Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Pohled právníka na připravované změny v rámci novely ZPOZE

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 37 Ad
Advertisement

More Related Content

More from Frank Bold (20)

Advertisement

Pohled právníka na připravované změny v rámci novely ZPOZE

 1. 1. Pohled právníka na připravované změny Novela ZPOZE Praha, říjen 2018
 2. 2. Novela ZPOZE - předmět novely: a) kontroly překompenzace b) nová provozní podpora c) modernizace výroben a další minoritní témata - dle PLP 2018 měla být předložena v dubnu - poté odložen termín na konec září - dosud nepředloženo - pravděpodobně nevstoupí v účinnost ani v první polovině roku 2019 Pohled právníka na připravované změny 3
 3. 3. Kontroly překompenzace
 4. 4. Nadměrná podpora (překompenzace) - podpora, která převyšuje kompenzaci nákladů a přiměřeného zisku - příčiny vzniku u provozní podpory: a) souběh investiční a provozní podpory b) souběh provozní podpory s jinou provozní podporou c) čerpání nadměrné provozní podpory 5Pohled právníka na připravované změny
 5. 5. Fáze kontrol překompenzací A) sektorové šetření B) prostor pro přijetí dobrovolného opatření C) individuální kontrola překompenzace D) navazující opatření proti překompenzaci Pohled právníka na připravované změny 6
 6. 6. Sektorové šetření 7
 7. 7. Právní režim sektorového šetření - subsidiární aplikace správního řádu (část čtvrtá) - mlčenlivost pověřených úředních osob - pravidla pro doručování - zastupování osob - obecné náležitosti podání - počítání času - možnost uložení pořádkové pokuty Pohled právníka na připravované změny 8
 8. 8. Předmět šetření - zvlášť pro každý sektor stanovený vyhláškou MPO - zkoumá se výše projektového IRR a) 8,4 % (nepalivové zdroje) b) 10,6 % (palivové zdroje) - realizace prostřednictvím vyplnění tabulky s integrovaným výpočtem IRR vždy po 10 letech od uvedení zdroje do provozu Pohled právníka na připravované změny 9
 9. 9. Pilotní šetření 2006 - 2008 - zvlášť pro každý sektor stanovený MPO - zkoumá se výše projektového vnitřního výnosového procenta a) 8,4 % (nepalivové zdroje) b) 10,6 % (palivové zdroje) - realizace prostřednictvím vyplnění excelové tabulky s integrovaným výpočtem IRR Pohled právníka na připravované změny 10
 10. 10. Pověřený orgán - dle původního návrhu měla sektorové šetření provádět Státní energetická inspekce - pilotní šetření 2006 – 2008 provádělo MPO - sektorové šetření dle novely – provádí MPO Pohled právníka na připravované změny 11
 11. 11. Povinnost poskytnout informace - povinnost poskytnout správné a úplné informace - porušení pravděpodobně řešeno formou sankce za spáchání správního deliktu dle ZPOZE - pokuta do výše ročního nároku na podporu - sporná aplikace 51 ZPOZE (penále) Pohled právníka na připravované změny 12
 12. 12. Vyhodnocení sektorového šetření - bez prostoru pro ověřování předaných údajů, s výjimkou zjevně nesprávných či chybějících dat - pro každý sektor zhotovena zpráva - zprávu o sektoru schvaluje vláda - nejasná kritéria a postup při odmítnutí - nevyjasněný postup v případě nečinnosti Pohled právníka na připravované změny 13
 13. 13. Dobrovolná opatření 14
 14. 14. Postup pro uplatnění opatření - výsledek za sektor doručen výrobcům daného sektoru - pro uplatnění opatření přiměřená lhůta - místo pro oznámení – operátor trhu - právní režim správního řízení (?) - zvýšená ochrana práv výrobců - prodloužení celého procesu Pohled právníka na připravované změny 15
 15. 15. Druhy dobrovolných opatření - ukončení vyplácení provozní podpory pro budoucí období - snížení výše nároku na provozní podporu pro budoucí období o výši investiční podpory Pohled právníka na připravované změny 16
 16. 16. Individuální kontrola Pohled právníka na připravované změny 17
