Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Odpovednost clenu organu

376 views

Published on

Odpovědnost členů orgánů obchodních korporací prakticky, školení Beck Akademie září 2018

Published in: Law
 • DOWNLOAD FULL BOOKS, INTO AVAILABLE FORMAT ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... .............. Browse by Genre Available eBooks ......................................................................................................................... Art, Biography, Business, Chick Lit, Children's, Christian, Classics, Comics, Contemporary, Cookbooks, Crime, Ebooks, Fantasy, Fiction, Graphic Novels, Historical Fiction, History, Horror, Humor And Comedy, Manga, Memoir, Music, Mystery, Non Fiction, Paranormal, Philosophy, Poetry, Psychology, Religion, Romance, Science, Science Fiction, Self Help, Suspense, Spirituality, Sports, Thriller, Travel, Young Adult,
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Odpovednost clenu organu

 1. 1. ODPOVĚDNOST ČLENŮ orgánů obchodních korporací prakticky Mgr. Martin Kornel, Ph.D. Vedoucí advokát, Frank Bold advokáti, s.r.o.
 2. 2. Obsah kurzu 3
 3. 3. Relevantní právní úprava 4
 4. 4. Obchodní korporace 5
 5. 5. OBCHODNÍ KORPORACE NEJVYŠŠÍ ORGÁN STATUTÁRNÍ ORGÁN KONTROLNÍ ORGÁN Veřejná obchodní společnost VŠICHNI SPOLEČNÍCI VŠICHNI SPOLEČNÍCI / URČENÍ SPOLEČNÍCI NENÍ - DOBROVOLNĚ Komanditní společnost VŠICHNI SPOLEČNÍCI VŠICHNI KOMPLEMENTÁŘI / URČENÍ KOMPLEMENTÁŘI NENÍ - DOBROVOLNĚ Společnost s ručením omezeným VALNÁ HROMADA JEDNATEL (individuální nebo kolektivní) DOZORČÍ RADA Akciová společnost VALNÁ HROMADA PŘEDSTAVENSTVO / STATUTÁRNÍ ŘEDITEL DOZORČÍ RADA / SPRÁVNÍ RADA Družstvo ČLENSKÁ SCHŮZE PŘEDSTAVENSTVO KONTROLNÍ KOMISE
 6. 6. 7 Obecně k odpovědnosti za újmu
 7. 7. PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ (nebo událost) ZAVINĚNÍ (úmysl nebo nedbalost) ÚJMA (majetková x nemajetková, skutečná škoda x ušlý zisk) PŘÍČINNÁ SOUVISLOST (Nález I. ÚS 312/05 „pro odpovědnost za škodu není nutné, aby vznik určité škody byl pro jednajícího [škůdce] konkrétně předvídatelný, nýbrž je dostatečné, že pro optimálního pozorovatele není vznik škody vysoce nepravděpodobný.“)
 8. 8. Promlčení DLE PRAVIDEL OZ ▪ počátek: vědomost o škodě a odpovědné osobě na straně osoby, která není škůdce a může nárok uplatnit ▪ subjektivní: 3 roky (§ 629 OZ) ▪ objektivní: 10 let nebo 15 let (úmysl, úplatek) (§ 636 OZ) (NS, 29 Cdo 1212/2016)
 9. 9. 10 Povinnosti společné členům statutárního i kontrolního orgánu obchodní korporace
 10. 10. Obecné povinnosti člena § 159 odst. 1 OZ Kdo přijme funkci člena voleného orgánu, zavazuje se, že ji bude vykonávat s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Má se za to, že jedná nedbale, kdo není této péče řádného hospodáře schopen, ač to musel zjistit při přijetí funkce nebo při jejím výkonu, a nevyvodí z toho pro sebe důsledky. (…) (3) Nenahradil-li člen voleného orgánu právnické osobě škodu, kterou jí způsobil porušením povinnosti při výkonu funkce, ačkoli byl povinen škodu nahradit, ručí věřiteli právnické osoby za její dluh v rozsahu, v jakém škodu nenahradil, pokud se věřitel plnění na právnické osobě nemůže domoci.
 11. 11. LOAJALITA ZAHRNUJE ▪ mlčenlivost o důvěrných informacích ▪ upřednostňování zájmů korporace před vlastními ▪ respektovat zákaz konkurence ▪ dodržovat závazná rozhodnutí orgánů korporace ▪ respektovat meze kompetencí
 12. 12. Řádná péče § 51 odst. 1 ZOK Pečlivě a s potřebnými znalostmi jedná ten, kdo mohl při podnikatelském rozhodování v dobré víře rozumně předpokládat, že jedná informovaně a v obhajitelném zájmu obchodní korporace; to neplatí, pokud takovéto rozhodování nebylo učiněno s nezbytnou loajalitou.
