SlideShare a Scribd company logo
1 of 32
Download to read offline
Koncepce ochrany ovzduší
v České republice a jejich implementace
25. září 2017
Kurt Dědič, ředitel odboru ochrany ovzduší
Ministerstvo životního prostředí
Kvalita ovzduší – politika a legislativa
• Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší +
vyhlášky
Aktuální situace v realizaci
strategických dokumentů
• Střednědobá strategie zlepšování kvality
ovzduší v ČR
 Schválena usnesením vlády – prosinec 2015 (spolupráce s resorty)
 MŽP řídí naplňování NPSE, PZKO
• Národní program snižování emisí ČR
 Schválen usnesením vlády – prosinec 2015
 23 prioritních opatřeních (15 v sektoru doprava, 3 v sektoru lokální
vytápění domácností, 3 v sektoru energetika a průmysl, 2 v sektoru
zemědělství)
 dále 7 průřezových a 14 podpůrných opatření
 aktuálně 19 opatření bylo splněno nebo jsou průběžně plněna
 Vyhodnocení plnění NPSE – Zpráva o životním prostředí
• Programy zlepšování kvality ovzduší
 Vstoupily v platnost duben – červen 2016
 Proběhlo 20 jednání v rámci pracovních skupin (zapojení krajů, obcí s
rozšířenou působností a resortů: MD, MMR, MPO)
 Finanční nástroje (OPŽP, OPD, IROP, NPŽP, NZÚ, LIFE)
 Probíhá monitoring průběžného plnění opatření
 Příprava 1. vyhodnocení dle indikátorů – info bude na webu MŽP
Kvalita ovzduší v ČR
• Nejproblematičtější látky: B(a)P, PM10, PM2,5,
• Nejproblematičtější zdroje: domácnosti, doprava,
průmysl (lokálně) a přeshraniční přenos
Programy zlepšování kvality ovzduší
(PZKO)
• PZKO byly vydány poprvé za platnosti z.č. 86/2002 Sb. -
první vydány v roce 2004, několikrát aktualizovány,
vydávány samosprávou, platily do 1.pol roku 2016
• Zákon č. 201/2012 Sb. – zpřísnění opatření, za vydání
PZKO zodpovědně MŽP, vydávány v unifikované formě
• => zákon zavedl nová opatření – emisní stropy a
nové kompetence k významným vyjmenovaným
zdrojům znečištění
• => návaznost na opatření ze starých PZKO dle z.č.
86/2002
Nové PZKO
• Referenční rok 2011 (rozptylová studie, nastavení
opatření)
• Analytická část (emisně imisní analýzy, příčiny
znečištění, vyhodnocení starých PZKO)
• Návrhová část – na řešené znečišťující látky (cíle)
nastavena opatření pomocí rozptylové studie –
modelově sestavena způsobem aby aplikací stanovených
opatření došlo k dosažení imisních limitů
• Do 2020 – čas potřebný k realizaci opatření +
strategický milník dle sdělení Komise z prosince 2013
PZKO Opatření: Emisní stropy
Pro stacionární zdroje (TZL - propojené s ostatními polutanty):
 Stanoveny pro skupiny stacionárních zdrojů s významem imisním
příspěvkem k překročení IL (PM10) v daném území
(identifikovány pomocí rozptylové studie)
 Naplnění – krajské úřady uložení dodatečných opatření zdrojům v
povolení (pro stávající i nové zdroje)
Pro dopravu (PM10 - propojené s ostatními polutanty):
 Stanoveny jako % snížení emisí PM10 z dopravy do roku 2020
(v porovnání s 2011), Stanoveny pouze pro obydlená území obcí
nad 5000 obyvatel s překročeným IL
 Naplnění – všichni gestoři pomocí dopravních technicko-
organizačních opatření stanovených v PZKO
Opatření PZKO: Zdroje s významným
příspěvkem k překročení imisního limitu
• Stanoveny rozptylovou studií, významnost
stanovena vzhledem k imisnímu příspěvku PM10
• Naplnění:
Podle § 13 odst. 1 zákona krajský úřad prověří
možnost zpřísnění podmínek provozu u zdrojů,
u kterých byl při zpracování PZKO identifikován
významný příspěvek k překročení imisního limitu.
Zjistí-li, že to umožní prokazatelně snížit úroveň
znečištění bez vynaložení nepřiměřených nákladů ze
strany provozovatele, rozhodne o změně
povolení provozu.
Technická a organizační opatření PZKO
• Dopravní opatření (obchvaty, rozvoj bezemisních a
nízkoemisních způsobů dopravy, vyvedení dopravy mimo
obytnou zástavbu, preference MHD, omezování dopravy
selektivními zákazy…)
• Opatření na vyjmenovaných zdrojích (emisní
koncentrace a technické podmínky provozu pokud možné
a ekonom. přijatelné dle BAT, CZ08A a CZ08Z na úrovni
dolní poloviny intervalu ze Závěrů o BAT)
• Opatření podporující výměnu lokálních topenišť a
úspory energií (i doplňkové zdroje tepla – ekodesign)
• Ostatní (územní plánování, zeleň, osvěta…)
Pracovní skupiny k PZKO = metodická
podpora a monitoring
• Členové: zástupci gestorů opatření (ORP, kraje,
ministerstva)
• Cíl: koordinovat postup při realizaci opatření, monitorovat
plnění, poskytovat součinnost a informace
• Uskutečněna 2 zasedání (podzim 2016, jaro 2017, další
naplánováno na konec roku 2017), konzultace probíhají
průběžně
• => výstupy podnětem pro dotační programy MŽP a
jednání os ostatními ústředními úřady
• Zápisy viz: http://mzp.cz/cz/statut_pracovnich_skupin_ovzdusi
Finanční podpora implementace PZKO -
Národní program Životní prostředí
Výzva č. 2/2016 (prioritní oblast 5 NPŽP)
• Trvání výzvy: 5.2. – 30.11. 2016
• Oprávnění příjemci: obce
• Období realizace 31. 12. 2017.
• Podporované aktivity v rámci výzvy: zpracování
studií proveditelnosti pro zavádění NEZ
• Alokace: 10 mil. Kč
• Schválená dotace: Brno, Písek, Ostrava
Národní program Životní prostředí
Výzva č. 9/2017 (prioritní oblast 5 NPŽP)
• Trvání výzvy: 5.5. 2017 – 27.9. 2017
• Oprávnění příjemci: obce
• Období realizace projektu: do 31.12. 2020
• Podporované aktivity v rámci výzvy: studie
proveditelnosti NEZ, studie proveditelnosti
regulačních řádů, plány udržitelné městské
mobility
• Alokace: 10 mil. Kč
Národní program Životní prostředí
Výzva č. 8/2017 (prioritní oblast 2 NPŽP)
• Trvání výzvy: 5.5. 2017 – 20.10. 2017
• Oprávnění příjemci: prioritní ORP dle PZKO + kraje
• Období realizace projektu: do 31. 12. 2020.
• Podporované aktivity v rámci výzvy: zpracování
akčního plánu a realizace opatření PZKO
(personální výdaje – projektový manažer)
• Alokace: 100 mil. Kč
Operační program Životní prostředí
Prioritní osa 2
3 specifické cíle – cca. 13 mld. Kč