 17. 17. Právní režim kontroly - probíhá v režimu kontrolního řádu - kontrolující osobou územní pracoviště Státní energetické inspekce Pohled právníka na připravované změny 18
 18. 18. Předmět kontroly - kontrola, zda výrobce neporušuje zákaz pobírání nadměrné podpory - zkoumá se prostřednictvím výpočtu IRR - vychází se z hodnot předložených v rámci sektorového šetření, subsidiárně pak z hodnot stanovených prováděcí vyhláškou fakultativně: - kontrola okamžiku uvedení výrobny do provozu (?) Pohled právníka na připravované změny 19
 19. 19. Kontrolované osoby (zdroje) a) zdroje elektřiny, pro které byla pobírána investiční i provozní podpora a b) zdroje elektřiny, které byly zařazeny do sektoru, u něhož byla shledána rizika překompenzace výjimky: 1. zdroje elektřiny, jejichž výše provozní podpory spadá do režimu de minimis výrobce 2. zdroje elektřiny, u nichž bylo uplatněno dobrovolné opatření proti překompenzaci Pohled právníka na připravované změny 20
 20. 20. Výsledek individuální kontroly - vydání protokolu o kontrole s kontrolními závěry - obsah protokolu: - kontrolní zjištění o existenci překompenzace nebo o riziku jejího vzniku v budoucím období - faktický návrh navazujícího opatření - proti protokolu možné podat námitky Pohled právníka na připravované změny 21
 21. 21. Obnova řízení - kontrolu nelze opakovat - lze provést z moci úřední opravu nesprávností - lze provést k podaným námitkám došetření věci - změna v příjmech či nákladech projektu v budoucím období (?) Pohled právníka na připravované změny 22
 22. 22. Navazující opatření 23
 23. 23. Právní režim navazujícího opatření - správní řád (část třetí) - sporná povaha z hlediska aplikace zásad správního trestání Pohled právníka na připravované změny 24
 24. 24. Předmět řízení - správní orgán vychází z protokolu o kontrole - případné vypořádání námitek proti protokolu - předběžné otázky: - aplikace výjimky z individuální kontroly - relevance jednotlivých nákladů a výnosů - existence překompenzace - přiměřenost ukládaného opatření Pohled právníka na připravované změny 25
 25. 25. Druhy navazujících opatření - ukončení nároku na podporu - uložení povinnosti vrátit část podpory - omezení rozsahu podpory pro budoucí období Pohled právníka na připravované změny 26
 26. 26. Rozhodnutí o uložení opatření - povaha správního rozhodnutí - přípustné řádné i mimořádné opravné prostředky včetně soudního přezkumu - možné přiznání odkladného účinku - správní orgán: územní pracoviště SEI - odvolací orgán: ústřední inspektorát SEI Pohled právníka na připravované změny 27
 27. 27. WWW.PREKOMPENZACE.EU 28
 28. 28. Nová provozní podpora
 29. 29. Předmět podpory a) výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů b) výroba elektřiny z druhotných zdrojů c) vysokoúčinná kombinovaná výroba elektřiny a tepla d) výroba tepla z podporovaných zdrojů Pohled právníka na připravované změny 30
 30. 30. Formy podpory 1) zelený bonus určený aukcí 2) zelený bonus pro některé zvláštní případy Pohled právníka na připravované změny 31
 31. 31. Systém aukcí - vyhlašuje MPO/ERÚ - soutěž na referenční cenu - určené podmínky podání nabídky (garance) - posouzení nabídek hodnotící komisí - na základě zprávy o posouzení nabídek se uzavírá s výrobci smlouva - podmínka uvedení výrobny do provozu ve stanovené lhůtě pod sankcí ztráty nároku na podporu z aukce Pohled právníka na připravované změny 32
 32. 32. Potenciální problémy aukcí • podmínění účasti v aukci pravomocným územním rozhodnutím / stavebním povolením • stanovení lhůty pro uvedení výrobny do provozu • přezkum zprávy o hodnocení nabídek a rozhodnutí o vyřazení nabídky Pohled právníka na připravované změny 33
 33. 33. 34
 34. 34. Děkuji za pozornost. 35
 35. 35. Přihlaste se k odběru našich novinek http://www.fbadvokati.cz/cs#newsletter-form
 36. 36. www.fbadvokati.cz Filip Nečas, advokát filip.necas@fbadvokati.cz

×