 13. 13. Pravidlo podnikatelského úsudku (§ 52 ZOK) Účelem je zabránit, aby právo (soudní výklad) odrazovalo volené orgány od odvážných podnikatelských rozhodnutí, která jsou již ze své podstaty spjata s určitým rizikem 14
 14. 14. Test korektnosti podnikatelského úsudku 1. zda jednali informovaně 2. v obhajitelném zájmu obchodní korporace a 3. s nezbytnou loajalitou - to vše posuzováno prizmatem skutečností známých v okamžiku daného rozhodnutí - pokud 3x ano, pak jednali s péčí řádného hospodáře 15
 15. 15. informované jednání 16
 16. 16. obhajitelný zájem obchodní korporace 17
 17. 17. nezbytná loajalita 18 = člen je povinen při plnění úkolů svěřených konkrétnímu volenému orgánu sledovat zájmy obchodní korporace - informační povinnost při střetu zájmů - zákaz konkurence
 18. 18. Kdo nese důkazní břemeno? 19 § 52 odst. 2 ZOK Je-li v řízení před soudem posuzováno, zda člen orgánu obchodní korporace jednal s péčí řádného hospodáře, nese důkazní břemeno tento člen, ledaže soud rozhodne, že to po něm nelze spravedlivě požadovat.
 19. 19. Povinnost notifikovat o insolvenci a překážkách ve výkonu funkce § 46 odst. 2 ZOK Kdo se má stát členem orgánu obchodní korporace, předem zakladatele nebo obchodní korporaci informuje, zda ohledně jeho majetku nebo majetku obchodní korporace, v níž působí nebo působil v posledních 3 letech jako člen orgánu, bylo vedeno insolvenční řízení podle jiného právního předpisu nebo řízení podle § 63 až 65 tohoto zákona anebo zda u něho není dána jiná překážka funkce.
 20. 20. Odpovědnost zástupce právnické osoby v orgánu obchodní korporace § 154 OZ Je-li členem voleného orgánu právnické osoby jiná právnická osoba, zmocní fyzickou osobu, aby ji v orgánu zastupovala, jinak právnickou osobu zastupuje člen jejího statutárního orgánu § 46 odst. 3 ZOK Zástupce právnické osoby, která je členem orgánu obchodní korporace, musí splňovat požadavky a předpoklady pro výkon funkce stanovené zákonem pro samotného člena orgánu a újmu jím způsobenou obchodní korporaci nahradí společně a nerozdílně s právnickou osobou, kterou zastupuje; (…).
 21. 21. Konflikt zájmů (§ 54 ZOK) (1) Dozví-li se člen orgánu obchodní korporace, že může při výkonu jeho funkce dojít ke střetu jeho zájmu se zájmem obchodní korporace, informuje o tom bez zbytečného odkladu ostatní členy orgánu, jehož je členem, a kontrolní orgán, byl-li zřízen, jinak nejvyšší orgán. To platí obdobně pro možný střet zájmů osob členovi orgánu obchodní korporace blízkých nebo osob jím ovlivněných nebo ovládaných. (2) Člen orgánu splní povinnosti podle odstavce 1 i tím, že informuje nejvyšší orgán, ledaže sám jako jediný společník vykonává jeho působnost. (3) Tímto ustanovením není dotčena povinnost člena orgánu obchodní korporace jednat v zájmu obchodní korporace. (4) Kontrolní nebo nejvyšší orgán může na vymezenou dobu pozastavit členu orgánu, který oznámí střet zájmu podle odstavce 1, výkon jeho funkce.
 22. 22. Selfdealing (§ 55-57 ZOK) (1) Hodlá-li člen orgánu obchodní korporace uzavřít s touto korporací smlouvu, informuje o tom bez zbytečného odkladu orgán, jehož je členem, a kontrolní orgán, byl-li zřízen, jinak nejvyšší orgán. Zároveň uvede, za jakých podmínek má být smlouva uzavřena. To platí obdobně pro smlouvy mezi obchodní korporací a osobou členovi jejího orgánu blízkou nebo osobami jím ovlivněnými nebo ovládanými. (2) Člen orgánu splní povinnosti podle odstavce 1 i tím, že informuje nejvyšší orgán, ledaže sám jako jediný společník vykonává jeho působnost. (3) Kontrolní orgán podá nejvyššímu orgánu zprávu o informacích, které obdržel podle odstavce 1, případně o jím vydaném zákazu podle § 56 odst. 2.