• SC 2.1. – kotlíkové dotace (9 mld. Kč)
• SC 2.2. – snižování emisí z průmyslových a
zemědělských zdrojů (3,5 mld. Kč)
• SC 2.3. – monitoring (0,5 mld. Kč)
Kotlíkové dotace
Podíl obnovitelných zdrojů energie (OZE) v krajích:
- před realizací výměn průměr 34 %
- po realizaci výměn průměr 40 %
Data za 1. výzvu, údaje z modelu z
vyhodnocených žádostí (cca 23 000)
37 % projektů v prioritní oblasti
Úspora emisí vybraných indikátorů
TZL 1 309 t/rok
prekurzory PM2,5 125 t/rok
benzo(a)pyren 0,7 t/rok
CO2 169 t/rok
Kotlíkové dotace
Rozdělení typů kotlů podle krajů
Přeshraniční znečištění v ČR
ČR/PL spolupráce
• Česko polská Komise (1998) – vládní úroveň
• Česko polská pracovní skupina pro ochranu
ovzduší – expertní skupina, od roku 2009 zasedá každý
rok (proběhlo již 6 jednání)
• Cíl: předávat informace, vzájemně koordinovat politiku
a dotační podporu
• Výstupy: společné projekty CleanBorder, AirSilesia,
LIFE Malopolska
• Výstupy: zpřísnění legislativy – požadavky na
domácnosti a paliva (vč. kontrol domácností),
nízkoemisní zóny, nastavení dotační politiky
Lokální vytápění domácností
Emise PM2,5
Zdroj: data ČHMU
Zdroj: data ČHMU
Emise Benzo(a)pyrenu v roce 2014
Spalovací zdroje
Legislativní nástroje
• Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (stav
2012 – 2016):
a. stanovení požadavků na „kotle“(zdroje do 300 kW,
které slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu
ústředního vytápění), umisťované na trh,
b. provoz „kotlů“ po 1.9. 2022 pouze plnících požadavky
přílohy č. 10 – 3. třída ČSN EN 303-5,
c. kontrola technického stavu a provozu „kotle“,
d. požadavky na kvalitu paliv.
Legislativní nástroje - novela
• Zákon č. 369/2016, kterým se mění zákon č.
201/2012 Sb., o ochraně ovzduší:
a. zavedení možnosti kontroly zdrojů v domácnostech (§
17 odst. 2),
b. stanovení požadavků na topidla na pevná paliva (bez
výměníku), umisťované na trh, od r. 2020
(Ekodesign),
c. zpřesnění ustanovení § 17 odst. 1 písm. h) ke
kontrole technického stavu a provozu „kotlů“
(sankce za neoprávněnou kontrolu, kontrola kotlů
neznámých výrobců).
Uvádění na trh
• Od 1.1.2014 – jen kotle na pevná paliva
minimálně 3. třídy (emisí) ČSN EN 303-5,
kapalná a plynná paliva podle NOx a CO
• Od 1. 1. 2018 – kotle na pevná paliva 4. a
vyšší třídy
• Od 1. 1. 2020 – nahrazeno požadavky
nařízení Komise 2015/1189 k ekodesignu
kotlů na tuhá paliva
• Od. 1.1.2020 regulace také topidel na pevná
paliva (urychlení vstupu v platnost nařízení
2015/1185 k ekodesignu topidel o 2 roky)
Povinné kontroly technického stavu a
provozu
dle § 17 odst. 1 písm. h)
• Spalovací stacionární zdroj od 10 – 300 kW včetně
připojený na teplovodní soustavu ústředního
vytápění
• 1. kontrola do konce roku 2016
• Následně minimálně každé dva roky
• ORP si může od 1. 1. 2017 vyžádat protokol o
kontrole zdroje odborně způsobilou osobou
Odborně způsobilá osoba
• Dobrovolný seznam zpravuje Hospodářská komora ČR
ve spolupráci s APTT aj. subjekty (klastr Česká
peleta)
• Musí být proškolena výrobcem zdroje (optimálně by
měl prokázat dokladem)
• Může kontrolovat pouze kotle daného výrobce na
které byl proškolen, anebo
• v případě, že výrobce již neexistuje či odborně
způsobilou osobu neurčil, může odborně způsobilá
osoba kontrolovat stejné typy kotlů na které má
udělený certifikát od jiného výrobce
Doklad o kontrole
• Formát bude stanoven prováděcím předpisem (novela
vyhlášky č. 415/2012)
• Musí být uveden výsledek kontroly
 zda je kotel instalován, provozován a
udržován v souladu s pokyny výrobce a
požadavky zákona o ochraně ovzduší
• Shoda s minimálními emisními požadavky uvedenými
v příloze č. 11 zákona o ochraně ovzduší
• Doporučení (při nalezení nedostatků či potenciálu
zlepšení- AKU, regulátor tahu aj.)
• Zda bylo identifikováno spalování jiného paliva než,
které určil výrobce, popř. zda je indikováno spalování
odpadu
• Protokol o kontrole musí majitel na vyžádání předložit
ORP od 1. ledna 2017
Doklad o kontrole
Kontroly domácností
§ 17 odst. 2
• Usnesení Vlády České republiky ze dne 24. 7. 2013 č. k
návrhu Zastupitelstva Moravskoslezského kraje na vydání
zákona, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o
ochraně ovzduší:
Vláda (…) ukládá ministru životního prostředí zevrubně
analyzovat problematiku zkvalitňování ovzduší obcí, které
je ovlivňováno spalováním nekvalitního paliva, a to
rovněž s přihlédnutím k zahraničním zkušenostem a
technickým možnostem kontroly, a vládě do 30.
listopadu 2013 předložit legislativní návrhy
umožňující řešit danou problematiku bez zásahů do
základních ústavních práv.
Kontroly domácností
§ 17 odst. 2
§ 17 odst. 2 (kráceno)
Při důvodném podezření na porušení některé povinnosti podle
zákona, které nelze prokázat bez provedení kontroly spalovacího
stacionárního zdroje, jeho příslušenství nebo používaných paliv,
obecní úřad ORP provozovatele na tuto skutečnost písemně
upozorní a poučí jej o povinnostech podle zákona a o následcích
opakovaného důvodného podezření na jejich porušení v podobě
provedení kontroly. Pokud opakovaně vznikne důvodné
podezření, že tento provozovatel nadále nebo opětovně porušuje
některou z povinností podle zákona, je kontrolující oprávněn
vstoupit do jeho obydlí za účelem kontroly dodržování povinností
podle tohoto zákona. Vlastník nebo uživatel těchto prostor je
povinen umožnit kontrolujícímu přístup ke spalovacímu
stacionárnímu zdroji, jeho příslušenství a používaným
palivům.
Kontroly domácností
§ 17 odst. 2
Kontrola je prováděna podle zákona č. 255/2012 Sb.,
o kontrole.
Kontrolu je možné zahájit na místě (tedy bez předchozího
ohlášení).
Předpokládá se možnost účasti osoby pověřené výrobcem či
dovozcem kotle k provádění kontrol technického stavu a
provozu podle § 17 odst. 1 písm. h)
Možnosti prokázání spalování odpadu – zbytky v popelu,
odběr a provedení analýz popela.
Děkuji za pozornost.

