Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Nejčastější nedostatky odůvodnění územního plánu a vypořádání námitek dotčených vlastníků

151 views

Published on

konference Seminaria, 29. 5. 2018

Published in: Law
 • My personal experience with research paper writing services was highly positive. I sent a request to ⇒ www.WritePaper.info ⇐ and found a writer within a few minutes. Because I had to move house and I literally didn’t have any time to sit on a computer for many hours every evening. Thankfully, the writer I chose followed my instructions to the letter. I know we can all write essays ourselves. For those in the same situation I was in, I recommend ⇒ www.WritePaper.info ⇐.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Nejčastější nedostatky odůvodnění územního plánu a vypořádání námitek dotčených vlastníků

 1. 1. Nejčastější nedostatky odůvodnění územního plánu a vypořádání námitek dotčených vlastníků
 2. 2. Struktura prezentace 3
 3. 3. Nejčastější důvody pro zrušení ÚP • • • • 4
 4. 4. Východiska požadavku dostatečného odůvodnění ÚP a rozhodnutí o námitkách   5
 5. 5. Východiska požadavku dostatečného odůvodnění ÚP a rozhodnutí o námitkách   6
 6. 6. Zadání ÚP    7
 7. 7. Návrh ÚP   8
 8. 8. Uplatnění námitek k návrhu ÚP       9
 9. 9. Nejčastější vady odůvodnění ÚP – – – – – 10
 10. 10. Soulad s úkoly a cíli územního plánování  Odůvodnění souladu s cíli a úkoly územního plánování podle 18 a 19 StZ = povinná náležitost odůvodnění územního plánu - 53 odst. 4 písm. b) SZ  V případě změny územního plánu se má odůvodnění alespoň stručně vyjádřit k tomu, které z úkolů územního plánování změna územního plánu řeší a jak a které z úkolů naopak neřeší a z jakých důvodů (NSS 1 Ao 2/2009 a NSS 1 Ao 2/2010)  Odůvodnění souladu s úkoly a cíli nesmí spočívat pouze v situaci či parafrázi 18 a 19 StZ, ale musí dojít ke konkretizaci ve vztahu k jednotlivým částem ÚP  Od odůvodnění je potřeba odlišovat samotný soulad s úkoly a cíli územního plánování (NSS 8 As 121/2015) – rozpor s 19 odst. 1 písm. c) StZ 11
 11. 11. Zdůvodnění konkrétního řešení  V odůvodnění OOP je nutno uvést důvody výroku, podklady pro jeho vydání a úvahy, kterými se správní orgán řídil při jejich hodnocení a při výkladu předpisů. Nedostatek rozhodovacích důvodů způsobuje nepřezkoumatelnost územního plánu (příklad: ZÚR Ústeckého kraje – regulace pro VTE – NSS 9 Ao 6/2011, NSS 1 Ao 3/2008).  Zvláště v případech, kdy dochází k dochází k odlišnému účelovému určení pozemků oproti předchozímu územnímu plánu a vlastník ve svých námitkách tuto změnu rozporuje: „Na základě podané námitky či připomínky by samozřejmě byl pořizovatel územního plánu povinen zařazení určitého pozemku do určité funkční plochy podrobně odůvodnit.“ (NSS 5 Aos 3/2013 a NSS 6 Ao 5/2011)  Potřeba konkrétního zdůvodnění je dle našich zkušeností přímo úměrná tomu, zda někdo podá ve věci námitku nebo připomínku a jak konkrétní je. 12
 12. 12. Nové zastavitelné plochy  55 odst. 4 SZ: další zastavitelné plochy lze změnou ÚP vymezit pouze na základě: 1. prokázání nemožnosti využít již vymezené zastavitelné plochy v obci 2. potřeby vymezení nových zastavitelných ploch.  pro nový ÚP obdobné požadavky z obecných cílů a z 53 odst. 5 f) SZ (NSS  Nestačí pouze uvést, že nově zastavitelné plochy jsou vyplněním proluky, nebo že navazují na již zastavěné území (NSS 9 As 18/2015). 13
 13. 13. Ochrana ZPF  5 odst. 1 zákona č. 334/1992 Sb.- pořizovatelé a projektanti ÚPD jsou při územně plánovací činnosti povinni řídit se zásadami ochrany ZPF a navrhnout a zdůvodnit takové řešení, které je z hlediska ZPF nejvýhodnější.  tomuto požadavku nevyhovuje odůvodnění ÚP, které pouze lakonicky konstatuje, že „plocha“ nenarušuje organizaci zemědělského půdního fondu (KS Hradec Králové  Metodické doporučení MMR a MŽP (2013) „Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond v územním plánu“: je nezbytné, aby v textové části odůvodnění byly uvedeny případné varianty, jejich srovnání s výsledným řešením a zdůvodnění.  Nestačí, pokud uplatnil příslušný orgán ZPF k návrhu ÚP souhlasné stanovisko, jelikož i toto může být nezákonné 14
 14. 14. Vady odůvodnění rozhodnutí o námitkách     15
 15. 15. Doporučení    16
 16. 16. Doporučení     17
 17. 17. Přihlaste se k odběru našich novinek http://www.fbadvokati.cz/cs#newsletter-form + v patičce každé stránky:
 18. 18. www.fbadvokati.cz Mgr. Pavel Černý pavel.cerny@fbadvokati.cz

×