 23. 23. Následky porušení VARIANTY: a) Jedná se o porušení zákonného zákazu podle § 437 OZ b) Jedná se o porušení vnitřního omezení jednatelského oprávnění NÁSLEDKY: RELATIVNÍ NEPLATNOST - Dovolání se konfliktu zájmů zastoupeným (aplikace § 437 OZ) podmínkou je, že druhá osoba věděla, nebo musela vědět o porušení zákazu - Neplatnost jednání příčícího se dobrým mravům ABSOLUTNÍ NEPLATNOST - extrémní případy rozporu s dobrými mravy (§ 588 NOZ) ODPOVĚDNOST ZA ÚJMU
 24. 24. STEJNÁ PRAVIDLA PLATÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ NEBO UTVRZENÍ DLUHŮ (§ 56 odst. 1 ZOK) NEJVYŠŠÍ NEBO KONTROLNÍ ORGÁN MOHOU UZAVŘENÍ ZAKÁZAT (§ 56 ODST. 2 ZOK) PRAVIDLA PRO SELF-DEALING SE NEUPLATNÍ V RÁMCI BĚŽNÉHO OBCHODNÍHO STYKU (§ 59 ZOK)
 25. 25. Omezení nebo vyloučení odpovědnosti členů orgánu 1. Omezení odpovědnosti za řádný výkon funkce (nelze podle § 53 odst. 2 ZOK – případné ujednání nicotné) 2. Omezení odpovědnosti k náhradě újmy po jejím vzniku (lze podle § 53 odst. 3 ZOK) - Vznikla-li porušením péče řádného hospodáře obchodní korporaci újma, může ji obchodní korporace vypořádat podle smlouvy uzavřené s povinnou osobou; pro účinnost smlouvy se vyžaduje souhlas nejvyššího orgánu obchodní korporace přijatý alespoň dvoutřetinovou většinou hlasů všech společníků
 26. 26. Vydání prospěchu získaného před úpadkem § 62 ZOK (1) Bylo-li v insolvenčním řízení zahájeném na návrh jiné osoby než dlužníka podle jiného právního předpisu soudem rozhodnuto, že obchodní korporace je v úpadku, vydají členové jejích orgánů, vyzve-li je k tomu insolvenční správce, prospěch získaný ze smlouvy o výkonu funkce, jakož i případný jiný prospěch, který od obchodní korporace obdrželi, a to za období 2 let zpět před právní mocí rozhodnutí o úpadku, pokud věděli nebo měli a mohli vědět, že je obchodní korporace v hrozícím úpadku podle jiného právního předpisu, a v rozporu s péčí řádného hospodáře neučinili za účelem jeho odvrácení vše potřebné a rozumně předpokládatelné. (2) Není-li vydání podle odstavce 1 možné, nahradí členové orgánů získaný prospěch v penězích. (3) Odstavce 1 a 2 se použijí obdobně na bývalé členy orgánu obchodní korporace.
 27. 27. Způsob a rozsah náhrady újmy Zásadně vydáním získaného prospěchu (uvedením v předešlý stav), případně náhradou v penězích Více škůdců odpovídá společně a nerozdílně, soud může uložit náhradu podle podílu na škodě.
 28. 28. Statutární orgán 29
 29. 29. PRÁVNÍ POVAHA ZASTOUPENÍ KORPORACE STATUTÁRNÍM OGÁNEM? SMLUVNÍ (např. Pelikánová, Pelikán, Lasák) ZÁKONNÉ (např. Havel) SMÍŠENÉ (např. Svoboda, Dědič, Melzer) Významné z důvodu posouzení toho, o jaký delikt se při způsobení škody jedná.
 30. 30. Porušení zákonné povinnosti § 2910 OZ Škůdce, který vlastním zaviněním poruší povinnost stanovenou zákonem a zasáhne tak do absolutního práva poškozeného, nahradí poškozenému, co tím způsobil. Povinnost k náhradě vznikne i škůdci, který zasáhne do jiného práva poškozeného zaviněným porušením zákonné povinnosti stanovené na ochranu takového práva. + domněnka nedbalosti (§ 2911 OZ)
 31. 31. Porušení smluvní povinnosti § 2913 OZ (1) Poruší-li strana povinnost ze smlouvy, nahradí škodu z toho vzniklou druhé straně nebo i osobě, jejímuž zájmu mělo splnění ujednané povinnosti zjevně sloužit. (2) Povinnosti k náhradě se škůdce zprostí, prokáže-li, že mu ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze škůdcových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl škůdce s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl škůdce podle smlouvy povinen překonat, ho však povinnosti k náhradě nezprostí.
 32. 32. Překročení oprávnění jednat (ultra vires) § 431 OZ Překročí-li zástupce podnikatele zástupčí oprávnění, podnikatele právní jednání zavazuje; to neplatí, věděla-li třetí osoba o překročení nebo musela-li o něm vědět vzhledem k okolnostem případu. NA JEDNÁNÍ ČLENY STATUTÁRNÍHO ORGÁNU NEDOPADÁ
 33. 33. Povinnost jednat za obchodní korporaci pouze v rozsahu stanovených omezení § 47 ZOK Omezení jednatelského oprávnění orgánu obchodní korporace společenskou smlouvou nebo jiným ujednáním nebo rozhodnutím orgánu obchodní korporace nejsou vůči třetím osobám účinná, i když byla zveřejněna. § 48 ZOK Právní jednání, k němuž nedal souhlas nejvyšší orgán obchodní korporace v případech vyžadovaných zákonem, je neplatné; této neplatnosti se lze dovolat do šesti měsíců ode dne, kdy se o neplatnosti oprávněná osoba dozvěděla nebo dozvědět měla a mohla, nejdéle však do deseti let od dne, kdy k takovému jednání došlo.