More Related Content

Similar to Kurt Dědič (MŽP) - Koncepce ochrany ovzduší v ČR a jejich implementace

Prof. Jiřina Jílková: Koordinace nástrojů ochrany klimatu a ovzduší
Prof. Jiřina Jílková: Koordinace nástrojů ochrany klimatu a ovzdušíProf. Jiřina Jílková: Koordinace nástrojů ochrany klimatu a ovzduší
Prof. Jiřina Jílková: Koordinace nástrojů ochrany klimatu a ovzdušíSlovak Governance Institute
 
PRCH - metodika dotací 2017
PRCH - metodika dotací 2017PRCH - metodika dotací 2017
PRCH - metodika dotací 2017Radek Maca
 
Aktuální možnosti podpory výzkumu a vývoje
Aktuální možnosti podpory výzkumu a vývojeAktuální možnosti podpory výzkumu a vývoje
Aktuální možnosti podpory výzkumu a vývojeeNovation s.r.o.
 
čEsko polská přeshraniční spolupráce
čEsko polská přeshraniční spoluprácečEsko polská přeshraniční spolupráce
čEsko polská přeshraniční spolupráceMartin Bohuněk
 
2 Logistika ZD
2 Logistika ZD2 Logistika ZD
2 Logistika ZDpavelborek
 
EPR2014: Implementace ESIF v programovém období 2014-2020 (D. Nohejlová)
EPR2014: Implementace ESIF v programovém období 2014-2020 (D. Nohejlová)EPR2014: Implementace ESIF v programovém období 2014-2020 (D. Nohejlová)
EPR2014: Implementace ESIF v programovém období 2014-2020 (D. Nohejlová)Regionální Rada Moravskoslezsko
 
Program ZÉTA - seminář před vyhlášením veřejné soutěže
Program ZÉTA - seminář před vyhlášením veřejné soutěžeProgram ZÉTA - seminář před vyhlášením veřejné soutěže
Program ZÉTA - seminář před vyhlášením veřejné soutěžeTechnologická agentura ČR
 
Praxe a zkušenosti se současným způsobem hodnocení programů v ČR
Praxe a zkušenosti se současným způsobem hodnocení programů v ČRPraxe a zkušenosti se současným způsobem hodnocení programů v ČR
Praxe a zkušenosti se současným způsobem hodnocení programů v ČRMEYS, MŠMT in Czech
 
Prezentace SemtinZone old
Prezentace SemtinZone oldPrezentace SemtinZone old
Prezentace SemtinZone oldMartin Jerie
 
Příloha č. 1 / Postoje poskytovatelů k jednotnému přístupu vykazování nepřímy...
Příloha č. 1 / Postoje poskytovatelů k jednotnému přístupu vykazování nepřímy...Příloha č. 1 / Postoje poskytovatelů k jednotnému přístupu vykazování nepřímy...
Příloha č. 1 / Postoje poskytovatelů k jednotnému přístupu vykazování nepřímy...MŠMT IPN KREDO
 
5 Prezentace Spolchemie BV BOZP 2022.pdf
5 Prezentace Spolchemie BV BOZP 2022.pdf5 Prezentace Spolchemie BV BOZP 2022.pdf
5 Prezentace Spolchemie BV BOZP 2022.pdfpavelborek
 
Prezentace BV Spolchemie.pdf
Prezentace BV Spolchemie.pdfPrezentace BV Spolchemie.pdf
Prezentace BV Spolchemie.pdfpavelborek
 
