona č. 151/1997 Sb. • stejná cena s DPH a bez DPH, pokud není uvedeno ve smlouvě, jde o cenu včetně DPH  Datum uzavření smlouvy • správné určení má vliv na běh pořádkové lhůty v 5 odst. 2 ZRS a na určení lhůty k uveřejnění v 7 odst. 1 ZRS • smluvní strany by si jej měly vždy výslovně stanovit 33
 33. 33. Odeslání správci registru smluv  Prostřednictvím formuláře „Zveřejnění záznamu“  K vyplněnému formuláři musí být přiložen elektronický obraz textového obsahu smlouvy, včetně všech příloh  K odeslání je nutné mít datovou schránku  Bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dní od uzavření smlouvy  Uveřejnění probíhá automaticky  Do datové schránky odesílatele zasíláno potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv • obsahuje metadata a identifikátor smlouvy • nelze jej pokládat za potvrzení správnosti uveřejnění • odesíláno i do datových schránek dalších smluvních stran či do jejich e-mailů 34
 34. 34. Opravy uveřejněné smlouvy Opravy nesprávně uveřejněné smlouvy - podle 5 odst. 7 ZRS  Prostřednictvím formuláře „Modifikace záznamu“ (nutné znát identifikátor smlouvy)  Opravit může pouze osoba, která smlouvu odeslala k uveřejnění  Opravy lze provést nejpozději do 3 měsíců ode dne uzavření (nikoli uveřejnění!) smlouvy v registru smluv  Dodatečná oprava metadat a textu podle 7 odst. 2 ZRS – do 30 dní ode dne zjištění nesprávné aplikace výjimky v 5 odst. 6 ZRS. Podmínkou je předchozí faktické, avšak právně nesprávné uveřejnění smlouvy. Dodatečné uveřejnění smlouvy - 7 odst. 3 ZRS  Novinka v případě nesprávné aplikace výjimky v 3 odst. 2 písm. r) ZRS. Dodatečné uveřejnění do 30 dní, pouze pokud smlouva nebyla uveřejněna. 35
 35. 35. Doložky ve smlouvách 36
 36. 36.  Doložka o souhlasu s uveřejněním smlouvy „tak jak je”. Strany konstatují, že ve smlouvě nejsou informace, které nemohou být uveřejněny, typicky citlivé údaje a obchodní tajemství.  Doložka zajišťující přesnou identifikaci obchodního tajemství, osobních údajů nebo jiných chráněných informací ve smlouvě. Smluvní strana může požadovat náhradu škody vzniklé např. nesprávným (excesivním) vymezením obchodního tajemství.  Doložka o způsobu uveřejnění - kdo zveřejní, zajištění strojově čitelného textu, informace o zveřejnění. Tuto povinnost lze doplnit o sankci v případě jejího nesplnění. Je oddělitelná od zbytku smlouvy, takže má právní účinky i když se smlouva neuveřejní ( 576 NOZ).
 37. 37.  Doložka o provedení dodatečně zjištěných oprav. Vzhledem k tomu, že opravit nesprávně uveřejněnou smlouvu může pouze strana, která zajistila uveřejnění, je vhodné upravit postup, kdy jiná smluvní strana zjistí chybu (informování o ní, lhůta pro provedení opravy). 
 38. 38. Další změny ZRS novelou 39
 39. 39. Změny oproti předchozímu znění     
 40. 40. Newsletter k registru smluv Helpdesk k registru: helpdesk.fbadvokati.cz / Školení a konzultace k registru na míru Testování jak Vaše instituce zveřejňuje smlouvy v registru Identifikace právních rizik a doporučení 41
 41. 41. www.frankbold.org

×