 34. 34. § 49 ZOK (1) V případě, že kontrolní orgán nedá souhlas k jednáním statutárního orgánu, u kterých tento zákon nebo společenská smlouva vyžadují jeho předchozí souhlas, nebo jestliže tento orgán zakáže statutárnímu orgánu určité jednání, odpovídají namísto členů statutárního orgánu za případnou újmu způsobenou společnosti ti členové kontrolního orgánu, kteří nejednali s péčí řádného hospodáře. (2) Jestliže kontrolní orgán souhlas k jednáním podle odstavce 1 dá, odpovídají za případnou újmu členové kontrolního orgánu a statutárního orgánu, kteří nejednali s péčí řádného hospodáře, společně a nerozdílně.
 35. 35. Uzavření smlouvy bez znaleckého posudku § 50 ZOK Byla-li uzavřena smlouva bez zákonem požadovaného doložení znaleckého posudku, nebo v rozporu s takovým posudkem, může se ten, k jehož ochraně doložení znaleckého posudku slouží, dovolávat po druhé smluvní straně vypořádání, a to do 3 měsíců ode dne, kdy se strana, které vznikla takovým uzavřením smlouvy újma, dozví, že dohodnuté protiplnění je nižší, než jaké by vyplývalo ze znaleckého posudku, nejpozději však do 10 let od uzavření smlouvy. Vypořádání se provede v penězích tak, jako by bylo dohodnuto protiplnění podle znaleckého posudku. Po marném uplynutí této lhůty může znevýhodněná smluvní strana od smlouvy odstoupit.
 36. 36. § 56 odst. 2 ZOK Nejvyšší nebo kontrolní orgán obchodní korporace může zakázat uzavření smlouvy: - mezi obchodní korporací a členem jejího orgánu nebo - mezi obchodní korporací a osobou členovi jejího orgánu blízkou anebo - mezi obchodní korporací a osobami členem orgánu ovlivněnými nebo ovládanými, - kterou má obchodní korporace zajistit splnění povinností nebo utvrdit dluhy těchto osob, nebo se stát jejich spoludlužníkem, není-li uzavření takové smlouvy v zájmu obchodní korporace. To neplatí pro smlouvy uzavírané v rámci běžného obchodního styku.
 37. 37. Neoprávněný zákaz jednání Pokud kontrolní orgán zakáže statutárnímu orgánu určité jednání, ačkoliv mu to zákon ani zakladatelské právní jednání neumožňují - půjde o zákaz neoprávněný, který statutární orgán nezavazuje a musí jej vyhodnotit s péčí řádného hospodáře. Dodržení zákazu, který by respektovat neměl, pokud povede ke vzniku újmy korporace, bude člen statutárního orgánu za takovou újmu odpovídat.
 38. 38. Povinnost odvracet úpadek (a.s. a s.r.o.) Úpadek hrozící podle § 3 odst. 4 ins. zák. (tedy hrozící platební neschopnost) zakládá povinnost svolat valnou hromadu a navrhnout řešení situace (§ 182, resp. § 403 odst. 2 ZOK) - např. snižování nákladů, prodej nepotřebného majetku, restrukturalizaci výroby, o koncernová podpora, posílení vlastního kapitálu společníky apod.
 39. 39. Povinnost podat insolvenční návrh § 98 ins. zákona (1) Dlužník, který je právnickou osobou nebo fyzickou osobou - podnikatelem, je povinen podat insolvenční návrh bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděl nebo při náležité pečlivosti měl dozvědět o svém úpadku. (…) (2) Povinnost podle odstavce 1 mají i zákonní zástupci dlužníka a jeho statutární orgán a likvidátor dlužníka, který je právnickou osobou v likvidaci. Je-li těchto osob více a jsou-li oprávněny jednat jménem dlužníka samostatně, má tuto povinnost každá z nich. Insolvenční návrh podávají jménem dlužníka.
 40. 40. Testy insolvence 1. Rozdíl mezi splatnými peněžitými závazky a disponibilními prostředky (§ 3 odst. 3 ins.z. + vyhláška č. 190/2017 Sb.) 2. Má korporace závazky po splatnosti 30 (90) dnů? 3. Má majetek vyšší hodnoty než celkový objem všech závazků (splatných i nesplatných)? (významné pro platební neschopnost i předlužení Usnesení NS ze dne 15. 12. 2014, sp. zn. 29 NSČR 119/2014) 4. Je součet výsledků jejího hospodaření v současném a minulém období kladný nebo záporný? 5. Má vlastní kapitál vyšší než základní kapitál (pouze a.s.)? 6. Další (např. pracovní kapitál, dobytnost pohledávek, věřitelské riziko apod.)