NAŠE VÝBORY A PRACOVNÍ SKUPINY: Výbor pro management chemických látek
NAŠE VÝBORY A PRACOVNÍ SKUPINY: Výbor pro management chemických látekNAŠE VÝBORY A PRACOVNÍ SKUPINY: Výbor pro management chemických látek
NAŠE VÝBORY A PRACOVNÍ SKUPINY: Výbor pro management chemických látekpavelborek
 
Výbor pro dotační tituly a podporu VaVaI
Výbor pro dotační tituly a podporu VaVaIVýbor pro dotační tituly a podporu VaVaI
Výbor pro dotační tituly a podporu VaVaIpavelborek
 
Prezentace k 1. veřejné soutěži programu ZÉTA
Prezentace k 1. veřejné soutěži programu ZÉTAPrezentace k 1. veřejné soutěži programu ZÉTA
Prezentace k 1. veřejné soutěži programu ZÉTATechnologická agentura ČR
 
IPN Metodika PROJECT Past, Present, Future
IPN Metodika PROJECT Past, Present, FutureIPN Metodika PROJECT Past, Present, Future
IPN Metodika PROJECT Past, Present, FutureMEYS, MŠMT in Czech
 
Prezentace SemtinZone
Prezentace SemtinZonePrezentace SemtinZone
Prezentace SemtinZoneMartin Jerie
 
Hodnocení v rámcových programech EU pro výzkum, vývoj a inovace
Hodnocení v rámcových programech EU pro výzkum, vývoj a inovaceHodnocení v rámcových programech EU pro výzkum, vývoj a inovace
Hodnocení v rámcových programech EU pro výzkum, vývoj a inovaceMEYS, MŠMT in Czech
 

Similar to Kurt Dědič (MŽP) - Koncepce ochrany ovzduší v ČR a jejich implementace (20)

Prof. Jiřina Jílková: Koordinace nástrojů ochrany klimatu a ovzduší
Prof. Jiřina Jílková: Koordinace nástrojů ochrany klimatu a ovzdušíProf. Jiřina Jílková: Koordinace nástrojů ochrany klimatu a ovzduší
Prof. Jiřina Jílková: Koordinace nástrojů ochrany klimatu a ovzduší
 
EPR2014: Možnosti pro školy (K. Hlostová)
EPR2014: Možnosti pro školy (K. Hlostová)EPR2014: Možnosti pro školy (K. Hlostová)
EPR2014: Možnosti pro školy (K. Hlostová)
 
PRCH - metodika dotací 2017
PRCH - metodika dotací 2017PRCH - metodika dotací 2017
PRCH - metodika dotací 2017
 
Aktuální možnosti podpory výzkumu a vývoje
Aktuální možnosti podpory výzkumu a vývojeAktuální možnosti podpory výzkumu a vývoje
Aktuální možnosti podpory výzkumu a vývoje
 
čEsko polská přeshraniční spolupráce
čEsko polská přeshraniční spoluprácečEsko polská přeshraniční spolupráce
čEsko polská přeshraniční spolupráce
 
2 Logistika ZD
2 Logistika ZD2 Logistika ZD
2 Logistika ZD
 
EPR2014: Implementace ESIF v programovém období 2014-2020 (D. Nohejlová)
EPR2014: Implementace ESIF v programovém období 2014-2020 (D. Nohejlová)EPR2014: Implementace ESIF v programovém období 2014-2020 (D. Nohejlová)
EPR2014: Implementace ESIF v programovém období 2014-2020 (D. Nohejlová)
 
Program ZÉTA - seminář před vyhlášením veřejné soutěže
Program ZÉTA - seminář před vyhlášením veřejné soutěžeProgram ZÉTA - seminář před vyhlášením veřejné soutěže
Program ZÉTA - seminář před vyhlášením veřejné soutěže
 
Praxe a zkušenosti se současným způsobem hodnocení programů v ČR
Praxe a zkušenosti se současným způsobem hodnocení programů v ČRPraxe a zkušenosti se současným způsobem hodnocení programů v ČR
Praxe a zkušenosti se současným způsobem hodnocení programů v ČR
 
Prezentace SemtinZone old
Prezentace SemtinZone oldPrezentace SemtinZone old
Prezentace SemtinZone old
 
Příloha č. 1 / Postoje poskytovatelů k jednotnému přístupu vykazování nepřímy...
Příloha č. 1 / Postoje poskytovatelů k jednotnému přístupu vykazování nepřímy...Příloha č. 1 / Postoje poskytovatelů k jednotnému přístupu vykazování nepřímy...
Příloha č. 1 / Postoje poskytovatelů k jednotnému přístupu vykazování nepřímy...
 
Implementace ESA 2010
Implementace ESA 2010Implementace ESA 2010
Implementace ESA 2010
 
5 Prezentace Spolchemie BV BOZP 2022.pdf
5 Prezentace Spolchemie BV BOZP 2022.pdf5 Prezentace Spolchemie BV BOZP 2022.pdf
5 Prezentace Spolchemie BV BOZP 2022.pdf
 
Prezentace BV Spolchemie.pdf
Prezentace BV Spolchemie.pdfPrezentace BV Spolchemie.pdf
Prezentace BV Spolchemie.pdf
 
NAŠE VÝBORY A PRACOVNÍ SKUPINY: Výbor pro management chemických látek
NAŠE VÝBORY A PRACOVNÍ SKUPINY: Výbor pro management chemických látekNAŠE VÝBORY A PRACOVNÍ SKUPINY: Výbor pro management chemických látek
NAŠE VÝBORY A PRACOVNÍ SKUPINY: Výbor pro management chemických látek
 
Výbor pro dotační tituly a podporu VaVaI
Výbor pro dotační tituly a podporu VaVaIVýbor pro dotační tituly a podporu VaVaI
Výbor pro dotační tituly a podporu VaVaI
 
Prezentace k 1. veřejné soutěži programu ZÉTA
Prezentace k 1. veřejné soutěži programu ZÉTAPrezentace k 1. veřejné soutěži programu ZÉTA
Prezentace k 1. veřejné soutěži programu ZÉTA
 
