Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Lokální distribuční soustavy a možnosti jejich využití v decetralizované energetice

564 views

Published on

Prezentace přibližuje technologický potenciál kombinace výroben elektřiny z OZE s lokálními distribučními soustavami (LDS), a poukazuje na jejich praktické využití a výhody.

Published in: Law
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Lokální distribuční soustavy a možnosti jejich využití v decetralizované energetice

 1. 1. Lokální distribuční soustavy a možnosti jejich využití v decentralizované energetice Veletrh AMPER 2019
 2. 2. Decentralizace distribuce energií jako příležitost pro developery SOBĚSTAČNOST 3 AGREGÁTOR TRHU FACILITY MANAGEMENT 2.0 AKUMULACE OZE LEVNÁ ELEKTŘINA MICROGRID SMART GRID SMART CONTRACTS
 3. 3. 4 Ilustrace: Aleks Sennwald (Sierra Club)
 4. 4. Kdy se zajímat o potenciál lokální distribuce? • komerční objekty s větší spotřebou elektřiny (průmyslové areály, obchodní centra, administrativní budovy) • rezidenční objekty s větším počtem odběrných míst (bytové domy, polyfunkční objekty, nově budované rezidenční čtvrti) 5
 5. 5. Proč? • lokální distribuce je v řadě případů investice s velmi rychlou návratností • posun od modelu „postav-prodej“ k prodeji navazujících služeb • synergické efekty (sdílení nákladů, naplnění energetického potenciálu objektů atd.) 6
 6. 6. Provozní modely systému lokální distribuce v ČR 1. LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVA (licencovaná distribuce – LDS) 2. SPOLEČNÉ ODBĚRNÉ MÍSTO (agregovaný spotřebitel) + PŘÍMÉ VEDENÍ jako způsob integrace výroben elektřiny do systému lokální distribuce 7
 7. 7. 1. LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVA (LDS) 8
 8. 8. Klíčové charakteristiky a výhody LDS • Snížení nákladů na připojení všech odběrných míst (jedna přípojka, jeden transformátor, náklady se rozpočítají na jednotlivá konečná odběrná místa) • Provozovatel vybírá poplatky za distribuci elektřiny v LDS (investice do LDS se může vrátit již za 1 – 2 roky jejího provozu) • Provozovatel má určitou flexibilitu v nastavení distribučních sazeb, a to v rámci podmínek cenových rozhodnutími ERÚ • Odběratel v LDS má volnost výběru dodavatele silové elektřiny 9
 9. 9. Podmínky provozu LDS • výstavba LDS (trafostanice, kabely, rozvaděče) nebo smluvní správa LDS (nájem, věcné břemeno) • splnění administrativních požadavků: • získání licence na distribuci elektřiny • vypracování a schválení podmínek provozování lokální distribuční soustavy • uzavření smluv s odběrateli, provozovatelem DS a obchodníky s elektřinu • plnění dalších povinností stanovených právními předpisy 10
 10. 10. Licence na distribuci elektřiny • vyplnění žádosti a přesná specifikace LDS - o jaké vedení jde, v jaké budově a parc. č., napěťové hladiny, délka vedení, přenosová kapacita v MW (formulář) • přílohy: revizní zpráva k LDS, podklady ke stavebnímu řízení (územní rozhodnutí, stavební povolení, kolaudační souhlas), potvrzení o neexistenci nedoplatků (FÚ, OSSZ, CS), krátký podnikatelský plán (1 A4), finanční bilance – výhled aktiv a pasiv na 6 let do budoucna) • ustanovení odpovědného zástupce • správní poplatek: 1 000 Kč (do 1 MW kapacity), 10 000 Kč nad 1 MW kapacity • doba trvání: 30 – 60 dnů ze zákona, v praxi do 3 týdnů • dobrá komunikace ze strany ERÚ 11
 11. 11. Podmínky provozování lokální distribuční soustavy • schvaluje ERÚ • komplexní dokument obsahující podmínky (obecné i technické) fungování LDS (podmínky připojení do LDS, fakturace poplatků za distribuci, omezování distribuce v mimořádných situacích, bezpečnost provozu, řízení LDS, údržba a odečty elektroměrů, hlášení) • rozsah a složitost závisí od velikosti komplexu, počtu odběrných míst, charakteru odběrných míst, zda budou do LDS připojeny výrobny elektřiny, atd. 12