 41. 41. Odpovědnost za škodu způsobenou nepodáním insolvenčního návrhu § 99 ins. zákona (1) Osoba, která v rozporu s ustanovením § 98 nepodala insolvenční návrh, odpovídá věřiteli za škodu nebo jinou újmu, kterou způsobí porušením této povinnosti. (2) Škoda nebo jiná újma podle odstavce 1 spočívá v rozdílu mezi v insolvenčním řízení zjištěnou výší pohledávky přihlášené věřitelem k uspokojení a částkou, kterou věřitel v insolvenčním řízení na uspokojení této pohledávky obdržel. (3) Osoba uvedená v odstavci 1 se odpovědnosti za škodu nebo jinou újmu podle odstavce 2 zprostí, jen prokáže-li, že porušení povinnosti podat insolvenční návrh nemělo vliv na rozsah částky určené k uspokojení pohledávky přihlášené věřitelem v insolvenčním řízení, nebo že tuto povinnost nesplnila vzhledem ke skutečnostem, které nastaly nezávisle na její vůli a které nemohla odvrátit ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze po ní spravedlivě požadovat.
 42. 42. Odpovědnost za škodu způsobenou nepodáním insolvenčního návrhu PRESUMPCE ZAVINĚNÍ DNEM, KDY ŠKODA VZNIKLA (NEJPOZDĚJI MOHLA VZNIKNOUT), JE DEN, KDY BYL PODÁN INSOLVENČNÍ NÁVRH POŠKOZENÝ MUSEL UPLATNIT SVOU POHLEDÁVKU ŘÁDNĚ PŘIHLÁŠKOU (NS, 29 Cdo 4269/2014)
 43. 43. Ručení členů orgánu při úpadku § 68 ZOK (1) Soud může na návrh insolvenčního správce nebo věřitele obchodní korporace rozhodnout, že člen nebo bývalý člen jejího statutárního orgánu ručí za splnění jejích povinností, jestliže a) bylo rozhodnuto, že obchodní korporace je v úpadku, a b) člen nebo bývalý člen statutárního orgánu obchodní korporace věděli nebo měli a mohli vědět, že je obchodní korporace v hrozícím úpadku podle jiného právního předpisu, a v rozporu s péčí řádného hospodáře neučinili za účelem jeho odvrácení vše potřebné a rozumně předpokladatelné. (2) Odstavec 1 se nepoužije na člena nebo bývalého člena statutárního orgánu obchodní korporace, kteří byli do funkce prokazatelně ustaveni za účelem odvrácení úpadku nebo jiné nepříznivé hospodářské situace obchodní korporace a svou funkci vykonávali s péčí řádného hospodáře.
 44. 44. Povinnosti při vyplácení zisku § 34 odst. 3 ZOK O vyplacení podílu na zisku rozhoduje statutární orgán. Je-li rozdělení zisku a podílů na zisku v rozporu s tímto zákonem, podíly na zisku se nevyplatí. Má se za to, že ti členové statutárního orgánu, kteří s vyplacením podílu na zisku v rozporu s tímto zákonem souhlasili, nejednali s péčí řádného hospodáře.
 45. 45. Test rozdělitelného zisku (s.r.o. a a.s.) § 161 odst. 4 a § 350 odst. 2 ZOK Částka k rozdělení mezi společníky nesmí překročit výši hospodářského výsledku posledního skončeného účetního období zvýšenou o nerozdělený zisk z předchozích období a sníženou o ztráty z předchozích období a o příděly do rezervních a jiných fondů v souladu s tímto zákonem a společenskou smlouvou/stanovami.
 46. 46. Test vlastního kapitálu (a.s.) § 350 odst. 1 ZOK Společnost nesmí rozdělit zisk ani jiné vlastní zdroje mezi akcionáře, pokud se ke dni skončení posledního účetního období vlastní kapitál vyplývající z řádné nebo mimořádné účetní závěrky nebo vlastní kapitál po tomto rozdělení sníží pod výši upsaného základního kapitálu zvýšeného o fondy, které nelze podle tohoto zákona nebo stanov rozdělit mezi akcionáře.
 47. 47. 48 Kontrolní orgán
 48. 48. „KONKURENCE ODPOVĚDNOSTI“ J. Lasák „odpovědnost za vzniklou újmu přechází na členy kontrolního orgánu v případě splnění podmínek uvedených v § 49 odst. 1 ZOK bez dalšího. Pokud by bylo zjištěno, že za vzniklou újmu neodpovídá žádný člen kontrolního orgánu, neboť všichni z nich jednali s péčí řádného hospodáře, pak se odpovědnost za újmu ‚nevrací‘ zpět na členy představenstva. Ti jsou odpovědnosti za takto vzniklou újmu zproštěni tím, že za podmínek stanovených v § 49 odst. 1 ZOK přešla na členy kontrolního orgánu obchodní korporace.
 49. 49. B. Havel dovozuje, že statutární orgán musí i přes zákonný zákaz jednání podle § 49 ZOK jednat s péčí řádného hospodáře a režim odpovědnosti se tak může vrátit zpět
 50. 50. 51 Veřejná obchodní společnost
 51. 51. § 108 ZOK (1) Každý společník je oprávněn domáhat se u soudu za společnost proti jinému společníkovi náhrady újmy, kterou společnosti způsobil, nebo splnění jeho případné povinnosti plynoucí ze smlouvy o vypořádání újmy podle § 53 odst. 3; ustanovení § 102 se použije přiměřeně. (2) Společník nemá právo domáhat se náhrady újmy proti jinému společníkovi podle odstavce 1, byla-li schválena smlouva o vypořádání újmy podle § 53 odst. 3, ledaže ten, kdo újmu společnosti způsobil, ji ovládá.