IPN Metodika PROJECT Past, Present, Future
IPN Metodika PROJECT Past, Present, FutureIPN Metodika PROJECT Past, Present, Future
IPN Metodika PROJECT Past, Present, Future
 
Prezentace SemtinZone
Prezentace SemtinZonePrezentace SemtinZone
Prezentace SemtinZone
 
Hodnocení v rámcových programech EU pro výzkum, vývoj a inovace
Hodnocení v rámcových programech EU pro výzkum, vývoj a inovaceHodnocení v rámcových programech EU pro výzkum, vývoj a inovace
Hodnocení v rámcových programech EU pro výzkum, vývoj a inovace
 

More from Frank Bold

Věcný záměr nového stavebního zákona
Věcný záměr nového stavebního zákonaVěcný záměr nového stavebního zákona
Věcný záměr nového stavebního zákonaFrank Bold
 
Právní kontext zadávání veřejných zakázek - vybrané aspekty
Právní kontext zadávání veřejných zakázek - vybrané aspektyPrávní kontext zadávání veřejných zakázek - vybrané aspekty
Právní kontext zadávání veřejných zakázek - vybrané aspektyFrank Bold
 
Lokální distribuční soustavy a možnosti jejich využití v decetralizované ener...
Lokální distribuční soustavy a možnosti jejich využití v decetralizované ener...Lokální distribuční soustavy a možnosti jejich využití v decetralizované ener...
Lokální distribuční soustavy a možnosti jejich využití v decetralizované ener...Frank Bold
 
Nepodcenujte smlouvy o sluzbach v cloudu
Nepodcenujte smlouvy o sluzbach v clouduNepodcenujte smlouvy o sluzbach v cloudu
Nepodcenujte smlouvy o sluzbach v clouduFrank Bold
 
Změny územních plánů pohled z praxe právníka
Změny územních plánů pohled z praxe právníkaZměny územních plánů pohled z praxe právníka
Změny územních plánů pohled z praxe právníkaFrank Bold
 
Smlouvy mezi developery a obcemi při realizaci stavebních záměrů
Smlouvy mezi developery a obcemi při realizaci stavebních záměrůSmlouvy mezi developery a obcemi při realizaci stavebních záměrů
Smlouvy mezi developery a obcemi při realizaci stavebních záměrůFrank Bold
 
Jsou developerské smlouvy legální
Jsou developerské smlouvy legálníJsou developerské smlouvy legální
Jsou developerské smlouvy legálníFrank Bold
 
Pohled právníka na připravované změny v rámci novely ZPOZE
Pohled právníka na připravované změny v rámci novely ZPOZEPohled právníka na připravované změny v rámci novely ZPOZE
Pohled právníka na připravované změny v rámci novely ZPOZEFrank Bold
 
Nastavení smluvních podmínek - veřejné zakázky
Nastavení smluvních podmínek - veřejné zakázkyNastavení smluvních podmínek - veřejné zakázky
Nastavení smluvních podmínek - veřejné zakázkyFrank Bold
 
Zadávání veřejných zakázek
Zadávání veřejných zakázekZadávání veřejných zakázek
Zadávání veřejných zakázekFrank Bold
 
Elektronicka fakturace pri zadavani verejnych zakazek
Elektronicka fakturace pri zadavani verejnych zakazekElektronicka fakturace pri zadavani verejnych zakazek
Elektronicka fakturace pri zadavani verejnych zakazekFrank Bold
 
Odpovednost clenu organu
Odpovednost clenu organuOdpovednost clenu organu
Odpovednost clenu organuFrank Bold
 
Kontroly překompenzací provozní podpory OZE
Kontroly překompenzací provozní podpory OZEKontroly překompenzací provozní podpory OZE
Kontroly překompenzací provozní podpory OZEFrank Bold
 
Pořízení a renovace vozového parku veřejným zadavatelem
Pořízení a renovace vozového parku veřejným zadavatelemPořízení a renovace vozového parku veřejným zadavatelem
Pořízení a renovace vozového parku veřejným zadavatelemFrank Bold
 
Pravni aspekty provozovani elektromobility
Pravni aspekty provozovani elektromobilityPravni aspekty provozovani elektromobility
Pravni aspekty provozovani elektromobilityFrank Bold
 
Investice do inovací
Investice do inovacíInvestice do inovací
Investice do inovacíFrank Bold
 
Smlouvy mezi obcemi ainvestory – limity z hlediska veřejného práva
Smlouvy mezi obcemi ainvestory – limity z hlediska veřejného právaSmlouvy mezi obcemi ainvestory – limity z hlediska veřejného práva
Smlouvy mezi obcemi ainvestory – limity z hlediska veřejného právaFrank Bold
 
Plánovací smlouvy developerů s obcemi
Plánovací smlouvy developerů s obcemiPlánovací smlouvy developerů s obcemi
Plánovací smlouvy developerů s obcemiFrank Bold
 
Smlouvy obcí s developery – rizika, možnosti a meze uzavírání smluv developer...
Smlouvy obcí s developery – rizika, možnosti a meze uzavírání smluv developer...Smlouvy obcí s developery – rizika, možnosti a meze uzavírání smluv developer...
Smlouvy obcí s developery – rizika, možnosti a meze uzavírání smluv developer...Frank Bold
 
Rizika, možnosti a meze uzavírání smluv developerů s obcemi
Rizika, možnosti a meze uzavírání smluv developerů s obcemiRizika, možnosti a meze uzavírání smluv developerů s obcemi
Rizika, možnosti a meze uzavírání smluv developerů s obcemiFrank Bold
 

More from Frank Bold (20)

Věcný záměr nového stavebního zákona
Věcný záměr nového stavebního zákonaVěcný záměr nového stavebního zákona
Věcný záměr nového stavebního zákona
 
Právní kontext zadávání veřejných zakázek - vybrané aspekty
Právní kontext zadávání veřejných zakázek - vybrané aspektyPrávní kontext zadávání veřejných zakázek - vybrané aspekty
Právní kontext zadávání veřejných zakázek - vybrané aspekty
 
Lokální distribuční soustavy a možnosti jejich využití v decetralizované ener...
Lokální distribuční soustavy a možnosti jejich využití v decetralizované ener...Lokální distribuční soustavy a možnosti jejich využití v decetralizované ener...
Lokální distribuční soustavy a možnosti jejich využití v decetralizované ener...
 