 12. 12. Smluvní zajištění provozu LDS I Smlouvy uzavřené s odběrateli • Smlouva o připojení odběratele (zákazníka) k LDS - rezervovaný příkon, způsob a technické podmínky připojení, termín připojení, podíl odběratele na oprávněných nákladech PLDS za připojení (určeno vyhláškou) • Smlouva o zajištění služby distribuční soustavy (o distribuci) – výčet odběrných míst, termín zahájení poskytování služby, měření, odečty, úhrada poplatků za distribuci) 13
 13. 13. Smluvní zajištění provozu LDS II Smlouva uzavřená s provozovatelem regionální distribuční soustavy • Smlouva o připojení LDS k DS - rezervovaný příkon, napěťová hladina, způsob a technické podmínky připojení, termín připojení, podíl PLDS na oprávněných nákladech PDS za připojení (určeno vyhláškou) 14
 14. 14. Smluvní zajištění provozu LDS III Smlouva uzavřená s obchodníky s elektřinou • Rámcová smlouva o zajištění služby distribuční soustavy (o distribuci) • pokud mají odběratelé uzavřené s různými obchodníky s elektřinou smlouvy o sdružených službách, budou tito obchodníci platit provozovateli LDS poplatky za distribuci elektřiny • lze nastavit i úhradu poplatků prostřednictvím záloh (obchodník hradí cenu za distribuci elektřiny v LDS i pokud je konečný odběratel v prodlení s úhradou závazků vůči obchodníkovi) 15
 15. 15. Další povinnosti provozovatele LDS • registrovat se u operátora trhu do 30 dnů od získání licence na distribuci elektřiny • zajišťovat bezpečný provoz, údržbu a opravy LDS • instalace elektroměrů k jednotlivým odběrným místům LDS na svoje náklady • zajišťovat měření elektřiny a předávat naměřené údaje operátorovi trhu 1 x měsíčně na formuláři podle vyhlášky č. 408/2015 Sb., o trhu s elektřinou • dodržovat kvalitu dodávek elektřiny stanovenou právními předpisy (napětí, frekvence apod.) • zpracovávat a poskytovat údaje pro rozhodování ERÚ o cenách (tedy tržby, výdaje apod.) • předkládat ERÚ regulační výkazy 1 x ročně 16
 16. 16. 2. Společné odběrné místo • přes jedno odběrné místo napájeno více odběratelů (jeden fakturační elektroměr a několik podružných) 15Zdroj obrázku: http://www.cezbytovedomy.cz/slouceni-odbernych-mist-elektriny/
 17. 17. Výhody a nevýhody SOM • odběratelé si nemohou volně zvolit dodavatele silové elektřiny • provozovatel rozúčtuje spotřebu elektřiny mezi jednotlivé odběratele a naúčtuje přiměřenou náhradu nákladů za správu odběrného místa • zisk z provozu není na rozdíl od LDS jistý - prozatím nejasný výklad týkající se přípustné výše nákladů 18
 18. 18. Podmínky provozu SOM • výstavba infrastruktury (trafostanice, kabely, rozvaděče) nebo smluvní správa • není třeba licence na distribuci elektřiny ani na obchod s elektřinou (patří pod práva zákazníka podle EZ) 19
 19. 19. Smluvní zajištění provozu SOM I Smlouvy uzavřené s odběrateli • Smlouva o zajištění dodávek elektřiny – není smluvní typ (jedná se o nepojmenovanou smlouvu). Závazek dodávat elektřinu konečnému odběrateli, cenu za dodanou elektřinu, způsob fakturace, odečet naměřených hodnot a případně další podmínky. Smlouva uzavřená s provozovatelem regionální distribuční soustavy • Smlouva o připojení společného odběrného místa • rezervovaný příkon, napětí, způsob a technické podmínky připojení, termín připojení, podíl PLDS na oprávněných nákladech PDS za připojení (určeno vyhláškou) Smlouva uzavřená s obchodníkem s elektřinou • Smlouva o dodávce silové elektřiny/smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny 20
 20. 20. Integrace OZE do LDS a SOM – přímé vedení • výrobce elektřiny má právo dodávat elektřinu vyrobenou v jím provozované výrobně elektřiny ostatním účastníkům trhu s elektřinou nebo do jiných států prostřednictvím přenosové soustavy nebo distribuční soustavy, nebo přímým vedením • elektrické vedení zabezpečující přímé zásobování vlastních provozoven výrobce elektřiny, jeho ovládaných společností nebo zákazníků, a není vlastněno provozovatelem přenosové soustavy ani provozovatelem distribuční soustavy 21
 21. 21. Přímé vedení 22
 22. 22. Typické příklady využití • FVE na střeše bytového domu pro dodávky elektřiny jednotlivým vlastníkům/nájemníkům • FVE v rámci provozního areálu či průmyslové zóny pro dodávky elektřiny jednotlivým provozům a budovám • FVE v rámci uceleného souboru budov (např. obecních) 23