 52. 52. Ručení § 95 ZOK (1) Veřejná obchodní společnost je společnost alespoň dvou osob, které se účastní na jejím podnikání nebo správě jejího majetku a ručí za její dluhy společně a nerozdílně. § 111 ZOK (1) Po zániku účasti ve společnosti ručí společník jen za ty dluhy společnosti, které vznikly před zánikem jeho účasti.
 53. 53. Porušení zákazu konkurence • Zákonný ukládá všem společníkům § 109 ZOK (spol. smlouva může upravit odlišně)
 54. 54. 55 Komanditní společnost
 55. 55. RUČENÍ ZA DLUHY SPOLEČNOSTI § 118 (…) alespoň jeden společník ručí za její dluhy omezeně (dále jen „komanditista“) a alespoň jeden společník neomezeně (dále jen „komplementář“) § 122 Za dluhy společnosti ručí komanditista s ostatními společníky společně a nerozdílně do výše svého nesplaceného vkladu podle stavu zápisu v obchodním rejstříku. X komanditní suma (§ 129)
 56. 56. Lze zřejmě mezi komanditisty diferencovat tak, že někteří budou ručit do výše komanditní sumy a jiní do výše svého nesplaceného vkladu podle stavu zápisu v obchodním rejstříku
 57. 57. ZPROŠTĚNÍ SE RUČENÍ komanditista, který ručí do výše komanditní sumy nemá možnost zprostit se - jeho ručení se odvíjí od výše komanditní sumy zapsané v obchodním rejstříku v době, kdy jej věřitel vyzval k plnění. X Komanditista ručící podle § 122 (komanditní suma) se může zprostit povinnosti plnit z titulu ručení tím, že splní vkladovou povinnost a její splnění bude zapsáno do obchodního rejstříku
 58. 58. 59 Společnost s ručením omezeným
 59. 59. Společnická žaloba § 157 a násl. ZOK (1) Každý společník je oprávněn domáhat se za společnost náhrady újmy proti jednateli nebo splnění jeho případné povinnosti plynoucí z dohody podle § 53 odst. 3 a v těchto řízeních společnost zastupovat; to platí obdobně pro následný výkon rozhodnutí. (2) Společník nemá právo domáhat se náhrady újmy proti jednateli podle odstavce 1 tehdy, bylo- li o ní rozhodnuto podle § 53 odst. 3, ledaže ten, kdo újmu společnosti způsobil, je jejím jediným společníkem nebo osobou, která ji ovládá. (…)
 60. 60. Zákaz konkurence § 199 ZOK (1) Bez svolení všech společníků jednatel nesmí a) podnikat v předmětu činnosti nebo podnikání společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného, b) být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby s obdobným předmětem činnosti nebo podnikání nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern, nebo c) účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo podnikání. (2) Pokud všichni společníci při založení společnosti nebo v okamžiku zvolení jednatele byli jednatelem na některou z okolností podle odstavce 1 výslovně upozorněni nebo vznikla-li později a jednatel na ni písemně upozornil všechny společníky, má se za to, že jednatel činnost, které se zákaz týká, zakázanou nemá. To neplatí, pokud kterýkoli ze společníků vyslovil nesouhlas s činností jednatele podle odstavce 1 do jednoho měsíce ode dne, kdy na ni byl jednatelem upozorněn. (3) Společenská smlouva může se souhlasem všech společníků určit další omezení činnosti jednatele. (4) Společenská smlouva může určit, v jakém rozsahu se zákaz konkurence vztahuje také na společníky.
 61. 61. 62 Akciová společnost
 62. 62. Akcionářská žaloba § 371 a násl. ZOK (1) Každý kvalifikovaný akcionář (alespoň 3, 5, 1 % na základním kapitálu) je oprávněn se za společnost domáhat náhrady újmy proti členu představenstva nebo dozorčí rady, nebo splnění jejich případné povinnosti plynoucí z dohody podle § 53 odst. 3, anebo splacení emisního kursu proti akcionáři, který je v prodlení s jeho splácením, a v tomto řízení společnost zastupovat; to platí obdobně pro následný výkon rozhodnutí. (…)
 63. 63. Zákaz konkurence členů představenstva § 441 ZOK (1) Člen představenstva nesmí podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného. (2) Člen představenstva nesmí být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern. (3) Člen představenstva se nesmí účastnit na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti.