Nepodcenujte smlouvy o sluzbach v cloudu
Nepodcenujte smlouvy o sluzbach v clouduNepodcenujte smlouvy o sluzbach v cloudu
Nepodcenujte smlouvy o sluzbach v cloudu
 
Změny územních plánů pohled z praxe právníka
Změny územních plánů pohled z praxe právníkaZměny územních plánů pohled z praxe právníka
Změny územních plánů pohled z praxe právníka
 
Smlouvy mezi developery a obcemi při realizaci stavebních záměrů
Smlouvy mezi developery a obcemi při realizaci stavebních záměrůSmlouvy mezi developery a obcemi při realizaci stavebních záměrů
Smlouvy mezi developery a obcemi při realizaci stavebních záměrů
 
Jsou developerské smlouvy legální
Jsou developerské smlouvy legálníJsou developerské smlouvy legální
Jsou developerské smlouvy legální
 
Pohled právníka na připravované změny v rámci novely ZPOZE
Pohled právníka na připravované změny v rámci novely ZPOZEPohled právníka na připravované změny v rámci novely ZPOZE
Pohled právníka na připravované změny v rámci novely ZPOZE
 
Nastavení smluvních podmínek - veřejné zakázky
Nastavení smluvních podmínek - veřejné zakázkyNastavení smluvních podmínek - veřejné zakázky
Nastavení smluvních podmínek - veřejné zakázky
 
Zadávání veřejných zakázek
Zadávání veřejných zakázekZadávání veřejných zakázek
Zadávání veřejných zakázek
 
Elektronicka fakturace pri zadavani verejnych zakazek
Elektronicka fakturace pri zadavani verejnych zakazekElektronicka fakturace pri zadavani verejnych zakazek
Elektronicka fakturace pri zadavani verejnych zakazek
 
Odpovednost clenu organu
Odpovednost clenu organuOdpovednost clenu organu
Odpovednost clenu organu
 
Kontroly překompenzací provozní podpory OZE
Kontroly překompenzací provozní podpory OZEKontroly překompenzací provozní podpory OZE
Kontroly překompenzací provozní podpory OZE
 
Pořízení a renovace vozového parku veřejným zadavatelem
Pořízení a renovace vozového parku veřejným zadavatelemPořízení a renovace vozového parku veřejným zadavatelem
Pořízení a renovace vozového parku veřejným zadavatelem
 
Pravni aspekty provozovani elektromobility
Pravni aspekty provozovani elektromobilityPravni aspekty provozovani elektromobility
Pravni aspekty provozovani elektromobility
 
Investice do inovací
Investice do inovacíInvestice do inovací
Investice do inovací
 
Smlouvy mezi obcemi ainvestory – limity z hlediska veřejného práva
Smlouvy mezi obcemi ainvestory – limity z hlediska veřejného právaSmlouvy mezi obcemi ainvestory – limity z hlediska veřejného práva
Smlouvy mezi obcemi ainvestory – limity z hlediska veřejného práva
 
Plánovací smlouvy developerů s obcemi
Plánovací smlouvy developerů s obcemiPlánovací smlouvy developerů s obcemi
Plánovací smlouvy developerů s obcemi
 
Smlouvy obcí s developery – rizika, možnosti a meze uzavírání smluv developer...
Smlouvy obcí s developery – rizika, možnosti a meze uzavírání smluv developer...Smlouvy obcí s developery – rizika, možnosti a meze uzavírání smluv developer...
Smlouvy obcí s developery – rizika, možnosti a meze uzavírání smluv developer...
 
Rizika, možnosti a meze uzavírání smluv developerů s obcemi
Rizika, možnosti a meze uzavírání smluv developerů s obcemiRizika, možnosti a meze uzavírání smluv developerů s obcemi
Rizika, možnosti a meze uzavírání smluv developerů s obcemi
 