 23. 23. Výhody dodávek přímým vedením • není potřeba licence na distribuci elektřiny (oprávnění spadá pod práva výrobce) • na dodávky se nevztahují regulované složky ceny elektřiny • výrobce má z dodávek vyšší tržby • zákazník kupuje elektřinu za nižší ceny 24
 24. 24. Základní předpoklady • výrobna elektřiny, z níž mají být dodávky realizovány, je provozována držitelem licence na výrobu elektřiny • výrobce elektřiny je vlastníkem přímého vedení nebo k němu má užívací práva • při dodávkách elektřiny není využívaná distribuční soustava • k dodávkám se uzavírá smlouva s výrobcem elektřiny (podle 50 EZ) 25
 25. 25. Povinnosti výrobce využívajícího přímé vedení • povinnost dodržovat obecné povinnosti výrobce (dodržování kvality dodávané elektřiny podle PPPS/PPDS, registrace u OTE apod.) • dodržovat některé povinnosti obchodníka s elektřinou (vykazovat ERÚ úroveň kvality dodávek a služeb, zveřejňovat úroveň kvality dodávek a služeb, předávat OTE technické údaje ze smluv o dodávce apod.)
 26. 26. 27 VÝHODY LDS SOM PV Výběr poplatků za distribuci Administrativně jednodušší Nemusí být licence na distribuci elektřiny Návratnost investice průměrně za 1 – 2 roky Snížení nákladů za připojení většího počtu odběratelů Postačuje licence na výrobu elektřiny Volný výběr dodavatele elektřiny Vyšší marže za dodanou elektřinu Snížení nákladů za připojení většího počtu odběratelů Cena elektřiny pro odběratele je (většinou) nižší NEVÝHODY Vyšší administrativní náročnost Nemožnost volného výběru dodavatele elektřiny Výrobce musí splňovat některé administrativní povinnosti Nejednoznačná výše výnosů za přefakturaci Shrnutí
 27. 27. Co pro Vás můžeme udělat I 28 1) Pomůžeme vám vymyslet a nastavit provoz a parametry LDS tak, aby to ekonomicky dávalo smysl. LDS dává z hlediska facility managementu ekonomický smysl. Výnosy z distribučních poplatků dokáží při správném nastavení pokrýt počáteční investici již do 1 roku od zřízení. Konečná cena elektřiny přitom pro konečného odběratele zůstává levnější, než při odběru se sítě. Pomůžeme vám celý systém nastavit tak, aby byl ekonomicky co nejefektivnější. 2) Zastoupíme vás v licenčním řízení u Energetického regulačního úřadu Provoz LDS vyžaduje dle energetického zákona licenci na distribuci elektřiny. Díky našim zkušenostem pro Vás získáme licenci v nejkratším možném čase. 3) Pomůžeme vám smluvně nastavit vztahy s provozovatelem regionální distribuční soustavy (RDS). Provozovatelé RDS považují často připojování lokálních distribučních soustav za problematické z různých důvodu, zejména z důvodu nedostatku kapacity RDS. Jsme připravení Vás zastoupit u jednání s provozovatelem RDS, při nastavení smluvních vztahů s nim i v případném sporném řízení.
 28. 28. Co pro Vás můžeme udělat II 4) Pomůžeme vám s administrací vykazování vůči operátorovi trhu Aby Vám mohly být správně vypláceny ceny spojené s provozem LDS, stanovuje energetický zákon a jeho prováděcí vyhlášky vykazovací povinnosti držitele licence vůči operátorovi trhu. Pomůžeme Vám se s těmito povinnostmi vypořádat a v případě potřeby Vás zastoupíme i ve sporném řízení s operátorem trhu. 5) Pomůžeme vám sestavit řídicí dokumenty pro provozování distribuční soustavy Provozovatel LDS by měl vypracovat Pravidla provozování distribuční soustavy i další dokumenty jako je například havarijní plán. Jsme připraveni Vám k tomuto poskytnout právní podporu. 6) Připravíme smluvní dokumentaci k zajištění služeb LDS Konečně ve vztahu k uživatelům využívajícím služeb vaší distribuční soustavy vám připravíme smluvní dokumentaci k zajištění služeb LDS, popřípadě smluvní dokumentaci k provozu a údržbě elektrických přípojek na vymezeném území LDS. 29
 29. 29. Přihlaste se k odběru našich novinek https://www.fbadvokati.cz/cs#newsletter-form
 30. 30. www.fbadvokati.cz Jan Šrytr jan.srytr@frankbold.org Martin Maňák martin.manak@fbadvokati.cz

×