 64. 64. Zákaz konkurence členů představenstva § 442 ZOK (1) Pokud zakladatelé při založení společnosti nebo orgán oprávněný k volbě člena představenstva byli členem představenstva na některou z okolností podle § 441 výslovně upozorněni nebo vznikla-li tato skutečnost později a člen představenstva na ni písemně upozornil, má se za to, že tento člen představenstva činnost, které se zákaz týká, zakázanou nemá. To neplatí, pokud některý ze zakladatelů nebo orgán příslušný k jeho volbě vyslovil nesouhlas s činností podle § 441 do jednoho měsíce ode dne, kdy byl na okolnosti podle § 441 upozorněn. (2) Je-li člen představenstva volen valnou hromadou, uvede se upozornění podle odstavce 1 v pozvánce na valnou hromadu a na pořad jejího jednání musí být zařazeno hlasování o případném nesouhlasu podle odstavce 1. (3) Stanovy nebo rozhodnutí valné hromady mohou určit další omezení.
 65. 65. Zákaz konkurence členů dozorčí rady § 451 ZOK (1) Člen dozorčí rady nesmí podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného. (2) Člen dozorčí rady nesmí být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby s obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže jde o koncern. (3) Člen dozorčí rady se nesmí účastnit na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti.
 66. 66. Zákaz konkurence členů dozorčí rady § 452 (1) Pokud zakladatelé při založení společnosti byli členem dozorčí rady na některou z okolností podle § 451 výslovně upozorněni nebo vznikla-li tato skutečnost později a člen dozorčí rady na ni písemně upozornil, má se za to, že tento člen dozorčí rady činnost, které se zákaz týká, zakázanou nemá. To neplatí, pokud některý ze zakladatelů nebo orgán příslušný k jeho volbě vyslovil nesouhlas s činností podle § 451 do jednoho měsíce ode dne, kdy byl na okolnosti podle § 451 upozorněn. (2) Je-li člen dozorčí rady volen valnou hromadou, uvede se upozornění podle odstavce 1 v pozvánce na valnou hromadu a na pořad jejího jednání musí být zařazeno hlasování o případném nesouhlasu podle odstavce 1. (3) Stanovy nebo rozhodnutí valné hromady mohou určit další omezení.
 67. 67. 68 Družstvo
 68. 68. Členská žaloba § 584 ZOK (1) Každý člen je oprávněn domáhat se za družstvo náhrady újmy proti členovi orgánu družstva nebo splnění jejich případné povinnosti plynoucí z dohody podle § 53 odst. 3; to platí obdobně pro následný výkon rozhodnutí. (2) Člen nemá právo domáhat se náhrady újmy podle odstavce 1, bylo-li o ní rozhodnuto podle § 53 odst. 3. § 585 ZOK (1) Před uplatněním práva podle § 584 odst. 1 proti členovi představenstva informuje člen kontrolní komisi, byla-li zřízena; směřuje-li uplatnění práva proti členovi jiného orgánu družstva, informuje o této skutečnosti představenstvo. (2) Informovaný orgán uplatní právo na náhradu újmy bez zbytečného odkladu po doručení informace podle odstavce 1, jinak může člen toto právo uplatnit podle § 584 odst. 1 za družstvo sám.
 69. 69. 70 Zákaz konkurence člena představenstva § 710 ZOK (1) Člen představenstva nesmí podnikat v předmětu činnosti družstva, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody družstva pro jiného. (2) Člen představenstva nesmí být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se shodným předmětem činnosti nebo osoby v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern, společenství vlastníků jednotek nebo družstvo, jehož členy jsou pouze jiná družstva. (3) Člen představenstva nesmí být současně členem kontrolní komise družstva nebo jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za družstvo. (4) Stanovy nebo usnesení členské schůze mohou určit další omezení.
 70. 70. 71 Zákaz konkurence člena představenstva § 711 ZOK (1) Člen představenstva informuje předem družstvo o okolnostech podle § 710. (2) Pokud byli zakladatelé při založení družstva nebo členská schůze v okamžiku zvolení člena představenstva členem představenstva na některou z okolností podle § 710 výslovně upozorněni nebo vznikla-li později a člen představenstva na ni písemně upozornil, má se za to, že tento člen představenstva činnost, které se zákaz týká, zakázanou nemá. To neplatí, vyslovil-li některý ze zakladatelů nebo členská schůze nesouhlas s takovou činností do jednoho měsíce ode dne, kdy byl na okolnosti podle § 710 upozorněn.