Kurt Dědič (MŽP) - Koncepce ochrany ovzduší v ČR a jejich implementace

 • 1. Koncepce ochrany ovzduší v České republice a jejich implementace 25. září 2017 Kurt Dědič, ředitel odboru ochrany ovzduší Ministerstvo životního prostředí
 • 2. Kvalita ovzduší – politika a legislativa • Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší + vyhlášky
 • 3. Aktuální situace v realizaci strategických dokumentů • Střednědobá strategie zlepšování kvality ovzduší v ČR  Schválena usnesením vlády – prosinec 2015 (spolupráce s resorty)  MŽP řídí naplňování NPSE, PZKO • Národní program snižování emisí ČR  Schválen usnesením vlády – prosinec 2015  23 prioritních opatřeních (15 v sektoru doprava, 3 v sektoru lokální vytápění domácností, 3 v sektoru energetika a průmysl, 2 v sektoru zemědělství)  dále 7 průřezových a 14 podpůrných opatření  aktuálně 19 opatření bylo splněno nebo jsou průběžně plněna  Vyhodnocení plnění NPSE – Zpráva o životním prostředí • Programy zlepšování kvality ovzduší  Vstoupily v platnost duben – červen 2016  Proběhlo 20 jednání v rámci pracovních skupin (zapojení krajů, obcí s rozšířenou působností a resortů: MD, MMR, MPO)  Finanční nástroje (OPŽP, OPD, IROP, NPŽP, NZÚ, LIFE)  Probíhá monitoring průběžného plnění opatření  Příprava 1. vyhodnocení dle indikátorů – info bude na webu MŽP
 • 4. Kvalita ovzduší v ČR • Nejproblematičtější látky: B(a)P, PM10, PM2,5, • Nejproblematičtější zdroje: domácnosti, doprava, průmysl (lokálně) a přeshraniční přenos
 • 5. Programy zlepšování kvality ovzduší (PZKO) • PZKO byly vydány poprvé za platnosti z.č. 86/2002 Sb. - první vydány v roce 2004, několikrát aktualizovány, vydávány samosprávou, platily do 1.pol roku 2016 • Zákon č. 201/2012 Sb. – zpřísnění opatření, za vydání PZKO zodpovědně MŽP, vydávány v unifikované formě • => zákon zavedl nová opatření – emisní stropy a nové kompetence k významným vyjmenovaným zdrojům znečištění • => návaznost na opatření ze starých PZKO dle z.č. 86/2002
 • 6. Nové PZKO • Referenční rok 2011 (rozptylová studie, nastavení opatření) • Analytická část (emisně imisní analýzy, příčiny znečištění, vyhodnocení starých PZKO) • Návrhová část – na řešené znečišťující látky (cíle) nastavena opatření pomocí rozptylové studie – modelově sestavena způsobem aby aplikací stanovených opatření došlo k dosažení imisních limitů • Do 2020 – čas potřebný k realizaci opatření + strategický milník dle sdělení Komise z prosince 2013
 • 7. PZKO Opatření: Emisní stropy Pro stacionární zdroje (TZL - propojené s ostatními polutanty):  Stanoveny pro skupiny stacionárních zdrojů s významem imisním příspěvkem k překročení IL (PM10) v daném území (identifikovány pomocí rozptylové studie)  Naplnění – krajské úřady uložení dodatečných opatření zdrojům v povolení (pro stávající i nové zdroje) Pro dopravu (PM10 - propojené s ostatními polutanty):  Stanoveny jako % snížení emisí PM10 z dopravy do roku 2020 (v porovnání s 2011), Stanoveny pouze pro obydlená území obcí nad 5000 obyvatel s překročeným IL  Naplnění – všichni gestoři pomocí dopravních technicko- organizačních opatření stanovených v PZKO
 • 8. Opatření PZKO: Zdroje s významným příspěvkem k překročení imisního limitu • Stanoveny rozptylovou studií, významnost stanovena vzhledem k imisnímu příspěvku PM10 • Naplnění: Podle § 13 odst. 1 zákona krajský úřad prověří možnost zpřísnění podmínek provozu u zdrojů, u kterých byl při zpracování PZKO identifikován významný příspěvek k překročení imisního limitu. Zjistí-li, že to umožní prokazatelně snížit úroveň znečištění bez vynaložení nepřiměřených nákladů ze strany provozovatele, rozhodne o změně povolení provozu.
 • 9. Technická a organizační opatření PZKO • Dopravní opatření (obchvaty, rozvoj bezemisních a nízkoemisních způsobů dopravy, vyvedení dopravy mimo obytnou zástavbu, preference MHD, omezování dopravy selektivními zákazy…) • Opatření na vyjmenovaných zdrojích (emisní koncentrace a technické podmínky provozu pokud možné a ekonom. přijatelné dle BAT, CZ08A a CZ08Z na úrovni dolní poloviny intervalu ze Závěrů o BAT) • Opatření podporující výměnu lokálních topenišť a úspory energií (i doplňkové zdroje tepla – ekodesign) • Ostatní (územní plánování, zeleň, osvěta…)
 • 10. Pracovní skupiny k PZKO = metodická podpora a monitoring • Členové: zástupci gestorů opatření (ORP, kraje, ministerstva) • Cíl: koordinovat postup při realizaci opatření, monitorovat plnění, poskytovat součinnost a informace • Uskutečněna 2 zasedání (podzim 2016, jaro 2017, další naplánováno na konec roku 2017), konzultace probíhají průběžně • => výstupy podnětem pro dotační programy MŽP a jednání os ostatními ústředními úřady • Zápisy viz: http://mzp.cz/cz/statut_pracovnich_skupin_ovzdusi
 • 11. Finanční podpora implementace PZKO - Národní program Životní prostředí Výzva č. 2/2016 (prioritní oblast 5 NPŽP) • Trvání výzvy: 5.2. – 30.11. 2016 • Oprávnění příjemci: obce • Období realizace 31. 12. 2017. • Podporované aktivity v rámci výzvy: zpracování studií proveditelnosti pro zavádění NEZ • Alokace: 10 mil. Kč • Schválená dotace: Brno, Písek, Ostrava
 • 12. Národní program Životní prostředí Výzva č. 9/2017 (prioritní oblast 5 NPŽP) • Trvání výzvy: 5.5. 2017 – 27.9. 2017 • Oprávnění příjemci: obce • Období realizace projektu: do 31.12. 2020 • Podporované aktivity v rámci výzvy: studie proveditelnosti NEZ, studie proveditelnosti regulačních řádů, plány udržitelné městské mobility • Alokace: 10 mil. Kč
 • 13. Národní program Životní prostředí Výzva č. 8/2017 (prioritní oblast 2 NPŽP) • Trvání výzvy: 5.5. 2017 – 20.10. 2017 • Oprávnění příjemci: prioritní ORP dle PZKO + kraje • Období realizace projektu: do 31. 12. 2020. • Podporované aktivity v rámci výzvy: zpracování akčního plánu a realizace opatření PZKO (personální výdaje – projektový manažer) • Alokace: 100 mil. Kč