 71. 71. 72 Smlouva o výkonu funkce
 72. 72. Definice smlouvy o výkonu funkce 73 ▪ závazkový právní vztah vznikající mezi OK a členem jejího orgánu ▪ nepojmenovaná smlouva § 1746 (2) NOZ ▪ ZOK: § 59-62
 73. 73. Náležitosti smlouvy o výkonu funkce 74 ▪ = ZOK nestanovuje žádné podstatné náležitosti smlouvy ▪ formální požadavek písemnosti pro kapitálové společnosti (§ 59 (2) ZOK) ▪ u osobních společností a družstev není forma stanovena
 74. 74. Fakultativní obsahové náležitosti smlouvy I. 75 ▪ výhody poskytované členům (automobil, mobilní telefon..) ▪ pojištění odpovědnosti a škodu způsobenou při výkonu funkce (tzv. D&O pojištění), úrazové pojištění ▪ ujednání o dovolené ▪ ujednání o náhradách za pracovní cesty ▪ podmínky pracovní neschopnosti překážky ve výkonu funkce na straně člena orgánu ▪ povinnost mlčenlivosti člena orgánu
 75. 75. Fakultativní obsahové náležitosti smlouvy I. 76 ▪ povinnost prohlubování kvalifikace člena orgánu (lze příspěvek na další vzdělávání) ▪ způsob vyplácení peněžité odměny (hotově/bankovním převodem) ▪ závazek společnosti vyplatit člen orgánu určitou částku při předčasném zániku funkce bez jeho přičinění (např. odvoláním) - tzv. zlaté padáky ▪ délka funkčního období, není-li určena ve SS ▪ ustanovení, že smlouva o výkonu funkce je uzavřena na dobu trvání funkce
 76. 76. 77 Souběh pracovního poměru a funkce statutárního orgánu v obchodní korporaci
 77. 77. Souběh pracovního poměru a funkce 78 ▪ NOZ ani ZOK výslovně souběhy nezakazují ▪ současná právní úprava: § 61 (3) ZOK - náznak, že souběh povolen, ale 2 názory odborné veřejnosti: ▪ povolen jako celek (obsahem pracovního poměru je obchodní vedení) ▪ povoleny jen ty souběhy, jejichž obsahem obchodní vedení není
 78. 78. Nález ÚS, sp.zn. I.ÚS 190/15 z 13.9.2016 79 ▪ osoby soukromého práva smí činit vše, co jim zákon nezakazuje ▪ zásada pacta sunt servanda ▪ autonomie vůle smluvních stran ▪ smluvní svoboda ▪ kritika praxe obecných soudů, které prohlašovaly souběžné pracovní smlouvy za neplatné
 79. 79. Velký senát Nejvyššího soudu, rozsudek ze dne 11. 4. 2018, sp. zn. 31 Cdo 4831/2017, 80 ▪ Výkon funkce člena statutárního orgánu obchodní korporace není způsobilým předmětem práce (nejde o závislou práci). ▪ Vznik, zánik ani obsah vztahu mezi členem statutárního orgánu a korporací se neřídí zákoníkem práce. ▪ Pracovní smlouva uzavřená na výkon činností, které spadají do náplně funkce člena statutárního orgánu, je neplatná pro rozpor se zákonem. ▪ Člen statutárního orgánu obchodní korporace může pro tuto obchodní korporaci vykonávat na základě pracovní smlouvy jiné činnosti, které nespadají do působnosti statutárního orgánu. ▪ Není-li pracovní smlouva uzavřená na činnosti spadající do působnosti statutárního orgánu platná, nezakládá členu statutárního orgánu ani nárok na mzdu nebo jiná plnění pracovněprávní povahy. ▪ Vztah mezi členem orgánu a obchodní korporací lze podřídit režimu zákoníku práce
 80. 80. Kogentní mantinely 81 ▪ ustanovení ZP jsou na výkon funkce člena orgánu obchodní korporace zásadně použitelná, a to do té míry, v které neodporují kogentním ustanovením NOZ a ZOK ▪ § 59 (2) ZOK = zákaz odpovědnosti člena orgánu ▪ způsoby zániku a vzniku funkce ▪ § 159 (1) NOZ = povinnost jednat s péčí řádného hospodáře
 81. 81. D&O pojištění 82
 82. 82. Definice D&O pojištění 83 ▪ Directors' and Officers' Liability Insurance ▪ = pojištění odpovědnosti členů statutárních orgánů a dozorčích rad obchodních společností ▪ účelem je chránit korporaci proti škodám způsobeným jí samotné jednáním jejích orgánů
 83. 83. Co standardně D&O pojištění kryje 84 ▪ kryje osobní povinnost členů orgánů obchodní společnosti či družstva nahradit újmu způsobenou porušením právních povinností při výkonu funkce ▪ vztahuje se pouze na nedbalostní úkon
 84. 84. Co je zahrnuto v pojistné ochraně 85 ▪ újma způsobená jinému (např. zákazník, dodavatel, věřitel) i samotné společnosti; ▪ náklady na právní ochranu; ▪ náklady na šetření; ▪ náklady na očištění jména; ▪ pokuty a penále; ▪ náhrada ztráty za účast na soudním jednání…
 85. 85. Co D&O pojištění nekryje 86 ▪ škoda vzniklá v důsledku porušení povinností vyplývajících pro odpovědnou osobu z pracovního poměru -> ZP ▪ škoda vzniklá v důsledku úmyslného porušení povinnosti pojištěnými osobami (podvod apod.) ▪ škoda vzniklá přímo ze sankcí uložených orgány státní správy v souladu s právními předpisy ▪ škoda ze soudního sporu existujícího již před uzavřením pojištění…
 86. 86. Přihlaste se k odběru našich novinek http://www.Fbadvokati.Cz/cs#newsletter-form + v patičce každé stránky:
 87. 87. www.fbadvokati.cz Mgr. Martin Kornel, Ph.D. Vedoucí advokát martin.kornel@fbadvokati.cz +420 724 514 095

×