 • 14. Operační program Životní prostředí Prioritní osa 2 3 specifické cíle – cca. 13 mld. Kč • SC 2.1. – kotlíkové dotace (9 mld. Kč) • SC 2.2. – snižování emisí z průmyslových a zemědělských zdrojů (3,5 mld. Kč) • SC 2.3. – monitoring (0,5 mld. Kč)
 • 15. Kotlíkové dotace Podíl obnovitelných zdrojů energie (OZE) v krajích: - před realizací výměn průměr 34 % - po realizaci výměn průměr 40 % Data za 1. výzvu, údaje z modelu z vyhodnocených žádostí (cca 23 000) 37 % projektů v prioritní oblasti Úspora emisí vybraných indikátorů TZL 1 309 t/rok prekurzory PM2,5 125 t/rok benzo(a)pyren 0,7 t/rok CO2 169 t/rok
 • 17. Přeshraniční znečištění v ČR ČR/PL spolupráce • Česko polská Komise (1998) – vládní úroveň • Česko polská pracovní skupina pro ochranu ovzduší – expertní skupina, od roku 2009 zasedá každý rok (proběhlo již 6 jednání) • Cíl: předávat informace, vzájemně koordinovat politiku a dotační podporu • Výstupy: společné projekty CleanBorder, AirSilesia, LIFE Malopolska • Výstupy: zpřísnění legislativy – požadavky na domácnosti a paliva (vč. kontrol domácností), nízkoemisní zóny, nastavení dotační politiky
 • 20. Zdroj: data ČHMU Emise Benzo(a)pyrenu v roce 2014
 • 21. Spalovací zdroje Legislativní nástroje • Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (stav 2012 – 2016): a. stanovení požadavků na „kotle“(zdroje do 300 kW, které slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění), umisťované na trh, b. provoz „kotlů“ po 1.9. 2022 pouze plnících požadavky přílohy č. 10 – 3. třída ČSN EN 303-5, c. kontrola technického stavu a provozu „kotle“, d. požadavky na kvalitu paliv.
 • 22. Legislativní nástroje - novela • Zákon č. 369/2016, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší: a. zavedení možnosti kontroly zdrojů v domácnostech (§ 17 odst. 2), b. stanovení požadavků na topidla na pevná paliva (bez výměníku), umisťované na trh, od r. 2020 (Ekodesign), c. zpřesnění ustanovení § 17 odst. 1 písm. h) ke kontrole technického stavu a provozu „kotlů“ (sankce za neoprávněnou kontrolu, kontrola kotlů neznámých výrobců).
 • 23. Uvádění na trh • Od 1.1.2014 – jen kotle na pevná paliva minimálně 3. třídy (emisí) ČSN EN 303-5, kapalná a plynná paliva podle NOx a CO • Od 1. 1. 2018 – kotle na pevná paliva 4. a vyšší třídy • Od 1. 1. 2020 – nahrazeno požadavky nařízení Komise 2015/1189 k ekodesignu kotlů na tuhá paliva • Od. 1.1.2020 regulace také topidel na pevná paliva (urychlení vstupu v platnost nařízení 2015/1185 k ekodesignu topidel o 2 roky)
 • 24. Povinné kontroly technického stavu a provozu dle § 17 odst. 1 písm. h) • Spalovací stacionární zdroj od 10 – 300 kW včetně připojený na teplovodní soustavu ústředního vytápění • 1. kontrola do konce roku 2016 • Následně minimálně každé dva roky • ORP si může od 1. 1. 2017 vyžádat protokol o kontrole zdroje odborně způsobilou osobou
 • 25. Odborně způsobilá osoba • Dobrovolný seznam zpravuje Hospodářská komora ČR ve spolupráci s APTT aj. subjekty (klastr Česká peleta) • Musí být proškolena výrobcem zdroje (optimálně by měl prokázat dokladem) • Může kontrolovat pouze kotle daného výrobce na které byl proškolen, anebo • v případě, že výrobce již neexistuje či odborně způsobilou osobu neurčil, může odborně způsobilá osoba kontrolovat stejné typy kotlů na které má udělený certifikát od jiného výrobce
 • 26. Doklad o kontrole • Formát bude stanoven prováděcím předpisem (novela vyhlášky č. 415/2012) • Musí být uveden výsledek kontroly  zda je kotel instalován, provozován a udržován v souladu s pokyny výrobce a požadavky zákona o ochraně ovzduší • Shoda s minimálními emisními požadavky uvedenými v příloze č. 11 zákona o ochraně ovzduší • Doporučení (při nalezení nedostatků či potenciálu zlepšení- AKU, regulátor tahu aj.)
 • 27. • Zda bylo identifikováno spalování jiného paliva než, které určil výrobce, popř. zda je indikováno spalování odpadu • Protokol o kontrole musí majitel na vyžádání předložit ORP od 1. ledna 2017 Doklad o kontrole
 • 28. Kontroly domácností § 17 odst. 2 • Usnesení Vlády České republiky ze dne 24. 7. 2013 č. k návrhu Zastupitelstva Moravskoslezského kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší: Vláda (…) ukládá ministru životního prostředí zevrubně analyzovat problematiku zkvalitňování ovzduší obcí, které je ovlivňováno spalováním nekvalitního paliva, a to rovněž s přihlédnutím k zahraničním zkušenostem a technickým možnostem kontroly, a vládě do 30. listopadu 2013 předložit legislativní návrhy umožňující řešit danou problematiku bez zásahů do základních ústavních práv.
 • 29. Kontroly domácností § 17 odst. 2 § 17 odst. 2 (kráceno) Při důvodném podezření na porušení některé povinnosti podle zákona, které nelze prokázat bez provedení kontroly spalovacího stacionárního zdroje, jeho příslušenství nebo používaných paliv, obecní úřad ORP provozovatele na tuto skutečnost písemně upozorní a poučí jej o povinnostech podle zákona a o následcích opakovaného důvodného podezření na jejich porušení v podobě provedení kontroly. Pokud opakovaně vznikne důvodné podezření, že tento provozovatel nadále nebo opětovně porušuje některou z povinností podle zákona, je kontrolující oprávněn vstoupit do jeho obydlí za účelem kontroly dodržování povinností podle tohoto zákona. Vlastník nebo uživatel těchto prostor je povinen umožnit kontrolujícímu přístup ke spalovacímu stacionárnímu zdroji, jeho příslušenství a používaným palivům.
 • 30. Kontroly domácností § 17 odst. 2 Kontrola je prováděna podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole. Kontrolu je možné zahájit na místě (tedy bez předchozího ohlášení). Předpokládá se možnost účasti osoby pověřené výrobcem či dovozcem kotle k provádění kontrol technického stavu a provozu podle § 17 odst. 1 písm. h) Možnosti prokázání spalování odpadu – zbytky v popelu, odběr a provedení analýz popela.
 • 31.